Министерски съвет
брой: 54, от дата 15.7.2011 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.24


Постановление № 196 от 8 юли 2011 г. за създаване на Единна електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 196 ОТ 8 ЮЛИ 2011 Г.
за създаване на Единна електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Създава Единна електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност.
(2) Единната електронна съобщителна мрежа включва съществуващите Национална мрежа на държавната администрация (НМДА) към Министерския съвет и Електронната съобщителна мрежа (ЕСМ) към Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“.
(3) Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ управлява, експлоатира, поддържа и развива ЕЕСМ.
(4) Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ чрез ЕЕСМ осъществява всички съществуващи към момента на влизане в сила на постановлението дейности на НМДА и ЕСМ.
Чл. 2. За осигуряване функционирането на ЕЕСМ:
1. Министерският съвет определя политиката за развитие на ЕЕСМ;
2. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията:
а) ръководи изграждането на ЕЕСМ на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност;
б) осигурява свързаност чрез ЕЕСМ между органите на изпълнителната власт и техните администрации на територията на Република България.
Заключителни разпоредби
§ 1. В чл. 67 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2009 г., бр. 15, 25, 30, 74 и 88 от 2010 г.; попр., бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 15, 25, 31 и 43 от 2011 г.), т. 10 се изменя така:
„10. изпълнява функциите на национален координатор на мрежата за взаимна свързаност на администрациите на държавите членки – sTESTA;“.
§ 2. В чл. 7 от Устройствения правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, приет с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 15 и 74 от 2010 г.), се създават т. 13 и 14:
„13. ръководи изграждането на Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност;
14. осигурява свързаност чрез Единната електронна съобщителна мрежа между органите на изпълнителната власт и техните администрации на територията на Република България.“
§ 3. В Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“, приет с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 15 и 56 от 2010 г. и бр. 40 от 2011 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Агенцията изгражда, поддържа, развива, експлоатира и управлява Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност, която е част от Интегрираната комуникационно-информационна система за управление на страната и въоръжените сили при обявяване на извънредно положение, военно положение и/или положение на война.“;
б) алинея 5 се изменя така:
„(5) При изпълнение на своите функции агенцията няма право да осъществява чрез ЕЕСМ електронни съобщения за нуждите на лица и организации извън обхвата на чл. 3, ал. 1.“
2. В чл. 5:
а) точка 1 се изменя така:
„1. организира дейността на агенцията по изграждането, поддръжката, развитието, експлоатацията и управлението на ЕЕСМ;“
б) точка 4 се изменя така:
„4. осигурява използването на ЕЕСМ при бедствия по смисъла на Закона за защита при бедствия и за нуждите на националната сигурност при обявяване на режими „положение на война“, „военно положение“ или „извънредно положение“ по смисъла на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;“
в) в т. 12 след думата „заповеди“ се добавя „и решения“.
3. В чл. 6:
а) в ал. 1 думите „звено по сигурността на информацията“ се заменят със „звено по сигурността на информацията и отбранително-мобилизационна подготовка (ОМП)“;
б) в ал. 2 числото „589“ се заменя с „573“.
4. В глава трета наименованието на раздел V се изменя така: „Звено по сигурността на информацията и отбранително-мобилизационна подготовка“.
5. В чл. 12:
а) в ал. 4 в основния текст думите „Звеното по сигурността на информацията“ се заменят със „Звеното по сигурността на информацията и ОМП“;
б) създава се ал. 5:
„(5) В областта на отбранително-мобилизационната подготовка звеното по сигурността на информацията и ОМП:
1. поддържа и актуализира планове, програми и инструкции за подготовка и привеждане на агенцията в готовност за работа при бедствия и при обявяване на режими „положение на война“, „военно положение“ или „извънредно положение“;
2. изготвя съвместно с Главна дирекция „Единна електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност“ обосновани и актуализирани разчети по военновременните запаси, необходими за осъществяване на електронни съобщения, осигурявани от агенцията при бедствия и при обявяване на режими „положение на война“, „военно положение“ или „извънредно положение“;
3. организира оповестяването на личния състав на агенцията при привеждане в готовност за работа при бедствия и при обявяване на режими „положение на война“, „военно положение“ или „извънредно положение“;
4. организира и контролира изпълнението на Инструкцията за охраната и пропускателния режим в СОСП и складовите бази от състава на Главна дирекция „Единна електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност“;
5. организира работата на пунктовете за управление на централните и териториалните органи на изпълнителната власт и на органите на местното самоуправление и местната власт, разпределени на агенцията с акт на Министерския съвет.“
6. В чл. 16, ал. 2 думите „Електронна съобщителна мрежа за националната сигурност“ се заменят с „Единна електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност“.
7. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. Главна дирекция „Единна електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност“ подпомага изпълнителния директор, като:
1. изгражда, поддържа, развива, експлоатира и управлява Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност, която се състои от електронна съобщителна инфраструктура, комутационни и преносни системи, инженерно-технически системи, съобщителни обекти със специално предназначение и други елементи на изградената ЕЕСМ, включително инсталираните мощности за военно време;
2. анализира и осигурява сигурността, надеждността, независимостта и качеството на електронните съобщения, предоставяни от ЕЕСМ;
3. осигурява възможност на потребителите на ЕЕСМ да осъществяват наблюдение и управление на собствените им комуникационни и информационни системи по предоставената им преносна среда, като отговорностите на страните се регламентират в споразумения;
4. планира необходимите материали и съоръжения за резерв и дейностите по сервизното обслужване на ЕЕСМ;
5. създава и поддържа актуална информация за инфраструктурата, системите и потребителите на ЕЕСМ;
6. изготвя и актуализира правила за използване на ЕЕСМ;
7. осигурява среда за нуждите на информационните и комуникационните системи на държавната администрация;
8. проучва и изготвя експертни становища за техническите възможности за включване на нови потребители към ЕЕСМ;
9. провежда мероприятия по защита на ЕЕСМ от нерегламентиран достъп;
10. участва в създаването, поддръжката и актуализацията на планове, програми и инструкции за подготовка и привеждане на Главна дирекция „Единна електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност“ в готовност за работа при бедствия и при обявяване на режими „положение на война“, „военно положение“ или „извънредно положение“;
11. участва в разработването на План за използване на пощенските и електронните съобщителни мрежи при обявяване на война, военно положение и извънредно положение;
12. изготвя становища при съгласуване на инвестиционни проекти, свързани с инфраструктурата на ЕЕСМ;
13. участва в изготвянето на разчети за актуализиране на военновременните запаси, необходими за осъществяване на електронни съобщения, осигурявани от агенцията при бедствия и при обявяване на режими „положение на война“ или „военно положение“;
14. осигурява електронни съобщения при бедствия и при обявяване на режими „положение на война“, „военно положение“ или „извънредно положение“;
15. осигурява поддръжката и методически подпомага експлоатацията на пунктове за управление на централните и териториалните органи на изпълнителната власт и на органите на местното самоуправление и местната власт, разпределени на агенцията с акт на Министерския съвет;
16. оповестява личния състав на агенцията при привеждане в готовност за работа при бедствия и при обявяване на режими „положение на война“, „военно положение“ или „извънредно положение“.“
8. В приложението към чл. 6, ал. 3:
а) в наименованието числото „589“ се заменя с „573“;
б) ред „Звено по сигурността на информацията“ се изменя така:
„Звено по сигурността на информацията и ОМП   5“;
в) на ред „Обща администрация“ числото „41“ се заменя с „39“;
г) на ред „дирекция „Човешки ресурси, правно, административно и информационно обслужване“ числото „18“ се заменя със „17“;
д) на ред „дирекция „Управление на собствеността и обществени поръчки“ числото „11“ се заменя с „10“;
е) на ред „Специализирана администрация“ числото „539“ се заменя с „523“;
ж) ред „Главна дирекция „Електронна съобщителна мрежа за националната сигурност“ се изменя така:
„Главна дирекция „Единна електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност“            505“;
з) на ред „в т. ч. териториални звена“ числото „493“ се заменя с „470“.
§ 4. В приложението към чл. 8, ал. 2 от Постановление № 232 на Министерския съвет от 2009 г. за закриване на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, създаване на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“, приемане на Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2009 г., бр. 15, 56, 64 и 89 от 2010 г. и бр. 40 от 2011 г.) на ред „Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ числото „589“ се заменя с „573“.
§ 5. Постановление № 12 на Министерския съвет от 2002 г. за преобразуване на редакция „Нормативни актове“ (обн., ДВ, бр. 9 от 2002 г.; изм., бр. 71 от 2006 г.; отм., бр. 78 от 2009 г.; Решение № 2357 на Върховния административен съд от 2011 г. – бр. 17 от 2011 г.) се отменя.
§ 6. (1) Министър-председателят със заповед определя комисия, която в 4-месечен срок от влизането в сила на постановлението:
1. изготвя протоколи-описи за предаване на активите на НМДА;
2. организира и извършва предаването на активите по т. 1;
3. изготвя опис и предава документацията на НМДА;
4. организира и извършва предаването на управлението на НМДА;
5. извършва и други необходими дейности, свързани с интегрирането на НМДА и ЕСМ.
(2) Членове на комисията са представители на администрацията на Министерския съвет, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“.
(3) В срока по ал. 1 представители на Министерския съвет и Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ осъществяват съвместно управление и наблюдение на НМДА.
(4) Председателят и поименният състав на комисията, както и представителите по ал. 3 се определят в заповедта по ал. 1 по предложение на главния секретар на Министерския съвет, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“.
(5) Комисията и представителите по ал. 3 се определят в 14-дневен срок от влизането в сила на постановлението.
§ 7. (1) Министърът на финансите да предостави от централния бюджет за 2011 г. средства в размер 1 850 000 лв. по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за финансиране интегрирането на ЕСМ и НМДА.
(2) Министърът на финансите по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията да извърши налагащите се промени по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2011 г. по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет въз основа на фактически извършените разходи по интеграцията на ЕСМ и НМДА.
§ 8. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
§ 9. Постановлението се приема на основание чл. 6 от Закона за електронните съобщения, чл. 55 от Закона за администрацията и чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет.
§ 10. Постановлението влиза в сила от 1 август 2011 г. с изключение на разпоредбата на § 5, която влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател: Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желязков
8306