Народно събрание
брой: 32, от дата 19.4.2011 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.6


Закон за допълнение на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2011 г.

 

УКАЗ № 75
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за допълнение на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2011 г., приет от ХLI Народно събрание на 7 април 2011 г.
Издаден в София на 13 април 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Маргарита Попова
ЗАКОН
за допълнение на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2011 г. (ДВ, бр. 98 от 2010 г.)
§ 1. В приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1 се правят следните допълнения:
1. В ред 69 след думите „СОЦИАЛНА РАБОТА“ се добавя „(без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор и лаборант, включително главните и старшите)“.
2. В ред 70 след думата „болници“ се добавя „(без началник-клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор и лаборант, включително главните и старшите)“.
3. В ред 74 след думите „с нестопанска цел“ се добавя „(без енорийски свещеник)“.
4. Създават се редове 77, 78, 79 и 80:

77.
Q
86
без
86.1
ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор и лаборант)
500
440
330
 
78.
Q
86.1
Дейност на болници (само за началник-клиника/отделение)
800
 
 
79.
Q
86.1
Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор и лаборант)
580
540
540
 
80.
S
94.91
Дейност на религиозни организации (само за енорийски свещеник)
 
307
 
 

 
Заключителна разпоредба
§ 2. Законът влиза в сила от 1 април 2011 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 7 април 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цецка Цачева
4579