Министерски съвет
брой: 100, от дата 21.12.2010 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.35


Постановление № 303 от 16 декември 2010 г. за изменение на Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 303 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.
за изменение на Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (обн., ДВ, бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 52, 56, 58, 61, 74, 82, 84 и 97 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, пореден № 6, в колони от 1 до 12 числото „8 913 915“ се заменя с „9 180 748“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател: Симеон Дянков
Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желязков
10698