Държавна агенция “Национална сигурност”
брой: 34, от дата 1.4.2008 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.50


Наредба № 4 от 24 март 2008 г. за условията, реда и размерите на допълнителните възнаграждения за специфични условия на труд на служителите от Държавна агенция “Национална сигурност”

 

НАРЕДБА № 4 от 24 март 2008 г.
за условията, реда и размерите на допълнителните възнаграждения за специфични условия на труд на служителите от Държавна агенция “Национална сигурност”
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят условията, редът и размерите на допълнителните възнаграждения за специфични условия на труд, които се изплащат на служителите от Държавна агенция “Национална сигурност” (ДАНС).
Чл. 2. Размерът на допълнителните възнаграждения по чл. 1 се определят при отчитане на разполагаемите средства по бюджета на агенцията.
Раздел II
Специфични условия на труд
Чл. 3. (1) Специфичните условия на труд са особеностите на упражнявания от служителите труд, свързани с рисковете при непосредствено извършване, осигуряване на дейностите по осъществяването на функциите на ДАНС, реализирането на правомощията на органите и служителите й и подпомагане осъществяването на правомощията на председателя, осигуряване организационно-технически неговата дейност и дейността на специализираната администрация.
(2) Специфичните условия на труд на служителите от агенцията са свързани със:
1. изпълняваните задачи и степента на тяхната усложненост на условията, при които те се изпълняват, както и условията, при които се организира и провежда оперативно-издирвателната и оперативно-техническата дейност;
2. функционалните задължения, произтичащи от функциите на агенцията по чл. 4 от Закона за Държавна агенция “Национална сигурност” (ЗДАНС);
3. работата в условията на риск за сигурността, здравето и живота им;
4. качество и ефективност на труда и изпълнение на поставените задачи в екстремни условия при спазване на принципите за законосъобразност, зачитане на човешките права и достойнство, обективност и безпристрастност;
5. работа със и защита на класифицираната информация;
6. спазването на установения ред и дисциплината, лоялност към държавата и ДАНС и себеотрицание при изпълняваните задачи;
7. работа със сътруднически апарат;
8. работа като служители на и под прикритие;
9. прилагане и използване на специални разузнавателни средства;
10. задържане на лица и охрана на задържани лица;
11. работа по осигуряване на криптографската защита на класифицираната информация на Република България и работа по чл. 42, ал. 1, т. 1, 2 и 4 ЗДАНС.
(3) Размерите на допълнителното възнаграждение за специфични условия на труд за служителите от агенцията се определят в приложение № 1 (поверително).
Раздел II
Определяне размера на допълнителното възнаграждение за специфични условия на труд
Чл. 4. (1) Конкретният размер на допълнителното възнаграждение за специфични условия на труд на всеки служител от ДАНС се определя със заповед на председателя на ДАНС по предложение, изготвено от пряк началник на съответния служител, на длъжност началник-отдел и по-висока, съгласувано с директора на съответната дирекция, респективно и с главния директор на съответната главна дирекция. Предложенията се съгласуват и със заместник-председател на ДАНС.
(2) При съгласуването на предложенията по ал. 1 съответният директор (главен директор, заместник-председател на ДАНС) може да коригира направеното предложение.
(3) Конкретният размер на допълнителното възнаграждение за специфични условия на труд на заместник-председателите се определя от председателя на ДАНС.
(4) Конкретният размер на допълнителното възнаграждение за специфични условия на труд на председателя на ДАНС се определя от министър-председателя.
Чл. 5. (1) Допълнителното възнаграждение за специфични условия на труд не се изплаща по време на неплатен отпуск, както и за срока на отстраняване от длъжност.
(2) Изплащането на допълнителното възнаграждение за специфични условия на труд се спира от деня на прекратяване на служебното или трудовото правоотношение на съответния служител с ДАНС.
(3) Служителите от ДАНС, които участват в операции и мисии извън територията на Република България, в случаите, при които е предвидено да получават допълнително месечно възнаграждение за работа в условия на риск, не получават допълнително възнаграждение за специфични условия на труд по тази наредба.
(4) Допълнително възнаграждение за специфични условия на труд не се изплаща от ДАНС на служителите, получаващи възнаграждение по чл. 42, ал. 2 ЗДАНС.
(5) Председателят на ДАНС може да определи със своя заповед размер на допълнителното възнаграждение за специфични условия на труд на служителите, назначени на длъжности по чл. 64 от Правилника за прилагане на ЗДАНС и които получават възнагражденията си от ДАНС.
Чл. 6. (1) Предложенията по чл. 4 могат да се изготвят до 25-о число на последния месец от тримесечието с изключение на случаите на налагане на дисциплинарни наказания.
(2) На базата на изпратените предложения дирекция “Човешки ресурси” подготвя заповед на председателя за определяне на индивидуалния размер на допълнителните възнаграждения за специфични условия на труд считано от началото на следващия месец.
(3) В срока на изтърпяване на наложено дисциплинарно наказание на служител от ДАНС то се взема предвид при определяне размера на допълнителното възнаграждение за специфични условия на труд съобразно вида на наложеното дисциплинарно наказание съгласно приложение № 1 (поверително).
(4) В случаите по ал. 3 предложението по ал. 1 се изготвя веднага след налагането на дисциплинарното наказание, независимо от това дали същото се обжалва.
Чл. 7. (1) За новоназначени служители на ДАНС се определя допълнително възнаграждение за специфични условия на труд в минимален размер, като конкретният размер се определя по реда на чл. 4, ал. 1.
(2) Размерът на допълнителното възнаграждение за специфични условия на труд по ал. 1 може да бъде променен не по-рано от три месеца от датата на назначаването на служителя.
(3) Размерът на допълнителното възнаграждение за специфични условия на труд по ал. 1 се променя по реда на чл. 6.
Чл. 8. Средствата за изплащане на допълнителните възнаграждения за специфични условия на труд се включват в годишния проектобюджет на ДАНС и се изплащат в рамките на утвърдения годишен бюджет на ДАНС.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Разпоредбата по чл. 7, ал. 1 не се прилага за служителите от ДАНС по § 3, ал. 1, 2 и 3 от Закона за Държавна агенция “Национална сигурност”.
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 72, ал. 1, т. 2 от Закона за Държавна агенция “Национална сигурност”.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й.
Председател: П. Сертов
14996