Министерски съвет
брой: 44, от дата 10.6.2011 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.21


Решение № 368 от 30 май 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайсошисти, от находище „Мелницата“, разположено в землището на с. Железино, община Ивайловград, област Хасково, на „Фриго – Макс“ – ЕООД, София

 

РЕШЕНИЕ № 368 ОТ 30 МАЙ 2011 Г.
за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайсошисти, от находище „Мелницата“, разположено в землището на с. Железино, община Ивайловград, област Хасково, на „Фриго – Макс“ – ЕООД, София
На основание чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3, чл. 29 и чл. 54, ал. 5 и 6 от Закона за подземните богатства във връзка с § 105, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и мотивирано предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайсошисти, годни за добив на плочи цепени за облицовки и настилки, представляващи изключителна държавна собственост, от находище „Мелницата“, разположено в землището на с. Железино, община Ивайловград, област Хасково, с размер 56 562 кв. м, индивидуализирано с координати на точките от № 1 до № 7 на контура на запасите в координатна система „1970 г.“, на „Фриго – Макс“ – ЕООД, София.
2. Определя концесионна площ в размер 73 184 кв. м, включваща площта на утвърдените запаси от находище „Мелницата“ и необходимите площи за осъществяване на дейността по концесията, при граници с координати на точките от № 1 до № 6 включително в координатна система „1970 г.“ съгласно приложението.
3. Определя срок на концесията 25 години.
4. Определя пряко за концесионер „Фриго – Макс“ – ЕООД, София – титуляр на удостоверение за търговско откритие № 0263 от 20 март 2007 г.
5. Определя основните права и задължения по концесията, както следва:
5.1. Основни права на концесионера:
5.1.1. да добива гнайсошисти, годни за добив на плочи цепени за облицовки и настилки, в границите на находището по т. 1;
5.1.2. право на собственост върху добитите гнайсошисти;
5.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка;
5.1.4. да извършва преработка, складиране, транспортиране и продажба на добитите гнайсошисти;
5.1.5. да ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и техническа документация и информация;
5.1.6. да извършва с осигурени от него средства и на свой риск и след предварително съгласуване с концедента и с компетентните органи необходимите дейности, свързани с добива, включително допроучване и експлоатационно проучване на подземните богатства в границите на находището по т. 1.
5.2. Основни задължения на концесионера:
5.2.1. да заплаща на концедента дължимото концесионно плащане при условия и в срокове, определени в концесионния договор;
5.2.2. да изготви и представи на министъра на икономиката, енергетиката и туризма:
5.2.2.1. цялостен работен проект за добив и първична преработка на подземните богатства; срокът за представяне е 8 месеца от влизането в сила на концесионния договор; след съгласуването му цялостният работен проект става неразделна част от концесионния договор;
5.2.2.2. проект за рекултивация на концесионната площ по т. 2, съгласуван с компетентните органи; срокът за представяне е 8 месеца от влизането в сила на концесионния договор; проектът за рекултивация става неразделна част от концесионния договор;
5.2.2.3. годишен работен проект за добив и първична преработка за всяка година от срока на концесията; срокът за представяне е 31 януари на съответната година; за първата година от срока на концесията срокът за представяне е 8 месеца от влизането в сила на концесионния договор; след съгласуването му годишният работен проект става неразделна част от концесионния договор;
5.2.2.4. план за управление на минните отпадъци; срокът за представяне е 8 месеца от влизането в сила на концесионния договор; след утвърждаване от министъра на икономиката, енергетиката и туризма планът за управление на минните отпадъци става неразделна част от концесионния договор;
5.2.3. да разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна експлоатация, която може да доведе до загуби на подземни богатства или до икономическа неизгодност за бъдещо разработване на находището;
5.2.4. да изземва подземните богатства от земните недра при минимални загуби, като се спазват законите, правилниците и наредбите за правилно и безопасно разработване на находища на подземни богатства;
5.2.5. да допуска по всяко време до концесионната площ по т. 2 контролни органи и оторизирани представители на концедента и да им предоставя документи и информация, имащи отношение към изпълнението на задълженията по концесионния договор;
5.2.6. да води и да предоставя на министъра на икономиката, енергетиката и туризма или на посочен от него компетентен държавен орган подробна геоложка, техническа и друга документация и информация, изготвена във връзка с ползването на находището в границите на концесионната площ по т. 2;
5.2.7. да не предоставя на трети лица без разрешение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма геоложка, техническа или друга документация и информация, която притежава във връзка и по повод на концесията;
5.2.8. да спазва изискванията на Закона за културното наследство и да осигури периодичен мониторинг на територията на добивните работи от археолог на Регионалния исторически музей – Хасково;
5.2.9. да предприема за своя сметка и на своя отговорност всички възможни правни и фактически действия за постигане на споразумение с титулярите на вещни права върху земята, както и за промяна на предназначението на земята и одобряване на съответния подробен устройствен план за поземлените имоти, попадащи в концесионната площ;
5.2.10. да стабилизира на терена граничните точки по контура на концесионната площ.
5.3. Основни права на концедента:
5.3.1. да получава дължимото от концесионера концесионно плащане при условия и в срокове, определени в концесионния договор;
5.3.2. право на собственост върху всяка геоложка, техническа и друга информация и документация, изготвена във връзка с разработването на находището по т. 1;
5.3.3. да контролира изпълнението на задълженията на концесионера по концесионния договор и условията на концесията, включително чрез право на достъп до концесионната площ по т. 2 и чрез получаване от концесионера на документи и информация;
5.3.4. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на основните задължения или условията по концесията.
5.4. Основни задължения на концедента:
5.4.1. да осъществява контрол за спазване на условията по концесията и за изпълнение на задълженията по концесионния договор;
5.4.2. да оказва съдействие при осъществяване на концесията съгласно договорните условия, включително чрез своевременно съгласуване на предоставените от концесионера цялостен работен проект и годишни работни проекти.
6. Определя следните условия за осъществяване на концесията:
6.1. Добивът на подземни богатства по т. 1 започва след влизане в сила на положително решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или решение да не се извършва ОВОС на инвестиционното предложение за добив и първична преработка на подземни богатства от находище „Мелницата“, с. Железино, община Ивайловград, област Хасково, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда, и оценка за съвместимостта на добива на подземни богатства съгласно чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони (ДВ, бр. 73 от 2007 г.).
6.2. При осъществяване на концесията и на свързаните с нея дейности концесионерът е длъжен:
6.2.1. да спазва действащото законодателство;
6.2.2. да изпълнява изискванията, свързани с опазването на здравето на хората, околната среда, водите, земеделските земи и горите, защитените със закон територии и обекти, в т.ч. в актовете и предписанията на компетентните органи по околна среда, както и изискванията за опазване на културните и историческите паметници, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред;
6.2.3. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточници и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди;
6.2.4. да спазва изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
6.2.5. да извършва всички дейности по предоставената концесия в съответствие с установените технически и технологични стандарти;
6.2.6. да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху земята, на която или под която е находището на подземни богатства;
6.2.7. да спазва указанията, давани от министъра на икономиката, енергетиката и туризма при съгласуване на проектите по т. 5.2.2;
6.2.8. да изпълнява одобрените и изискващи се рекултивационни мероприятия;
6.2.9. да изпълнява съгласуваните с концедента цялостен работен проект за добив и първична преработка и годишни работни проекти.
6.3. За осъществяване на концесията не се изискват задължителни подобрения.
6.4. Добивните работи да започнат след съгласуване на проектите по т. 5.2.2.1 и 5.2.2.3.
6.5. Концесионният договор влиза в сила от датата на представяне на банковата гаранция по т. 8.1.1.
7. Определя за начален срок на концесията датата на влизане в сила на концесионния договор.
8. Определя следните видове гаранции за изпълнение на задълженията по концесионния договор:
8.1. Безусловна неотменяема банкова гаранция от българска банка за гарантиране изпълнението на задължението за заплащане на концесионно плащане:
8.1.1. за първия отчетен период гаранцията е в размер на сумата, посочена в т. 9.4, и се представя на концедента в 30-дневен срок от подписването на концесионния договор;
8.1.2. за всеки следващ отчетен период, определен по т. 9.2, гаранцията е в размер 50 на сто от концесионното плащане за предходния период и се представя на концедента в 30-дневен срок след периода на плащане;
8.1.3. банковата гаранция по т. 8.1.1 и 8.1.2 е валидна до 60 дни от изтичането на съответния отчетен период.
8.2. Откриване от страна на концесионера на доверителна банкова сметка в посочена от концедента банка за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с опазване и възстановяване на околната среда и с рекултивацията:
8.2.1. в доверителната банкова сметка по т. 8.2 концесионерът отчислява всяка година за срока на концесията сума, представляваща 1/25 част от общия размер на паричните средства, предвидени за опазване на околната среда и за рекултивация в проекта по т. 5.2.2.2;
8.2.2. за първата година от срока на концесията гаранцията по т. 8.2.1 се представя на концедента в 30-дневен срок считано от датата на представяне на проекта по т. 5.2.2.2;
8.2.3. за всяка следваща календарна година от срока на концесията гаранцията по т. 8.2.1 се представя на концедента до 31 януари на съответната година;
8.2.4. начинът за разпореждане със сметката по т. 8.2 се определя в концесионния договор;
8.2.5. в случай че концесионерът предпочете друго финансово обезпечение, предвидено в чл. 63а, ал. 2 от Закона за подземните богатства, то се договаря от страните и е съществен елемент от концесионния договор.
8.3. Право на концедента да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на което и да е от основните задължения или условията на концесията по това решение. Условията и сроковете за упражняване на правото за едностранно прекратяване на договора се определят в концесионния договор.
8.4. Дължат се лихви за забавено изпълнение на паричните задължения, както и неустойки при неизпълнение или при забавено изпълнение от страна на концесионера на договорните задължения. Конкретните размери на лихвите и неустойките и моментът на неизпълнението на отделните задължения се определят в концесионния договор.
8.5. Във всички случаи на неизпълнение от страна на концесионера концедентът има право да търси и обезщетение по общите правила.
9. За предоставената концесия за добив концесионерът заплаща на концедента по ред, определен в концесионния договор, концесионно плащане, както следва:
9.1. Периодични парични плащания за срока на концесията, дължими на 6-месечни вноски, като срокът на плащане е 30-о число на месеца, следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от 1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане съгласно чл. 1, ал. 2, т. 1 и ал. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скалнооблицовъчни материали – приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства. Съгласно чл. 1, ал. 3, т. 2, буква „в“ от методиката концесионното възнаграждение за единица добито подземно богатство не може да бъде по-ниско от 10,00 лв./куб. м, а за останалата част от добитото подземно богатство съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а“ от методиката не може да бъде по-ниско от 0,30 лв./тон, като тези стойности се индексират ежегодно с процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по информация, предоставена от Националния статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г.
9.4. Минималният размер на концесионното плащане за всяко 6-месечие от срока на концесията не може да бъде по-нисък от сумата 1938 лв., определена на базата на 165 куб. м гнайсошисти за декоративни плочи за 6-месечие и 959 тона гнайсошисти за трошени фракции за 6-месечие, представляващи 30 на сто от предвидения средногодишен добив за срока на концесията, и предвидените стойности за единица добито подземно богатство по т. 9.3 при утвърден рандеман 31 на сто.
9.5. Част от концесионното плащане, определено по реда на т. 9.3 или 9.4, се внася в приход на Община Ивайловград по ред, определен в концесионния договор.
9.6. Размерът на концесионното плащане по т. 9.3 и 9.4 се променя с допълнително споразумение към концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за неговото определяне.
10. Определя други изисквания, свързани с концесията:
10.1. Приложимо право по отношение на концесията е българското.
10.2. Всички спорове между страните по концесионния договор се решават по взаимно съгласие, а в случай на непостигане на съгласие спорът се решава по съдебен ред.
11. Упълномощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма:
11.1. Да проведе преговори и да сключи концесионния договор с „Фриго – Макс“ – ЕООД, София, в 3-месечен срок от влизането в сила на решението за предоставяне на концесия.
11.2. Да представлява Министерския съвет по концесионния договор с изключение на неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
11.4. Да представлява държавата по съдебните дела, свързани с изпълнението и прекратяването на концесионния договор, включително да предявява вземанията на концедента по съдебен ред.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желязков
Приложение към т. 2
Координатен регистър на граничните точки на концесионната площ на находище „Мелницата“, община Ивайловград, област Хасково
Координатна система „1970 г.“

Координати
X (север), м
Y (изток), м
1.
4528335.0
9459085.0
2.
4528480.0
9459060.0
3.
4528375.0
9459375.0
4.
4528166.6
9459423.3
5.
4528119.7
9459361.8
6.
4528181.0
9459214.6

 
6699