Министерски съвет
брой: 21, от дата 15.3.2011 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.26


Постановление № 56 от 10 март 2011 г. за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските, приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56 ОТ 10 МАРТ 2011 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските, приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г. (обн., ДВ, бр. 6 от 1987 г.; изм. и доп., бр. 31, 55 и 59 от 1991 г., бр. 59 и 67 от 1993 г., бр. 38 от 1994 г., бр. 54 от 2001 г.; Решение № 9353 на Върховния административен съд от 2002 г. – бр. 103 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 72 от 2004 г., бр. 24 и 103 от 2005 г., бр. 96 от 2006 г., бр. 1 от 2007 г. и бр. 10 и 67 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея в изречение четвърто накрая се поставя запетая и се добавя „като в тези случаи размерът на отпуска за съответната календарна година се определя пропорционално на трудовия стаж на работника или служителя в това предприятие“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Платеният годишен отпуск се разрешава въз основа на писмено искане на работника или служителя до работодателя.“
§ 2. Член 25 се изменя така:
„Чл. 25. Професорите, доцентите, главните асистенти, асистентите, старши преподавателите и преподавателите във висшите училища имат право на удължен платен годишен отпуск в размер 48 работни дни.“
§ 3. В чл. 28 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. асистент и главен асистент – 35 работни дни;
2. доцент и професор, ръководител (директор, председател) на научна организация (институт) – 40 работни дни;“.
§ 4. Създават се чл. 37а – 37д:
„Чл. 37а. (1) Преди да утвърди графика по чл. 173, ал. 1 КТ, работодателят е длъжен да покани всички работници и служители да заявят своите предпочитания за времето, през което наведнъж или на части желаят да ползват платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага, както и за предходни календарни години.
(2) Графикът се изготвя така, че да се осигури нормално протичане на производствения процес в предприятието, както и да се даде възможност на всички работници и служители да ползват платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага.
(3) Графикът съдържа данни за трите имена на работника или служителя, заеманата длъжност и организационното (структурното) звено, в което работи, продължителността на основния и допълнителния платен годишен отпуск в работни дни, началната и крайната дата на ползването му, календарната година, за която се полага отпускът, и други данни, свързани с ползването на платения годишен отпуск.
(4) Работодателят е длъжен да информира всички работници и служители за утвърдения график по ал. 3 и да държи на тяхно разположение на подходящо място в предприятието екземпляр от графика.
Чл. 37б. (1) В графика се включват всички работници и служители, които ще ползват платен годишен отпуск през календарната година. В случаите по чл. 22, ал. 1, изречение трето в графика се включва и частта от платения годишен отпуск на работниците и служителите, придобита в предходната календарна година.
(2) Работодателят включва в графика и определя времето на ползване на платения годишен отпуск на работниците и служителите, които са били поканени по реда на чл. 37а, ал. 1 да определят времето на ползване на платения годишен отпуск, но не са направили това.
(3) В графика може да не се включват работници и служители, които са наети за изпълнение на сезонни работи и дейности.
(4) В графика може да се включва платеният годишен отпуск, ползването на който е отложено, както и неизползваният до 1 януари 2010 г. платен годишен отпуск за предходни календарни години.
Чл. 37в. (1) Работодателят допълва графика за работници и служители, които не са били на работа към датата на утвърждаването му, както и за работници и служители, които са постъпили на работа след утвърждаването му.
(2) При възникване на конкретни икономически, технологически, финансови, пазарни и други обективни причини от подобен характер графикът може да се изменя по реда на чл. 173, ал. 1 КТ.
Чл. 37г. (1) В случаите по чл. 176, ал. 1 КТ работодателят може да отложи ползването на платения годишен отпуск както на отделен работник или служител, така и на работниците и служителите от съответното организационно (структурно) звено.
(2) В случаите по чл. 173, ал. 7 и чл. 176, ал. 1 и 2 КТ работодателят предоставя или отлага ползването на платения годишен отпуск в писмена форма и своевременно уведомява работника или служителя.
Чл. 37д. В случаите по чл. 173, ал. 9 КТ работникът или служителят има право сам да определи времето за ползване на платения годишен отпуск до изтичане на давностния срок по чл. 176а КТ.“
§ 5. В чл. 38 думите „чл. 176, ал. 1 КТ“ се заменят с „чл. 176, ал. 4 КТ“.
§ 6. Създава се чл. 38а:
„Чл. 38а. В случаите по чл. 176, ал. 4 КТ давностният срок за ползване на отложения платен годишен отпуск започва да тече от края на календарната година, през която работникът или служителят се е завърнал на работа.“
§ 7. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 1:
„(1) Размерът на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск по чл. 224 КТ се определя пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж.“
2. Досегашните ал. 1 и 2 стават съответно ал. 2 и 3.
§ 8. Създава се чл. 43а:
„Чл. 43а. Работодателите водят документация за платения годишен отпуск на работниците и служителите, която съдържа информация за ползване, прекъсване и отлагане на ползването, както и за изплатените възнаграждения по чл. 177 КТ и за изплатените обезщетения по чл. 224 КТ.“
§ 9. В чл. 45, ал. 1, т. 1 думите „чл. 26, ал. 1 от Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността, приета с Постановление № 99 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 47 от 2005 г.; изм., бр. 96 от 2005 г.)“ се заменят с „чл. 26, ал. 1 от Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление № 87 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5 от 2011 г.)“.
§ 10. В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „детско заведение“ се добавя „включително детска ясла“, поставя се запетая и думите „лице по програмата „В подкрепа на майчинството“ се заменят с „лице, включено в програми за подкрепа на майчинството“.
2. В ал. 7:
а) в т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „включително детска ясла“;
б) в т. 4 думите „лице по програмата „В подкрепа на майчинството“ се заменят с „лице, включено в програми за подкрепа на майчинството“.
§ 11. В чл. 49 ал. 4 се отменя.
§ 12. В § 6 от заключителните разпоредби думите „чл. 163, ал. 11 и чл. 167а, ал. 9 от Кодекса на труда“ се заменят с „чл. 163, ал. 11, чл. 167а, ал. 9 и чл. 173, ал. 1 от Кодекса на труда“.
§ 13. В текста на декларацията от приложение № 2 към чл. 46, ал. 3 думите „лице по програмата „В подкрепа на майчинството“ се заменят с „лице, включено в програми за подкрепа на майчинството“.
Заключителна разпоредба
§ 14. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Галина Маринска
2928