Министерски съвет
брой: 27, от дата 1.4.2011 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.4


Постановление № 73 от 24 март 2011 г. за изменение на Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73 ОТ 24 МАРТ 2011 Г.
за изменение на Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (обн., ДВ, бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 52, 56, 58, 61, 74, 82, 84, 97 и 100 от 2010 г. и бр. 1 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 1, ал. 1 думите „2010 г.“ се заменят с „2011 г.“.
§ 2. В чл. 4, ал. 1 думите „2010 г.“ се заменят с „2011 г.“.
§ 3. В чл. 6, ал. 9, изречение второ цифрата „3“ се заменя със „7“.
§ 4. Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1

Разходи за заплати
на първостепенни разпоредители с бюджетни кредити по чл. 6, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г.
 
№ по ред
Първостепенни разпоредители с бюджетни кредити
Разходи за заплати по месеци през 2011 г. (лв.)
 
януари
февруари
март
април
май
юни
юли
август
септември
октомври
ноември
декември
 
А
Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
1.
Министерски съвет – общо
2 379 948
2 379 948
2 379 948
2 379 948
2 379 948
2 379 948
2 379 948
2 379 948
2 379 948
2 379 948
2 379 948
2 379 964
 
2.
Министерство на финансите – общо
9 517 500
9 517 500
9 517 500
9 517 500
9 517 500
9 517 500
9 517 500
9 517 500
9 517 500
9 517 500
9 517 500
9 517 500
 
3.
Министерство на външните работи – общо
1 131 300
1 131 300
1 131 300
1 131 300
1 131 300
1 131 300
1 131 300
1 131 300
1 131 300
1 131 300
1 131 300
1 131 300
 
4.
Министерство на правосъдието – общо
678 087
678 087
678 087
678 087
678 087
678 087
678 087
678 087
678 087
678 087
678 087
678 087
 
5.
Министерство на труда и социалната политика – общо
4 385 000
4 385 000
4 385 000
4 385 000
4 385 000
4 385 000
4 385 000
4 385 000
4 385 000
4 385 000
4 385 000
4 385 000
 
6.
Министерство на здравеопазването – общо
9 180 748
9 180 748
9 180 748
9 180 748
9 180 748
9 180 748
9 180 748
9 180 748
9 180 748
9 180 748
9 180 748
9 180 748
 
7.
Министерство на образованието, младежта и науката – общо
1 155 810
1 155 810
1 155 810
1 155 810
1 155 810
1 155 810
1 155 810
1 155 810
1 155 810
1 155 810
1 155 810
1 155 810
 
8.
Министерство на културата – общо
533 304
533 304
533 304
533 304
533 304
533 304
533 304
533 304
533 304
533 304
533 304
533 307
 
9.
Министерство на околната среда и водите – общо
997 020
997 020
981 850
981 850
981 850
981 850
981 850
981 850
981 850
981 850
981 850
981 850
 
10.
Министерство на икономиката, енергетиката и туриз-ма – общо
1 560 758
1 560 758
1 579 661
1 579 661
1 579 661
1 579 661
1 579 661
1 579 661
1 579 661
1 579 661
1 579 661
1 579 661
 
11.
Министерство на регионалното развитие и благоустройството – общо
1 975 702
1 975 702
1 971 969
1 971 969
1 971 969
1 971 969
1 971 969
1 971 969
1 971 969
1 971 969
1 971 969
1 971 975
 
12.
Министерство на земеделието и храните – общо
7 463 700
7 463 700
7 463 700
7 463 700
7 463 700
7 463 700
7 463 700
7 463 700
7 463 700
7 463 700
7 463 700
7 463 700
 
13.
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията – общо
1 693 897
1 693 897
1 693 897
1 693 897
1 693 897
1 693 897
1 693 897
1 693 897
1 693 897
1 693 897
1 693 897
1 693 900
 
14.
Министерство на физическото възпитание и спорта – общо
151 340
151 340
151 340
151 340
151 340
151 340
151 340
151 340
151 340
151 340
151 340
151 342
 
15.
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (с изборните длъжности)
101 157
101 157
101 157
101 157
101 157
101 157
101 157
101 157
101 157
101 157
101 157
101 161
 
16.
Комисия за защита от дискриминация (с изборните длъжности)
76 725
76 725
76 725
76 725
76 725
76 725
76 725
76 725
76 725
76 725
76 725
76 725
 
17.
Комисия за защита на личните данни (с изборните длъжности)
72 000
72 000
72 000
72 000
72 000
72 000
72 000
72 000
72 000
72 000
72 000
72 000
 
18.
Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (с изборните длъжности)
255 753
255 753
255 753
255 753
255 753
255 753
255 753
255 753
255 753
255 753
255 753
255 753
 
19.
Омбудсман
61 743
61 743
61 743
61 743
61 743
61 743
61 743
61 743
61 743
61 743
61 743
61 747
 
20.
Национален статистически институт – общо
704 186
704 186
704 186
704 186
704 186
704 186
704 186
704 186
704 186
704 186
704 186
704 190
 
21.
Комисия за защита на конкуренцията (с изборните длъжности)
93 750
93 750
93 750
93 750
93 750
93 750
93 750
93 750
93 750
93 750
93 750
93 750
 
22.
Комисия за регулиране на съобщенията (с изборните длъжности)
210 313
210 313
210 313
210 313
210 313
210 313
210 313
210 313
210 313
210 313
210 313
210 313
 
23.
Съвет за електронни медии (включително административно-техническата служба)
63 070
63 070
63 070
63 070
63 070
63 070
63 070
63 070
63 070
63 070
63 070
63 130
 
24.
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (с длъжностите по чл. 12, ал. 5 ЗЕ)
129 418
129 418
129 418
129 418
129 418
129 418
129 418
129 418
129 418
129 418
129 418
129 420
 
25.
Агенция за ядрено регулиране (с длъжностите по чл.6, ал.3 от Закона за безопасно изпол- зване на ядрената енергия)
82 217
82 217
82 217
82 217
82 217
82 217
82 217
82 217
82 217
82 217
82 217
82 217
 
26.
Държавна комисия по сигурността на информацията (с изборните длъжности)
103 275
103 275
103 275
103 275
103 275
103 275
103 275
103 275
103 275
103 275
103 275
103 275
 
27.
Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“
329 400
329 400
329 400
329 400
329 400
329 400
329 400
329 400
329 400
329 400
329 400
329 400
 
28.
Министерство на вътрешните работи – Държавна агенция за бежан­ците
88 380
88 380
88 380
88 380
88 380
88 380
88 380
88 380
88 380
88 380
88 380
88 380
 
29.
Авиоотряд 28
129 468
129 468
129 468
129 468
129 468
129 468
129 468
129 468
129 468
129 468
129 468
129 473
 
Забележки:
1. В разходите за заплати са включени и възнагражденията на лицата, заемащи ръководни длъжности, определени с акт, приет от Народното събрание.
2. В разходите за заплати по пореден № 4 не са включени разходите за заплати на служителите от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и Главна дирекция „Охрана“ на Министерството на правосъдието.
3. В разходите за заплати по поредни № 7, 8, 12 и 14 не са включени разходите за заплати на държавните училища и обслужващи звена, финансирани по единни разходни стандарти.
4. В разходите за заплати по пореден № 8 не са включени разходите за заплати на държавните културни институти, осъществяващи дейност в областта на сценичните изкуства в системата на Министерството на културата, финансирани по единни разходни стандарти.
5. В разходите за заплати не са включени дължими суми за заплати от предходната година.“

 
§ 5. В приложения № 2 – 7a навсякъде думите „2010 г.“ се заменят с „2011 г.“.
§ 6. В приложение № 8 към чл. 6, ал. 4, пореден № 10, колона „Административно звено“ думите „Дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности“ се заменят с „Дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз“.
Заключителни разпоредби
§ 7. Необходимите средства за прилагане на постановлението през 2011 г. се осигуряват в рамките на одобрените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. средства по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, трансфера от републиканския бюджет по самостоятелните им бюджети и извънбюджетни сметки и от собствени приходи на общините.
§ 8. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2011 г.
За министър-председател:  Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:  Росен Желязков
3903