Президент на републиката
брой: 50, от дата 1.7.2011 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.3


Указ № 149 за изменение приложението към т. 1 от Указ № 168 от 8 юни 2009 г. за утвърждаване на длъжнос­тите във въоръжените сили на Репуб­лика България, Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания

 

УКАЗ № 149
На основание чл. 102, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 136, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Изменям приложението към т. 1 от Указ № 168 от 8 юни 2009 г. за утвърждаване на длъжностите във въоръжените сили на Република България, Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания, изменен и допълнен с Указ № 58 от 12 март 2010 г. и Указ № 101 от 3 май 2010 г., както следва:
1. В раздел 1 „Българска армия“:
а) в наименованието на раздел 1.1. думите „Съвместно оперативно командване“ се заменят със „Съвместно командване на силите“;
б) в ред 3, колона 2 думите „Командващ на Съвместното оперативно командване“ се заменят с „Командващ на Съвместното командване на силите“;
в) в ред 4, колона 2 думите „Заместник-командващ на Съвместното оперативно командване“ се заменят със „Заместник-командващ на Съвместното командване на силите“;
г) в ред 5, колона 2 думите „Началник на щаба на Съвместното оперативно командване“ се заменят с „Началник на щаба на Съвместното командване на силите“;
д) в раздел 1.2. „Сухопътни войски“ редове 6, 7 и 8 се изменят така:

6.
Командир на Сухопътните войски
Генерал-майор
7.
Заместник-командир на Сухопътните войски
Бригаден генерал
8.
Началник на щаба на Сухопътните войски
Бригаден генерал

 
е) в раздел 1.3. „Военновъздушни сили“ редове 9 и 10 се изменят така:

9.
Командир на Военновъздушните сили      
Генерал-майор
 
10.
Заместник-командир на Военновъздушните сили
Бригаден генерал

 
ж) в раздел 1.4. „Военноморски сили“ редове 11 и 12 се изменят така:

11.
Командир на Военноморските сили
Контраадмирал
12.
Заместник-командир на Военноморските сили
Комодор

 
з) раздел 1.5. „Щаб по осигуряването и поддръжката“ с редове 13 и 14 се отменя.
2. В раздел 3. „Министерство на отбраната“ в ред 30, колона 2 думите „Директор на дирекция „Подготовка и използване на войските и силите“ се заменят с „Директор на дирекция „Операции и подготовка“.
Настоящият указ влиза в сила от 1 юли 2011 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 22 юни 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Маргарита Попова
7799