Министерски съвет
брой: 1, от дата 4.1.2011 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.27


Постановление № 322 от 28 декември 2010 г. за изменение на Постанов­ление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 322 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.
за изменение на Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (обн., ДВ, бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 52, 56, 58, 61, 74, 82, 84 и 97 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, на ред № 5 в колони от 1 до 12 числото „4 285 373“ се заменя с „4 385 000“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желязков
11036