Народно събрание
брой: 28, от дата 5.4.2011 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.26


Решение за вземане на акт от Препоръка № 200 на Международната организация на труда относно ХИВ/СПИН, приета на 99-ата сесия на Международната конференция на труда на 17 юни 2010 г. в Женева

 

РЕШЕНИЕ
за вземане на акт от Препоръка № 200 на Международната организация на труда относно ХИВ/СПИН, приета на 99-ата сесия на Международната конференция на труда на 17 юни 2010 г. в Женева
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 19, ал. 6, буква „б“ от Устава на Международната организация на труда
РЕШИ:
Взема акт от Препоръка № 200 на Международната организация на труда относно ХИВ/СПИН, приета на 99-ата сесия на Международната конференция на труда на 17 юни 2010 г. в Женева.
Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 30 март 2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цецка Цачева
4034