Министерски съвет
брой: 101, от дата 28.12.2010 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.26


Постановление № 304 от 17 декем­ври 2010 г. за приемане на обемите, цените и методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 304 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2010 г.
за приемане на обемите, цените и методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Приема обемите и цените на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване съгласно приложения № 1, 2, 3, 4 и 5.
Чл. 2. Приема методиките за остойностяване на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване съгласно приложения № 6, 7, 8, 9 и 10.
 
 
Чл. 3. Приема методиките за заплащане на дейностите в медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване съгласно приложения № 11, 12 и 13.
Чл. 4. Националната здравноосигурителна каса предоставя на министъра на финансите и на министъра на здравеопазването ежемесечно отчет за изпълнението на обема и бюджета на видовете медицинска помощ по чл. 1.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 55в, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване.
§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2011 г.
За министър-председател: Симеон Дянков
Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желязков
Приложение № 1 към чл. 1
Обем и цени на дейностите в първичната извънболнична медицинска помощ

Код
Номенклатура
Обеми
Цени
(в лв.)
I
Капитационно плащане
6 535 482
 
1
Лица от 0 до 18 години
1 353 529
1,26
2
Лица от 18 до 65 години
3 886 855
1,05
3
Лица над 65 години
1 295 098
1,37
ІІ
Дейност по програма „Детско здравеопазване“
 
 
4
Профилактични прегледи за лица от 0 до 1 година
686 446
8,00
5
Профилактични прегледи за лица от 1 до 2 години
230 520
8,00
6
Профилактични прегледи за лица от 2 до 7 години
492 895
8,00
7
Профилактични прегледи за лица от 7 до 18 години
739 320
8,00
8
Имунизации на лица от 0 до 18 години
1 248 300
4,00
ІІІ
Дейност по програма „Майчино здравеопазване“
36 300
5,00
ІV
Дейност по диспансерно наблюдение
3 300 000
7,50
V
Профилактични прегледи на лица над 18 години
2 200 000
8,00
Имунизации на лица над 18 години
400 000
4,00
VIІ
Инцидентни посещения на задължително здравноосигурени лица (ЗЗОЛ) от други здравни райони
32 089
5,00
VІІІ
Неблагоприятни условия
1067
5 000 000 лв. (годишна стойност)
ІX
1. Заплащане за осигуряване на постоянен денонощен достъп до медицинска помощ на ЗЗОЛ, включително от дежурни кабинети съгласно Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантирани от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (обн., ДВ, бр. 112 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 61 и 102 от 2005 г., бр. 88 от 2006 г., бр. 2 и 60 от 2009 г. и бр. 45 и 62 от 2010 г.)
 
9 000 000 лв. (годишна стойност)
 
2. Капитационно заплащане по т. 1
 
0,11

 
Приложение № 2 към чл. 1
Обеми и цени на дейностите в специализираната извънболнична медицинска помощ

Код
Номенклатура
Обеми
Цени
(в лв.)
І
Първични посещения
6 838 430
15,50
1
Прегледи
5 800 000
15,50
2
На задължително здравноосигурени лица (ЗЗОЛ) от 0 до 14 години при специалист „Детски болести“ и/или с придобита профилна специалност по „Детски болести“, насочен от общопрактикуващ лекар (ОПЛ) по повод остри състояния
741 128
15,50
3
За специалисти („Хирургия“, „Ортопедия и травматология“)
180 000
15,50
4
Първични профилактични прегледи по програма „Майчино здравеопазване“
51 402
15,50
5
Първични специализирани прегледи по диспансерно наблюдение на ЗЗОЛ
65 900
15,50
ІІ
Вторични посещения
3 478 561
 
4
Прегледи
2 720 003
9,00
5
На ЗЗОЛ от 0 до 14 години при специалист „Детски болести“ и/или с придобита профилна специалност по „Детски болести“, насочен от ОПЛ по повод остри състояния
557 265
9,00
6
За специалисти („Хирургия“, „Ортопедия и травматология“), изпълняващи процедури
201 293
9,00
ІІІ
Профилактични прегледи на ЗЗОЛ до 18 години от лекар специалист с придобита специалност по „Детски болести“
40 009
9,00
ІV
Профилактични прегледи по програма „Майчино здравеопазване“
443 136
8,00
V
Профилактични прегледи на ЗЗОЛ над 18 години от рискови групи
1 950
8,50
Специализиран преглед по диспансерно наблюдение на ЗЗОЛ
1 228 000
8,50
VІІ
Лечебно консултативни комисии (ЛКК)
1 165 000
2,50
VІІІ
Високоспециализирани дейности
595 743
 
05_31
Локално обезболяване – проводна анестезия
105
7,00
06_11
Пункционна биопсия на щитовидна жлеза под ехографски контрол
200
26,50
14_24
Лазертерапия при очни заболявания
17 785
37,30
21_22
Вземане на биопсичен материал от нос
43
12,50
21_29
Назален провокационен тест с алергени
134
24,50
21_31
Отстраняване на полипи от носната кухина
199
25,00
22_01
Пункция и аспирация на максиларен синус
2 322
12,20
28_0
Инцизия на тонзиларни и перитонзиларни абсцеси
1 382
12,20
31_48
Ларингостробоскопия; ларингостробография
916
25,00
33_29
Бронхопровокационен тест с метахолин
17
30,00
38_50
Лигатура на вена при подкожни варикозни образувания и ексцизия на варикозни възли
17
28,00
39_96
Венозна анестезия
985
18,60
40_11
Вземане на биопсичен материал от лимфен възел
839
13,00
41_31
Вземане на материал чрез костно-мозъчна пункция за специализирани изследвания
20
15,00
45_13
Диагностична горна ендоскопия
16 186
20,00
45_23
Диагностична долна ендоскопия, фиброколоноскопия
1 044
20,00
45_24
Диагностична долна ендоскопия, фибросигмоидоскопия
3 372
20,00
57_32
Уретроцистоскопия (диагностична)
5 003
18,80
57_33
Вземане на биопсичен материал от пикочен мехур
4
13,00
58_0
Уретротомия при стриктура
34
14,00
58_23
Вземане на биопсичен материал от уретра
64
13,00
60_11
Вземане на биопсичен материал от простата
354
13,00
64_11
Вземане на биопсичен материал от пенис
22
13,00
67_11
Колпоскопия с прицелна биопсия
4 275
13,00
67_32
Деструктивно лечение на доброкачествени изменения на маточната шийка, с изключение на химична каутеризация
13 898
13,00
68_16
Аспирационна ендометриална биопсия
247
7,50
81_91
Диагностична и терапевтична пункция на стави
28 403
16,30
82_04
Инцизия и дренаж на палмарно или тенарно пространство
1 123
38,10
83_13
Вагинотомия
17
8,00
85_0
Инцизия на гръдна жлеза
856
15,00
85_11
Вземане на биопсичен материал от гърда
1 097
13,00
86_3
Криотерапия и/или лазертерапия на доброкачествени кожни тумори
13 859
13,00
88_71
Трансфонтанелна ехография
2 277
16,30
88_72
Ехокардиография
270 175
21,30
88_721
Фетална ехокардиография на рисков контингент за сърдечна патология на плода
17
27,00
88_75
Доплерово ултразвуково изследване на бъбречни съдове
1 610
16,50
88_77
Доплерова сонография; доплерова сонография на периферни съдове; доплерова сонография на съдовете на щитовидната жлеза
43 684
16,50
88_79
Ехографско изследване на стави при деца
14 240
16,50
88_98
Остеоденситометрия и интерпретация при следните случаи: Болни с трансплантирани органи. Пациенти с хиперпаратиреоидизъм. Пациенти с хипогонадизъм
12
19,00
89_01
Интерпретация на резултат от изследване на кинетиката на радио­нуклидно маркирани тромбоцити
14
25,00
89_04
Интерпретация на резултат от изследване на кинетиката на радионуклидно маркирани еритроцити – обем циркулираща кръв/кинетика на еритроцити
14
25,00
89_06
Интерпретация на комплексно изследване на стандартен панел от морфологични, имунофенотипни, цитогенетични и молекулярни показатели за диагноза и определяне на група прогностичен риск при болен с левкемия
14
25,00
89_07
Снемане на анестезиологичен статус за планиране на оперативна интервенция с анестезия
8 981
12,50
89_08
Интерпретация на комплексно изследване на стандартен панел имунохистохимични, имунохимични показатели b -микроглобулин за диагноза и определяне на група прогностичен риск при пациент с лимфом
14
25,00
89_12
Назален провокационен тест с медиатори
14
27,00
89_14
Електроенцефалография (ЕЕГ)
53 032
15,00
89_41
Сърдечно-съдов тест с натоварване
14 345
18,80
89_50
ЕКГ Холтер мониториране
14 629
16,30
89_61
Непрекъснат 24-часов запис на АН (Холтер мониториране)
1 810
16,00
90_49
Индуциране на храчка и нейната обработка
14
12,00
93_08
Електромиография (ЕМГ)
26 820
15,00
93_13
Постизометрична релаксация (курс на лечение)
399
12,00
93_21
Екстензионна терапия (курс на лечение)
129
12,00
93_27
Специализирани кинезитерапевтични методи, приложими при ДЦП
313
26,00
93_75
Фониатрична консултация с последваща гласова рехабилитация – курс (комплекс дихателни, фонаторни и резонаторни упражнения) 10 сеанса
1 300
26,00
95_12
Флуорисцентна ангиография на съдовете на окото
8 226
33,70
95_23
Евокирани потенциали
153
19,00
95_47
Фонетография
40
15,00
96_53
Назален лаваж и обработка
14
17,00
99_29
Венозни инфузии на вазоактивни медикаменти при застрашаващи живота състояния
14
17,00
99_88
Лазертерапия при ставни заболявания и трудно зарастващи рани
15 660
25,00
Z01_5
Кожно-алергично тестване
2 860
7,50
Z01_5
Тестуване за поносимост при прилагане на анестетици
91
9,00
IX
Физиотерапия и рехабилитация
4 802 323
 
7
Група І процедури
1 868 427
1,40
8
Група ІІ процедури
70 704
1,40
9
Група ІІІ процедури
2 634 350
1,40
10
Заключителни прегледи по трите групи
228 841
8,00

 
Приложение № 3 към чл. 1
Обеми и цени на медико-диагностичната извънболнична медицинска помощ

Код
Медико-диагностична медицинска помощ
Обеми
Цени
(в лв.)
 
ОБЩО
22 101 762
 
01
Клинична лаборатория
19 276 013
 
01_01
Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC
1 959 783
1,98
01_03
Скорост на утаяване на еритроцитите
1 210 379
0,77
01_04
Време на кървене
82 692
1,43
01_05
Пресяващи тестове: протромбиново време
251 302
1,43
01_06
Пресяващи тестове: активирано парциално тромбопластиново време (APTT)
26 205
1,43
01_07
Пресяващи тестове: фибриноген
63 244
1,43
01_08
Химично изследване на урина с течни реактиви (белтък, билирубин, уробилиноген)
1 204 155
0,66
01_09
Седимент на урина – ориентировъчно изследване
1 304 279
0,66
01_10
Окултни кръвоизливи
20 612
2,30
01_11
Глюкоза
1 903 209
1,43
01_12
Кръвно-захарен профил
426 669
3,85
01_13
Креатинин
595 245
1,43
01_14
Урея
227 907
1,43
01_15
Билирубин – общ
92 619
1,43
01_16
Билирубин – директен
35 485
1,43
01_17
Общ белтък
130 255
1,43
01_18
Албумин
36 238
1,43
01_19
Холестерол
2 894 560
1,43
01_20
HDL-холестерол
2 145 656
1,43
01_21
Триглицериди
2 363 816
1,43
01_22
Гликиран хемоглобин
194 251
9,24
01_23
Пикочна киселина
158 712
1,43
01_24
AСАТ
400 365
1,43
01_25
АЛАТ
392 166
1,43
01_26
Креатинкиназа (КК)
28 708
1,43
01_27
ГГТ
135 854
1,43
01_28
Алкална фосфатаза (АФ)
72 254
1,43
01_29
Алфа-амилаза
30 776
1,43
01_30
Липаза
1 907
1,54
01_31
Натрий и калий
162 468
2,86
01_34
Калций
46 914
1,43
01_35
Фосфати
23 983
1,43
01_36
Желязо
133 952
1,43
01_37
ЖСК
49 953
2,10
01_38
CRP
49 087
3,74
02_09
Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други бета-стрептококови инфекции)
19 657
3,67
02_10
Waaler Rose/RF (ревматоиден артрит)
13 388
3,67
01_40
Диференциално броене на левкоцити – визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване
306 035
1,98
01_41
Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване
31 868
1,98
09_01
Криоглобулини
50
6,27
09_02
Общи имуноглобулини IgM
305
9,79
09_03
Общи имуноглобулини IgG
363
9,79
09_04
Общи имуноглобулини IgA
317
9,79
09_05
С3 компонент на комплемента
86
9,79
09_06
С4 компонент на комплемента
61
9,79
10_08
fT4
105 946
10,34
10_09
TSH
250 918
10,34
10_10
PSA
23 265
12,10
10_11
CA-15-3
3 836
12,10
10_12
СА-19-9
2 936
12,10
10_13
СА-125
4 910
12,10
10_14
Алфа-фетопротеин
1 548
12,10
10_15
Бета-хорионгонадотропин
1 213
12,10
10_16
Карбамазепин
491
12,00
10_17
Валпроева киселина
1 151
12,00
10_18
Фенитоин
2
12,00
10_19
Дигоксин
5
12,00
10_20
Микроалбуминурия
101 034
8,00
10_21
Progesteron
7 783
10,34
10_22
LH
9 368
10,34
10_23
FSH
10 909
10,34
10_24
Prolactin
17 035
10,34
10_25
Estradiol
9 032
10,34
10_26
Testosteron
9 836
10,34
10_34
Маркер за костно разграждане за диагностика на остеопороза
1 292
12,10
10_61
СЕА
1 713
12,10
2
Клинична микробиология
610 538
 
02_07
RPR (или Васерман)
58 752
3,56
02_09
Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други бета-стрептококови инфекции)
19 657
3,67
02_10
Waaler Rose/RF (ревматоиден артрит)
13 388
3,67
02_11
Paul-Bunnell (инфекциозна мононуклеоза)
617
3,56
02_12
Фекална маса и ректален секрет (Salmonella, Shigella, E. coli, Candida, Campylobacter, Clostridium difficile, Staphylococcus aureus)
91 196
7,00
02_13
Изследване на урина за урокултура Е.coli, Proteus, Enterobacteriaceae, Enterococcus, Грам ( – ), Staphylococcus (S. aureus, S. saprophyticus)
113 042
5,50
02_14
Материал от генитална система N. gonorrhoeae, Streptococcus (Haemophilus), Staphylococcus, Gardnerella, Enterobacteriaceae и др., Грам ( – ), Гъби (C. albicans) и др.
96 521
8,00
02_15
Ранев материал и гной Staphylococcus (S. aureus), b-Streptococcus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам ( – ), Анаероби, Corynebacterium
6 922
8,00
02_16
Гърлени и назофарингеални секрети b-Streptococcus, Staphylococcus (S. aureus), Neisseria (N. meningitidis), Haemophilus (H. influenzae), Гъби (C. albicans и др.), Corynebacterium
87 887
8,00
02_17
Храчка, a-(b)- Streptococcus, Staphylococcus, Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и др. Грам ( – ), Гъби (C. albicans и др.), Mycobacterium, Анаероби, Aspergillus, M. pneumoniae, RSV
11 477
8,00
02_19
Антибиограма с 6 антибиотични диска
107 982
4,50
02_20
Chlamydia (сух тест)
3 097
3,46
4
Медицинска паразитология
148 280
 
04_01
Микроскопско изследване за паразити, включително Trichomonas vaginalis
138 318
4,00
04_02
Серологично изследване за трихинелоза
268
6,00
04_03
Серологично изследване за токсоплазмоза
7 324
6,00
04_04
Серологично изследване за ехинококоза
2 370
6,00
05
Вирусология
92 639
 
05_01
Доказване на HIV антитела с имунологичен метод ЕЛАЙЗА
26 616
7,45
05_02
Доказване на антитела РЗХА за рубеола при бременни
118
7,88
05_03
Доказване на антитела РЗХА за морбили при бременни
10
7,88
05_04
Серологични изследвания за маркери на хепатитните ви-руси А по метода ЕЛАЙЗА
761
7,45
05_05
Серологични изследвания за маркери на хепатитните ви-руси В по метода ЕЛАЙЗА
59 327
7,45
05_06
Серологични изследвания за маркери на хепатитните ви-руси C по метода ЕЛАЙЗА
5 807
7,88
06
Рентгенология
1 702 654
 
06_01
Рентгенография на зъби с определен центраж (секторна рентгенография)
24 665
1,21
06_02
Рентгенография на челюстите в специални проекции
867
6,16
06_03
Рентгенография на лицеви кости
3 305
6,16
06_04
Рентгенография на околоносни синуси
55 233
6,16
06_05
Специални центражи на черепа
3 389
6,16
06_06
Рентгенография на стернум
913
6,16
06_07
Рентгенография на ребра
13 598
6,16
06_08
Рентгеноскопия на бял дроб
9 057
6,16
06_09
Рентгенография на крайници
2 530
6,16
06_10
Рентгенография на длан и пръсти
40 826
6,16
06_11
Рентгенография на стерноклавикуларна става
605
6,16
06_12
Рентгенография на сакроилиачна става
2 090
6,16
06_13
Рентгенография на тазобедрена става
46 918
6,16
06_14
Рентгенография на бедрена кост
6 032
6,16
06_15
Рентгенография на колянна става
118 296
6,16
06_16
Рентгенография на подбедрица
14 397
6,16
06_17
Рентгенография на глезенна става
40 626
6,16
06_18
Рентгенография на стъпало и пръсти
49 959
6,16
06_19
Рентгенография на клавикула
1 549
6,16
06_20
Рентгенография на акромиоклавикуларна става
682
6,16
06_21
Рентгенография на скапула
519
6,16
06_22
Рентгенография на раменна става
37 593
6,16
06_23
Рентгенография на хумерус
3 341
6,16
06_24
Рентгенография на лакетна става
13 353
6,16
06_25
Рентгенография на антебрахиум
8 853
6,16
06_26
Рентгенография на гривнена става
32 327
6,16
06_27
Обзорна (панорамна) рентгенография на зъби (Ортопантомография)
15 987
11,22
06_28
Рентгенография на череп
5 938
11,22
06_29
Рентгенография на гръбначни прешлени
192 594
11,22
06_30
Рентгенография на гръден кош и бял дроб
530 324
11,22
06_31
Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум
15 139
11,22
06_32
Обзорна рентгенография на корем
23 901
11,22
06_33
Рентгенография на таз
50 537
11,22
06_34
Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи
149 950
11,22
06_35
Томография на гръден кош и бял дроб
239
17,60
06_37
Рентгеново изследване на хранопровод, стомах
25 003
17,60
06_38
Рентгеново изследване на тънки черва
922
17,60
06_39
Иригография
10 087
17,60
10_01
Компютърна аксиална или спирална томография
59 753
62,70
10_02
Ядрено-магнитен резонанс
24 757
183,70
10_03
Мамография на двете млечни жлези
73 594
14,96
10_58
Хистеросалпингография
233
17,60
10_59
Интравенозна холангиография
2
17,60
10_60
Венозна урография
2 171
17,60
07
Обща и клинична патология
210 762
 
07_01
Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от храчка
36
5,40
07_02
Цитологично изследване на две проби от седимент от урина
12
5,40
07_03
Цитологично изследване на две проби от секрет от млечна жлеза
482
5,40
07_04
Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от пикочен мехур
8
5,40
07_05
Цитологично изследване на две проби от секрет от външна фистула
4
5,40
07_06
Цитологично изследване на две проби от секрет от рана (включително оперативна)
9
5,40
07_07
Цитологично изследване на две проби от синовиална течност
77
5,40
07_08
Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от уретери
126
5,40
07_09
Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от женски полови органи
202 748
5,40
07_10
Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от устна кухина
35
5,40
07_11
Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от очни лезии
17
5,40
07_12
Цитологично изследване на две проби от материал от кожни лезии
116
5,40
07_13
Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от пиелон
0
5,40
10_38
Хистобиопсично изследване на две проби от лимфен възел
177
12,96
10_39
Хистобиопсично изследване на две проби от млечна жлеза
591
12,96
10_40
Хистобиопсично изследване на две проби от простата
264
12,96
10_41
Хистобиопсично изследване на две проби от щитовидна жлеза
1
12,96
10_42
Хистобиопсично изследване на две проби от слюнчена жлеза
5
12,96
10_43
Хистобиопсично изследване на две проби от коремен орган
1 027
12,96
10_44
Хистобиопсично изследване на две проби от бял дроб, ларингс и трахея
0
12,96
10_45
Хистобиопсично изследване на две проби от медиастинум
1
12,96
10_46
Хистобиопсично изследване на две проби от туморни формации в коремната кухина
219
12,96
10_47
Хистобиопсично изследване на две проби от полов орган
1 941
12,96
10_48
Хистобиопсично изследване на две проби от устна кухина, фаринкс и хранопровод
120
12,96
10_49
Хистобиопсично изследване на две проби от кожа и кожни лезии
2 074
12,96
10_50
Хистобиопсично изследване на две проби от мускул
5
12,96
10_51
Хистобиопсично изследване на две проби от подкожен тумор
581
12,96
10_52
Хистобиопсично изследване на две проби от органи на пикочната система
33
12,96
10_53
Хистобиопсично изследване на две проби от око и очни лезии
23
12,96
10_54
Хистобиопсично изследване на две проби от става
0
12,96
10_55
Хистобиопсично изследване на две проби от външно ухо
7
12,96
10_56
Хистобиопсично изследване на две проби от нос
21
12,96
10_57
Хистобиопсично изследване на две проби от костен мозък
2
12,96
09
Имунология
3 677
 
09_01
Определяне на криоглобулини
63
6,27
09_02
Определяне на общи имуноглобулини Ig M
451
9,79
09_03
Определяне на общи имуноглобулини Ig G
473
9,79
09_04
Определяне на общи имуноглобулини Ig А
465
9,79
09_05
Определяне на С3 компонент на комплемента
332
9,79
09_06
Определяне на С4 компонент на комплемента
308
9,79
10_05
Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити – стандартен панел
31
123,20
10_06
Определяне на оксидативния взрив на периферни неутрофили и моноцити с Нитроблaу тетразолов тест
0
32,82
10_07
Флоуцитометрично определяне на фагоцитозата
3
47,94
10_08
fT4
329
10,34
10_09
TSH
495
10,34
10_29
Определяне на общи Ig E
252
41,89
10_30
Определяне на антинуклеарни антитела в серум
475
41,89
12
Имунохематология
57 199
 
10_35
Определяне на имуноглобулиновата характеристика на еритроантителата (диференциран директен тест на Coombs) с моноспецифични антиимуноглобулинови тест-реагенти с анти-IgG и антикомплементарен (С?) тест-реагент
45
11,76
10_36
Определяне на специфичността и титъра на еритроантителата чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод
121
23,41
10_37
Определяне на титъра на имунните анти-А и анти-В антитела от клас IgG след обработка на серума с 2-меркапто-етанол чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод
963
16,35
12_01
Определяне на кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D) антиген от системата Rhesus по кръстосан метод (с тест-реагенти анти-А, анти-В, анти-АВ, анти-D и тест-еритроцити А1, А2, В и 0)
39 753
7,06
12_02
Определяне на подгрупите на А антигена (А1 и А2) с тест-реагенти с анти-А и анти-Н
5 803
4,14
12_03
Определяне на слаб D антиген (Du) по индиректен тест на Coombs
514
31,58
12_04
Изследване за автоеритроантитела при фиксирани антитела върху еритроцитите – чрез директен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум, при свободни антитела в серума – чрез аглутинационен или ензимен метод
714
21,06
12_05
Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или ензимен метод или индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум
9 136
31,58
12_06
Определяне на Rh фенотип (СсDЕе) и Kell антиген с моноспецифични тест-реагенти
150
29,23

 
Приложение № 4 към чл. 1
Обеми и цени в извънболничната дентална медицинска помощ

 
ОБЩ ГОДИШЕН ОБЕМ
ДЕЙНОСТИ
4 988 809
 

 

Код
Наименование на дейността
Цена (в лв.)
НЗОК
Цена (в лв.)
ПАЦИЕНТ
1
Първична дентална помощ
 
 
 
Първична дентална помощ за ЗЗОЛ до 18 години, изцяло или частично заплащана от НЗОК
 
 
10111
Обстоен профилактичен преглед за установяване на орален статус и изготвяне на амбулаторен лист, включително за бременни
6,44
1,80
30111
Обтурация с амалгама или химичен композит
26,76
0
50811
Екстракция на временен зъб
11,98
0
50911
Екстракция на постоянен зъб
26,76
0
33211
Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб
21,92
4,70
33311
Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб
68,93
12,30
 
Първична дентална помощ за ЗЗОЛ над 18 години, частично заплащана от НЗОК
 
 
10112
Обстоен преглед за установяване на орален статус
6,44
1,80
30112
Обтурация с амалгама или химичен композит
22,76
4,00
50912
Екстракция на зъб
22,76
4,00
 
Неблагоприятни условия на работа
 
 
 
Първична дентална помощ за ЗЗОЛ до 18 години, изцяло заплащана от НЗОК за лица, настанени в специализирани училища и домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, включително след навършване на 18 години; деца, настанени в специализирани училища и домове за доотглеждане, и лица, задържани под стража
 
 
101111
Обстоен профилактичен преглед за установяване на орален статус
8,24
0
301111
Обтурация с амалгама или химичен композит
26,76
0
508111
Екстракция на временен зъб
11,98
0
509111
Екстракция на постоянен зъб
26,76
0
332111
Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб
26,62
0
333111
Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб
81,23
0
 
 Над 18 години
 
 
101121
Обстоен преглед за установяване на орален статус
8,24
0
301121
Обтурация с амалгама или химичен композит
26,76
0
509121
Екстракция на зъб
26,76
0
2
Специализирана дентална помощ, извършвана от специалист по детска дентална медицина на ЗЗОЛ до 18 години, заплащана изцяло или частично от НЗОК
 
 
10121
Обстоен профилактичен преглед за установяване на орален статус и изготвяне на амбулаторен лист, включително за бременни
7,30
1,80
30121
Обтурация с амалгама или химичен композит
27,64
0
50821
Екстракция на временен зъб
13,18
0
50921
Екстракция на постоянен зъб
27,64
0
33221
Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб
24,58
4,70
33321
Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб
77,05
12,30
 
Първична дентална помощ, извършвана от специалист по детска дентална медицина на ЗЗОЛ до 18 години, заплащана изцяло от НЗОК за лица, настанени в домове за медико-социални грижи; деца, настанени в специализирани училища и домове за доотглеждане, и лица, задържани под стража
 
 
101211
Обстоен профилактичен преглед за установяване на орален статус
9,10
0
301211
Обтурация с амалгама или химичен композит
27,64
0
508211
Екстракция на временен зъб
13,18
0
509211
Екстракция на постоянен зъб
27,64
0
332211
Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб
29,28
0
333211
Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб
89,35
0
 
Специализирана хирургична извънболнична помощ за лица до 18 години, частично заплащана от НЗОК
 
 
102214
Специализиран обстоен преглед
7,30
1,80
520214
Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезия
16,40
3,00
510214
Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб, включително анестезия
30,10
5,00
544214
Контролен преглед след някоя от горните две дейности
3,80
0,80
 
Специализирана хирургична извънболнична помощ за лица над 18 години, частично заплащана от НЗОК
 
0
102224
Специализиран обстоен преглед
7,30
1,80
520224
Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезия
11,90
7,50
510224
Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб, включително анестезия
21,60
13,50
544224
Контролен преглед след някоя от горните две дейности
3,80
0,80
 
Специализирана хирургична извънболнична помощ, заплащана изцяло от НЗОК за лица, настанени в домове за медико-социални грижи, деца, настанени в специализирани училища и домове за доотглеждане, и лица, задържани под стража, до 18 години
 
0
1022114
Специализиран обстоен преглед
9,10
0
5202114
Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезия
19,40
0
5102114
Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб, включително анестезия
35,10
0
5442114
Контролен преглед след някоя от горните две дейности
4,60
0
 
Специализирана хирургична извънболнична помощ, заплащана изцяло от НЗОК за лица, настанени в домове за медико-социални грижи; деца, настанени в специализирани училища и домове за доотглеждане, и лица, задържани под стража, над 18 години
 
0
1022214
Специализиран обстоен преглед
9,10
0
5202214
Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезия
19,40
0
5102214
Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб, включително анестезия
35,10
0
5442214
Контролен преглед след някоя от горните две дейности
4,60
0
 
Специализирана дентална помощ за ЗЗОЛ с психични отклонения до 18 години под обща или венозна анестезия
 
0
903212
24-часово активно наблюдение при необходимост след общата анестезия
25,30
0
101212
Обстоен профилактичен преглед за установяване на орален статус и изготвяне на амбулаторен лист
17,30
0
301212
Обтурация с амалгама или химичен композит
38,60
0
508212
Екстракция на временен зъб
19,95
0
509212
Екстракция на постоянен зъб
38,60
0
332212
Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб (включва всички дейности без обтурация)
42,60
0
333212
Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб (включва всички дейности без обтурация)
139,70
0
520212
Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезия
30,60
0
510212
Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб
55,90
0
544212
Контролен преглед след някоя от горните две дейности
8,05
0
 
Обща анестезия за лица с психични отклонения до 18 години
 
 
901212
Обща анестезия в извънболнично лечебно заведение
41,25 (на час, максимална продължител­ност 180 минути)
0
902212
Обща анестезия в болнично лечебно заведение
41,25 (на час, максимална продължител­ност 360 минути)
0
 
Лечебно консултативна комисия (ЛКК)
 
 
2631
 Подготовка за ЛКК
2,50
0
2632
ЛКК
2,50
0
2633
 По искане на ЛКК
2,50
0

 
Приложение № 5 към чл. 1
Обеми и цени на дейностите в болничната медицинска помощ
I. Обеми и цени на клиничните пътеки

КП №
КЛИНИЧНА ПЪТЕКА
Обеми
Цени
 (в лв.)
001
Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза
42 604
613
002
Исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза
58
2 400
003
Паренхимен мозъчен кръвоизлив
3 940
774
004
Субарахноиден кръвоизлив
431
840
005
Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) с имуноглобулин
47
2 255
006
Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) с имуноглобулин на апаратна вентилация
2
2 684
007
Болести на черепно-мозъчните нерви, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми + вертеброгенни дискови и дискартикулерни некоренчеви и коренчеви болкови синдроми
39 718
461
008
Диабетна полиневропатия
44 375
180
009
Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години
675
1 755
010
Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица под 18 години
313
1 755
012
Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система с начало в детска възраст (от 0 до 18 години), засягащи централната нервна система (ЦНС)
1 500
578
013
Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи ЦНС и моторния неврон (ЛАС)
1 918
444
014
Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи ЦНС и моторния неврон (ЛАС) с продължителна апаратна вентилация
0
2 200
015
Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък
268
480
016
Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък с продължителна апаратна вентилация
1
2 200
017
Мултипленна склероза
1 648
533
018
Епилепсия и епилептични пристъпи
5 702
270
019
Епилептичен статус
551
497
021
Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години
173
439
022
Миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години
25
657
023
Миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация
17
869
024
Миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация
4
2 673
025
Паркинсонова болест
852
231
026
Заболявания на горния гастроинтестинален тракт
18 957
600
*1027
Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност
8 924
120
028
Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт
10 909
800
029
Болест на Крон и улцерозен колит
1 326
998
030
Заболявания на тънкото и дебелото черво
15 493
604
031
Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт
10 962
579
032
Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума
2 927
1 207
033
Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума
15 298
1 000
034
Декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)
8 516
938
035
Хронични вирусни хепатити
806
604
036
Хронични чернодробни заболявания
5 282
699
037
Хронични диарии при лица под 18-годишна възраст
26
347
038
Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания
17 852
792
039
Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация
78
1 056
040
Постоянна електрокардиостимулация
2 343
286
041
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии
284
2 814
042
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации
37
2 814
043
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация
24
3 600
044
Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове
6
370
045
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания
4 890
2 814
*047.1
Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без ST елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение с насочване за ранна коронарография и болничен престой до 1 ден
27 000
120
047.2
Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без ST елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение без насочване за ранна коронарография и минимален болничен престой 3 дни
7 572
330
048
Нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване
13 174
933
049
Нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение
9 096
3 073
*050
Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с фибринолитик
1 140
2 750
051
Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение
2 770
4 200
052
Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 функционален клас без механична вентилация
69 374
420
053
Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 функционален клас с механична вентилация
434
1 100
054
Инфекциозен ендокардит
113
2 420
055
Заболявания на миокарда и перикарда
1 801
462
056
Ритъмни и проводни нарушения
17 192
345
057
Артериална хипертония при деца
214
579
058
Хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации при възраст до 18 години
55
578
059
Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик
2 588
700
060
Белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик
91
2 481
061
Остър и обострен хроничен пиелонефрит
24 774
420
062
Гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – новооткрити, при лица над 18 години
785
876
063
Гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – новооткрити, при лица под 18 години
240
876
064
Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – при лица над 18 години
3 196
876
065
Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – при лица под 18 години
110
876
066
Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години
792
883
067
Остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години
16
883
068
Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години
5 032
330
069
Хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години
109
330
070
Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур: стадии T1-3, N0-2, M0-1
2 387
660
071
Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур
40
2 277
072
Трансуретрална простатектомия
2 207
600
073
Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения, с изключение на ендоскопски методи
1 674
800
*074
Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика
10 640
116
075
Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – екстракорпорална литотрипсия
9 806
380
076
Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – ендоскопски методи на лечение
8 192
774
077
Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система
153
646
078
Оперативни процедури върху мъжка полова система
5 778
400
079
Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност
56
1 287
080
Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност
790
660
081
Оперативни процедури при инконтиненция на урината
72
612
082
Реконструктивни операции в урологията
1 336
509
083
Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища
10 080
450
084
Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища
71
385
085
Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност
2 256
1 800
086
Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност
766
942
087
Радикална цистектомия; радикална цистопростатектомия
157
2 300
088
Радикална простатектомия
206
1 500
089
Консервативно лечение на възпалителни заболявания на мъжките полови органи
1 914
440
090
Хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация
15 453
350
091
Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст
43 129
410
092
Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст
8 354
426
093
Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст
3 583
553
094
Диагностика и лечение на алергични з