Министерство на финансите
брой: 64, от дата 19.8.2011 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.43


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; доп., бр. 7 от 2007 г.; изм., бр. 79 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 77 от 2009 г., бр. 49 от 2010 г. и бр. 48 от 2011 г.)
§ 1. В приложение № 10 към чл. 15, ал. 1, т. 8 се правят следните изменения:
1. В наименованието на приложението думите „т. 8“ се заменят с „т. 9“.
2. В частта „Общи положения“ думите „ASCII, MS-DOS“ се заменят с „WINDOWS-1251“.
§ 2. В приложение № 15 към чл. 51, ал. 1, в частта „Общи положения“ думите „ASCII, MS-DOS“ се заменят с „WINDOWS-1251“.
Заключителни разпоредби
§ 3. В § 59, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 49 от 2010 г.; изм., бр. 48 от 2011г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст думата „предвиждат“ се заменя с „привеждат“.
2. Създава се т. 4:
„4. Независимо от сроковете по т. 1 – 3 лицата, по отношение на които се констатира нарушение на тази наредба, изразяващо се в неиздаване на фискална касова бележка (фискален бон), нарушение на реда и начина на регистриране или въвеждане/извеждане във/от експлоатация на фискалните устройства или реда на отчитане на оборотите от извършените продажби – в десетдневен срок от съставяне на акта за нарушение.“
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: С. Дянков
9778