Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
брой: 57, от дата 26.7.2011 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.53


Договор между правителството на Република България и правителството на Ливанската република за сътрудничество в областта на туризма

 

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
ДОГОВОР
между правителството на Република България и правителството на Ливанската република за сътрудничество в областта на туризма
(Одобрен с Решение № 866 от 9 декември 2010 г. на Министерския съвет. В сила от датата на подписването му – 21 декември 2010 г.)
Правителството на Република България и правителството на Ливанската република, наричани по-нататък „договарящи се страни“,
Споделяйки разпоредбите на Манилската декларация за световен туризъм (1980 г.), основните принципи на Хагската декларация за туризма (1989 г.) и в съответствие с препоръките на Световната организация по туризъм и изискванията на националното законодателство на всяка от договарящите се страни,
Стремейки се да укрепват приятелските си отношения и да насърчават по-доброто запознаване с историческото и културното наследство на двете страни,
Съзнавайки, че туризмът е важно средство за укрепване на взаимното разбирателство и насърчаване на приятелските отношения между народите,
се договориха за следното:
Член 1
Договарящите се страни в съответствие с този договор и тяхното национално законодателство укрепват и насърчават развитието на сътрудничеството в областта на туризма на основата на взаимната изгода и равноправието.
Член 2
Договарящите се страни насърчават развитието на сътрудничеството между българските и ливанските туристически асоциации, организации, предприятия и компании.
Договарящите се страни насърчават в съответствие с действащото вътрешно законодателство във всяка от двете държави преките инвестиции на физически и юридически лица от двете държави в туристическия сектор.
Член 3
Договарящите се страни насърчават организирания групов и индивидуален туризъм, поощряват развитието на туристообмена на специализирани групи с цел участие в спортни мероприятия, музикални и театрални фестивали, както и изложби, симпозиуми и конгреси в областта на туризма.
Член 4
Договарящите се страни насърчават обмена на статистически данни и информация в областта на туризма относно:
а) закони и подзаконови нормативни актове, отнасящи се до туристическата дейност в двете държави;
б) национално законодателство относно защитата и опазването на природните ресурси и културното наследство като атрактивни туристически обекти;
в) туристически курорти в двете страни;
г) опит в областта на управлението на хотели и други видове настаняване на туристи;
д) справочни, информационни и рекламни материали.
Член 5
Договарящите се страни полагат усилия в рамките на наличните си ресурси да осигуряват обучение на професионалните кадри в областта на туризма, да насърчават обмена на експерти и журналисти в областта на туризма и пътуванията и да стимулират всеобхватни контакти и съвместни дейности на български и ливански туристически организации.
Член 6
Договарящите се страни координират сътрудничеството между техните национални туристически административни органи в рамките на Световната организация по туризъм (COT) и други международни туристически организации.
Член 7
Сформира се Смесена работна група по туризъм, чиито задачи ще бъдат да координира и следи прилагането на този договор, както и да разработва предложения и програми, насочени към развитие на двустранното сътрудничество.
Смесената работна група ще се среща най-малко веднъж на две години. Могат да се свикват допълнителни срещи всеки път, когато председателите на двете делегации сметнат за необходимо.
Срещите на Смесената работна група ще се ръководят от председателя на делегацията на страната – домакин на срещата.
Заседанията на Смесената работна група ще се провеждат последователно във всяка от двете страни и на дата, договорена по взаимно съгласие между председателите на двете делегации.
Член 8
Този договор влиза в сила в деня на получаване на последното уведомление, с което договарящите се страни взаимно се уведомяват, че са изпълнили вътрешните законови процедури за влизането на договора в сила.
Член 9
1. Този договор се сключва за неопределен срок.
2. Всяка от страните може да прекрати този договор по всяко време чрез писмено уведомление до другата страна по дипломатически път. Действието на договора се прекратява шест месеца след датата на посоченото уведомление.
3. Този договор може да бъде изменян в писмена форма по взаимно съгласие на страните. Всяко едно подобно изменение влиза в сила в съответствие с процедурата, описана в член 8.
4. Изменението или прекратяването на този договор не засяга действието на които и да било договорености и споразумения, сключени по време на действието на този договор.
Член 10
Считано от датата на влизането в сила на този договор се прекратява действието на Договора между правителството на Република България и правителството на Република Ливан за сътрудничество в областта на туризма, подписан в Бейрут на 1 юни 1999 г.
Подписан в Бейрут на 21 декември 2010 г. в 2 оригинални екземпляра на български, арабски и английски език, като всички текстове са с еднаква правна сила. В случай на различия при тълкуването предимство има английският текст.
За правителството                                                           За правителството на
на Република България:                                                    Ливанската република:
Трайчо Трайков,                                                             Фади Абууд,
министър на                                                                   министър на туризма
икономиката,
енергетиката и
туризма
8650