Министерски съвет
брой: 13, от дата 11.2.2011 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.11


Постановление № 25 от 3 февруари 2011 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25 ОТ 3 ФЕВРУАРИ 2011 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 21 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 43, 61 и 81 от 2000 г., бр. 36 от 2001 г., бр. 19 от 2002 г.; попр., бр. 21 от 2002 г.; доп., бр. 74 от 2002 г.; Решение № 7581 на Върховния административен съд от 2002 г. – бр. 76 от 2002 г.; Решение № 11701 на Върховния административен съд от 2002 г. – бр. 119 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2003 г., бр. 25 и 68 от 2004 г., бр. 24 от 2005 г., бр. 48 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 17 от 2008 г., бр. 1, 16, 79, 84 и 87 от 2009 г. и бр. 2 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 3, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. при пенсиите за инвалидност поради общо заболяване – документите по чл. 2 до датата на инвалидизирането, ако са подадени в сроковете по чл. 94 КСО, или до датата на заявлението за отпускането й, ако са подадени след изтичането на тези срокове, а при пенсиите за трудова злополука или професионална болест – документите по чл. 2 до датата на инвалидизирането, с изключение на документите за прекратяване на осигуряването;“.
§ 2. В чл. 7, ал. 2, т. 2 и 3 думите „чл. 68, ал. 4“ се заменят с „чл. 68, ал. 3“.
§ 3. В чл. 14, ал. 2 думите „продължава“, „получава“ и „връща“ се заменят съответно с „продължават“, „получават“ и „връщат“.
§ 4. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. (1) Правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 януари 2011 г. до 1 януари 2021 г. се придобива при навършена възраст 60 години за жените и 63 години за мъжете и осигурителен стаж, както следва:
1. от 1 януари 2011 г. – 34 години осигурителен стаж за жените и 37 години осигурителен стаж за мъжете;
2. от 1 януари 2012 г. – 34 години и 4 месеца осигурителен стаж за жените и 37 години и 4 месеца осигурителен стаж за мъжете;
3. от 1 януари 2013 г. – 34 години и 8 месеца осигурителен стаж за жените и 37 години и 8 месеца осигурителен стаж за мъжете;
4. от 1 януари 2014 г. – 35 години осигурителен стаж за жените и 38 години осигурителен стаж за мъжете;
5. от 1 януари 2015 г. – 35 години и 4 месеца осигурителен стаж за жените и 38 години и 4 месеца осигурителен стаж за мъжете;
6. от 1 януари 2016 г. – 35 години и 8 месеца осигурителен стаж за жените и 38 години и 8 месеца осигурителен стаж за мъжете;
7. от 1 януари 2017 г. – 36 години осигурителен стаж за жените и 39 години осигурителен стаж за мъжете;
8. от 1 януари 2018 г. – 36 години и 4 месеца осигурителен стаж за жените и 39 години и 4 месеца осигурителен стаж за мъжете;
9. от 1 януари 2019 г. – 36 години и 8 месеца осигурителен стаж за жените и 39 години и 8 месеца осигурителен стаж за мъжете;
10. от 1 януари 2020 г. – 37 години осигурителен стаж за жените и 40 години осигурителен стаж за мъжете.
(2) Правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 януари 2021 г. се придобива при осигурителен стаж 37 години за жените и 40 години за мъжете и навършена възраст, както следва:
1. от 1 януари 2021 г. – 60 години и 6 месеца за жените и 63 години и 6 месеца за мъжете;
2. от 1 януари 2022 г. – 61 години за жените и 64 години за мъжете;
3. от 1 януари 2023 г. – 61 години и 6 месеца за жените и 64 години и 6 месеца за мъжете;
4. от 1 януари 2024 г. – 62 години за жените и 65 години за мъжете;
5. от 1 януари 2025 г. – 62 години и 6 месеца за жените;
6. от 1 януари 2026 г. – 63 години за жените.
(3) В случай че лицата нямат право на пенсия по ал. 1 и 2, те придобиват право на пенсия при не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж и навършена възраст, както следва:
1. от 1 януари 2011 до 1 януари 2021 г. – 65 години;
2. от 1 януари 2021 г. – 65 години и 6 месеца;
3. от 1 януари 2022 г. – 66 години;
4. от 1 януари 2023 г. – 66 години и 6 месеца;
5. от 1 януари 2024 г. – 67 години.
(4) При преценяване на правото и определяне размера на пенсията за осигурителен стаж и възраст осигурителният стаж се превръща в трета категория.“
§ 5. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. изслуженото време по чл. 69, ал. 1 КСО;“
б) създава се т. 4:
„4. изслуженото време по чл. 69, ал. 6 КСО.“
2. В ал. 2 думата „Трудовият“ се заменя с „Осигурителният“.
§ 6. Създава се чл. 17а:
„Чл. 17а. Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 69, ал. 1 – 3 и 5 КСО от 1 януари 2011 г. се придобива независимо от възрастта при следния осигурителен стаж:
1. от 1 януари 2011 г. – 25 години общ осигурителен стаж, от които 16 години и 8 месеца действително изслужени на съответните длъжности;
2. от 1 януари 2012 г. – 25 години и 4 месеца общ осигурителен стаж, от които 16 години, 10 месеца и 20 дни действително изслужени на съответните длъжности;
3. от 1 януари 2013 г. – 25 години и 8 месеца общ осигурителен стаж, от които 17 години, 1 месец и 10 дни действително изслужени на съответните длъжности;
4. от 1 януари 2014 г. – 26 години общ осигурителен стаж, от които 17 години и 4 месеца действително изслужени на съответните длъжности;
5. от 1 януари 2015 г. – 26 години и 4 месеца общ осигурителен стаж, от които 17 години, 6 месеца и 20 дни действително изслужени на съответните длъжности;
6. от 1 януари 2016 г. – 26 години и 8 месеца общ осигурителен стаж, от които 17 години, 9 месеца и 10 дни действително изслужени на съответните длъжности;
7. от 1 януари 2017 г. – 27 години общ осигурителен стаж, от които 18 години действително изслужени на съответните длъжности;
8. от 1 януари 2018 г. – 27 години и 4 месеца общ осигурителен стаж, от които 18 години, 2 месеца и 20 дни действително изслужени на съответните длъжности;
9. от 1 януари 2019 г. – 27 години и 8 месеца общ осигурителен стаж, от които 18 години, 5 месеца и 10 дни действително изслужени на съответните длъжности;
10. от 1 януари 2020 г. – 28 години общ осигурителен стаж, от които 18 години и 8 месеца действително изслужени на съответните длъжности.“
§ 7. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „трудовия“ се заменя с „общия осигурителен“.
2. В ал. 2 думата „трудовия“ се заменя с „общия осигурителен“, а думите „16 години и 8 месеца действително изслужени по чл. 17“ се заменят с „две трети действително изслужени по чл. 17, ал. 1, т. 1 – 3“.
3. В ал. 3 думите „чл. 17“ се заменят с „чл. 17, ал. 1, т. 1 – 3“.
§ 8. Създава се чл. 18а:
„Чл. 18а. (1) При определяне размера на пенсията за осигурителен стаж и възраст на лицата по чл. 69а КСО осигурителният стаж, придобит след 31 декември 2010 г., се зачита за трета категория труд.
(2) Културни организации по смисъла на чл. 69а КСО са организациите, вписани в регистъра по чл. 14, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата.“
§ 9. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. В ал. 6 думите „чл. 68, ал. 1 и 2“ се заменят с „чл. 68, ал. 1“.
2. В ал. 7 думите „чл. 68, ал. 1 – 3 КСО“ се заменят с „чл. 68, ал. 1 КСО“.
§ 10. Създава се чл. 19а:
„Чл. 19а. Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по § 5, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на КСО от 1 януари 2011 г. се придобива при възраст 3 години по-рано от възрастта по чл. 68, ал. 1 КСО и учителски осигурителен стаж, както следва:
1. от 1 януари 2011 г. – 25 години за жените и 30 години за мъжете;
2. от 1 януари 2012 г. – 25 години и 4 месеца за жените и 30 години и 4 месеца за мъжете;
3. от 1 януари 2013 г. – 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете;
4. от 1 януари 2014 г. – 26 години за жените и 31 години за мъжете;
5. от 1 януари 2015 г. – 26 години и 4 месеца за жените и 31 години и 4 месеца за мъжете;
6. от 1 януари 2016 г. – 26 години и 8 месеца за жените и 31 години и 8 месеца за мъжете;
7. от 1 януари 2017 г. – 27 години за жените и 32 години за мъжете;
8. от 1 януари 2018 г. – 27 години и 4 месеца за жените и 32 години и 4 месеца за мъжете;
9. от 1 януари 2019 г. – 27 години и 8 месеца за жените и 32 години и 8 месеца за мъжете;
10. от 1 януари 2020 г. до 31 декември 2020 г. – 28 години за жените и 33 години за мъжете.“
§ 11. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думата „Пропорционалната“ се заменя с „До 31 декември 2016 г. пропорционалната“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) От 1 януари 2017 г. пропорционалната част от процентите за месеците осигурителен стаж в случаите по чл. 70, ал. 1, изречение първо от КСО е, както следва:
1 месец = 0,10           7 месеца = 0,70
2 месеца = 0,20          8 месеца = 0,80
3 месеца = 0,30          9 месеца = 0,90
4 месеца = 0,40          10 месеца = 1,00
5 месеца = 0,50          11 месеца = 1,10
6 месеца = 0,60          12 месеца = 1,20“.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 12. В чл. 21, ал. 1 се създава изречение трето:
„При определяне на новия размер на пенсията положеният след пенсионирането и след 31 декември 2010 г. осигурителен стаж не се превръща по реда на чл. 104 КСО.“
§ 13. В чл. 26, ал. 3 след думите „наличния осигурителен стаж“ се добавя „и осигурителен доход“.
§ 14. В чл. 40, ал. 5 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
§ 15. В чл. 41 се създава ал. 3:
„(3) Осигурителният стаж на докторантите се установява с удостоверение по утвърден образец, издаден от териториалното поделение на НОИ, въз основа на: заповед за зачисляване и заповед за отчисляване в докторантура; документ за внесените осигурителни вноски; диплома, издадена от съответното висше училище или научна организация, и документ, удостоверяващ срока на обучението.“
§ 16. В чл. 42 думите „трудово-поправително общежитие или поправителен дом“ се заменят с „поправителен дом или друго място за лишаване от свобода“.
§ 17. В чл. 45, ал. 1, изречение първо думите „§ 9, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на КСО“ се заменят с „чл. 9а, ал. 1 КСО“.
§ 18. В чл. 45а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „§ 9, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на КСО“ се заменят с „чл. 9а, ал. 2 КСО“.
2. В ал. 3 думите „Когато осигурителните вноски са внесени“ се заменят със „За внесените осигурителни вноски“.
3. В ал. 4 думите „§ 9, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на КСО“ се заменят с „чл. 9а, ал. 2 КСО“.
4. В ал. 5 думите „§ 9, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на КСО“ се заменят с „чл. 9а, ал. 2 КСО“.
5. В ал. 6:
а) в изречение първо след думите „ал. 3“ се поставя точка и текстът до края се заличава;
б) в изречение второ думите „необходимите документи“ се заменят с „необходимия документ“ и думите „или не декларира желанието си за разсрочено плащане“ се заличават.
6. Алинеи 7 – 10 се отменят.
7. В ал. 11 думите „датата на съставяне и утвърждаване на погасителния план за разсрочването им“ се заличават.
8. Алинея 12 се отменя.
§ 19. В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) точка 4 се изменя така:
„4. времето, за което са внесени осигурителни вноски по реда на чл. 9а, ал. 1 и 2 КСО и по реда на отменените от 1 януари 2011 г. ал. 2 и 3 на § 9 КСО;“
б) създават се т. 9 – 12:
„9. времето след 31 декември 2010 г. на неплатен отпуск, който се зачита за осигурителен стаж, или на законна стачка;
10. времето след 31 декември 2010 г., през което съпругът/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат и се е осигурявал за своя сметка;
11. времето, за което докторантите са внесли дължимите осигурителни вноски за периода на докторантурата;
12. времето, през което лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, са се осигурявали върху минималния осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.“
2. В ал. 3:
а) в основния текст думите „или законна стачка“ се заличават;
б) точка 3 се отменя.
§ 20. В чл. 49, ал. 8 думите „31 декември 2011 г.“ се заменят с „31 декември 2013 г.“.
§ 21. Член 49в се отменя.
§ 22. В чл. 54, ал. 3, изречение първо думата „сънаследник“ се заменя с „наследник“.
§ 23. В чл. 85 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се отменя;
б) в т. 2 се създава изречение трето:
„При определяне размера на удръжката в дохода от пенсии на лицата се включват и добавките към тях с изключение на добавката по чл. 103 КСО.“
2. В ал. 4 думите „по § 9, ал. 4, т. 2“ се заменят с „по отменената от 1 януари 2011 г. т. 2 от ал. 4 на § 9“.
§ 24. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 8а:
„§ 8а. При представяне на нови доказателства за придобит осигурителен стаж преди пенсионирането към пенсии, отпуснати по чл. 68 във връзка с отменените от 1 януари 2011 г. ал. 3 и ал. 4, т. 2 на § 9 КСО, се съставя нов погасителен план за разсрочване на остатъка от осигурителните вноски, като не може да се удължава срокът по първоначалния погасителен план.“
Допълнителна разпоредба
§ 25. Навсякъде в наредбата думите „чл. 68, ал. 1 – 3 КСО“ се заменят с „чл. 68, ал. 1 и 2 КСО“ и думите „възрастта по чл. 68, ал. 1 и 2 КСО“ се заменят с „възрастта по чл. 68, ал. 1 КСО“.
Заключителни разпоредби
§ 26. В чл. 2 от Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране, приета с Постановление № 235 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 123 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 114 от 1999 г., бр. 79 от 2000 г. и бр. 64 от 2001 г.), т. 42 се отменя.
§ 27. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2011 г.
За министър-председател:  Цветан Цветанов
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
1752