Министерски съвет
брой: 63, от дата 16.8.2011 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.146


Постановление № 242 от 5 август 2011 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с Постановление № 243 на Министерския съвет от 1998 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 ОТ 5 АВГУСТ 2011 Г.
за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с Постановление № 243 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 38, 42 и 112 от 1999 г., бр. 30, 48 и 98 от 2000 г.; попр., бр. 100 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 19 и 97 от 2001 г., бр. 26, 46, 81 и 118 от 2002 г., бр. 40 от 2003 г., бр. 115 от 2004 г., бр. 31 и 103 от 2005 г., бр. 54 и 93 от 2006 г., бр. 101 от 2007 г., бр. 26 от 2009 г. и бр. 27, 41, 43, 45 и 50 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3, т. 8 се създава буква „г“:
„г) в случаите, когато не е представена служебна бележка, удостоверяваща извършените задължителни имунизации и профилактични прегледи на детето, издадена от личния лекар на детето, а при липса на избор на личен лекар – от регионалната здравна инспекция – 30 на сто от ГМД;“.
2. В ал. 4 накрая се добавя „с изключение на случаите по т. 8“.
3. В ал. 7 думите „букви „а“ и „б“ се заменят с „букви „а“, „б“ и „г“, а думите „на основание чл. 17, ал. 3, т. 4 и ал. 4“ се заменят с „на основание чл. 17, ал. 3, т. 4 и 12, ал. 4 и 10“.
§ 2. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 7 цифрата „9“ се заменя с „6“.
2. В ал. 3:
а) в т. 2 след думата „работоспособност“ се добавя „или с определен вид и степен на увреждане“;
б) в т. 4 думите „удостоверени с решение на лекарска консултативна комисия (ЛКК)“ се заменят с „удостоверени с документ от компетентните органи“.
3. В ал. 4, т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „както и по национални програми и проекти, финансирани със средства от европейски и други международни фондове“.
4. В ал. 9 думата „деветия“ се заменя с „шестия“.
5. Алинея 11 се изменя така:
„(11) Разпоредбата на ал. 1, т. 6 не се прилага в случаите, когато:
1. в семейството има лице/лица с трайни увреждания и сделката е извършена с цел смяна на жилището с оглед осигуряване на достъпна жизнена среда за лицето/лицата с увреждания;
2. общата стойност на сделките не надвишава 60-кратния размер на гарантирания минимален доход за съответния период.“
§ 3. В чл. 11, т. 1 думите „или и с двамата“ се заменят с „или и двамата“.
§ 4. В чл. 12, ал. 7, т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „удостоверено с документ от компетентните органи“.
§ 5. В чл. 14, ал. 1 думите „150 на сто“ се заменят с „250 на сто“.
§ 6. В чл. 17, ал. 1 думите „лични нужди за тях и за техните придружители“ се заменят с „дневни и квартирни за тях и техните придружители, когато те не са включени в стойността на отпусната сума за лечение“.
§ 7. В чл. 19, ал. 1 след думата „работо-способност“ се добавя „или определени вид и степен на увреждане“.
§ 8. В чл. 20, ал. 1 накрая се добавя „въз основа на молба, подадена от тях“.
§ 9. В чл. 26, ал. 1 след думата „семейството“ се поставя точка и текстът до края се заличава.
§ 10. В чл. 27 се правят следните допълнения:
1. В ал. 6 накрая се поставя запетая и се добавя „както и преценка на необходимостта от ползване на социални услуги“.
2. В ал. 7 накрая се поставя запетая и се добавя „както и препоръка за насочване към ползване на социални услуги и стартиране на процедура по чл. 40, ал. 4“.
§ 11. В чл. 36а, ал. 2 думите „районния център по здравеопазване, регионалната служба за заетост“ се заменят с „регионалната здравна инспекция, регионалната служба по заетостта“.
§ 12. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „съгласно приложение № 9“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Въз основа на подадената молба и приложените документи, както и в случаите по чл. 27, ал. 7 органът по ал. 1, т. 1 – 3 в 20-дневен срок извършва социална оценка на потребностите на лицето от социални услуги съгласно приложение № 10, която се отразява в доклад-предложение по образец съгласно приложение № 8. В случаите по чл. 27, ал. 7 лицето подава молба след извършване на социалната оценка.“
§ 13. В чл. 40а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „дирекция „Социално подпомагане“ се добавя „съгласно приложение № 11 или приложение № 12“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Заповедта по ал. 1 се съобщава писмено на лицето в 14-дневен срок след издаването й.“
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.
§ 14. В чл. 43, ал. 5 т. 3 се изменя така:
„3. индивидуален регистрационен номер на обекта от регистъра на обектите с обществено предназначение съгласно Наредба № 9 от 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 28 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 50 от 2006 г., бр. 61 от 2008 г. и бр. 14 и 38 от 2011 г.).“
§ 15. В § 1, ал. 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 10, буква „м“ след думите „Закона за народната просвета“ се поставя запетая.
2. Точка 14 се изменя така:
„14. „Програми и мерки за заетост“ са програми и мерки, които се реализират на основание на Закона за насърчаване на заетостта и Националния план за действие по заетостта.“
§ 16. Създават се приложения № 9 – 12:
„Приложение № 9 към чл. 40, ал. 1, т. 1 
 
Приложение № 10 към чл. 40, ал. 4 
Приложение № 11 към чл. 40а, ал. 1 
 
Приложение № 12 към чл. 40а, ал. 1
 
(Забележка на редакцията: виж приложенията в PDF-а на броя)
 
 
Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Галина Маринска

9678