Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
брой: 26, от дата 29.3.2011 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.40


Административно споразумение за взаимното признаване на служебни книжки

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
АДМИНИСТРАТИВНО СПОРАЗУМЕНИЕ
за взаимното признаване на служебни книжки
(Одобрено съгласно извлечение от Протокол № 42 от заседанието на Министерския съвет от 24 ноември 2010 г. В сила за Република България от 1 юли 2011 г.)
Преамбюл
Централната комисия за корабоплаването по Рейн (занапред наричана „ЦККР“)
и следните национални администрации:
Министерството на транспорта, иновациите и технологията на Република Австрия,
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Изпълнителна агенция „Морска администрация“ на Република България,
Министерството на националното развитие на Унгария,
Министерството на инфраструктурата на Република Полша,
Министерството на транспорта на Румъния,
Министерството на транспорта на Чешката република,
Министерството на транспорта, пощенските услуги и съобщенията на Република Словакия
(занапред наричани „договарящите се администрации“),
желаейки да облекчат задълженията, възложени на специалистите по вътрешноводни пътища, и да улеснят свободното движение на плавателния състав,
имайки предвид, че взаимното признаване на служебните книжки в Европа, като улеснява свободното движение на плавателния състав в Европа, е мярка, която ще помогне за справянето с липсата на кадри в сектора,
отбелязвайки голямото сходство между служебните книжки, използвани в Европа, по отношение на всичката информация, отбелязвана в тях с изключение на квалификациите,
желаейки бързо да предприемат действия на колкото е възможно по-широка европейска основа,
и в този смисъл стремейки се да ускорят паневропейското сътрудничество с оглед либерализирането и утвърждаването на вътрешноводния транспорт съгласно паневропейските конференции в Ротердам (2001) и Букурещ (2006),
отбелязвайки, че сключването на многостранно споразумение за взаимното признаване на служебни книжки по никакъв начин не възпрепятства сключването успоредно и в допълнение на двустранни споразумения между ЦККР и някои договарящи се администрации или между договарящи се администрации за взаимно признаване на квалификациите,
убедени в полезността на стремежа същевременно да се работи за взаимно признаване на квалификациите въз основа на дипломи и тренировъчни курсове за корабоплаване по вътрешните водни пътища,
отбелязвайки, че за взаимното признаване на служебните книжки трябва да има механизми за административно сътрудничество, най-вече да се определят начините за вписване в такива книжки, да се разработят начини за общи действия и да се установят надеждни системи за обмен на информация,
оценявайки, че в дългосрочен план е желателно да се направи така, че всяко лице да има само една служебна книжка,
се съгласиха за следното:
Член 1
Компетентни органи
Компетентните органи са органите, имащи право да издават и подпечатват служебни книжки.
Компетентните органи по река Рейн за издаване и подпечатване на служебни книжки за река Рейн са изброени в приложение 1 към това споразумение.
Компетентните органи на договарящите се администрации за издаване и подпечатване на национални служебни книжки са изброени в приложение 2 към това споразумение.
Член 2
Взаимно признаване
1. Централната комисия за корабоплаването по Рейн признава валидността на служебните книжки за река Рейн, издадени от компетентните органи на договарящите се администрации.
2. Договарящите се администрации признават валидността на служебните книжки за водните пътища, намиращи се на тяхната територия, издадени от компетентните органи по река Рейн, както и от компетентните органи на другите договарящи се администрации.
Член 3
Регистри, водени към издаващите органи
1. Всеки компетентен орган трябва да поддържа регистър на служебните книжки, които е издал. Този регистър задължително включва следните данни:
– пореден номер на служебната книжка;
– дата на издаване;
– собствено и фамилно име на притежателя;
– дата и място на раждане на притежателя;
– националност и вид на предоставените лични документи;
– квалификация на притежателя.
2. Всеки компетентен орган трябва да поддържа и досие на всеки притежател на служебна книжка, издадена от него, което трябва да съдържа:
– копия от сертификатите и дипломите, които доказват квалификациите на притежателя, вписани в книжката;
– копие от удостоверение за плавателния стаж на притежателя при положение, че тази квалификация е получена въз основа на изискуемия плавателен стаж;
– медицинско удостоверение, удостоверяващо физическа и умствена годност на притежателя.
Член 4
Обмен на информация
1. При поискване екземпляр на всяка служебна книжка трябва да бъде предоставен на орган от изброените в приложения 1 и 2, който иска да ги получи.
2. При поискване всеки компетентен орган трябва да предостави всяка информация, посочена в член 3, отнасяща се до служебните книжки, които е издал на другите компетентни органи.
Член 5
Вписвания от компетентните органи в признатите служебни книжки
1. Медицинска годност
– Компетентните органи по река Рейн са единствените, имащи право да правят вписвания в служебна книжка, валидна за река Рейн, относно медицинска годност на притежателя и тези вписвания трябва да отговарят на правилата за корабоплаване по река Рейн. Вписванията ще бъдат признати валидни за водните пътища на територията на всички договарящи се администрации.
– Компетентните органи на държавата, издала служебната книжка, са единствените, имащи право да правят вписвания в националната служебна книжка относно медицинската годност на притежателя и тези вписвания трябва да отговарят на изискванията на държавата, издаваща служебната книжка. Договарящите се администрации ще признават валидността на тези вписвания за водните пътища, намиращи се на тяхна територия, а ЦККР ще признава тези вписвания за река Рейн.
2. Отбелязване на проверката за извършените рейсове и плавателния стаж
Извършените рейсове и плавателният стаж се отбелязват в служебните книжки от който и да е от компетентните органи, посочен в член 1.
3. Квалификация
– Единствено компетентните органи по река Рейн имат право да вписват в служебните книжки (за Рейн или друга) означенията относно квалификациите на притежателя на книжката в съответствие с правилата за корабоплаване по река Рейн. Тези квалификации се вписват на страницата на служебната книжка – специално определена за вписване на квалификациите, съгласно правилата за корабоплаване по река Рейн. Тези вписвания са единствените, които се признават за валидни по река Рейн.
– Единствено компетентните национални органи на държавата, издаваща служебни книжки, могат да вписват в националните служебни книжки означенията, отнасящи се до квалификациите на притежателя на книжката, в съответствие с изискванията на националното законодателство. Те се вписват на страницата от националната служебна книжка, предназначена за тази цел. Могат също да се вписват и в служебната книжка за река Рейн на страницата, специално определена за вписване на квалификациите съгласно изискванията за корабоплаване по водни пътища, различни от река Рейн. Тези вписвания няма да бъдат признавани за валидни по река Рейн.
Член 6
Съвместни срещи
Винаги когато е необходимо, се свикват съвместни срещи, на които присъстват държавни експерти от ЦККР и договарящите се администрации. Речните комисии и Европейската комисия могат да излъчат свои представители, които да вземат участие. Целите на съвместните срещи ще включват:
– да допринесат за постигане в бъдеще на съответствие на изменените и усъвършенствани законови разпоредби с останалите законови актове;
– да бъдат дискутирани и разрешени всякакви възникнали при изпълнението трудности и забелязани нарушения;
– да се разгледат и развият процедурите за обмен на информация;
– да координират механизми за надзор в съответните държави;
– да разглеждат начините на придобиване на квалификации и постигане на прогрес благодарение на тяхното взаимно признаване.
Член 7
Секретариат на споразумението
Основава се Секретариат на споразумението (занапред наричан „Секретариатът“). Той ще се финансира от Секретариата към ЦККР и ще се помещава в Страсбург. Основните му задължения включват:
– предоставяне на необходимата логистична помощ при организирането на съвместните срещи по член 6;
– поддържане на актуални списъци с органите по приложения 1 и 2;
– улесняване на обмена на информация между договарящите се администрации, както и между тях и ЦККР;
– поддържане на страница на интернет страницата на ЦККР относно прилагането на споразумението;
– извършване на други задачи, които може да са необходими за функционирането на споразумението.
Член 8
Задължение за информираност и съгласувани действия при промяна законодателството на договарящите се администрации
Централната комисия за корабоплаването по Рейн и договарящите се администрации трябва да се информират взаимно по най-бърз начин независимо от съвместните срещи, които се провеждат, относно промени в националното законодателство на договарящите се администрации. Те трябва да се консултират взаимно преди влизането в сила на промените в националното законодателство на договарящите се администрации, за да избегнат възможността някои от промените да поставят под въпрос взаимното признаване на служебните книжки. В случай на промени в националното законодателство на договарящите се администрации договарящите се администрации трябва незабавно да запознаят Секретариата с тази промяна, уточнявайки датата на влизане в сила. Секретариатът отговаря за разпространяването на тази информация до ЦККР и другите договарящи се администрации.
Член 9
Прекратяване на взаимното признаване
1. Ако договарящите се администрации или ЦККР смятат, че промяна в законовите разпоредби, приета от друга страна по споразумението, или някое от действията на договаряща се администрация поставя под въпрос взаимното признаване, договарящата се администрация трябва незабавно да информира Секретариата и Секретариатът предава тази информация на ЦККР и другите договарящи се администрации. Страните трябва да направят всичко възможно да намерят решение за запазване на взаимното признаване на служебните книжки. За целта може да се свика съвместна среща.
2. В случай че в края на преговорите ЦККР или някоя от договарящите се администрации все още е убедена, че взаимното признаване застрашава безопасността на корабоплаването, ЦККР или някоя от договарящите се администрации могат да сложат край на взаимното признаване по отношение на въпросната договаряща се администрация. Това решение ще влезе в сила спрямо съответната страна 12 месеца, след като Секретариатът получи уведомление за това.
Член 10
Изменения
1. Изменение на приложенията към това споразумение
Централната комисия за корабоплаването по Рейн и договарящите се администрации незабавно уведомяват Секретариата за всякакви промени по отношение на компетентните органи в приложения 1 и 2. Секретариатът съответно ще поправи въпросното приложение и ще го препрати към Централната комисия за корабоплаването по Рейн и договарящите се администрации възможно най-бързо.
2. Изменение на споразумението
Централната комисия за корабоплаването по Рейн или договарящата се администрация може да направи предложение за изменение на споразумението до Секретариата. Централната комисия за корабоплаването по Рейн и договарящите се администрации уведомяват Секретариата за своята позиция и изпращат коментарите си в рамките на два месеца, след като са били уведомени от Секретариата за направеното предложение. В отговора си конкретно трябва да съобщят дали смятат, че трябва да се свика съвместна среща. Липса на отговор в рамките на два месеца се счита за съгласие с предложението. Измененията влизат в сила шестдесет дни след приемането им. Секретариатът разпространява изменената версия на споразумението до ЦККР и всички договарящи се администрации преди датата, на която изменението влиза в сила.
Член 11
Заключителни разпоредби
1. Споразумението влиза в сила на 1 юли 2011 г.
Централната комисия за корабоплаването по Рейн и договарящите се администрации трябва да информират писмено Секретариата възможно най-бързо и не по-късно от 1 юли 2011 г. за влизането в сила на споразумението съгласно националното законодателство на договарящите се администрации. Секретариатът ще информира ЦККР и останалите договарящи се администрации.
2. Всяка национална администрация, чиито служебни книжки изпълняват условията, посочени в Резолюция на ЦККР 2008-II-8, може да се включи към споразумението при единодушно съгласие на ЦККР и всички договарящи се администрации. Присъединяването става без забележки и се отнася до споразумението във вида му към момента на присъединяването. Официалната молба за присъединяване се регистрира към Секретариата, който незабавно информира ЦККР и договарящите се администрации. Присъединяването се счита за прието, освен ако ЦККР или някоя от договарящите се администрации не изпрати писмен протест в срок шест месеца от уведомяването от Секретариата. Всеки протест ще бъде разгледан на съвместна среща. След това присъединяването подлежи на единодушно приемане от страна на страните, присъстващи на съвместната среща. Страните, които не присъстват, имат един месец, в който да отправят протест. Присъединяването влиза в сила три месеца след приемането от ЦККР и всички договарящи се администрации по реда, описан по-горе.
3. Централната комисия за корабоплаването по Рейн или всяка от договарящите се администрации може да се оттегли от това споразумение чрез писмено уведомление до Секретариата, който информира ЦККР и договарящите се администрации. Денонсирането ще влезе в сила 12 месеца след получаване на уведомлението от другата страна.
4. Споразумението не представлява договор или международно споразумение съгласно международното публично право, което поражда отговорности за договарящите се администрации като държави или за ЦККР като международна организация. Споразумението се сключва, без да се засягат правата и задълженията, произтичащи от което и да е международно споразумение или регламент на ЕС.
5. Френските, немските, холандските и английските текстове на споразумението са еднакво достоверни. Подписаните копия трябва да бъдат депозирани в Секретариата. Завереното точно копие на всеки език трябва да бъде дадено на ЦККР и на всяка от договарящите се администрации. Всяка договаряща се администрация трябва да осигури превода на споразумението на официалния си национален език.
Подписано на 8 декември 2010 г.
3537