Министерство на финансите
брой: 48, от дата 24.6.2011 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.39


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

 

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; доп., бр. 7 от 2007 г.; изм., бр. 79 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 77 от 2009 г. и бр. 49 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 1 след думите „Националната агенция за приходите (НАП)“ се добавя „за предаване на данни“.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ), освен когато плащането се извършва чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Лице, което извършва продажби на течни горива чрез средства за измерване на разход, е длъжно да регистрира и отчита продажбите на течни горива чрез издаване на фискална касова бележка от ЕСФП, включително за платените чрез кредитен превод, директен дебит, наличен паричен превод или пощенски паричен превод по ал. 1.“
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Всяко лице по ал. 2 е длъжно да предава на НАП по установената дистанционна връзка и данни, които дават възможност за определяне на наличните количества горива в резервоарите за съхранение в обектите за търговия на течни горива. За тази цел като средство за измерване от одобрен тип се използва нивомерна измервателна система за обем на течни горива с информационен изход за свързване към централно регистриращо устройство на ЕСФП, която отговаря на изискванията, посочени в приложение № 19, и подлежи на метрологичен контрол.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Не е задължително използването на ЕСФП при продажби на течни горива от данъчен склад по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, когато плащането се извършва чрез кредитен превод, директен дебит, наличен паричен превод или пощенски паричен превод по ал. 1.“
§ 3. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 след думите „течни горива“ се добавя „и симулатор на нивомерна измервателна система“.
2. В ал. 5 думите „ДАМТН“ и „председателя на ДАМТН“ се заличават.
§ 4. В чл. 15, ал. 1, т. 9 думата „универсален“ се заменя с „квалифициран“.
§ 5. В чл. 17, ал. 1, т. 2 накрая се добавя „както и типа на нивомерната система“.
§ 6. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 изречение второ се заличава.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) В обектите за продажба на течни горива, работещи с повече от една ЕСФП, предаването на данните за определяне на наличните количества горива се извършва само от една от тези ЕСФП, която се регистрира първа като базова за обекта (тип 31 – приложение № 17).“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) Устройството получава и отпечатва отговор за успешна регистрация и FDRID или съобщение за грешка съгласно приложение № 17 за „статус на регистрация“. Устройството се счита за регистрирано при получаване от НАП на потвърждение за успешна регистрация по приложение № 17. Бонът, издаден при успешна регистрация, се прикрепва към паспорта на ФУ.“
4. Досегашните ал. 3 и 4 стават ал. 4 и 5.
§ 7. В чл. 19 ал. 1 се изменя така:
„(1) При промяна на обслужващата сервизна фирма в деня на настъпване на промяната новата сервизна фирма отбелязва това обстоятелство в паспорта на ФУ, издава ново свидетелство за регистрация, променя данните за сервизната фирма във ФУ и чрез него изпраща съобщение към НАП съгласно приложение № 17.“
§ 8. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „при което се демонтира фискалната памет“ се заличават.
2. В ал. 3 се създава изречение второ: „В този случай лицето по чл. 3 уведомява писмено в 3-дневен срок НАП, като прилага заверено от лицето по чл. 3 копие на протокола за демонтаж на фискалната памет.“
§ 9. В чл. 25, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „е по банков път“ се заменят със „се извършва чрез кредитен превод, директен дебит“.
2. В т. 2 думите „по банков път“ се заменят с „чрез кредитен превод, директен дебит“.
§ 10. В чл. 26, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 13:
„13. номер на обекта при ЕСФП;“.
2. Досегашната т. 13 става т. 14.
§ 11. В чл. 27, ал. 1, т. 4 цифрата „7“ се заменя с „9“.
§ 12. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 се създава изречение второ: „При ЕСФП едновременно с това се записват данни от нивомерната измервателна система и броячите на колонките.“
2. Алинея 4 се отменя.
3. Създава се ал. 9:
„(9) При отпадане на връзката между нивомерната система и централното регистриращо устройство (ЦРУ) на ЕСФП данъчният терминал изпраща автоматично генерирано съобщение към НАП. В деня на отпадане на връзката лицето по чл. 3, ал. 2 отбелязва часа на събитието в книгата за дневните финансови отчети и незабавно уведомява сервизната фирма, поддържаща нивомерната система.“
§ 13. В чл. 39а, ал. 2 след думите „търговския обект“ се добавя „книгата (регистърът) по ал. 1 и“.
§ 14. В чл. 40 ал. 2 се изменя така:
„(2) При повреда на ФУ, водеща до нулиране на оперативната памет („НУЛИРАН RAM“), ако след възстановяване работоспособността на ФУ данните в RAM не са възстановени, лицето по чл. 3 вписва на страницата за съответната дата в книгата по чл. 39, ал. 5 данните по ал. 1 и оборота, изчислен по КЛЕН от последния записан във фискалната памет дневен финансов отчет до настъпване на повредата.“
§ 15. В чл. 51, ал. 1 думата „универсален“ се заменя с „квалифициран“.
§ 16. В чл. 52 се създава ал. 3:
„(3) Срокът за ремонт при повреда на сонда или на нивомерна система е не повече от 45 дни от настъпване на повредата. Датата и часът на началото и края на ремонта се вписват в паспорта на ЕСФП. При повторна повреда на една и съща сонда или нивомерна система в рамките на една календарна година срокът за ремонт е не повече от 20 дни.“
§ 17. В чл. 54, ал. 2 т. 2 се отменя.
§ 18. В приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1, чл. 26, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел II „Изисквания към фискалната памет“:
а) в т. 8 буква „ж“ се заличава;
б) точка 10 се отменя;
в) в т. 12, изречение първо думата „нея“ се заменя с „КЛЕН“.
2. В раздел III „Изисквания за изобразяване и отпечатване на информацията при работа с фискално устройство“:
а) в т. 3 буква „б“ се изменя така:
„б) в края се отпечатва: контролно число съгласно раздел IIIа, т. 4 и 5, пореден номер на документа (брояч – но не по-малко от ХХХХ – 4 разряда), дата, час и минута на издаване, индивидуален номер на фискалното устройство и индивидуален номер на ФП; до въвеждане в експлоатация на фискалното устройство на всеки документ да се отпечатва съобщение „НЕФИСКАЛЕН БОН“. След въвеждане в експлоатация върху клиентските касови бележки, отчетите на ФП и дневния финансов отчет с нулиране и запис във ФП да се отпечатва съобщение „ФИСКАЛЕН БОН“ и фискално лого, а на останалите документи да се отпечатва съобщение „СЛУЖЕБЕН БОН“;“
б) в т. 5 се добавят букви „н“, „о“ и „п“:
„н) графично фискално лого съгласно приложение № 18 и текст „ФИСКАЛЕН БОН“;
o) общо контролно число на информацията в КЛЕН за деня, включително този отчет;
п) за ЕСФП тип 31 – данни от нивомерната система за доставка и за налични количества и данни за продадените количества горива от сумарните броячи на средствата за измерване на разход.“;
в) в т. 6 се правят следните изменения:
аа) в буква „з“ думите „и КЛЕН“ се заличават;
бб) в буква „й“ думата „отпечатани“ се заменя със „записани“.
3. В раздел IIIа „Контролна лента на електронен носител (КЛЕН)“:
а) в т. 1 се правят следните изменения:
аа) в буква „а“ думите „книгата за дневните финансови отчети на първа страница“ се заменят с „паспорта на ФУ“;
бб) в буква „в“ думите „книгата за дневните финансови отчети на съответната дата“ се заменят с „паспорта на ФУ“;
б) в т. 2 се правят следните изменения и допълнения:
аа) в буква „а“ след думите „флаш ЕЕPROM“ се добавя „SD карта,“;
бб) в буква „в“ след думата „надеждна“ се добавя „хардуерна и фърмуерна“;
вв) в буква „г“ се създава изречение второ:
„Фискален бон, разпечатан от КЛЕН, носи надпис „ФИСКАЛЕН БОН – КОПИЕ“.“
4. В раздел IIIб „Дистанционна връзка и данъчен терминал (ДТ)“:
а) заглавието на раздела се изменя така:
„IIIб. Дистанционна връзка, данъчен терминал (ДТ) и предаване на данни“;
б) в т. 1 се правят следните изменения и допълнения:
аа) буква „е“ се изменя така:
„е) фискалните устройства подават по установената дистанционна връзка:
• данни за вписване на устройството при въвеждане в експлоатация;
• данни за промяна на регистрационни данни;
• дневен отчет с нулиране на ФУ за всеки ден на определен от НАП период; първоначално зададеният период от време е 30 дни за ЕКАФП и ФПр, а за ЕСФП – ежедневно;
• дневните отчети без нулиране на ФУ с определена от НАП честота за зададен от НАП период от време;
• данни за отписване на ФУ (дерегистрация).
ЕСФП тип 31 за продажби на течни горива подава и:
• данни за регистрация на средствата за измерване: нивомерната измервателна система, резервоарите, конфигурация на пистолетите на колонките (въведени ръчно през ЕСФП);
• данни за промяна на регистрационните данни на средствата за измерване на ЕСФП;
• данни от нивомерната система за доставка на горива, коригирани с продадените количества по време на доставката, и за наличните количества горива (подавани автоматично от нивомерните системи или ръчно въведени, когато данните не могат да бъдат прочетени от нивомерната система);
• данни за доставени количества горива по документ, въведени ръчно през ЕСФП;
• данни за продадени количества горива от сумарните броячи на колонките (автоматично от електронните броячи или ръчно от механичните броячи);
• автоматично подаване на данни за нарушаване и възстановяване на комуникация с колонка и/или нивомерна система;“
бб) създава се буква „к“:
„к) запитване от ФУ при загуба на основни данни от комуникацията с НАП.“;
в) създава се т. 3:
„3. Видове данни за определяне на наличните и продадените количества горива, предавани от ЕСФП по установената дистанционна връзка:
а) данни от нивомерната система за доставка на горива и за наличните количества горива (подавани автоматично от нивомерните системи или ръчно въведени, когато данните не могат да бъдат прочетени от нивомерната система);
б) данни за продадените количества горива от сумарните броячи на средствата за измерване на разход (автоматично от електронните броячи или ръчно въведени от ЕСФП показания на механичните броячи при липса на електронни броячи);
в) данни за доставени количества горива по документ за доставка при приключване на доставката.“
5. В раздел IV „Специфични функционални изисквания към фискалните устройства“ се правят следните изменения:
а) буква „а“ се изменя така:
„а) автоматично подаване на достоверна информация към централно регистриращо устройство с ФП от измервателни средства за разход на течни горива за реализирания оборот от продажби на течните горива и от нивомерната система;“
б) буква „б“ се заличава.
6. В раздел V „Задължителна форма и клавишна последователност“, буква „г“ , в образците на дневен финансов отчет след
„ФИСКАЛЕН БОН
ХХ000065 01000065“
навсякъде се добавя ред „Сервиз 111111111 до 20-06-12“.
§ 19. В приложение № 2 към чл. 8, ал. 1, т. 2 в раздел VI „Специфични изисквания към ЕСФП“ се правят следните изменения и допълнения:
1. В буква „а“ след думите „измервателните средства за“ се добавя „обем и“.
2. Буква „б“ се изменя така:
„б) да бъде изградена на модулен принцип, който включва задължително следните компоненти:
 – статична измервателна система (нивомерна измервателна система) за обем на течни горива с информационен изход за свързване към централно регистриращо устройство, която е средство за измерване от одобрен тип;
 – измервателни средства за разход на течни горива с информационен изход за свързване към централно регистриращо устройство; типът измервателни средства за разход на течни горива, включени в състава на системата, да е одобрен като средство за измерване на разход на течни горива съгласно стандартите;
 – централно регистриращо устройство с фискална памет, отговарящо на общите технически изисквания от т. 1 до т. 13;
 – технически съоръжения за връзка между централното регистриращо устройство и измервателните средства за разход на течни горива.“
§ 20. В приложение № 3 към чл. 8, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, т. 2, чл. 56, ал. 1 т.5 се изменя така:
„5. Средства за измерване на разход (бензино-/газоколонки, нивомерна система и др.) (попълва се само за ЕСФП).“
§ 21. В приложение № 6 към чл. 11, ал. 1 след ред „3. Тип колонки:……….“ се добавя ред „4. Нивомерна система……………………“
§ 22. В края на приложение № 7 към чл. 11, ал. 6 се добавя ред

„3. ................................................,
ДР№ ....................“
(тип на нивомерната система)
 

 
§ 23. В края на приложение № 8 към чл. 11, ал. 6 се добавя ред

„5. .................................................,
ДР№....................“
(тип на нивомерната система)
 

 
§ 24. В приложение № 11 към чл. 17, ал. 2 в т. 3 след редове
„ с бензино- (газо-) колонки тип

........................................
(попълва се само за ЕСФП за продажба на течни горива)“

 
се добавят редове:

„с нивомерна система тип ............................................................................................................................
(попълва се само за ЕСФП за продажба на течни горива)
Регистрационен номер на устройството (FDRID)……………………………….“

 
§ 25. В приложение № 12 към чл. 22, ал. 3 след ред „Индивидуален № на ФУ ....................................... Индивидуален № на ФП ........................................ “ се добавя ред „Регистрационен номер на устройството (FDRID)……………………………….“
§ 26. Приложение № 17 към чл. 10, ал. 10, чл. 18, ал. 1 и 2 и чл. 22, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 17 към чл. 10, ал. 10, чл. 18, ал. 1, 2 и 3, чл. 19 и чл. 22, ал. 1
I. Данни за обмен с НАП
Приложението описва данните в табличен вид, които ще се обменят между НАП и фискалните устройства в XML формат. НАП предоставя валидиращи XML схеми на заинтересованите лица.
1. Описание за данните, подавани при регистрация, промяна на основни данни или дерегистрация.

Поле
XML елемент
Тип
Номенклатура
Задължителен
Забележка
Тип на регистрация
 
RType
Изброим
1 – регистрация
2 – промяна
3 – дерегистрация
Да
 
Тип на ФУ
 
 
 
FDType
 
 
 
Изброим
 
 
 
1. ЕКАФП
2. ФПр
3. ЕСФП
4. ИАСУТД
Да
 
 
 
 
 
 
 
ЕИК
EIK
Символен
 
Да
 
ЕИК тип
EIKType
Изброим
0 – БУЛСТАТ
1 – ЕГН
2 – ЛНЧ
3 – служебен номер
Да
 
Индивидуален номер на ФУ
FDIN
Символен
8 символа
ДА
ИАСУТД тук слагат ID на ИАСУТД
Индивидуален номер на фискалната памет на ФУ
FMIN
Символен
8 символа
Не се праща от ИАСУТД
 
Регистрационен номер на устройството
FDRID
Символен
Над 6 символа
При промяна или дерегистрация
Генерира се от НАП
Причина за дерегистрация
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RCFD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изброим
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Демонтаж на фискалната памет на ФУ се извършва в следните случаи:
1. препълване на фискалната памет;
2. смяна на собственика;
3. прекратена регистрацията на ФУ по инициатива на лицето по чл. 3;
4. бракуване на ФУ;
5. повреда на фискалната памет, която не позволява разчитането й;
6. грешка в блок на фискалната памет;
7. грешка при въвеждане в експлоатация на ФУ;
8. след приключване на изпитване на ЕСФП в реални условия.
II. Прекратяване на дейността без демонтаж на фискалната памет
9. временно преустановяване на дейността на лицето по чл. 3
10. други
При дерегистрация
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Номер на свидетелство
FDCert
Символен
 
При регистрация
 
СИМ карта ID
IMSI
Символен
 
ДА
 
Телефонен номер
MSISDN
Символен
 
При регистрация
Използва се за SMS
Оператор
OPID
Изброим
0 – Mtel
1 – Globul
2 – Vivacom
При регистрация
Използва се за SMS
Наименование на лицето по чл. 3
OrgName
Символен
200 символа
При регистрация
 
Номер на обект
PSNum
Символен
До 4 символа
При регистрация
 Всички обекти за даден ЕИК се номерират уникално. Всички ФУ в един обект се регистрират с номера на съответния обект
Тип на обекта
PSType
Изброим
 
При регистрация и промяна
Типовете обекти са описани в таблица 1
Код ЕКАТТЕ
SEKATTE
Символен
 
При регистрация
 
Наименование на населеното място
Settl
Символен
 
При регистрация
 
Код район
AEkatte
Символен
 
При регистрация
 
Район
Area
Символен
 
При регистрация
 
Код на улица
StreetCode
Символен
 
При регистрация
 
Улица
Street
Символен
 
 
При регистра-
ция се въвеж-
да информа-
ция за улица и
номер или ин-
формация за ж.к. и блок, вход
Номер
StrNo
Символен
 
 
Блок
Block
Символен
 
 
Вход
En
Символен
 
 
Етаж
Fl
Символен
 
 
Апартамент
Ap
Символен
 
 
Наименование на обекта
PSName
Символен
 
При регистрация
 
Дата на въвеждане в експлоатация
SOD
Дата
 
При регистрация
Формат 2010-02-16T16:47:31
ЕИК на сервизна организация
Service EIK
Символен
 
Да
 
ЕИК тип на сервизната организация
Service EIK Type
Изброим
0 – БУЛСТАТ
1 – ЕГН
2 – ЛНЧ
3 – служебен номер
Да
 
Дата на изтичане/прекратяване на сервизния договор
Service Contract Expiration
Дата
 
При регистрация
Формат 2010-02-16T16:47:31

 
1а. Описание за данните, подавани от ЕСФП, свързани с нивомерна система и подаващи данни за броячите на колонките (тип 31) при регистрация, промяна на основни данни или дерегистрация.

Поле
XML елемент
Тип
Номенклатура
Задължителен
Забележка
Тип на регистрация
RType
Изброим
1 – регистрация
2 – промяна
3 – дерегистрация
Да
При промяна на конфигурацията на резервоарите, колонките и пистолетите се изпраща цялата обновена конфигурация
Тип на ФУ
FDType
Изброим
31. ЕСФП с нивомерна система
Да
В един обект има задължително една ЕСФП 31
ЕИК
EIK
Символен
 
Да
 
ЕИК тип
EIKType
Изброим
0 – БУЛСТАТ
1 – ЕГН
2 – ЛНЧ
3 – служебен номер
Да
 
Индивидуален номер на ФУ
FDIN
Символен
8 символа
ДА
 
Индивидуален номер на фискалната памет на ФУ
FMIN
Символен
8 символа
Да
 
Регистрационен номер на устройството
FDRID
Символен
Над 6 символа
При промяна или дерегистрация
Генерира се от НАП
Причина за дерегистрация
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RCFD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изброим
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Демонтаж на фискалната памет на ФУ се извършва в следните случаи:
При дерегистрация
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. препълване на фискалната памет;
2. смяна на собственика;
3. прекратена регистрацията на ФУ по инициатива на лицето по чл. 3;
4. бракуване на ФУ;
5. повреда на фискалната памет, която не позволява разчитането й;
6. грешка в блок на фискалната памет;
7. грешка при въвеждане в експлоатация на ФУ;
8. след приключване на изпитване на ЕСФП в реални условия.
II. Прекратяване на дейността без демонтаж на фискалната памет
9. временно преустановяване на дейността на лицето по чл. 3
10. други
Използва се при смяна на типа ЕСФП от 31 на 3 и обратно
Номер на свидетелство
FDCert
Символен
 
При регистрация
 
СИМ карта ID
IMSI
Символен
 
ДА
 
Телефонен номер
MSISDN
Символен
 
При регистрация
Използва се за SMS
Оператор
OPID
Изброим
0 – Mtel
1 – Globul
2 – Vivacom
При регистрация
Използва се за SMS
Наименование на лицето по чл. 3
OrgName
Символен
200 символа
При регистрация
 
Номер на обект
PSNum
Символен
До 4 символа
При регистрация
Всички обекти за даден ЕИК се номерират уникално. Всички ФУ в един обект се регистрират с номера на съответния обект
Тип на обекта
PSType
Изброим
 
При регистрация и промяна
Типовете обекти са описани в таблица 1
Код ЕКАТТЕ
SEKATTE
Символен
 
При регистрация
 
Наименование на населеното място
Settl
Символен
 
При регистрация
 
Код район
AEkatte
Символен
 
При регистрация
 
Район
Area
Символен
 
При регистрация
 
Код на улица
StreetCode
Символен
 
При регистрация
 
Улица
Street
Символен
 
 
При регистра-
ция се въвеж-
да информа-
ция за улица и
номер или ин-
формация за ж.к. и блок, вход
Номер
StrNo
Символен
 
 
Блок
Block
Символен
 
 
Вход
En
Символен
 
 
Етаж
Fl
Символен
 
 
Апартамент
Ap
Символен
 
 
Наименование на обекта
PSName
Символен
 
При регистрация
 
Дата на въвеждане в експлоатация
SOD
Дата
 
При регистрация
Формат 2010-02-16T16:47:31
ЕИК на сервизна организация
ServiceEIK
Символен
 
При регистрация
 
ЕИК тип на сервизната организация
ServiceEIKType
Изброим
0 – БУЛСТАТ
1 – ЕГН
2 – ЛНЧ
3 – служебен номер
При регистрация
 
Дата на изтичане/прекратяване на сервизния договор
Service Contract Expiration
Дата
 
При регистрация
 
Формат 2010-02-16T16:47:31
Номер резервоар
TNo
Цифров
 
При регистрация
 
Резервоар – вид гориво според комбинирана номенклатура
FTNom
Символен
 
Да
Виртуален резервоар при метан с нулеви стойности
Резервоар –вид гориво според тип гориво и търговската номенклатура
FTT
Цифров
3 цифри (XYY)
Да
Тип гориво X
1 – бензин
2 – дизел
3 – пропан-бутан
4 – метан
YY – търговска номенклатура на лицето по чл. 3
Обем на горивото при реална температура
VolAct
Цифров
 
Да
 
Обем на горивото при 15 °С
Vol15C
Цифров
 
Да
 
Ниво на горивото в резервоара при реална температура
FL
Цифров
 
Да
 
Реална температура
Tmpr
Цифров
 
Да
Точност до
0,1 °С
Резервоар – калибриране от акредитирана лаборатория
IsCalib
Изброим
1 – да
2 – не
 
 
 
Срок за калибриране
CalibDate
 Дата
 
 
Дата Формат 2010-02-16
……………………
 
 
 
 
 
Номер пистолет
NNo
Цифров
 
Да
 
Номер колонка
DNo
Цифров
 
Да
 
Номер резервоар
TNo
Цифров
 
Да
 
Показания на електронен брояч на пистолета
CVal
Цифров
 
Да
При механични броячи стойността се въвежда на ръка (10 цели числа) в литри, при метан в килограми
…………………….
 
 
 
 
 

 
2. Описание на полетата, подавани от НАП като отговор при регистрация, промяна на основни данни и дерегистрация.

Поле
XML елемент
Тип
Номенклатура
Задължителен
Забележка
Тип на ФУ
FDType
1.ЕКАФП
Да
Да
 
 
 
 
 
 
 
2.ФПр
3.ЕСФП
4.ИАСУТД
31. ЕСФП с нивомерна система
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Индивидуален номер на фискалната памет на ФУ
FMIN
Символен
8 символа
При ФУ
Не се изпраща при ИАСУТД
Индивидуален номер на ФУ
FDIN
Символен
 
Да
При ИАСУТД се изпраща ID на ИАСУТД
СИМ карта ID
IMSI
Символен
 
Да
 
Телефонен номер
MSISDN
Символен
 
Да
 
Оператор
OPID
Изброим
0 – Mtel
1 – Globul
2 – Vivacom
Да
 
ЕИК
EIK
Символен
 
Да
 
ЕИК тип
EIKType
Изброим
0 – БУЛСТАТ,
1 – ЕГН,
2 – ЛНЧ,
3 – служебен номер
Да
 
Тип на
регистрация
RType
Изброим
1 – регистрация,
2 – промяна,
3 – дерегистрация
Да
 
Статус на
регистрацията
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Status
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изброим
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 – успешно
1 – Грешка при валидация на съобщението
2 – Грешка при БУЛСТАТ
3 – Несъществуващо свидетелство за одобряване на модел/тип ФУ
4 – Несъществуващ производител
5 – Несъответствие между идентификаторите на производителя
6 – Корекция на поле, което не може да се коригира
7 – Грешен номер на ФУ/ИАСУТД.
8 – Грешен номер на фискална памет.
9 – Грешен IMSI
10 – Грешен MSISDN
Да
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Възможни са
допълнения на видовете грешки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 – Грешен FDRID
12 – Устройството е вече отрегистрирано
99 – Други
 
 
 
 
Съобщение за грешка
ErrMsg
Символен
 
Не
 
Регистрационен номер на устройството
FDRID
Символен
 
Да
Генериран от НАП
Дата на вписване на ФУ в регистрите на НАП
AD
Дата
 
Да
Формат 2010-02-16T16:47:31
Текуща дата
CT
Дата
 
Да
Формат 2010-02-16T16:47:31
Номер на нова Z задача
TID
Цифров
 
 
Праща се от НАП
Начална дата на Z задачата
SD
Дата
 
 
Формат 2010-02-16T16:47:31
Период на цикличност на Z задачата
Days
Символен
 
 
Данните се изпращат през интервала, специфициран тук, като времето почва да се отброява от SD (началните дата и час на задачата). Важно е часът да бъде спазван
Номер на X задачата
TID
Символен
 
 
 
Начална дата на X задачата
SD
Дата
 
 
Формат 2010-02-16T16:47:31
Интервал минути за изпълнение на X задачата
Min
Символен
 
 
След настъпване на ED (крайна дата) ФУ престава да изпраща X данни
Крайна дата на X задачата
ED
Дата
 
 
Формат 2010-02-16T16:47:31

 
3. Описание на полетата при предаване на X отчет към НАП в XML схема.

Поле
XML елемент
Тип
Номенклатура
Задължителен
Забележка
Идентификатор на задачата, по която работи ФУ
TID
Цифров
 
Да
Взима се от SMS съобщение или от отговор на НАП
Регистрационен номер на устройството
FDRID
Символен
 
Да
Генериран от НАП
Индивидуален номер на ФУ
FDIN
Символен
 
Да
 
Индивидуален номер на ФП
FMIN
Символен
 
Да
 
СИМ карта ID
IMSI
Символен
 
Да
 
Причина за изпращане
 
 
RC
 
 
Изброим
 
 
0 – Нормална работа по X задачата,
3 – Грешка при разчитане на команда
4 – Друго
Да
 
 
 
 
 
Вид грешка
 
FDError
 
Символен
 
 
 
 
 
Ако ФУ не разчита подадената му команда, тук е мястото, където се указва причината за това. (RC=3)
Ако този елемент е наличен, не може да има последващи XR елементи
Дата на изпращане
 
SD
 
Дата
 
 
 
Да
 
Взима се от часовника на ФУ
Формат 2010-02-16T16:47:31
Брояч на отчетите в рамките на Х задачата
XC
Цифров
 
Да
 
Дата и час на генериране на Х отчета
XD
Дата
 
Да
Формат 2010-01-16T16:47:31
Вид гориво според тип гориво и търговската номенклатура
FTT
Цифров
 
Да
 XYY
Име гориво 1
N
Символен
 
При сума, по-голяма от нула в поле S
 
Количество продадено гориво
Vol
Цифров
 
Да
 
Оборот гориво 1
S
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
…………………..
 
 
 
 
 
Вид гориво според тип гориво и търговската номенклатура
FTT
Цифров
 
Да
 
Име гориво ХХ
N
Символен
 
При сума, по-голяма от нула в поле S
 
Количество продадено гориво
Vol
Цифров
 
Да
 
 
 
 
 
 
 
Оборот гориво ХХ
S
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Брой клиенти
NC
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
Целочислен
Брой отстъпки
ND
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
Целочислен
Сума отстъпки
SD
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Брой надбавки
NEC
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
Целочислен
Сума надбавки
SEC
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Брой корекции
NCorr
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
Целочислен
Сума корекции
SCorr
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Брой сл. въведени
NOIn
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
Целочислен
Сума сл. въведени
SOIn
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Брой сл. изведени
NOOut
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
Целочислен
Сума сл. изведени
SOOut
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
В брой
SCash
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
С чек
SChecks
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Талони
ST
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по външни талони
SOT
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по амбалаж
SP
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по вътрешно обслужване
SSelf
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по
повреди
SDmg
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по кредитни/дебитни карти
SCards
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по банкови трансфери
SW
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Резерв 1
SR1
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Резерв 2
SR2
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот А
TA
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Б
TB
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот В
TV
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Г
TG
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Д
TD
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Е
TE
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Ж
TJ
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот З
TZ
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Общ дневен оборот
DT
Цифров
 
Да
0.00
Номер на КЛЕН
KNo
Символен
 
Да
 
Номер на последен бон преди пускане на отчет
LCN
Цифров
 
 Да
Целочислен
Резервоар 1 обем на горивото при реална температура
VolAct
Цифров
 
Да
 
Резервоар 1 обем на горивото при 15 °С
Vol15C
Цифров
 
Да
 
Ниво на горивото в резервоар 1 при реална температура
 FL
Цифров
 
Да
 
Реална температура
Tmpr
Цифров
 
Да
 
…………………
 
 
 
 
 
Резервоар ХХ обем на горивото при реална температура
VolAct
Цифров
 
Да
 
Резервоар ХХ обем на горивото при 15 °С
Vol15C
Цифров
 
Да
 
Ниво на горивото в резервоар ХХ при реална температура
 FL
Цифров
 
Да
 
Реална температура
Tmpr
Цифров
 
Да
 

 
4. Описание на полетата при предаване на Х отчет към НАП от ИАСУТД

Поле
XML
елемент
Тип
Номенклатура
Задължителен
Забележка
Идентификатор на X задачата
TID
Цифров
 
Да
Взема се от SMS съобщението, указващо задачата, или от отговор на НАП
Регистрационен номер
FDRID
Символен
 
Да
 
СИМ карта ID
IMSI
Символен
 
Да
 
Причина за изпращане
 
 
RC
 
 
Изброим
 
 
0 – Нормална работа по X задачата,
3 – Грешка при разчитане на команда
4 – Друго
Да
 
 
 
 
 
Вид грешка
 
FDError
 
Символен
 
 
 
 
 
Ако ФУ не разчита подадената му команда, тук е мястото, където се указва причината за това (RC=3)
Ако този елемент е наличен, не може да има последващи XR елементи
Дата на изпращане
SD
Дата
 
Да
Формат 2010-02-16T16:47:31
Брояч на X отчетите за текущата X задача
XC
Цифров
 
Да
Пореден номер в последователността на X отчетите
Дата и час на генериране на отчета
XD
Дата
 
Да
 
Идентификатор на ИАСУТД
IASUTDID
Символен
 
Да
 
Оборот А
TA
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Б
TB
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот В
TV
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Г
TG
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Д
TD
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Е
TE
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Ж
TJ
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот З
TZ
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Брой клиенти
NC
Цифров
 
Да
Целочислен
Брой отстъпки
ND
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
Целочислен
Сума отстъпки
SD
Символен
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Брой корекции
NCorr
Символен
 
При сума, по-голяма от 0
Целочислен
Сума корекции
SCorr
Символен
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
В брой
SCash
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
С чек
SChecks
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Талони
ST
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по външни талони
SOT
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по амбалаж
SP
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по вътрешно обслужване
SSelf
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по повреди
SDmg
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по кредитни/дебитни карти
SCards
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по банкови трансфери
SW
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Плащане НЗОК
SR1
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Резерв 2
SR2
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Номер на КЛЕН
KNo
Символен
 
Да
 
Номер на последен бон преди пускане на отчета
LCN
Цифров
 
Да
Целочислен

 
5. Описание на полетата на Z отчет, подаван към НАП.

Поле
XML елемент
Тип
Номенклатура
Задължителен
Забележка
IId на Z задачата
 
TID
 
Цифров
 
 
 
Да
 
Целочислен
Взема се от SMS съобщението, указващо задачата, или от отговор на НАП
Регистрационен номер на устройството
FDRID
Символен
 
Да
Генериран от НАП
Индивидуален номер на ФУ
FDIN
Символен
 
Да
 
Индивидуален номер на ФП
FMIN
Символен
 
Да
 
СИМ карта ID
IMSI
Символен
 
Да
 
Причина за изпращане
 
 
 
 
RC
 
 
 
 
Изброим
 
 
 
 
0 – Нормална работа по задачата по подразбиране
1 – Работа в резултат на ZP (ZPurge задача)
2 – Изпращане на данни поради последващо отписване
3 – Грешка при разчитане на команда
4 – Друго
Да
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вид грешка
 
FDError
 
Символен
 
 
 
 
 
Ако ФУ не разчита подадената му команда, тук е мястото, където се указва причината за това (RC=3)
Ако този елемент е наличен, не може да има последващи XR елементи
Идентификатор на ZPurge задача
RZPTID
Символен
 
При поле RC=1
Ако RC=1, тук се изпраща ID на ZPurge задачата. Той е наличен в SMS командата
Дата на изпращане
SD
Дата
 
Да
Формат 2010-02-16T16:47:31
Брояч на Z отчетите
ZC
Цифров
 
Да
Съответства на No блок от фискалната памет при ЕКАФП и брояч на при ИАСУТД, той винаги трябва да е пореден
Дата и час на генериране на отчета
ZD
Дата
 
Да
Формат 2010-01-16T16:47:31
Вид гориво 1 според тип гориво и търговската номенклатура
FTT
Цифров
 
Да
 
Име гориво 1
N
Символен
 
При сума, по-голяма от нула в поле S
 
Количество продадено гориво 1
Vol
Цифров
 
Да
 
Оборот гориво 1
S
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
………………..
 
 
 
 
 
Вид гориво ХХ според тип гориво и търговската номенклатура
FTT
Цифров
 
Да
 
Име гориво ХХ
N
Символен
 
При сума, по-голяма от нула в поле S
 
Количество продадено гориво ХХ
Vol
Цифров
 
Да
 
Оборот гориво ХХ
S
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Брой клиенти
NC
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
 
Брой отстъпки
ND
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
 
Сума отстъпки
SD
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Брой надбавки
NEC
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
 
Сума надбавки
SEC
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Брой корекции
NCorr
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
 
Сума корекции
SCorr
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Брой сл. въведени
NOIn
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
 
Сума сл. въведени
SOIn
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Брой сл. изведени
NOOut
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
Целочислен
Сума сл. изведени
SOOut
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
В брой
SCash
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
С чек
SChecks
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Талони
ST
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по външни талони
SOT
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по амбалаж
SP
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по вътрешно обслужване
SSelf
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по повреди
SDmg
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по кредитни/дебитни карти
SCards
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по банкови трансфери
SW
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Плащане НЗОК
SR1
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Резерв 2
SR2
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот А
TA
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Б
TB
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот В
TV
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Г
TG
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Д
TD
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Е
TE
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Ж
TJ
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот З
TZ
Цифров
 
При сума по-голяма от 0
0.00
Общ дневен оборот
DT
Цифров
 
Да
0.00
Номер на КЛЕН
KNo
Символен
 
Да
 
Номер на последен бон преди пускане на Z отчета
LCN
Цифров
 
 
Целочислен
Сумарният оборот, наличен във ФП
SGT
Цифров
 
Да
0.00
Номер на бона на отчета
ChN
Цифров
 
Да
Целочислен
Контролно число
CS
Символен
 
Да
 
Резервоар 1 обем на горивото при реална температура
VolAct
Цифров
 
Да
 
Резервоар 1 обем на горивото при 15 °С
Vol15C
Цифров
 
Да
 
Ниво на горивото в резервоар 1 при реална температура
 FL
Цифров
 
Да
 
Реална температура
Tmpr
Цифров
 
Да
 
…………………
 
 
 
 
 
Резервоар ХХ обем на горивото при реална температура
VolAct
Цифров
 
Да
 
Резервоар ХХ обем на горивото при 15 °С
Vol15C
Цифров
 
Да
 
Ниво на горивото в резервоар ХХ при реална температура
 FL
Цифров
 
Да
 
Реална температура
Tmpr
Цифров
 
Да
 
Номер пистолет
NNo
Цифров
 
Да
 
Номер колонка
DNo
Цифров
 
Да
 
Номер резервоар
TNo
Цифров
 
Да
 
Показания на електронния брояч на пистолета
CVal
Цифров
 
Да
При механични броячи стойността се въвежда на ръка
………………….
 
 
 
 
 
Номер пистолет
NNo
Цифров
 
Да
 
Номер колонка
DNo
Цифров
 
Да
 
Номер резервоар
TNo
Цифров
 
Да
 
Показания на електронния брояч на пистолета
CVal
Цифров
 
Да
При механични броячи стойността се въвежда на ръка

 
6. Описание на полетата на Z отчет при предаване към НАП от ИАСУТД.

Поле
XML
елемент
Тип
Номенклатура
Задължителен
Забележка
Id на Z задачата
TID
Цифров
 
Да
Взима се от SMS съобщението, указващо задачата, или от отговор на НАП
Регистрационен номер на устройството
FDRID
Символен
 
Да
 
СИМ карта ID
IMSI
Символен
 
Да
 
Причина за изпращане
 
 
 
 
RC
 
 
 
 
Изброим
 
 
 
 
0 – нормална работа по задачата по подразбиране,
Да
1 – работа в резултат на ZP (ZPurge задача)
2 – изпращане на данни поради последващо отписване
3 – грешка при разчитане на команда
4 – друго
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вид грешка
 
FDError
 
Символен
 
 
 
 
 
Ако ФУ не разчита подадената му команда, тук е мястото, където се указва причината за това (RC=3)
Ако този елемент е наличен, не може да има последващи XR елементи
Идентификатор на ZPurge задача
RZPTID
Символен
 
При поле RC=1
Ако RC=1, тук се изпраща ID на ZPurge задачата. Той е наличен в SMS командата
Дата на изпращане
SD
Дата
 
Да
Формат 2010-02-16T16:47:31
Брояч на Z отчетите
ZC
Цифров
 
Да
Съответства на No блок от фискалната памет при ЕКАФП и брояч на при ИАСУТД, той винаги трябва да е пореден
Дата и час на генериране на отчета
ZD
Дата
 
 
Формат 2010-02-16T16:47:31
Идентификатор на ИАСУТД
IASUTDID
Символен
 
Да
 
Оборот А
TA
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Б
TB
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот В
TV
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Г
TG
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Д
TD
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Е
TE
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Ж
TJ
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот З
TZ
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Общ дневен оборот
DT
Цифров