Министерство на здравеопазването
брой: 5, от дата 14.1.2011 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.44


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 47 от 2009 г. за условията и реда за изследване, съобщаване и отчет на заразеност с вируса на синдрома на придобитата имунна недостатъчност

 

МИНИСТЕРСТВО  НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 47 от 2009 г. за условията и реда за изследване, съобщаване и отчет на заразеност с вируса на синдрома на придобитата имунна недостатъчност (ДВ, бр. 103 от 2009 г.)
§ 1. В раздел I „Общи положения“ се създава чл. 3а:
„Чл. 3а. (1) Всеки пациент има право на достъп до информацията, отнасяща се до неговия ХИВ статус.
(2) Лечебните заведения и медицинските специалисти, които извършват изследвания за заразеност с ХИВ, са длъжни да гарантират защита на здравната информация на пациентите, включително на информацията за техния ХИВ статус, при спазване разпоредбите на чл. 27 – 28в от Закона за здравето, Закона за защита на личните данни и нормативните актове по тяхното прилагане.“
§ 2. Наименованието на раздел III се изменя, както следва:
„Раздел III
Съобщаване на резултата на лицето, изследвано за заразеност с ХИВ, предоставяне и защита на информацията за ХИВ статуса на лицето“.
§ 3. Член 25 се изменя така:
„Чл. 25. (1) Медицинският специалист, назначил изследването, съобщава лично резултата на лицето в конфиденциална обстановка и при условия, позволяващи запазване на поверителността на информацията.
(2) При съобщаване на резултата от изследването за ХИВ се провежда следтестово консултиране на лицето съгласно приложение № 7.
(3) Медицинският специалист е длъжен да информира ХИВ инфектираното лице за необходимостта да разкрие своя ХИВ статус на контактните си лица в риск от заразяване, както и за необходимостта те да бъдат консултирани и изследвани в структурите по чл. 3.“
§ 4. В раздел III се създават чл. 30а, 30б, 30в и 30г:
„Чл. 30а. Здравната информация, свързана с ХИВ статуса на лице, не може да се разкрива или предоставя на трети лица без изричното му писмено съгласие   освен в случаите, предвидени в чл. 30в.
Чл. 30б. С цел предотвратяване на риск от инфектиране или при установена рискова експозиция медицинските специалисти могат да информират контактните лица, че са били в риск от заразяване с ХИВ, при спазване на следните условия:
1. самоличността на ХИВ позитивното лице се запазва в тайна;
2. комуникацията с контактните лица се извършва по поверителен, непубличен и безопасен начин;
3. контактните лица се насочват за консултиране и изследване в структурите по чл. 3.
Чл. 30в. С цел предотвратяване на риск от инфектиране при установена професионална рискова експозиция, свързана с нарушаване целостта на кожата или при контакт на лигавица и кожа с нарушена цялост, с кръв и други потенциално инфекциозни телесни течности или с концентриран вирусен продукт, се изследват и източникът, и реципиентът.
Чл. 30г. Здравната информация за ХИВ позитивния статус на лицата се съхранява:
1. под код, изключващ възможността за идентифицирането на конкретното лице, съгласно чл. 12, ал. 3;
2. под код, издаден от Националната референтна лаборатория за ХИВ;
3. с всички идентификатори за лицето, ако то е дало своето съгласие при спазване на изискванията по чл. 3а, ал. 2.“
§ 5. В чл. 33 се създава ал. 4:
„(4) Лечебните заведения с разкрити отделения за лечение на придобит имунен дефицит изпращат информация за всеки случай с установена диагноза СПИН в срок до пет работни дни от поставяне на диагнозата на Министерството на здравеопазването по образец съгласно приложение № 12. Информацията се предоставя само на хартиен носител и с осигурен достъп чрез код.“
§ 6. Параграф § 1 – допълнителна разпоредба, се изменя така:
„§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „лица с повишен риск за инфектиране с ХИВ“ са:
а) лица, употребяващи инжекционно наркотици, лица с анамнестични данни за инжекционна употреба на наркотици и техните сексуални партньори;
б) лица с рискови манипулации и инжек­ционни практики с непредписани от лекар продукти;
в) мъже, които правят секс с мъже;
г) жени, които имат сексуални контакти с мъже, които правят секс с мъже;
д) лица със сексуално предавани инфекции или с анамнестични данни за сексуално предавани инфекции;
е) новооткрити пациенти с туберкулоза, суспектни за туберкулоза и контактни лица на болни с бацилоотделяне;
ж) сексуални партньори на лица с ХИВ инфекция;
з) лица, жертви на трафик;
и) лица, пострадали от сексуално насилие;
к) лица, практикуващи секс без предпазни средства или имащи множество сексуални партньори;
л) лица от страни с високо разпространение на ХИВ и техните сексуални партньори;
м) лица, които са имали сексуални контакти в страна с високо разпространение на ХИВ;
н) лица, изтърпяващи наказание лишаване от свобода;
2. „контактни лица на ХИВ инфектираното лице в риск от заразяване“ са:
а) лица от семейството, които са с анамнестични данни за рискова експозиция;
б) сексуални партньори;
в) лица с анамнестични данни за партньори при инжекционна употреба на наркотици и техните сексуални партньори;
г) лица с анамнестични данни за партньори при рискови манипулации и инжекционни практики с непредписани от лекар продукти;
3. „професионална рискова експозиция“ е всеки случай на инцидент, при който лицето се излага на риск от заразяване с ХИВ чрез убождане с игла, порязване с остър инструмент, контакт на лигавица или кожа с нарушена цялост с кръв и/или друга телесна течност по време на изпълнение на професионалните си задължения;
4. за „потенциално инфекциозни телесни течности“ се приемат ликвор, синовиална, плеврална, перитонеална, перикардиална и амниотична течност.“
§ 7. Приложение № 9 към чл. 31, ал. 3 се изменя, както следва:
„Приложение № 9 към чл. 31, ал. 3
Форма за съобщаване на случаи с ХИВ/СПИН
 
Забележка на редакцията: виж приложението в PDF-а на броя
 
 
§ 8. Приложение № 10 към чл. 31, ал. 5 се изменя, както следва:
 
„Приложение № 10  към чл. 31, ал. 5
Справка за извършените лабораторни изследвания за ХИВ през месец................

Наиме-
нование
на лабо-
рато-
рията
Вид из-
ползван
тест
Разпределение на изследванията (брой)
Резул-
тат
пол
въз-
раст
Повод за изследване
м
ж
 
Кръ-
во-
даря-
ване
Прели-
ване
на
кръв
и кръв-
ни про-
дукти
Хемо-
диали-
зирани
лица
Бре-
менни
Контакт-
ни на ХИВ + лица
Прели-
ване
на кон-
центрат
от фактори
за лечение
на хемофи-
лия и
други
коагула-
ционни
проблеми
Хетеро-
сексуа-
лен
контакт
Хомо/
бисек-
суален
Про-
сти-
туи-
ращ
ИУН
Проф.
експо-
зиция
на меди-
цински персонал
Изслед-
ва-
ни в лечебни заве-
дения с диферен-
циално диагно-
стична
цел
(по ме-
дицински пока-
зания)
СПИ
ТБ
Мобил-
но на-
селение (сезонни работни-
ци, мигран-
ти, шофьор на ТИР, моряк, бежанец, дете на улицата)
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
§ 9. Създава се приложение № 12 към чл. 33, ал. 4:
„Приложение № 12  към чл. 33, ал. 4
Форма за съобщаване на случай с диагноза СПИН
Лечебно заведение:
Началник-сектор за лечение на пациенти с ХИВ:
Изготвил: (име и телефон)

Указания за попълване
Поле за попълване
Код на пациента от НПЛ
 
Възраст към годината на поставяне на диагноза СПИН
(години)
 
Пол
(мъж/жена)
 
Статус на пациента
(жив/починал/неизвестно)
 
Дата на регистрация на 1-вата опортюнистична инфекция, определяща СПИН
(дд/мм/гггг)
 
Дата на поставяне на диагноза СПИН 
(дд/мм/гггг)
 
ХИВ подтип
HIV1/HIV2/HIV12 – ХИВ 1 и ХИВ 2
 
АРВ лечение
(да/не)
 
Трансмисивна категория
(път на предаване на инфекцията)
МСМ – хомо/бисексуални мъже;
ИУН – инжекционно употребяващи наркотици;
ХЕМО – лице с хемофилия; лице с други коагулопатии;
ТРАНСФУЗ – лице, на което е била трансфузирана кръв или кръвни продукти;
МАЙКА-ДЕТЕ – предаване от майка на дете;
НОЗОКОМ – нозокомиални инфекции;
НЕИЗВ – неизвестно
 
Хетеросексуални – трансмисивна категория (допълнителна информация за хетеросексуален път на предаване) 
СТРАНАВБ – произхождащ/пребиваващ в страна с висока болестност (в епидемия);
СЕКСБИ – секс с бисексуален мъж;
СЕКСИУН – секс с лице, инжекционно употребяващо наркотици;
СЕКСХЕМО – секс с лице с хемофилия;
СЕКСВБ – секс с лице от страна с висока болестност (в епидемия);
СЕКСХИВ – секс с лице с установена ХИВ инфекция;
СЕКСНЕИЗВ – няма информация за риска или за хетеросексуалния партньор;
НЕПР – неприложимо (за всички трансмисивни категории, различни от хетеросексуален контакт)
 
Предаване от майка на дете – трансмисивна категория (допълнителна информация)
МАЙКАИУН – майката е инжекционно употребяваща наркотици;
МАЙКАВБ – майката е от страна с висока болестност (в епидемия);
МАЙКАХЕТЕРО – майката е инфектирана при хетеросексуален контакт;
МАЙКАТРАНСФУЗ – майката е инфектирана при трансфузия на кръв или кръвни продукти;
НЕИЗВ – неизвестно;
НЕПР – неприложимо за гореизброените категории
 
Дата на ХИВ диагноза
(дата на потвърждаване и съобщаване на ХИВ статуса от Национална потвърдителна лаборатория по ХИВ = дата на издаване на протокола от НПЛ)
 
Страна на произход
 
Страна на гражданство
 
Регион на произход
Да се определи според страна на произход 
ЗАПЕВР – Западна Европа;
ИЗТЕВР – Източна Европа;
ЦЕНТРЕВР – Централна Европа;
СУБАФР – южна част на Африка;
ИЗТАЗИЯПАС – Източна Азия и Тихоокеански регион;
АВСТРАЛНЗ – Австралия и Нова Зеландия;
ЮГАЗИЯ – Южна и Югоизточна Азия;
СЕВАФРБИ – Северна Африка и Близък Изток;
СЕВАМ – Северна Америка;
КАРИБ – Карибски регион;
ЛАТАМ – Латинска Америка;
ЧУЖБИНА – от друга държава, но не се уточнява континент;
НЕИЗВ – неизвестно
 
СПИН индикаторно заболяване 1
Моля, посочете номер и наименование на заболяването от списъка с индикаторните заболявания (прил. 2 към чл. 10, т. 2)
 
СПИН индикаторно заболяване 2
Моля, посочете номер и наименование на заболяването от списъка с индикаторните заболявания (прил. 2 към чл. 10, т. 2)
 
СПИН индикаторно заболяване 3
Моля, посочете номер и наименование на заболяването от списъка с индикаторните заболявания (прил. 2 към чл. 10, т. 2)
 
СПИН индикаторно заболяване 4
Моля, посочете номер и наименование на заболяването от списъка с индикаторните заболявания (прил. 2 към чл. 10, т. 2)
 
Дата на смърт
(дд/мм/гггг)
 
Дата на съобщаване на смъртта
(дд/мм/гггг)
 

 
Министър: Ст. Константинов
40