Народно събрание
брой: 23, от дата 22.3.2011 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

 

УКАЗ № 47
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет от ХLI Народно събрание на 9 март 2011 г.
Издаден в София на 21 март 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Маргарита Попова
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г., бр. 16, 88, 98 и 101 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 33, ал. 1 думите „Съвместното оперативно командване, началниците“ се заменят със „Съвместното командване на силите, командирите“.
§ 2. В чл. 50 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създават т. 8 и 9:
„8. Военно-географската служба;
9. Стационарната комуникационна и информационна система.“
2. В ал. 3 след думите „Министерството на отбраната“ се добавя „и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната извън посочените в ал. 1“.
§ 3. В чл. 60а ал. 2 се изменя така:
„(2) Българската армия включва:
1. Съвместно командване на силите и военни формирования на пряко подчинение на командващия на Съвместното командване на силите;
2. три вида въоръжени сили:
а) Сухопътни войски;
б) Военновъздушни сили;
в) Военноморски сили.“
§ 4. Член 60б се изменя така:
„Чл. 60б. (1) Съвместното командване на силите се ръководи от командващ, подпомаган от щаб.
(2) Командващият на Съвместното коман­дване на силите осъществява командването и оперативното управление на пряко подчинените му военни формирования, както и командването на формирования от видовете въоръжени сили при провеждането на съвместни операции.“
§ 5. Член 60в се изменя така:
„Чл. 60в. (1) Командванията на Сухопътните войски, на Военновъздушните сили и на Военноморските сили се ръководят от командири, подпомагани от щабове.
(2) Командирите на Сухопътните войски, на Военновъздушните сили и на Военноморските сили са непосредствено подчинени на командващия на Съвместното командване на силите и осъществяват командването и оперативното управление на подчинените им военни формирования.
(3) Щабът на Съвместното командване на силите и щабовете на Сухопътните войски, на Военновъздушните сили и на Военноморските сили са функционално интегрирани в единно оперативно ниво за управление.“
§ 6. Член 60г се отменя.
§ 7. Създава се нов чл. 60д:
„Чл. 60д. (1) Съвместното командване на силите, Сухопътните войски, Военновъздушните сили и Военноморските сили са юридически лица – второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на отбраната, които отговарят за:
1. управлението и поддържането на предоставените им имоти;
2. разходването на средствата за доставки, строителство и услуги в рамките на определения от министъра на отбраната лимит, освен ако не се извършва от министъра;
3. съхраняването и разпореждането с излишните им или негодни движими вещи, с изключение на разпореждането с въоръжението, боеприпасите, бойната и специалната техника.
(2) Военните формирования, подчинени на Съвместното командване на силите и на видовете въоръжени сили, са разпоредители с бюджетни кредити от по-ниска степен съответно към Съвместното командване на силите, Сухопътните войски, Военновъздушните сили и Военноморските сили.“
§ 8. Досегашният чл. 60д става чл. 60е и в него думите „Съвместното оперативно командване, видовете въоръжени сили и формированията за подготовка, поддръжка и логистично осигуряване от състава на Българската армия“ се заменят с „военните формирования и структури от въоръжените сили“.
§ 9. В чл. 64 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „без оръжие“ и „до тип „Фрегата“ се заличават.
2. В т. 2 числото „200“ се заменя с „600“ и думите „до тип „Фрегата“ се заличават.
§ 10. Създава се чл. 69а:
„Чл. 69а. (1) При участие в операции и мисии извън територията на страната министърът на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице разрешава изплащането на обезщетение за имуществени вреди, причинени от български военнослужещи на трети лица на територията на държавата, където се провежда съответната операция или мисия.
(2) Общият размер на дължимото обезщетение по ал. 1 се определя в рамките на бюджета на съответната операция или мисия.
(3) За изплатеното обезщетение по ал. 1 виновният военнослужещ отговаря по правилата на чл. 253.“
§ 11. В чл. 72 ал. 2 се изменя така:
„(2) Националният контрол върху формированията по ал. 1 се осъществява за съвместните операции – от командващия на Съвместното командване на силите, за самостоятелните операции – от съответния командир на вида въоръжена сила, а непосредственото коман­дване и контрол – от съответния командир в зоната на операцията.“
§ 12. В чл. 78 след думите „Националната гвардейска част“ се добавя „Военно-географската служба, Стационарната комуникационна и информационна система“.
§ 13. В чл. 81, ал. 3 думите „началниците на видовете въоръжени сили“ се заменят с „командващия на Съвместното командване на силите, от командирите на видовете въоръжени сили“.
§ 14. В чл. 83, ал. 5 думите „чрез командващия на Съвместното оперативно командване или чрез началниците“ се заменят с „или чрез командващия на Съвместното командване на силите, или чрез командирите“.
§ 15. В чл. 94, ал. 2 изречение първо се изменя така: „Във военните академии, вис­шите военни училища и професионалните колежи се извършва специализирано обучение, придобива се квалификация и професионална подготовка от военнослужещите, цивилните служители, както и от служители от други министерства и ведомства и от граждани при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната.“
§ 16. В чл. 97 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) Инструкторите във военните академии и висшите военни училища са военнослужещи, които провеждат професионално практическо обучение.“
2. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
3. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думата „инструкторите“ се заменя с „инструкторите-специалисти“.
§ 17. Създават се чл. 105а и 105б:
„Чл. 105а. (1) Военно-географската служба е военно формирование за осигуряване на геоинформация и извършване на специализирани дейности по Закона за геодезията и картографията.
(2) Военно-географската служба е юридичес­ко лице – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на отбраната.
(3) Устройството и дейността на Военно-географската служба се определят с правилник на министъра на отбраната.
Чл. 105б. (1) Стационарната комуникационна и информационна система е военно формирование за осъществяване на комуникационно-информационната поддръжка на въоръжените сили, на Министерството на отбраната с другите ведомства и за осигуряване експлоатацията и поддръжката на информационната среда в интерес на отбраната и сигурността на страната.
(2) Стационарната комуникационна и информационна система е юридическо лице – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на отбраната.
(3) Устройството и дейността на Стационарната комуникационна и информационна система се определят с правилник на министъра на отбраната.“
§ 18. В чл. 106 ал. 4 се отменя.
§ 19. В чл. 239 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) В учебните центрове по ал. 1 могат да се обучават и войници (матроси) за присвояване на първо сержантско (старшинско) звание.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 20. В чл. 260 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Министърът на отбраната определя реда и начина за изчисляване на разходите за издръжка, обучение, квалификация и/или преквалификация.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея след думата „получи“ текстът докрая се заличава.
3. Създава се ал. 6:
„(6) В случай че сумата по ал. 1 и 3 не може да се събере по реда на ал. 5, както и в случаите по ал. 2 вземането се събира по реда на Гражданския процесуален кодекс въз основа на извлечение от счетоводните книги или документ, установяващ размера на вземането, издаден по реда на ал. 4.“
§ 21. В чл. 290, ал. 2 след думите „министърът на отбраната“ запетаята и думите „постоянният секретар на отбраната“ се заличават.
§ 22. В чл. 297 ал. 2 и 3 се отменят.
§ 23. В чл. 332 думите „чл. 103, ал. 5“ се заменят с „чл. 104, ал. 3“.
§ 24. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ДВ, бр. 16 от 2010 г.) в § 146 след думите „служители по“ се добавя „служебно или по“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 25. Военнослужещите, завършили до 1 септември 2007 г. обучение в центровете за професионално обучение на сержанти към висшите военни училища с продължителност не по-малко от 3 месеца, могат да се повишават във военно звание „младши сержант“ (старшина II степен) по ред, определен с правилника за прилагане на закона.
§ 26. В Закона за военноинвалидите и военнопострадалите (обн., ДВ, бр. 27 от 2005 г.; изм., бр. 88 от 2005 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г. и бр. 16 от 2010 г.) § 1 от допълнителната разпоредба се изменя така:
„§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Деца“ са лицата до навършване на 18-годишна възраст, а след навършването й, ако учат редовно – за срока на обучението, но не по-късно от навършването на 26-годишна възраст.
2. „Военна служба“ е и кадровата и наборната военна служба по отменения Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 112 от 1995 г.; изм., бр. 67 от 1996 г., бр. 122 от 1997 г., бр. 70, 93, 152 и 153 от 1998 г., бр. 12, 67 и 69 от 1999 г., бр. 49 и 64 от 2000 г., бр. 25 и 34 от 2001 г., бр. 1, 40, 45 и 119 от 2002 г., бр. 50, 86, 95 и 112 от 2003 г., бр. 93 и 111 от 2004 г., бр. 27, 38, 76, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 36, 56, 82, 91 и 102 от 2006 г., бр. 11, 41, 46 и 59 от 2007 г., Решение № 9 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 68 от 2007 г.; изм., бр. 89 и 109 от 2007 г., бр. 13 от 2008 г., Решение № 2 на Конституционния съд от 2008 г. – бр. 28 от 2008 г.; изм., бр. 36, 43 и 102 от 2008 г.; отм., бр. 35 от 2009 г.).“
§ 27. В Закона за защита от дискриминация (обн., ДВ, бр. 86 от 2003 г.; изм., бр. 70 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 и 68 от 2006 г., бр. 59 и 100 от 2007 г., бр. 69 и 108 от 2008 г., бр. 42, 74 и 103 от 2009 г. и бр. 97 от 2010 г.) в чл. 7, ал. 2, т. 2 и чл. 27 думите „кадровата военна“ се заменят с „изпълнение на военната“.
§ 28. В Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили (обн., ДВ, бр. 102 от 2005 г.; изм., бр. 35 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 13, ал. 1, т. 3 думите „без ядрени и енергийни установки“ се заменят с „без ядрени енергийни установки или въоръжени с ядрено оръжие“.
2. В чл. 14 се създава ал. 5:
„(5) При искания за провеждане на неофициални и рутинни посещения на кораби на държава – членка на НАТО, или под командването на НАТО те се отправят до Министерството на отбраната, като се прилага Стандартизационното споразумение на НАТО за процедурите при посещения в пристанища на държави – членки на НАТО и нечленуващи в НАТО, от военноморските кораби на държавите от НАТО.“
3. Създава се чл. 15а:
„Чл. 15а. (1) Министерството на вън­шните работи осигурява предоставянето на реципрочна основа на постоянни (блокови) дипломатически разрешения с продължителност до 12 месеца за плавания в териториалното море на Република България, влизане във вътрешните морски води и посещения в български пристанища на военни кораби от състава на съюзнически въоръжени сили и кораби, наети от министерствата на отбраната на съюзнически държави, с щатното си въоръжение за реализация на неофициални и рутинни посещения, свързани с участието им в мероприятия по чл. 13, ал. 1, т. 3.
(2) Исканията за получаване на разрешенията по ал. 1 се отправят по реда на чл. 14, ал. 1.
(3) Разрешенията по ал. 1 се съгласуват по компетентност с Министерството на отбраната относно възможностите за удовлетворяване на постъпващите искания и поставяне на евентуални ограничения.
(4) Оперативната информация относно конкретните посещения на съюзнически военни кораби, включени в обхвата на постоянните дипломатически разрешения, постъпва в Министерството на отбраната и във Военноморските сили на Република България във формат, регламентиран от Стандартизационното споразумение на НАТО за процедурите при посещения в пристанища на държави – членки на НАТО и нечленуващи в НАТО, от военноморските кораби на държавите от НАТО.“
§ 29. В Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм., бр. 41, 57 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 25, 35, 42, 82 и 93 от 2009 г. и бр. 18, 54 и 97 от 2010 г.) в чл. 3, ал. 1 т. 15 се изменя така:
„15. началникът и заместник-началниците на отбраната, командващият, заместник-командващият и началникът на щаба на Съвместното командване на силите, командирите, заместник-командирите и началниците на щабовете на Сухопътните войски, на Военновъздушните сили и на Военноморските сили.“
§ 30. В Закона за защита на класифицираната информация (обн., ДВ, бр. 45 от 2002 г.; попр., бр. 5 от 2003 г.; изм., бр. 31 от 2003 г., бр. 52, 55 и 89 от 2004 г., бр. 17 и 82 от 2006 г., бр. 46, 57, 95 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66, 69 и 109 от 2008 г., бр. 35, 42, 82 и 93 от 2009 г. и бр. 16 и 88 от 2010 г.) в § 1 от допълнителните разпоредби в т. 3 думите „Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, Съвместното оперативно командване и трите вида въоръжени сили от Българската армия, включително техните поделения, подразделения и структурни звена“ се заменят с „Министерството на отбраната и определени от министъра на отбраната структури на пряко подчинение на министъра на отбраната и формирования от Българската армия“.
§ 31. В Закона за народната просвета (обн., ДВ, бр. 86 от 1991 г.; изм., бр. 90 от 1996 г., бр. 36, 124 и 153 от 1998 г., бр. 67 и 68 от 1999 г., бр. 90 и 95 от 2002 г., бр. 29, 71, 86 и 114 от 2003 г., бр. 40 от 2004 г., бр. 28, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 41 и 105 от 2006 г., бр. 113 от 2007 г., бр. 50 от 2008 г., бр. 35, 36 и 74 от 2009 г., бр. 50 и 78 от 2010 г. и бр. 9 от 2011 г.) в чл. 19 ал. 4 се отменя.
§ 32. Във Валутния закон (обн., ДВ, бр. 83 от 1999 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 60 от 2003 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 43, 54 и 59 от 2006 г., бр. 24 от 2009 г. и бр. 16 от 2011 г.) в § 1, т. 2, буква „г“ думите „военнослужещи на кадрова военна служба и граждански лица от Министерството на отбраната“ се заменят с „военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната“.
§ 33. В Закона за българските лични документи (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм., бр. 53, 67, 70 и 113 от 1999 г., бр. 108 от 2000 г., бр. 42 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 29 и 63 от 2003 г., бр. 96, 103 и 111 от 2004 г., бр. 43, 71, 86, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 82 и 105 от 2006 г., бр. 29, 46 и 52 от 2007 г., бр. 66, 88 и 110 от 2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г., бр. 26 и 100 от 2010 г. и бр. 9 от 2011 г.) в чл. 39а думата „кадровата“ се заличава.
§ 34. В Закона за Министерството на вът­решните работи (обн., ДВ, бр. 17 от 2006 г.; изм., бр. 30, 102 и 105 от 2006 г., бр. 11, 31, 41, 46, 57, 64 и 109 от 2007 г., бр. 28, 43, 69, 94 и 98 от 2008 г., бр. 27, 42, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 88 от 2010 г. и бр. 9 от 2011 г.) в чл. 253, ал. 1 думата „кадрова“ се заличава.
§ 35. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г. и бр. 1 от 2011 г.) в § 14 от преходните и заключителните разпоредби думата „кадрова“ се заличава.
§ 36. В Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр. 12 от 2000 г.; изм., бр. 111 от 2001 г., бр. 24 и 70 от 2004 г., бр. 11 от 2005 г.; Решение № 5 на Конституционния съд – бр. 45 от 2005 г.; бр. 87, 88, 94, 102 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 43, 65, 99 и 108 от 2006 г., бр. 41, 54 и 109 от 2007 г., бр. 67, 71, 98 и 108 от 2008 г., бр. 47 и 81 от 2009 г., бр. 61 и 88 от 2010 г.) в § 2, т. 1 думата „кадрова“ се заличава.
§ 37. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 1 – 8, § 11 – 14, § 17, 18 и § 29, които влизат в сила от 1 юли 2011 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 9 март 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цецка Цачева
3091