Министерство на финансите
брой: 6, от дата 18.1.2011 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.21


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (обн., ДВ, бр. 1 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2007 г., бр. 8 от 2008 г., бр. 3 от 2009 г., бр. 1 от 2010 г.; попр., бр. 2 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 11 от 2010 г.; доп., бр. 58 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Декларации образец № 1, 3 и 5 не се подават за коригиране и заличаване на данни след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнасят. След този срок декларации се подават само на електронен или хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите или Националния осигурителен институт във връзка с възложените им дейности. Декларация образец № 6, подадена от лицата по ал. 3, т. 1, може да се коригира до края на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за подаване на декларацията. Декларация образец № 6, подадена от лицата по ал. 3, т. 2, може да се коригира до изтичане на срока за подаването й.“
2. Алинея 9 се изменя така:
„(9) Данните за лицата по ал. 8, т. 1 се подават с декларация образец № 3, а данните по ал. 8, т. 2 и 3 – с декларация образец № 1, в срок:
1. до 20-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят тези данни;
2. до 20-о число на месеца, следващ този на издаване на разпореждането за отпускане на пенсия или съответното обезщетение.“
3. Създават се ал. 10 и 11:
„(10) При неизпълнено в срок влязло в сила задължително предписание по чл. 108, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване за заличаване на данни, подадени с декларация образец № 1 за лицата по чл. 4, ал. 1, 2 и ал. 3, т. 5 и 6 от Кодекса за социално осигуряване, Националният осигурителен институт заличава същите данни, като подава декларация образец № 1 на електронен носител по реда на наредбата.
(11) Националният осигурителен институт заличава или коригира данни, подадени с декларация образец № 1 от осигурители с прекратена дейност, след извършена проверка от контролните органи на Националния осигурителен институт, когато се установят несъответствия между документите, събрани по реда на чл. 5, ал. 10, и данните по чл. 5, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване.“
§ 2. В чл. 4, ал. 9, изречение първо след думите „вид осигурен 12“ се добавя „или 13“.
§ 3. В чл. 6, ал. 1, т. 1, 2 и 4 и ал. 2, т. 1 и 2 думите „по интернет за сертифицирани клиенти“ се заменят с „по електронен път чрез използване на универсален електронен подпис на подателя“.
§ 4. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. Параграф 3а се отменя.
2. В § 3в думите „за периода 01 юли – 31 декември 2010 г.“ се заличават.
§ 5. В приложение № 1 в Указания за попълване на декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 6 думите „с печатни букви“ се заличават.
2. В т. 8, 9 и 10 думите „попълва се“ се заличават.
3. В т. 11 думите „попълва се точният адрес“ се заличават и се добавя следната забележка:
Забележка. Точки 8, 9, 10 и 11 се попълват служебно от Националната агенция за приходите.“
4. В т. 12 се правят следните изменения и допълнения:
а) в позиция 06 думите „Закона за изпълнение на наказанията“ се заменят със „Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража“;
б) позиция 18 се изменя така:
„ – 18 – За лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 и 6; чл. 4, ал. 2 и чл. 4а от Кодекса за социално осигуряване, за които за осигурителен стаж се зачита времето, през което не са работили поради неправилно недопускане или отстраняване от работа или са били без работа поради уволнение, което е признато като незаконно от компетентните органи;“
в) позиция 25 се изменя така:
„ – 25 – за лицата, включени в програми за насърчаване на заетостта, които не се осигуряват за безработица;“
г) в позиция 28 думите „за времето в неплатен отпуск, за времето на отглеждане на дете по чл. 165 и 167а КТ (попълват се т. 2, 3, 4, 5 (5.1, 5.2, 5.3), 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 27 и 28)“ се заличават;
д) позиция 72 се изменя така:
„ – 72 – за лица, включени в програми за подкрепа на майчинството, които не се осигуряват за безработица;“.
5. В т. 16.2 думите „В тази точка се попълват и дните във временна неработоспособност поради общо заболяване, бременност и раждане след прекратяване на осигуряването в случаите, в които временната неработоспособност е възникнала преди 1.01.2007 г. и продължава без прекъсване и след тази дата“ се заличават.
6. В т. 16.5 думите „В тази точка се попълват и дните в трудова злополука след прекратяване на осигуряването в случаите, в които временната неработоспособност е възникнала преди 1.01.2007 г. и продължава без прекъсване и след тази дата“ се заличават.
7. В т. 16.6 думите „В тази точка се попълват и дните в професионална болест след прекратяване на осигуряването в случаите, в които временната неработоспособност е възникнала преди 1.01.2007 г. и продължава без прекъсване и след тази дата“ се заличават.
8. В т. 16.А и 17 думите „чл. 40, ал. 4“ се заменят с „чл. 40, ал. 5“.
9. В т. 17.2 забележката се заличава.
10. В т. 21 думите „чл. 40, ал. 4“ се заменят с „чл. 40, ал. 5“.
11. В т. 31 числото „70“ се заличава.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. В декларация образец № 1 от приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 за периода 1 януари – 31 декември 2011 г. не се попълват т. 12.4 и 30.
§ 7. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2011 г.
 Министър: С. Дянков
542