Министерски съвет
брой: 21, от дата 15.3.2011 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.27


Постановление № 57 от 10 март 2011 г. за изменение и допълнение на Наредбата за служебното положение на държавните служители, приета с Постановление № 34 на Министерския съвет от 2000 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57 ОТ 10 МАРТ 2011 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за служебното положение на държавните служители, приета с Постановление № 34 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 23 от 2000 г.; попр., бр. 47 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 53, 62 и 89 от 2000 г.; попр., бр. 90 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 28 и 35 от 2001 г.; Решение № 3901 на Върховния административен съд от 2001 г. – бр. 54 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 108 от 2001 г., бр. 15, 67 и 115 от 2002 г., бр. 17, 59 и 109 от 2003 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 50 и 83 от 2005 г., бр. 2, 46 и 68 от 2006 г. и бр. 46, 64, 92 и 101 от 2008 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 1 т. 4 се изменя така:
„4. ползване на платения годишен отпуск;“.
§ 2. Раздел V „Допълнителен платен отпуск“ се отменя.
§ 3. Създава се раздел Vа:
„Раздел Vа
Ползване на платения годишен отпуск
Чл. 26а. Платеният годишен отпуск се разрешава въз основа на писмено искане на държавния служител до органа по назначаването.
Чл. 26б. (1) Преди да утвърди графика по чл. 57, ал. 1 от Закона за държавния служител, органът по назначаването е длъжен да покани всички държавни служители да заявят своите предпочитания за времето, през което наведнъж или на части желаят да ползват платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага, както и за предходни календарни години.
(2) Графикът се изготвя така, че да се осигури нормално протичане на дейността на администрацията, както и да се даде възможност на всички държавни служители да ползват платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага.
(3) Графикът съдържа данни за трите имена на държавния служител, заеманата длъжност, продължителността на редовния и допълнителния платен годишен отпуск в работни дни, началната и крайната дата на ползването му, календарната година, за която се полага отпускът, и други данни, свързани с ползването на платения годишен отпуск.
(4) Органът по назначаването е длъжен да информира всички държавни служители за утвърдения график и да държи на тяхно разположение на подходящо място в администрацията екземпляр от графика.
Чл. 26в. (1) В графика се включват всички държавни служители, които ще ползват платен годишен отпуск през календарната година.
(2) Органът по назначаването включва в графика и определя времето на ползване на платения годишен отпуск на държавните служители, които са били поканени по реда на чл. 26б, ал. 1 да определят времето на ползване на платения годишен отпуск, но не са направили това.
(3) В графика може да се включва платеният годишен отпуск, ползването на който е отложено, както и неизползваният до 1 януари 2010 г. платен годишен отпуск за предходни календарни години.
Чл. 26г. (1) Органът по назначаването допълва графика за държавните служители, които са отсъствали към датата на утвърждаването му, както и за държавните служители, които са назначени след утвърждаването му.
(2) Когато нуждите на службата налагат, графикът може да се изменя по реда на чл. 57, ал. 2 от Закона за държавния служител.
Чл. 26д. (1) В случаите по чл. 59, ал. 1 от Закона за държавния служител органът по назначаването може да отложи ползването на платения годишен отпуск както на отделен държавен служител, така и на всички държавни служители от съответното структурно звено.
(2) В случаите по чл. 59, ал. 4 от Закона за държавния служител давностният срок за ползване на отложения платен годишен отпуск започва да тече от края на календарната година, през която държавният служител се е завърнал на работа.
(3) В случаите на чл. 59, ал. 5 от Закона за държавния служител органът по назначаването своевременно уведомява държавния служител за издадената писмена заповед.
Чл. 26е. Размерът на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск по чл. 61, ал. 2 от Закона за държавния служител се определя пропорционално на времето, което се признава за служебен стаж.“
§ 4. В § 5 от заключителните разпоредби след думите „чл. 56, ал. 3“ се добавя „чл. 57, ал. 2“ и се поставя запетая.
Заключителна разпоредба
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Галина Маринска
2929