Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Министерство на труда и социалната политика
брой: 17, от дата 25.2.2011 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.13


Правилник за изменение на Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V

 

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Правилник за изменение на Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V (ДВ, бр. 21 от 2005 г.)
§ 1. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. Инструктажите за безопасност при работа по електрообзавеждането се извършват съгласно изискванията на Наредба № РД-07-2 от 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 102 от 2009 г.; попр., бр. 4 от 2010 г.; изм., бр. 25 от 2010 г.).“
§ 2. Членове 32 – 37 се отменят.
§ 3. В чл. 80, ал. 1, т. 4 и чл. 82, ал. 1, т. 2 думите „целеви инструктаж“ се заменят с „извънреден инструктаж“.
§ 4. Член 123 се изменя така:
„Чл. 123. Работите, извършвани по реда на текущата експлоатация, са постоянно разрешени и за тях не се изискват допълнителни указания и нареждания.“
§ 5. Точка 14 на § 1 от допълнителната разпоредба се отменя.
§ 6. Точка 19 на § 1 от допълнителната разпоредба се изменя така:
„19. „Работа по реда на текущата експлоатация“ е постоянно разрешена работа по утвърден списък, за която не се изискват допълнителни указания и нареждания.“
Министър на икономиката, енергетиката и туризма: Тр. Трайков
Министър на труда и социалната политика: Т. Младенов
2286