Народно събрание
брой: 18, от дата 1.3.2011 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.4


Закон за изменение на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

 

УКАЗ № 36
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, приет от ХLI Народно събрание на 16 февруари 2011 г.
Издаден в София на 24 февруари 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Маргарита Попова
ЗАКОН
за изменение на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 104 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 48, 80 и 105 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г. и бр. 12 и 32 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 1, т. 1 и 2 думата „обнародване“ се заменя с „вписване в търговския регистър“.
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В текста преди т. 1 думите „обнародване в „Държавен вестник“ се заменят с „вписване в търговския регистър“.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. откриване на производство по несъстоятелност, постановяване на прекратяване дейността на предприятието, обявяване на длъжника в несъстоятелност и спиране на производството поради недостатъчност на имуществото за покриване на разноските по производството.“
§ 3. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „изплатените или начислените брутни трудови възнаграждения“ се заменят с „получените, включително начислените и неизплатените, брутни трудови възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения“.
2. В ал. 4:
а) в изречение първо думите „Гарантиране вземанията“ се заменят с „Гарантирани вземания“;
б) изречение второ се изменя така: „Когато възнагражденията са начислени, но не са изплатени, или не са начислени, вноските се внасят до края на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът.“
§ 4. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думата „обнародвано“ се заменя с „вписано“;
б) в т. 2 думата „обнародване“ се заменя с „вписване“.
2. В ал. 2 думите „обнародване на решението“ се заменят с „вписване на решението в търговския регистър“.
§ 5. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „датата“ се заменя с „месеца“.
2. В ал. 2 думата „обнародване“ се заменя с „вписване в търговския регистър“.
3. В ал. 4 думите „или парични“ се заменят с „и парични“.
§ 6. В чл. 25 думите „молба-декларация“ се заменят със „заявление-декларация“.
§ 7. В чл. 27 ал. 1 се изменя така:
„(1) Териториалните поделения на Националния осигурителен институт изплащат гарантираните вземания на правоимащите лица в 7-дневен срок от получаване на разпореждането на директора на фонда и превеждане на сумите от фонда по декларираните от тях лични разплащателни или спестовни безсрочни банкови сметки.“
§ 8. В чл. 28, ал. 3 думите „за несъстоятелност“ се заменят с „по несъстоятелност“.
§ 9. В чл. 31 думите „от 20 до 250 лв.“ се заменят с „от 100 до 2000 лв. за всеки отделен случай“.
Заключителна разпоредба
§ 10. В Търговския закон (обн., ДВ, бр. 48 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 25 от 1992 г., бр. 61 и 103 от 1993 г., бр. 63 от 1994 г., бр. 63 от 1995 г., бр. 42, 59, 83, 86 и 104 от 1996 г., бр. 58, 100 и 124 от 1997 г., бр. 21, 39, 52 и 70 от 1998 г., бр. 33, 42, 64, 81, 90, 103 и 114 от 1999 г., бр. 84 от 2000 г., бр. 28, 61 и 96 от 2002 г., бр. 19, 31 и 58 от 2003 г., бр. 31, 39, 42, 43, 66, 103 и 105 от 2005 г., бр. 38, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 59, 92 и 104 от 2007 г., бр. 50, 67, 70, 100 и 108 от 2008 г., бр. 12, 23, 32, 47 и 82 от 2009 г., бр. 41 и 101 от 2010 г. и бр. 14 от 2011 г.) в чл. 632 се създава ал. 6:
„(6) В едномесечен срок от вписването на решението по ал. 1 длъжникът следва да извърши прекратяване на трудовите правоотношения с работниците и служителите, да изпрати уведомления за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, да издаде необходимите документи за трудов и осигурителен стаж и осигурителен доход, да изпълни процедурата за информиране на работниците и служителите, да изготви справките за лицата с право на гарантирани вземания съгласно Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя и нормативните актове по прилагането му и да предаде ведомостите в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт.“
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 16 февруари 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цецка Цачева
2407