Министерски съвет
брой: 57, от дата 26.7.2011 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.36


Постановление № 210 от 19 юли 2011 г. за приемане на Правилник за устройството, дейността и структурата на Медицинския институт на Министерството на вътрешните работи

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 210 ОТ 19 ЮЛИ 2011 Г.
за приемане на Правилник за устройството, дейността и структурата на Медицинския институт на Министерството на вътрешните работи
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. Приема Правилник за устройството, дейността и структурата на Медицинския институт на Министерството на вътрешните работи.
Заключителни разпоредби
§ 2. Отменя се Правилникът за устройството и дейността на Медицинския институт на Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 119 на Министерския съвет от 2001 г. (ДВ, бр. 48 от 2001 г.).
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
ПРАВИЛНИК
за устройството, дейността и структурата на Медицинския институт на Министерството на вътрешните работи
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С правилника се определят устройството, дейността и структурата на Медицинския институт на Министерството на вътрешните работи, наричан по-нататък „медицинския институт“.
Чл. 2. (1) Медицинският институт организира и осъществява дейността по здравеопазването съгласно Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) и изпълнява специфичните функции за извънболнична и болнична помощ съгласно Постановление № 212 на Министерския съвет от 2000 г. за определяне на лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и на техните специфични функции (обн., ДВ, бр. 84 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 7 и 18 от 2001 г., бр. 2 от 2002 г., бр. 13 от 2003 г., бр. 96 от 2005 г. и бр. 24 и 68 от 2008 г.) в съответствие с националната здравна политика.
(2) Извън случаите по ал. 1 медицинският институт може да извършва медицинско обслужване на български и чуждестранни граждани или по сключени договори с юридически лица срещу заплащане по ценоразпис, утвърден от директора на института.
(3) Медицинският институт осъществява научноизследователска, научно-приложна и учебна дейност в областта на медицинската наука и практика и изпълнява задачите по разработването и провеждането на националната здравна политика. В медицинския институт се извършва обучение на студенти, докторанти и специализиращи лекари при условията и по реда на чл. 80а, ал. 2 и чл. 90 от Закона за лечебните заведения.
Чл. 3. (1) Медицинският институт е юридическо лице на бюджетна издръжка за специфичните си функции със седалище София.
(2) Структурата, численият състав и щатът на медицинския институт се утвърждават от министъра на вътрешните работи в рамките на утвърдения числен състав и бюджет на МВР.
(3) Директорът на медицинския институт е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на Министерството на вътрешните работи.
Раздел II
Устройство и управление
Чл. 4. (1) Медицинският институт включва:
1. ръководство, което се състои от:
а) директор и заместник-директори на медицинския институт;
б) отдели и сектори за ръководство, координация и контрол на медицинските дейности;
в) административни, стопански и обслужващи звена;
2. лечебни заведения за болнична помощ:
а) Многопрофилна болница за активно лечение – Централна клинична база в София, която се състои от консултативно-диагностичен блок, стационарен блок и болнична аптека;
б) Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – филиал в Банкя, която се състои от болнични отделения, филиална клинична лаборатория, аптека и административно-стопанска част;
в) Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – филиал във Варна, която се състои от болнични отделения, филиална клинична лаборатория, аптека и административно-стопанска част;
г) Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – филиал в гр. Хисаря, която се състои от болнични отделения, филиална клинична лаборатория, аптека и административно-стопанска част;
3. медицински служби за осигуряване на първична извънболнична медицинска помощ на служителите от основните структури на МВР по чл. 9 ЗМВР;
4. централна експертно-лекарска комисия.
(2) Организацията на дейността и вътрешният ред на структурите по ал. 1 се определят с правилници, издадени от директора на медицинския институт.
Чл.5. (1) Медицинският институт се ръководи от директор, който се назначава от министъра на вътрешните работи по реда на ЗМВР.
(2) Директорът на института е хабилитирано лице с висше медицинско образование и призната медицинска специалност.
Чл. 6. (1) Директорът:
1. организира, ръководи, контролира, представлява медицинския институт и отговаря за цялостната му дейност;
2. ръководи и контролира изготвянето на перспективни и текущи планове и осигурява тяхното изпълнение;
3. организира взаимодействието с други институти и структури в МВР;
4. отговаря за подбора, подготовката, повишаването на квалификацията и ефективното използване на научните кадри;
5. отговаря за управлението на предоставените държавни имоти и материално-технически средства;
6. е разпоредител с бюджета на медицинския институт и отговаря за целесъобразното и законосъобразното му разходване.
(2) При изпълнението на своите функции директорът се подпомага от заместник-директори.
Чл. 7. (1) При управлението на медицинския институт директорът се подпомага от медицински съвет, който е колективен орган с консултативни функции.
(2) Съставът и организацията на дейността на медицинския съвет се определят от директора на медицинския институт в съответствие с чл. 75 и 76 от Закона за лечебните заведения.
Чл. 8. (1) При осъществяване на научноизследователската, научно-приложната и учебната дейност директорът се подпомага от научен съвет, който е колективен орган с консултативни функции.
(2) Съставът и организацията на дейността на научния съвет се определят от директора на медицинския институт в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в Република България.
Раздел III
Дейност
Чл. 9. Медицинският институт организира и осъществява дейността по здравеопазването в Министерството на вътрешните работи, като извършва:
1. медицинско обслужване на служителите на МВР и на други лица, определени в Правилника за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи;
2. болнично лечение, рехабилитационна и амбулаторно-поликлинична дейност;
3. здравно-профилактична дейност;
4. научноизследователска, научно-приложна и учебна дейност;
5. експертна дейност;
6. методическа дейност;
7. квалификация и преподготовка за поддържане и повишаване квалификацията на медицински кадри;
8. сътрудничество с висшите медицински училища, с лечебните и здравните заведения;
9. специализирано медицинско освидетелстване на кандидатите за работа в МВР, на служителите на МВР и на други лица, определени със Закона за Министерството на вътрешните работи, както и на служители за участие в мисии;
10. обучение на служителите на МВР и на курсантите от учебните заведения на МВР в областта на оказването на медицинска помощ;
11. поддържане на бойна и мобилизационна готовност за медицинско осигуряване в системата на МВР при мирновременни и военновременни условия, големи производствени аварии, природни бедствия и други извънредни ситуации;
12. диагностика, лечение и експертиза на здравословното състояние на задържани лица.
Чл. 10. Ръководството осъществява административното и методическото управление и контрол на структурите на медицинския институт.
Чл. 11. (1) Дейността на Многопрофилната болница за активно лечение – Централна клинична база в София, се осъществява по медицински специалности, посочени в приложение № 1.
(2) В лечебното заведение се осъществяват следните дейности:
1. диагностика и лечение на заболявания в условията на извънболнична и болнична помощ;
2. рехабилитация;
3. диагностика и консултации, поискани от лекар от други лечебни заведения;
4. клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицинска апаратура съгласно действащото в страната законодателство;
5. учебна и научна дейност.
(3) Консултативно-диагностичният блок извършва диагностика и амбулаторно лечение на пациенти и се състои от приемно-консултативни кабинети, в това число кабинети за образна и функционална диагностика, медико-диагностични и медико-технически лаборатории.
(4) Стационарният блок извършва болнично лечение на пациентите и се състои от клиники и отделения с легла, клиники и отделения без легла, операционен блок и патологоанатомично отделение.
(5) Клиниките, отделенията и лабораториите и техните нива на компетентност по смисъла на Закона за лечебните заведения са определени в приложение № 2.
(6) Болничната аптека осигурява снабдяването и отпускането на лекарства, медицински консумативи и други материали.
Чл. 12. Дейността на Болницата за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – филиал в Банкя, се осъществява по медицински специалности, посочени в приложение № 3.
Чл. 13. Дейността на Болницата за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – филиал във Варна, се осъществява по медицински специалности, посочени в приложение № 4.
Чл. 14. Дейността на Болницата за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – филиал в Хисаря, се осъществява по медицински специалности, посочени в приложение № 5.
Чл. 15. (1) В болниците за долекуване, продължително лечение и рехабилитация се приемат за лечение лица, нуждаещи се от физикална терапия, соматична и психична рехабилитация, балнео-, климато- и таласолечение.
(2) Отделенията и лабораториите на болниците за долекуване, продължително лечение и рехабилитация и техните нива на компетентност по смисъла на Закона за лечебните заведения са определени в приложение № 6.
Чл. 16. Медицинските служби по чл. 4, ал. 1, т. 3 оказват първична извънболнична медицинска помощ и изпълняват специфичните извънболнични дейности в основните структури на Министерството на вътрешните работи съгласно изискванията на ЗМВР.
Чл. 17. Централната експертно-лекарска комисия изготвя медицински заключения за здравословното състояние на служителите.
Раздел IV
Финансиране
Чл. 18. (1) Бюджетът на медицинския институт се формира от:
1. субсидия от републиканския бюджет, ежегодно определяна със Закона за държавния бюджет на Република България;
2. собствени приходи.
(2) Медицинският институт набира приходи от:
1. договори с Националната здравноосигурителна каса;
2. договори с Националния осигурителен институт;
3. договори с доброволни здравноосигурителни фондове;
4. медицинска помощ, оказвана срещу заплащане;
5. приходи от обучение на медицински специалисти по сключени договори;
6. приходи от клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицинска апаратура;
7. отдаване под наем на оборудване, помещения и площи в съответствие с действащата нормативна уредба;
8. дарения, завещания, помощи и други източници в съответствие с действащата нормативна уредба.
Раздел V
Взаимодействие с други лечебни и здравни заведения
Чл. 19. Медицинският институт осъществява дейността си самостоятелно, както и във взаимодействие и координация с лечебни и здравни заведения, ведомства и организации в страната и в чужбина.
Чл. 20. Научноизследователската, научно-приложната и учебната дейност на медицинския институт се осъществяват в сътрудничество с другите институти на МВР, висшите медицински училища и с Националния център за опазване на общественото здраве.
Чл. 21. Медицинският институт осъществява международна дейност и сътрудничество.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 35, ал. 3, т. 2 от Закона за лечебните заведения.
Приложение № 1 към чл. 11, ал. 1
Медицински специалности в Многопрофилната болница за активно лечение – Централната клинична база в София
1. Анестезиология и интензивно лечение;
2. Вътрешни болести;
3. Гастроентерология;
4. Ендокринология и болести на обмяната;
5. Кардиология;
6. Клинична алергология;
7. Клинична хематология;
8. Нефрология;
9. Пневмология и фтизиатрия;
10. Педиатрия;
11. Ревматология;
12. Кожни и венерически болести;
13. Нервни болести;
14. Психиатрия;
15. Спешна медицина;
16. Физикална и рехабилитационна медицина;
17. Очни болести;
18. Съдова хирургия;
19. Урология;
20. Хирургия;
21. Обща и клинична патология;
22. Инфекциозни болести;
23. Обща медицина;
24. Клинична лаборатория;
25. Микробиология;
26. Нуклеарна медицина;
27. Образна диагностика;
28. Акушерство и гинекология;
29. Ушно-носно-гърлени болести;
30. Клинична фармакология и терапия;
31. Ортопедия и травматология;
32. Онкология;
33. Спортна медицина;
34. Обща дентална медицина;
35. Трансфузионна хематология;
36. Епидемиология.
Приложение № 2 към чл. 11, ал. 5
Многопрофилна болница за активно лечение – Централна клинична база в София
І. Клиники и/или отделения с легла:
1. Клиника по вътрешни болести, нефрология, диализно лечение и ревматология с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдените медицински стандарти по вътрешни болести, нефрология, диализно лечение и ревматология с две отделения:
1.1. отделение по нефрология и диализно лечение с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдените медицински стандарти по нефрология и диализно лечение;
1.2. отделение по ревматология с ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по ревматология;
2. Клиника по обща, коремна и съдова хирургия с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия;
3. Клиника по кардиология с ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по кардиология;
4. Клиника по гастроентерология с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по гастроентерология;
5. Отделение по кожни и венерически болес­ти с ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по кожни и венерически болести;
6. Отделение по ушно-носно-гърлени болести с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по ушно-носно-гърлени болести;
7. Клиника по вътрешни болести, пулмология, фтизиатрия и клинична алергология с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдените медицински стандарти по вътрешни болести, пулмология и фтизиатрия и клинична алергология:
7.1. отделение по пулмология и фтизиатрия с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по пулмология и фтизиатрия;
7.2. отделение по клинична алергология с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по клинична алергология;
8. Клиника по неврология с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по нервни болести;
9. Отделение по ортопедия и травматология с ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по ортопедия и травматология;
10. Отделение по ендокринология и болести на обмяната с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по ендокринология и болести на обмяната;
11. Отделение по хематология с ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по клинична хематология;
12. Отделение по нуклеарна медицина с ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по нуклеарна медицина;
13. Отделение по очни болести с ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по очни болести;
14. Отделение по анестезиология и интензивно лечение с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по анестезиология и интензивно лечение;
15. Отделение по гинекология с ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по акушерство и гинекология;
16. Отделение по урология с ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по урология;
17. Отделение по спешна медицина с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по спешна медицина;
18. Отделение по психиатрия с ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по психиатрия.
ІІ. Клиники и/или отделения без легла:
1. Клиника по образна диагностика с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по образна диагностика;
2. Отделение по физиотерапия и рехабилитация с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по физикална и рехабилитационна медицина;
3. Отделение по клинична патология с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по клинична патология.
ІІІ. Клинико-диагностични структури (лаборатории):
1. Клинична лаборатория с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по клинична лаборатория;
2. Отделение по микробиология с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по микробиология.
Приложение № 3 към чл. 12
Медицински специалности в Болницата за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – филиал в Банкя
1. Вътрешни болести;
2. Ревматология;
3. Кардиология;
4. Нервни болести;
5. Физикална и рехабилитационна медицина.
Приложение № 4 към чл. 13
Медицински специалности в Болницата за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – филиал във Варна
Физикална и рехабилитационна медицина
Приложение № 5 към чл. 14
Медицински специалности в Болницата за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – филиал в Хисаря
Физикална и рехабилитационна медицина
Приложение № 6 към чл. 15, ал. 2
Клиники и/или отделения с легла в болниците за долекуване, продължително лечение и рехабилитация
1. Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – филиал в Банкя – отделение за долекуване, продължително лечение и рехабилитация на сърдечно-съдови и неврологични заболявания с ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по физикална и рехабилитационна медицина.
2. Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – филиал във Варна – отделение по физикална и рехабилитационна медицина.
3. Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – филиал в Хисаря – отделение за долекуване, продължително лечение и рехабилитация на заболявания на пикочо-отделителната система, храносмилателната система, жлъчно-чернодробната система, заболявания на опорно-двигателния апарат и някои болести на обмяната на веществата (подагра, диабет) с ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по физикална и рехабилитационна медицина.
8871