Министерски съвет
брой: 39, от дата 20.5.2011 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.29


Постановление № 127 от 12 май 2011 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2011 – 2012 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127 ОТ 12 МАЙ 2011 Г.
за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2011 – 2012 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Утвърждава таксите за кандидатстване и годишните такси за обучение на студентите и докторантите – граждани на Република България, на друга държава – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, в държавните висши училища през учебната 2011 – 2012 г. – по висши училища съгласно приложения № 1 – 38.
Чл. 2. Определя годишните такси за обучение на студентитеграждани на Република България, на друга държавачленка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, приети в държавните висши училища преди учебната 20072008 г., съгласно приложение № 39.
Чл. 3. Докторантите в държавните висши училища се освобождават от заплащане на такси през последните две години на докторантурата.
Чл. 4. Чуждестранните студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 7 от Закона за висшето образование – граждани на трети за Европейския съюз държави, приети за обучение в държавните висши училища, заплащат таксите за обучение, предвидени за чуждестранни студенти, докторанти и специализанти, съгласно приложенията към чл. 1.
Чл. 5. (1) Таксите за обучение по чл. 3 се заплащат в левовата равностойност на утвърдения размер на таксата в евро по курса, определен от Българската народна банка в деня на плащането.
(2) Чуждестранните специализанти със срок на обучение, по-малък от една година, заплащат такси в намалени размери, определени от висшите училища в съответствие с правилниците им.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 9, ал. 3, т. 7 от Закона за висшето образование.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието, младежта и науката.
Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
 

Приложение № 1 към чл. 1
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
I. Такси за кандидатстване – 30 лв. за първи изпит и 30 лв. за всеки следващ; за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит
II. Такси за обучение за учебната 2011 – 2012 г.:
Области на висше образование, професионални направления и специалности
Бакалавър
Магистър
Магистър след
бакалавър
Докторанти и специализанти
Езиков курс
редовно
задочно
редовно
задочно
редовно
задочно
редовно
задочно
в евро
 
Обучение на български граждани и граждани на ЕС и ЕИП: в ЛЕВА
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
„Педагогика“, „Педагогика на обучението по ...“, „Икономика“, „Администрация и управление“, „Туризъм“, „Теория и управление на образованието“
340
115
 
 
340
115
693
231
3300
2.
„Социология, антропология и науки за културата“, „Филология“, „История и археология“, „Философия“, „Религия и теология“, „Психология“, „Социални дейности“, „Право“, „Обществени комуникации и информационни науки“, „Политически науки“
500
185
500
185
500
185
1 109
370
3.
„Математика“, „Информатика и компютърни науки“, „Биологически науки“, „Химически науки“ , „Физически науки“, „Науки за земята“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Машинно инженерство“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Енергетика“, „Транспорт, корабоплаване и авиация“, „Архитектура, строителство и геодезия“, „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“, „Металургия“, „Химични технологии“, „Биотехнологии“, „Хранителни технологии“, „Горско стопанство“, „Общо инженерство“, „Материали и материалознание“ и „Обществено здраве“
750
265
 
 
750
265
1 594
531
4.
„Музикално и танцово изкуство“, „Театрално и филмово изкуство“, „Теория на изкуствата“, „Изобразителни изкуства“ и „Здравни грижи“
720
 
 
 
 
 
 
 
5.
„Медицина“, „Дентална медицина“, „Фармация“
 
 
925
 
 
 
 
 
 
Обучение на чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО: в ЕВРО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
„Педагогика“, „Педагогика на обучението по ...“, „Икономика“, „Администрация и управление“, „Туризъм“, „Теория и управление на образованието“
3 300
2 750
 
 
3 300
2 750
5 500
2 750
3 300
2.
„Социология, антропология и науки за културата“, „Филология“, „История и археология“, „Философия“, „Религия и теология“, „Психология“, „Социални дейности“, „Право“, „Обществени комуникации и информационни науки“, „Политически науки“
3 300
2 750
3.
„Математика“, „Информатика и компютърни науки“, „Биологически науки“, „Химически науки“ , „Физически науки“, „Науки за земята“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Машинно инженерство“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Енергетика“, „Транспорт, корабоплаване и авиация“, „Архитектура, строителство и геодезия“, „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“, „Металургия“, „Химични технологии“, „Биотехнологии“, „Хранителни технологии“, „Горско стопанство“, „Общо инженерство“, „Материали и материалознание“ и „Обществено здраве“
 
 
4.
„Музикално и танцово изкуство“, „Театрално и филмово изкуство“, „Теория на изкуствата“, „Изобразителни изкуства“ и „Здравни грижи“
3 100
 
 
 
 
 
 
 
5.
„Медицина“, „Дентална медицина“, „Фармация“
 
 
4 650
 
 
 
 
 
 
за преподаване на чужд език
 
 
3 850
3 300
3 850
3 300
6 500
3 300
 
 
за преподаване на чужд език „Медицина ...“
 
 
4 650
3 300
4 650
3 300
 
 
 
Забележка. За тези професионални направления, които не са дифeренцирани по специалности, таксите са валидни за всички специалности от професионалното направление.
 
Приложение № 2 към чл. 1
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
I. Такси за кандидатстване – 30 лв. за първи изпит и 20 лв. за всеки следващ
II. Такси за обучение за учебната 2011 – 2012 г.:
Области на висше образование, професионални направления и специалности
Професио-нален бакалавър
Бакалавър
Магистър
Магистър след
бакалавър
Докторанти
Езиков курс
 
 
редовно
задочно
редовно
задочно
редовно
задочно
редовно
задочно
редовно
задочно
в евро
 
Обучение на български граждани и граждани на ЕС и ЕИП: в ЛЕВА
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
Педагогика
 
 
346
280
346
280
346
280
 
 
 
 
Администрация и управление
 
 
346
280
346
280
346
280
 
 
 
 
Икономика
 
 
346
280
346
280
346
280
 
 
 
 
Туризъм
 
 
346
280
346
280
346
280
 
 
 
2.
Филология
 
 
500
380
500
380
500
380
 
 
 
 
История и археология
 
 
500
380
500
380
500
380
 
 
 
 
Философия
 
 
500
380
500
380
500
380
 
 
 
 
Религия и теология
 
 
500
380
500
380
500
380
 
 
 
 
Социология, антропология и науки за културата
 
 
500
380
500
380
500
380
 
 
 
 
Психология
 
 
500
380
500
380
500
380
 
 
 
 
Политически науки
 
 
500
380
500
380
500
380
 
 
 
 
Социални дейности
 
 
500
380
500
380
500
380
 
 
 
 
Право
 
 
500
380
500
380
500
380
 
 
 
3.
Природни науки, математика и информатика и технически науки
580
480
580
480
600
480
600
480
 
 
 
4.
Изкуства
 
 
600
500
660
500
 
 
 
 
 
5.
Докторанти
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обществени науки
 
 
 
 
 
 
 
 
600
500
 
 
Технически и естествени науки
 
 
 
 
 
 
 
 
800
600
 
 
Обучение на чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО: в ЕВРО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всички направления
3000
2000
3000
2000
3000
2000
3000
2000
4000
2000
 
 
Езиков курс
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3000
Забележка. За тези професионални направления, които не са диференцирани по специалности, таксите са валидни за всички специалности от професионалното направление.

 

Приложение № 3 към чл. 1
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
I. Такси за кандидатстване – 30 лв. за първи изпит и 20 лв. за всеки следващ
II. Такси за обучение за учебната 2011 – 2012 г.
№ по ред
Професионални направления и специалности
Професионален бакалавър
Бакалавър
Магистър след бакалавър
Доктор
редовно
задочно
редовно
задочно
редовно
задочно
редовно
задочно
 
Обучение на български граждани и граждани на ЕС и ЕИП: в ЛЕВА
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
I. Педагогически науки
 
 
340
340
340
 
 
 
2.
II. Хуманитарни науки
 
 
550
 
 
 
 
 
3.
III. Социални, стопански и правни науки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.7 Администрация и управление
 
 
340
340
340
 
680
 
 
3.8 Икономика
 
 
340
 
 
 
 
 
 
3.9 Туризъм
340
340
340
340
340
 
 
 
4.
IV. Природни науки, математика и информатика
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Химически науки
 
 
700
 
700
 
1 400
 
5.
V. Технически науки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1 Машинно инженерство
700
700
 
 
 
 
 
 
 
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
700
700
700
700
 
 
 
 
 
5.3 Комуникационна и компютърна техника
700
 
700
700
 
 
 
 
 
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
700
700
 
 
 
 
 
 
 
5.6 Материали и материалознание
 
 
700
700
700
700
 
 
 
5.10 Химични технологии
 
 
700
700
700
700
1 400
 
 
5.11 Биотехнологии
 
 
700
 
700
700
1 400
 
 
5.13 Общо инженерство
 
 
700
700
700
700
1 400
 
6.
VII. Здравеопазване и спорт
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.5 Здравни грижи
900
 
900
 
 
 
 
 
 
Обучение на чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО: в ЕВРО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Езиков курс по всички професионални направления
2 200
 
2 200
 
2 200
 
 
 
 
Такса за обучение по всички професионални направления
2 800
 
2 800
 
2 800
 
 
 
Забележка. За тези професионални направления, които не са диференцирани по специалности, таксите са валидни за всички специалности от професионалното направление.

 

Приложение № 4 към чл. 1
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
I. Такси за кандидатстване – 30 лв. за първи изпит и 30 лв. за всеки следващ; за участие в кадидатстудентската кампания и класиране с признаване на оценката от държавния зрелостен изпит – 30 лв.
II. Такси за обучение за учебната 2011 – 2012 г.:
Професионални направления
Професионален
бакалавър
Бакалавър
Магистър
Магистър след
бакалавър
Докторанти/специализанти
Езиков курс
 
 
редовно
редовно
задочно
редовно
задочно
редовно
задочно
редовно
задочно
в
ЕВРО
 
Обучение на български граждани и граждани на ЕС и ЕИП: в ЛЕВА
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
Теория и управление на образованието, Педагогика, Педагогика на обучението по ..., Икономика, Туризъм, Администрация и управление
346
346
346
 
 
346
346
346
346
 
2.
Филология, История и археология, Философия, Религия и теология,
Психология, Социология,
 
554
554
554
554
554
554
554
554
 
 
антропология и науки за културата, Социални дейности, Политически науки, Обществени комуникации и информационни науки, Право
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
Науки за земята, Информационни и компютърни науки
 
760
760
 
 
760
760
760
760
 
4.
Изобразително изкуство
 
840
840
 
 
900
900
1 400
1 400
 
 
Обучение на чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО: в ЕВРО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
Всички професионални направления
 
2 900
2 200
 
 
2 900
2 200
2 900
2 200
 
2.
Езиков курс
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 500
3.
Обучение на чужд език
 
 
 
 
 
2 900
2 200
 
 
 
Забележка. За тези професионални направления, които не са диференцирани по специалности, таксите са валидни за всички специалности от професионалното направление.

 

Приложение № 5 към чл. 1
Югозападен университет „Неофит Рилски“
I.Такси за кандидатстване – 25 лв. за първи изпит; 20 лв. – за всеки следващ; 20 лв. за кандидатстване с държавен зрелостен изпит
II. Такси за обучение за учебната 2011 – 2012 г.:
Области на висше образование, професионални направления и специалности
Бакалавър
Магистър
Магистър след
 бакалавър
Докторанти
Езиков курс
професионален бакалавър
бакалавър
редовно
редовно
задочно
редовно
задочно
редовно
задочно
редовно
задочно
в ЕВРО
На български граждани и граждани на ЕС и ЕИП: в ЛЕВА
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Педагогически науки:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
Теория и управление на образованието
 
 
 
 
 
330
 
600
600
 
2.
Педагогика
 
330
330
 
 
330
 
600
600
 
3.
Педагогика на обучението по...
 
330
 
 
 
330
 
600
600
 
 
Хуманитарни науки:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.
Филология
 
485
485
485
 
485
 
900
900
 
5.
История и археология
 
485
 
 
 
485
 
900
900
 
6.
Философия
 
485
485
 
 
485
 
900
900
 
 
Социални, стопански и правни науки:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.
Социология, антропология и науки за културата
 
485
485
 
 
485
 
900
900
 
8.
Психология
 
500
500
 
 
500
 
900
900
 
9.
Политически науки
 
500
 
 
 
500
 
900
900
 
10.
Социални дейности
 
485
485
 
 
485
 
 
 
 
11.
Обществени комуникации и информационни науки
 
500
500
 
 
500
 
900
900
 
12.
Право
 
 
 
500
500
 
 
900
900
 
13.
Администрация и управление
 
340
340
 
 
340
 
900
900
 
14.
Икономика
 
340
340
 
 
340
 
650
650
 
15.
Туризъм
 
340
 
 
 
340
 
650
650
 
 
Природни науки, математика и информатика
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.
Физически науки
 
420
 
 
 
420
 
 
 
 
17.
Химически науки
 
420
 
 
 
420
 
900
900
 
18.
Науки за земята
 
580
 
 
 
580
 
900
900
 
19.
Информатика и компютърни науки
 
580
 
 
 
580
 
900
900
 
 
Технически науки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.
Машинно инженерство
420
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.
Електротехника, електроника и автоматика
420
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.
Комуникационна и компютърна техника
420
580
 
 
 
580
 
900
900
 
23.
Обществено здраве
 
600
 
 
 
600
 
1100
1100
 
 
Изкуства
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24.
Изобразителни изкуства
 
650
 
 
 
650
 
 
 
 
25.
Музикално и танцово изкуство
 
650
 
 
 
 
 
 
 
 
26.
Театрално и филмово изкуство
 
650
 
 
 
650
 
 
 
 
27.
Обучение на чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО: в ЕВРО
 
3000
2000
3000
2000
3200
3000
3500
2500
2000
Забележка. За тези професионални направления, които не са дифeренцирани по специалности, таксите са валидни за всички специалности от професионалното направление.

 

Приложение № 6 към чл. 1
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
I. Такси за кандидатстване – 30 лв. за първи изпит и 25 лв. за всеки следващ изпит
II. Такси за обучение за учебната 2011 – 2012 г.:
Области на висше образование, професионални направления и специалности
Професионален
бакалавър
Бакалавър
Магистър след
бакалавър
Докторанти
Езиков курс
 
 
редовно
задочно
редовно
задочно
редовно
задочно
редовно
задочно
в ЕВРО
 
На български граждани и граждани на ЕС и ЕИП: в ЛЕВА
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
Педагогически науки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.
Педагогика
310
310
310
310
 
 
 
 
 
1.3.
Педагогика на обучението по ...
 
 
310
310
 
 
 
 
 
2.
Хуманитарни науки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.
Филология
 
 
450
450
 
 
720
720
 
2.2.
История
 
 
450
450
 
 
 
 
 
2.4.
Религия и теология
 
 
450
450
 
 
720
720
 
3.
Социални, стопански и правни науки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.
Психология
 
 
450
450
 
 
 
 
 
3.4.
Социални дейности
 
 
450
450
 
 
 
 
 
3.5.
Обществени комуникации и информационни науки
 
 
450
450
 
 
 
 
 
3.8.
Икономика
 
 
310
310
 
 
 
 
 
3.9.
Туризъм
 
 
310
310
 
 
 
 
 
4.
Природни науки, математика и информатика
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.
Физически науки
 
 
500
 
 
 
 
 
 
4.2.
Химически науки
 
 
500
500
 
 
 
 
 
4.3.
Биологически науки
 
 
600
600
 
 
 
 
 
4.5.
Математика
 
 
500
 
 
 
 
 
 
4.6.
Информатика и компютърни науки
500
500
500
500
 
 
 
 
 
5.
Технически науки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.
Комуникационна и компютърна техника
 
 
500
500
 
 
1 400
1 400
 
5.7.
Архитектура, строителство и геодезия
 
 
500
 
 
 
 
 
 
5.13.
Общо инженерство
 
 
500
500
 
 
 
 
 
6.
Аграрни науки и ветеринарна медицина
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.
Растителна защита
600
 
600
 
 
 
 
 
 
9.
Сигурност и отбрана
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.1.
Национална сигурност
 
 
900
 
1 200
1 200
 
 
 
 
Обучение на чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО: в ЕВРО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
Всички професионални направления (без „Национална сигурност“)
 
 
2 200
 
 
 
 
 
2 000
2.
Направление „Национална сигурност“
 
 
3 845
 
 
 
 
 
2 000
Забележка. За тези професионални направления, които не са дифeренцирани по специалности, таксите са валидни за всички специалности от професионалното направление.

 

Приложение № 7 към чл. 1
Русенски университет „Ангел Кънчев“
I. Такси за кандидатстване – 30 лв. за първи изпит и 20 лв. за всеки следващ изпит
II. Такси за обучение за учебната 2011 – 2012 г. (важат за всички курсове):
Области на висше образование, професионални направления и специалности
Бакалавър
Магистър
Магистър след
бакалавър
Докторанти
Езиков курс
 
 
редовно
задочно
редовно
задочно
редовно
задочно
редовно
задочно
в ЕВРО
 
Обучение на български граждани и граждани на ЕС и ЕИП: в ЛЕВА
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
Педагогика
346
306
 
 
346
306
 
 
 
2.
Педагогика на обучението по...
346
306
 
 
346
306
 
 
 
3.
Икономика
346
306
 
 
346
306
 
 
 
4.
Администрация и управление
346
306
 
 
346
306
 
 
 
5.
Европеистика
440
396
 
 
540
410
 
 
 
6.
Право
 
 
440
396
 
 
 
 
 
7.
Природни науки
480
380
 
 
630
460
 
 
 
8.
Информатика и компютърни науки
480
380
 
 
630
460
 
 
 
9.
Машинно инженерство
480
380
 
 
630
460
 
 
 
10.
Електротехника, електроника и автоматика
480
380
 
 
630
460
 
 
 
11.
Комуникацинна и компютърна техника
480
380
 
 
630
460
 
 
 
12.
Транспорт, корабоплаване и авиация
480
380
 
 
630
460
 
 
 
13.
Материали и материалознание
480
380
 
 
630
460
 
 
 
14.
Общо инженерство
480
380
 
 
630
460
 
 
 
15.
Химични технологии
480
380
 
 
630
460
 
 
 
16.
Биотехнологии
480
380
 
 
630
460
 
 
 
17.
Хранителни технологии
480
380
 
 
630
460
 
 
 
18.
Медицинска сестра
660
 
 
 
 
 
 
 
 
19.
Акушерка
660
 
 
 
 
 
 
 
 
20.
Кинезитерапия
540
 
 
 
 
 
 
 
 
21.
Ерготерапия
540
 
 
 
 
 
 
 
 
22.
Докторанти:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.
Обществени науки
 
 
 
 
 
 
640
460
 
24.
Естествени науки
 
 
 
 
 
 
740
560
 
25.
Технически науки
 
 
 
 
 
 
740
560
 
26.
Селскостопански науки
 
 
 
 
 
 
740
560
 
27.
Медицински науки
 
 
 
 
 
 
740
560
 
 
Обучение на чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО: в ЕВРО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28.
За всички специалности
2 500
1 250
2 500
1 250
2 500
1 250
3 000
1 500
1 990
29.
Обучение на чужд език
3 000
1 750
 
 
3 000
1 750
3 500
2 000
2 490
 
Студенти, финансирани по Пакта за стабилност в Югоизточна Европа: в ЕВРО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.
Европеистика
 
 
 
 
900
 
 
 
 
31.
European Public Administration (BRIE)
 
 
 
 
900
 
 
 
 
Забележка. За тези професионални направления, които не са диференцирани по специалности, таксите са валидни за всички специалности от професионалното направление.

 

Приложение № 8 към чл. 1
Технически университетСофия
I. Такси за кандидатстване – 30 лв. за първи изпит и 20 лв. за всеки следващ
II. Такси за обучение за учебната 2011 – 2012 г.:
Области на висше образование, професионални направления и специалности
Професионален
бакалавър
Бакалавър
Магистър
Магистър след
 бакалавър
Докторанти/специализанти
Дистанционна форма
Езиков курс