Президент на републиката
брой: 20, от дата 11.3.2011 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 38 за освобождаване на бригаден генерал Стефан Динчев Янев от длъжността директор на дирекция „Отбранителна политика“

 

УКАЗ № 38
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Освобождавам бригаден генерал Стефан Динчев Янев от длъжността директор на дирекция „Отбранителна политика“.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 24 февруари 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Маргарита Попова
2718