Министерски съвет
брой: 60, от дата 5.8.2011 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.24


Постановление № 226 от 28 юли 2011 г. за изменение на Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 226 ОТ 28 ЮЛИ 2011 Г.
за изменение на Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (обн., ДВ, бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 52, 56, 58, 61, 74, 82, 84, 97 и 100 от 2010 г. и бр. 1, 27 и 33 от 2011 г.; попр., бр. 36 от 2011 г.; изм., бр. 51 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 се правят следните изменения:
1. На ред 7, колони 9 – 12 числото „1 159 503“ се заменя с „1 143 773“.
2. На ред 26, колони 7 – 12 числото „103 275“ се заменя със „122 085“.
Заключителни разпоредби
§ 2. Необходимите средства за изпълнение на постановлението се осигуряват в рамките на бюджета на Държавната комисия по сигурността на информацията за 2011 г.
§ 3. Изпълнението на постановлението се възлага на председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията.
§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2011 г.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желязков
9428