Министерски съвет
брой: 51, от дата 5.7.2011 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.33


Постановление № 180 от 30 юни 2011 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180 ОТ 30 ЮНИ 2011 Г.
за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. (1) Определя от 1 септември 2011 г. нов размер на минималната месечна работна заплата за страната от 270 лв. и на минималната часова работна заплата 1,61 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.
(2) Размерът на минималната месечна работна заплата по ал. 1 се определя за пълен работен месец.
Заключителни разпоредби
§ 1. Необходимите средства за периода от 1 септември до 31 декември 2011 г. за изпълнение на постановлението в бюджетните организации и дейности се осигуряват в рамките на средствата по бюджетите на държавните органи, министерствата и другите бюджетни организации, трансфера от републиканския бюджет за самостоятелните бюджети и от извънбюджетни сметки, от собствени приходи на общините и от извънбюджетни средства.
§ 2. Субсидираното от държавния бюджет трудово възнаграждение на лицата, наети по програми и мерки за заетост, определено в размер на 240 лв. за пълен работен месец и 1,43 лв. за часова работна заплата по Националния план за действие по заетостта през 2011 г., приет с Решение № 960 на Министерския съвет от 2010 г., се изменя съответно на 270 лв. за пълен работен месец и 1,61 лв. за часова работна заплата от 1 септември 2011 г.
§ 3. В чл. 1, ал. 4 от Постановление № 66 на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации (обн., ДВ, бр. 29 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 76 и 92 от 1997 г., бр. 5 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г., бр. 100 от 2005 г., бр. 14 от 2008 г. и бр. 4 от 2009 г.) числото „240“ се заменя с „270“.
§ 4. В Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (обн., ДВ, бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 52, 56, 58, 61, 74, 82, 84, 97 и 100 от 2010 г., бр. 1, 27 и 33 от 2011 г.; попр., бр. 36 от 2011 г.) се правят следните изменения:
1. Навсякъде в приложение № 2 към чл. 2, т. 1 числото „240“ се заменя с „270“.
2. Навсякъде в приложение № 3 към чл. 2, т. 2 числото „240“ се заменя с „270“.
3. В приложение № 5 към чл. 2, т. 4, пореден № 11 числото „241“ се заменя с „270“.
§ 5. Министърът на труда и социалната политика и министърът на финансите дават указания по изпълнението на постановлението и решават в рамките на своята компетентност възникнали специфични въпроси по прилагането му.
§ 6. Постановлението се приема на основание чл. 244, т. 1 от Кодекса на труда и влиза в сила от 1 септември 2011 г.
За министър-председател: Симеон Дянков
Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желязков
7932