Министерски съвет
брой: 7, от дата 21.1.2011 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.22


Постановление № 7 от 17 януари 2011 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, приет с Постановление № 139 на Министерския съвет от 2002 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7 ОТ 17 ЯНУАРИ 2011 Г.
за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, приет с Постановление № 139 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2004 г.; попр., бр. 97 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2004 г., бр. 71 от 2006 г., бр. 34 от 2009 г. и бр. 27, 29 и 41 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3, т. 12 думите „регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве“ се заменят с „регионалната здравна инспекция“.
2. Създава се ал. 10:
„(10) Към молба-декларацията за отпускане на месечни помощи за дете с трайно увреждане до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, не се прилага служебна бележка, удостоверяваща извършените задължителни имунизации и профилактични прегледи при спазване изискванията на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (обн., ДВ, бр. 45 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2006 г., бр. 5 и 106 от 2007 г. и бр. 57 от 2009 г.) и на Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (обн., ДВ, бр. 106 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2005 г., бр. 4 и 60 от 2009 г. и бр. 101 от 2010 г.).“
§ 2. В чл. 19 ал. 3 се изменя така:
„(3) В случаите на преосвидетелстване на дете с трайно увреждане месечната помощ се отпуска от 1-во число на месеца, през който е отпаднало основанието за получаването й, при условие че няма промяна във вида и степента на трайното увреждане или в степента на трайно намалената работоспособност, които да водят до отпадане на правото, ако молба-декларацията е подадена в 3-месечен срок от датата на издаване на новото експертно решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК. Когато молба-декларацията е подадена след този срок, месечната помощ се отпуска от началото на месеца, през който е подадена.“
§ 3. В чл. 24а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „към която се прилагат следните документи:
1. копие от удостоверение за раждане на детето;
2. копие от заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ и/или решение на съда за настаняване на детето в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
3. копие от експертно решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК;
4. удостоверение от учебното заведение, когато детето е навършило 18 години, че е записано като ученик/ученичка, а за новата учебна година – до 31 октомври (само за деца, навършили 18 години, до навършване на 20 години);
5. лична карта – за справка.“
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Месечната добавка за дете с трайно увреждане се отпуска от 1-во число на месеца, през който е определена датата на инвалидността в експертното решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК, но не повече от 3 години назад, ако молба-декларацията е подадена в 3-месечен срок от датата на решението. Когато молба-декларацията е подадена след този срок, месечната добавка се отпуска от началото на месеца, през който е подадена.“
§ 4. В чл. 24б ал. 4 се изменя така:
„(4) В случаите на преосвидетелстване на дете с трайно увреждане месечната добавка се отпуска от 1-во число на месеца, през който е отпаднало основанието за получаването й, при условие че няма промяна във вида и степента на трайното увреждане или в степента на трайно намалената работоспособност, които да водят до отпадане на правото, ако молба-декларацията е подадена в 3-месечен срок от датата на издаване на новото експертно решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК. Когато молба-декларацията е подадена след този срок, месечната добавка се отпуска от началото на месеца, през който е подадена.“
§ 5. В чл. 25 се създава ал. 3:
„(3) Към молба-декларацията за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане до навършване на една година не се прилага служебна бележка, удостоверяваща извършените задължителни имунизации и профилактични прегледи при спазване изискванията на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България и на Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията.“
§ 6. В приложение № 5а, раздел VІІІ т. 4 се изменя така:
„4. Удостоверение от учебното заведение, когато детето е навършило 18 години, че е записано като ученик/ученичка, а за новата учебна година – до 31 октомври (само за деца, навършили 18 години, до навършване на 20 години).“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 7. В случаите на преосвидетелстване на дете с трайно увреждане, за което преди 29 март 2010 г. е била прекратена месечната добавка за дете с трайно увреждане по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания поради изтичане на срока на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК и необходимост от преосвидетелстване, месечната добавка по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца се отпуска от 1-во число на месеца, през който е отпаднало основанието за получаването й по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания, при условие че:
1. с новото решение не са определени степен и вид на увреждане под 50 на сто или степен на намалена работоспособност под 50 на сто;
2. молба-декларацията е подадена:
а) в случаите, когато новото експертно решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК е издадено след влизането в сила на постановлението – в 3-месечен срок от датата на издаване на решението;
б) в случаите, когато новото експертно решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК е издадено преди датата на влизане в сила на постановлението – в 3-месечен срок от датата на влизане в сила на постановлението.
§ 8. При условията на § 7 месечната добавка за дете с трайно увреждане се отпуска за периода, през който не е получавана добавка на основание § 40 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 102 на Министерския съвет от 2010 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, приет с Постановление № 343 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 41 от 2010 г.).
§ 9. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желязков
846