Народно събрание
брой: 98, от дата 14.12.2010 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.19


Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето

 

УКАЗ № 331
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за здравето, приет от ХLI Народно събрание на 30 ноември 2010 г.
Издаден в София на 9 декември 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:Маргарита Попова
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за здравето(обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г. и бр. 41, 42, 50, 59 и 62 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 6а, ал. 3 думите „и диспансерите“ се заменят с „центровете за психично здраве, комплексните онкологични центрове и центровете за кожно-венерически заболявания“.
§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Държавната здравна политика на територията на областта се осъществява и организира от регионална здравна инспекция.“
2. В ал. 2, изречение второ думите „регионалния център по здравеопазване“ се заменят с „регионалната здравна инспекция“.
§ 3. В чл. 8, ал. 1 и 2 думите „Регионалните центрове по здравеопазване“ се заменят с „Регионалните здравни инспекции“.
§ 4. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. (1) Регионалната здравна инспекция се ръководи и представлява от директор, който се подпомага от заместник-директор.
(2) Директорът на регионалната здравна инспекция заема длъжността въз основа на конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда от министъра на здравеопазването.
(3) Директор на регионална здравна инспекция може да бъде лице с образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, призната медицинска специалност, квалификация по здравен мениджмънт и три години стаж след придобиване на специалността.
(4) Директорът на регионалната здравна инспекция се атестира на всеки три години от комисия, назначена от министъра на здравеопазването. Редът за провеждане на атестацията се определя с правилника по чл. 10, ал. 3.
(5) Министърът на здравеопазването може да прекрати трудовото правоотношение на директор на регионална здравна инспекция, получил отрицателна атестация, с предизвестие по чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда.
(6) Заместник-директорът на регионалната здравна инспекция заема длъжността въз основа на конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда от директора на съответната регионална здравна инспекция.
(7) Заместник-директор на регионална здравна инспекция може да бъде лице с образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, призната медицинска специалност и с квалификация по здравен мениджмънт.“
§ 5. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. (1) Регионалните здравни инспекции осъществяват на територията на съответната област дейности по:
1. държавен здравен контрол;
2. контрол върху регистрацията и здравната дейност, осъществявана от лечебните и здравните заведения;
3. проверка относно спазването на изискванията по чл. 40, ал. 4 и чл. 47, ал. 4 от Закона за лечебните заведения;
4. планиране, организиране, ръководство и контрол на медицинската експертиза;
5. промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите;
6. събиране, регистриране, обработване, съхраняване, анализ и предоставяне на здравна информация за нуждите на националната система за здравеопазване;
7. мониторинг на факторите на жизнената среда и на дейностите със значение за здравето на населението;
8. анализи, оценки и прогнози за здравно-демографските процеси на регионално ниво;
9. лабораторни анализи и изпитвания;
10. разработване и изпълнение на регионални здравни програми и проекти;
11. координация и изпълнение на национални и международни здравни програми и проекти;
12. методическа, консултативна и експертна помощ;
13. следдипломно практическо обучение в областта на опазване на общественото здраве;
14. проверки по сигнали на граждани, свързани с опазването на общественото здраве;
15. планиране и организиране на здравните дейности при бедствия, аварии и катастрофи и изготвяне на военновременен план за територията на съответната област.
(2) Регионалните здравни инспекции съвместно със съсловните организации проучват потребностите от медицински и немедицински специалисти с висше образование и предлагат на министъра на здравеопазването броя на местата за следдипломно обучение по специалности.
(3) Наименованието и броят на дирекциите в общата и специализираната администрация на всяка регионална здравна инспекция, техните функции и числеността на персонала в тях се определят в правилник, издаден от министъра на здравеопазването.
(4) С правилника по ал. 3 министърът на здравеопазването може да възложи на определени регионални здравни инспекции дейности, които се изпълняват на територията на няколко области или на територията на цялата страна.“
§ 6. Член 10а се изменя така:
„Чл. 10а. (1) Приходите на регионалните здравни инспекции се формират от:
1. субсидия от републиканския бюджет;
2. собствена дейност.
(2) Регионалните здравни инспекции са администратори на приходите по ал. 1, т. 2, които се формират от:
1. държавни такси;
2. глоби и имуществени санкции, наложени с влезли в сила наказателни постановления, издадени от директорите на регионалните здравни инспекции, постъпили по сметката им;
3. други източници.
(3) Средствата по ал. 1, т. 2 се разходват за:
1. осъществяване на контролна дейност;
2. профилактика на незаразните болести, профилактика и надзор на заразните болести;
3. създаване, поддържане и водене на регистрите по този закон и по други закони, възложени на регионалните здравни инспекции;
4. лабораторни анализи и изпитвания;
5. участие в национални и международни междулабораторни изпитвания;
6. акредитиране и поддържане акредитацията на лабораториите на регионалните здравни инспекции;
7. разпространение на информационни и научноизследователски материали;
8. обучение и квалификация на персонала;
9. придобиване, поддръжка и ремонт на дълготрайни материални активи до 30 на сто.“
§ 7. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. С цел защита на здравето на гражданите на територията на Република България се извършва държавен здравен контрол чрез осъществяване на дейностите по чл. 15.“
§ 8. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ)“ се заменят с „регионалните здравни инспекции“.
2. В ал. 2, изречения първо и второ абревиатурата „РИОКОЗ“ се заменя с „регионалните здравни инспекции“.
§ 9. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думата „контрол“ се добавя „по чл. 15“;
б) точки 3 и 4 се отменят.
2. В ал. 2 след думите „контрол към“ се добавя „Министерството на правосъдието, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.
§ 10. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. (1) Регионалните здравни инспекции осъществяват държавен здравен контрол чрез дейности по:
1. контрол по спазване и изпълнение на установените с нормативен акт здравни изисквания за обектите с обществено предназначение по § 1, т. 9 от допълнителната разпоредба;
2. контрол по спазване и изпълнение на установените с нормативен акт здравни изисквания за продуктите и стоките със значение за здравето на човека по § 1, т. 10 от допълнителната разпоредба;
3. контрол по спазване и изпълнение на установените с нормативен акт здравни изисквания за дейностите със значение за здравето на човека по § 1, т. 11 от допълнителната разпоредба;
4. контрол по спазване и изпълнение на установените с нормативен акт здравни изисквания за факторите на жизнената среда по § 1, т. 12 от допълнителната разпоредба;
5. надзор на заразните болести;
6. контрол по спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за реклама и продажба на алкохолни напитки;
7. контрол по спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за тютюнопушене.
(2) Държавен здравен контрол за спазване на изискванията за защита на лицата от въздействието на йонизиращи лъчения се осъществява от определени от министъра на здравеопазването регионални здравни инспекции и от НЦРРЗ.“
§ 11. Членове 16, 17, 18 и 18а се отменят.
§ 12. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) създават се нови т. 7 и 8:
„7. да спират експлоатацията на обекти с обществено предназначение, на части от тях или на съответната дейност в случаите по чл. 38, ал. 3, като уведомят незабавно директора на регионалната здравна инспекция;
8. да спират реализацията на продукти и стоки със значение за здравето на човека в случаите по чл. 39, ал. 1, т. 1;“
б) досегашните т. 7, 8, 9, 10 и 11 стават съответно т. 9, 10, 11, 12 и 13.
2. В ал. 3 абревиатурата „РИОКОЗ“ се заменя с „регионалните здравни инспекции“.
§ 13. В чл. 20 абревиатурата „РИОКОЗ“ се заменя с „регионална здравна инспекция“.
§ 14. В чл. 23, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 6 след думата „йонизиращите“ се добавя „и нейонизиращите“.
2. В т. 8 абревиатурата „РИОКОЗ“ се заменя с „регионалните здравни инспекции“.
3. Създава се т. 13:
„13. събиране, обобщаване и анализиране на информацията от дейността на регионалните здравни инспекции.“
§ 15. В чл. 24, ал. 1, т. 3 буква „а“ се изменя така:
„а) държавни такси;“.
§ 16. В чл. 26а се правят следните допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 след думата „зрението“ се добавя „осъществявана от лекар с призната специалност по очни болести или от лекар с професионална квалификация, определена в утвърдения по реда на чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения съответен медицински стандарт“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Здравните консултации по ал. 1, т. 1 могат да се осъществяват само в оптика, която има сключен договор с лекар с призната специалност по очни болести.“
§ 17. Член 26б се изменя така:
„Чл. 26б. (1) Откриването на оптики по чл. 26а, ал. 1 се извършва по реда на чл. 36.
(2) Изискванията за устройството и дейността на оптиките се определят с наредба, издадена от министъра на здравеопазването.“
§ 18. В чл. 27, ал. 2 абревиатурите „РЦЗ, РИОКОЗ“ се заменят с „регионалните здравни инспекции“.
§ 19. В чл. 28, ал. 1, т. 7 абревиатурите „РЦЗ, РИОКОЗ“ се заменят с „регионалните здравни инспекции“.
§ 20. Член 28а се изменя така:
„Чл. 28а. Министърът на здравеопазването, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към него и лечебните заведения, към които по силата на нормативен акт е създаден регистър с национално значение, при и по повод осъществяване на функциите си имат право на безвъзмезден достъп до информационните регистри, изграждани и поддържани с бюджетни средства.“
§ 21. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Министърът на здравеопазването ръководи националната система за анализ, оценка и контрол на нейонизиращите лъчения в урбанизираните територии и обществените сгради.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве“ се заменят с „Регионалните здравни инспекции“.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 22. В чл. 36 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Всеки, който открие обект с обществено предназначение, е длъжен да уведоми за това съответната регионална здравна инспекция по местонахождението на обекта не по-късно от деня на започване на дейността, като посочва адреса на обекта, видовете дейности, които се извършват в него, както и името и постоянния адрес на лицето, което упражнява дейността, а ако е търговец – посочва ЕИК. Уведомлението може да се извърши и по електронен път,при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронното управление.“
2. В ал. 2 думите „три месеца“ се заменят с „един месец“.
3. В ал. 3 думите „Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве“ се заменят с „Регионалните здравни инспекции“.
4. В ал. 4 думите „и оптики“ се заличават.
§ 23. В чл. 38, в ал. 2, 3 и 4 абревиатурата „РИОКОЗ“ се заменя с „регионалната здравна инспекция“.
§ 24. В чл. 39 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 2 абревиатурата „РИОКОЗ“ се заменя с „регионалната здравна инспекция“.
2. В ал. 3 абревиатурата „РИОКОЗ“ се заменя с „регионалната здравна инспекция“.
3. В ал. 4 абревиатурата „РИОКОЗ“ се заменя с „регионална здравна инспекция“.
§ 25. В чл. 42, ал. 1 абревиатурата „РИОКОЗ“ се заменя с „регионалната здравна инспекция“.
§ 26. В чл. 43, ал. 2 абревиатурата „РИОКОЗ“ се заменя с „регионалните здравни инспекции“.
§ 27. В чл. 45, ал. 2, т. 1 и 2 абревиатурата „РИОКОЗ“ се заменя с „регионалната здравна инспекция“.
§ 28. Член 46 се изменя така:
„Чл. 46. За издаване на документи и извършване на услуги по този закон от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве се заплащат държавни такси в размер, определен с тарифа, одобрена от Министерския съвет.“
§ 29. В чл. 48 думите „и организациите“ се заменят с „организациите, физическите и юридическите лица“.
§ 30. В чл. 51, ал. 3 думата „възражение“ се заменя с „разрешение“.
§ 31. В глава втора „Дейности по опазване на здравето“ наименованието на раздел V се изменя така: „Надзор на заразните болести“.
§ 32. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Лечебните и здравните заведения, независимо от собствеността им, са длъжни да изпълняват разпоредените от министъра на здравеопазването мерки по ал. 1.“
§ 33. В чл. 60 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 думите „вътреболничните инфекции“ се заменят с „инфекциите, свързани с медицинското обслужване“.
2. Създава се ал. 7:
„(7) Редът за съобщаване, проучване и регистриране на взрив от хранително заболяване и редът за вземане на проби при провеждане на епидемиологичното проучване се определят с наредба на министъра на здравеопазването.“
§ 34. В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 в изречение първо след думите „лекуващия лекар“ се добавя „или на лекаря, насочил пациента за хоспитализация“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Изолация и лечение на болни от заразни болести извън посочените в ал. 1 може да се осъществяват в домашни условия след преценка на съществуващия епидемичен риск от лекуващия лекар или след консултация с епидемиолог или специалист по инфекциозни болести.“
3. Създава се ал. 6:
„(6) Редът за изолация на болните от заразни болести се определя с наредбата по чл. 60, ал. 2.“
§ 35. В чл. 62, ал. 1 думите „в 14-дневен срок от“ се заменят с „не по-късно от деня на“.
§ 36. В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Мерки по ал. 1 на територията на отделна област или община могат да се въвеждат и от директора на съответната регионална здравна инспекция.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Лечебните и здравните заведения независимо от собствеността им са длъжни да изпълняват въведените мерки по ал. 1 и 2.“
3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.
§ 37. В чл. 72 се създава ал. 4:
„(4) Предоставянето на резултатите по ал. 1, т. 3 и уведомяването по ал. 2 може да се извършва по електронен пътпри условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронното управление.“
§ 38. В чл. 73, ал. 1 и 2 абревиатурата „РИОКОЗ“ се заменя с „регионалната здравна инспекция“.
§ 39. В чл. 74 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „10-дневен“ се заменят с „тридневен“ и абревиатурата „РИОКОЗ“ се заменя с „регионалната здравна инспекция“.
2. В ал. 2, изречение второ абревиатурата „РИОКОЗ“ се заменя с „регионалната здравна инспекция“.
3. В ал. 3 навсякъде абревиатурата „РИОКОЗ“ се заменя с „регионалната здравна инспекция“.
4. В ал. 4 абревиатурата „РИОКОЗ“ се заменя с „регионалната здравна инспекция“.
5. В ал. 5 абревиатурата „РИОКОЗ“ се заменя с „регионалната здравна инспекция“.
§ 40. Създава се чл. 82а:
„Чл. 82а. Със средства от собствени приходи общините могат да подпомагат дейности по профилактика и лечение на социално слаби, безработни и други лица, които имат регистрация за постоянен адрес в съответната община.“
§ 41. В чл. 93 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 абревиатурата „РЦЗ“ се заменя с „регионалната здравна инспекция“.
2. В ал. 2 думите „Регионалният център по здравеопазване“ се заменят с „Регионалната здравна инспекция“.
3. В ал. 3 навсякъде и в ал. 4 и 5 абревиатурата „РЦЗ“ се заменя с „регионалната здравна инспекция“.
§ 42. В чл. 98 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Патологоанатомична аутопсия се извършва и при смърт на дете, настанено извън семейството по реда на Закона за закрила на детето.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след думата „починалия“ се добавя „в случаите по ал. 1“.
4. Създава се ал. 5:
„(5) По изрична писмена молба на родител, настойник или попечител ръководителят на лечебното заведение може да издаде заповед за освобождаване от патологоанатомична аутопсия в случаите по ал. 2 само ако детето е починало в лечебно заведение за болнична помощ.“
5. Досегашната ал. 4 става ал. 6.
§ 43. В чл. 101, ал. 2 абревиатурата „РЦЗ“ се заменя с „регионалната здравна инспекция“.
§ 44. Създава се чл. 101а:
„Чл. 101а. (1) Срокът на решението за степента на трайно намалена работоспособност се определя в наредбата по чл. 101, ал. 7 в зависимост от характера на увреждането, динамиката на неговото развитие и възможностите за възстановяване на работоспособността.
(2) При дефинитивни състояния, посочени в наредбата по ал. 1, при които няма възможност за пълно или частично възстановяване на работоспособността, степента на трайно намалена работоспособност се определя пожизнено.
(3) При множествени увреждания, някои от които не са дефинитивни състояния, срокът на решението за степента на трайно намалена работоспособност се определя по реда на ал. 1.“
§ 45. В чл. 104, ал. 1 абревиатурата „РЦЗ“ се заменя с „регионалните здравни инспекции“.
§ 46. В чл. 104а, ал. 1 абревиатурата „РЦЗ“ се заменя с „регионалната здравна инспекция“.
§ 47. В чл. 105, ал. 1 абревиатурата „РЦЗ“ се заменя с „регионалните здравни инспекции“.
§ 48. В чл. 108 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 абревиатурата „РЦЗ“ се заменя с „регионалната здравна инспекция“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Решенията на ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК се изпращат по електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронното управление в Националния център за здравна информация и в Агенцията за хората с увреждания.“
§ 49. В чл. 110 абревиатурата „РЦЗ“ се заменя с „регионалните здравни инспекции“.
§ 50. В чл. 111, ал. 1, изречение първо думите „съответния РЦЗ“ се заменят със „съответната регионална здравна инспекция“и думите „на РЦЗ“ се заменят с „на регионалната здравна инспекция“.
§ 51. Създава се чл. 112а:
„Чл. 112а. Съобщаването на решенията на ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК на заинтересованите организации – НОИ, НЗОК, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания и органите на медицинската експертиза на работоспособността, се извършва по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронното управление, а освидетелстваното лице и осигурителите се уведомяват с писмо с известие за доставяне.“
§ 52. В чл. 114, ал. 1 думите „директорите на РЦЗ, органите за държавен здравен контрол“ се заменят с „главния държавен здравен инспектор, директора на НЦРРЗ, директорите на регионалните здравни инспекции“.
§ 53. В чл. 116 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) абревиатурата „РЦЗ“ се заменя с „регионалната здравна инспекция“;
б) създава се изречение второ: „Директорът на регионалната здравна инспекция е председател на съвета.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Съветът по ал. 1 включва един представител на регионалната здравна инспекция, директорите на лечебните заведения за болнична помощ, на центъра за спешна медицинска помощ и представители на областната администрация и на общините в съответния регион.“
§ 54. В чл. 116б, ал. 1, т. 9 абревиатурата „РЦЗ“ се заменя с „регионалната здравна инспекция“.
§ 55. В чл. 119, ал. 2 думите „министъра на здравеопазването“ се заменят с „директора на съответната регионална здравна инспекция“.
§ 56. В чл. 120 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „лекар“ и от“ се заменят с „лекар“ и/или от“.
2. В ал. 3 думата „Лекарите“ се заменя с „Лекарите, съответно медицинските специалисти“ и се поставя запетая.
3. В ал. 6 абревиатурата „РИОКОЗ“ се заменя с „регионална здравна инспекция“.
§ 57. В чл. 170, ал. 1, 3, 4 и 5 абревиатурата „РЦЗ“ се заменя с „регионалната здравна инспекция“.
§ 58. В чл. 171 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Регионалният център по здравеопазване“ се заменят с „Регионалната здравна инспекция“.
2. В ал. 2 думите „съответния РЦЗ“ се заменят със „съответната регионална здравна инспекция“.
§ 59. Създава се чл. 171а:
„Чл. 171а. Заявлението по чл. 170, ал. 1 и уведомлението по чл. 171, ал. 2 може да се подава по електронен пътпри условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронното управление.“
§ 60. В чл. 172, ал. 2 абревиатурата „РЦЗ“ се заменя с „регионалната здравна инспекция“.
§ 61. В чл. 173, ал. 2 думите „РЦЗ, издал“ се заменят с „регионалната здравна инспекция, извършила“.
§ 62. В чл. 175, ал. 2 думите „и акушерка“ се заменят с израза „акушерка“ и „лекарски асистент“.
§ 63. В чл. 179 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „и координира“ се заменят с „координира и контролира“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Министърът на здравеопазването упражнява контрол за дейностите по провеждане на обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването върху висшите училища, лечебните и здравните заведения, като за извършените проверки в едномесечен срок се съставя констативен протокол с препоръки и се определя срок за отстраняване на допуснатите нарушения.“
§ 64. В чл. 185 се правят следните допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Българският лекарски съюз, Българският зъболекарски съюз, Българският фармацевтичен съюз и Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи предоставят на хартиен и електронен носител на Министерството на здравеопазването информация за:
1. вписване и заличаване на лица от регистъра на съответната съсловна организация в 30-дневен срок от вписването на промените в регистъра;
2. наложените административни наказания на членове на съответната съсловна организация в 7-дневен срок от влизането в сила на наказателното постановление.“
2. Създават се ал. 4, 5 и 6:
„(4) Съсловните организации по ал. 3 предоставят при поискване информация на Министерството на здравеопазването относно придобита от членове на съответната съсловна организация специалност по чл. 178, ал. 2.
(5) Всяка година до 31 януари, както и при поискване, Министерството на образованието, младежта и науката и висшите училища предоставят на Министерството на здравеопазването информация за завършилите през предходната година студенти по специалностите от професионални направления „Медицина“, „Дентална медицина“, „Фармация“, „Обществено здраве“ и „Здравни грижи“ и за лицата, изпълнили условията на чл. 186, ал. 3.
(6) Всяка година до 31 януари, както и при поискване, институциите в системата на професионалното образование и обучение изпращат в Министерството на здравеопазването информация за лицата, придобили професионална квалификация по медицинска специалност.“
§ 65. В чл. 186 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Чужденците, извън тези по ал. 1, упражняват медицинска професия в Република България при следните условия:
1. владеят български език и професионалната терминология на български език, установено по ред, определен с наредба на министъра на образованието, младежта и науката и министъра на здравеопазването;
2. след признаване на професионалната им квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации, ако професионалната квалификация е придобита в държава – членка на Европейския съюз, или
3. след успешно полагане на изпит, ако професионалнатаквалификация е придобита в трета държава:
а) включващ държавните изпити, определени в единните държавни изисквания по чл. 177 за упражняване на регулирана професия от професионални направления „Медицина“, „Дентална медицина“, „Фармация“ и „Здравни грижи“;
б) по чл. 180, ал. 3 за упражняване на специалност в системата на здравеопазването.“
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) Условията и редът за допускане и явяване на изпит по ал. 3, т. 3 се определят с наредба на министъра на здравеопазването.“
3. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) Редът за заплащане явяването на изпит по ал. 3, т. 3 се определя в правилника за дейността на съответното висше училище.
(7) Висшето училище издава удостоверение за успешното полагане на изпит по ал. 3, т. 3.“
§ 66. В чл. 192 се създава ал. 5:
„(5) Министерството на здравеопазването изпраща на съответната съсловна организация и на съответната регионална здравна инспекция заверено копие от влязлата в сила заповед по ал. 3.“
§ 67. В чл. 193 се създава ал. 3:
„(3) Министерството на здравеопазването изпраща на съответната съсловна организация и на съответната регионална здравна инспекция заверено копие от влязлата в сила заповед по ал. 1.“
§ 68. Член 201 се изменя така:
„Чл. 201. (1) Ръководителят на медицинското научно изследване носи солидарна отговорност с останалите лица, участващи в изследователския екип на изследването, за причинените от тях неимуществени и имуществени вреди на участниците в медицинското научно изследване в резултат на въздействия, претърпени при провеждане на медицинското научно изследване.
(2) Ръководителят на медицинското научно изследване е длъжен да сключи застраховка, която да покрива отговорността му и отговорността на лицата, участващи в изследователския екип на изследването, за причинените неимуществени и имуществени вреди на участниците в медицинското научно изследване в резултат на въздействия, претърпени при провеждане на медицинското научно изследване.
(3) Общите условия, минималната застрахователна сума, редът и срокът за извършване на застраховането по ал. 2 се определят с наредба на Министерския съвет.“
§ 69. В чл. 205, ал. 3 абревиатурата „РЦЗ“ се заменя с „регионалната здравна инспекция“.
§ 70. В глава седма, раздел IV се създават чл. 208а, 208б и 208в:
„Чл. 208а. Тялото на починало лице може да се използва за целите на обучението и научните изследвания във висшите медицински училища, след като смъртта е установена съгласно медицинските критерии и ред, определени в наредбата по чл. 18, ал. 1 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки.
Чл. 208б. (1) Тялото на починало лице може да се използва за целите на обучението и научните изследвания във висшите медицински училища, ако лицето е български гражданин и приживе е изразило писмено съгласие за това.
(2) В случите, когато няма изразено съгласие по ал. 1, тялото на починало лице може да се използва за целите на обучението след получаване на писмено съгласие в разумно кратък срок от едно от лицата в следната поредност:
1. съпруг/съпруга или лице, с което се намира във фактическо съжителство;
2. роднини по права линия (низходящи и възходящи);
3. роднини по съребрена линия до трета степен;
4. роднини по сватовство до втора степен.
(3) Тялото на починало лице може да се използва за целите на обучението и научните изследвания и в случите, когато няма изразено съгласие по ал. 1 и няма получено съгласие по законоустановения ред поради липса на установени лица по ал. 2.
(4) Редът, по който телата на починалите лица по ал. 1 – 3 могат да се използват за целите на обучението и научните изследвания във висшите медицински училища, се определя с наредба на министъра на здравеопазването, съгласувана с министъра на правосъдието и министъра на вътрешните работи.
Чл. 208в. (1) След приключване на обучителната дейност висшите медицински училища уведомяват близките или роднините на починалото лице и поемат разходите по погребението му.
(2) Висшите медицински училища извършват организацията и поемат разходите по погребението на починалото лице в следните случаи:
1. когато има изразено съгласие по чл. 208б, ал. 1 и няма установени лица по смисъла на чл. 208б, ал. 2, или
2. при наличие на условията на чл. 208б, ал. 3.“
§ 71. В чл. 210 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „от 200 до 5000 лв.“ се заменят с „от 100 до 1500 лв.“, а думите „от 3000 до 10 000 лв.“ се заменят с „от 500 до 5000 лв.“.
2. В ал. 2 думите „от 100 до 1500 лв.“ се заменят с „от 200 до 3000 лв.“, а думите „от 3000 до 9000 лв.“ се заменят с „от 1000 до 8000 лв.“.
3. В ал. 3 думите „от 2000 до 5000 лв.“ се заменят с „от 1000 до 5000 лв.“ и думите „от 6000 до 12 000 лв.“ се заменят с „от 3000 до 12 000 лв.“.
§ 72. В чл. 211 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 абревиатурата „РИОКОЗ“ се заменя с „регионалната здравна инспекция“ и думите „от 1000 до 3000 лв.“ се заменят с „от 200 до 3000 лв.“ и думите „от 3000 до 10 000 лв.“ се заменят с „от 1000 до 10 000 лв.“.
2. В ал. 2 думите „от 3000 до 9000 лв.“ се заменят с „от 500 до 9000 лв.“ и думите „от 9000 до 15 000 лв.“ се заменят с „от 2000 до 15 000 лв.“.
3. В ал. 3 думите „от 5000 до 15 000 лв.“ се заменят с „от 2000 до 15 000 лв.“ и думите „от 10 000 до 20 000 лв.“ се заменят с „от 5000 до 20 000 лв.“.
§ 73. Член 212 се изменя така:
„Чл. 212. (1) Който не изпълни предписание на органите на държавния здравен контрол, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 1000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 3000 лв.
(3) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 5000 лв.“
§ 74. Създава се чл. 212а:
„Чл. 212а. (1) Който отказва или препятства извършването на държавен здравен контрол или вземането на проби от органите на държавния здравен контрол, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба от 200 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 2000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 5000 лв.
(3) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 5000 до 10 000 лв.“
§ 75. В чл. 213 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „от 3000 до 9000 лв.“ се заменят с „от 2000 до 6000 лв.“ и думите „от 10 000 до 30 000 лв.“ се заменят с „от 6000 до 12 000 лв.“.
2. В ал. 2 думите „от 2000 до 6000 лв.“ се заменят с „от 3000 до 9000 лв.“ и думите „от 6000 до 12 000 лв.“ се заменят с „от 10 000 до 30 000 лв.“.
§ 76. В чл. 215, в изречение второ накрая се добавя „или на лекаря, насочил лицето за хоспитализация“.
§ 77. В чл. 225, ал. 2 думите „регионалния център по здравеопазване“ се заменят с „регионалната здравна инспекция“.
§ 78. Създава се чл. 228в:
„Чл. 228в. (1) Длъжностно лице, което наруши условията и реда за провеждане и финансиране на обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, определени с наредбата по чл. 181, ал. 1, се наказва с глоба от 500 до 1500 лв., а при повторно нарушение – от 1500 до 3000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от лечебно или здравно заведение или от регионална здравна инспекция, се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 6000 лв.“
§ 79. В чл. 229 думите „чл. 228б“ се заменят с „чл. 228в“.
§ 80. В чл. 229а думите „чл. 130, 131, 132, 132a, 132б, 133, 135 и 136“ се заменят с „чл. 223, ал. 1 и 2“.
§ 81. В чл. 229б думите „чл. 134“ се заменят с „чл. 223, ал. 3“.
§ 82. В чл. 230 ал. 1 се изменя така:
„(1) Нарушенията по чл. 225 и 227 се установяват с актове, съставени от държавни здравни инспектори или от длъжностни лица, определени от директора на регионалната здравна инспекция, а наказателните постановления се издават от директора на регионалната здравна инспекция.“
§ 83. В чл. 231 ал. 1 се изменя така:
„(1) Нарушенията по чл. 209 – 217, чл. 218, ал. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 и чл. 218а се установяват с актове, съставени от държавни здравни инспектори или длъжностни лица, определени от директора на регионалната здравна инспекция, а наказателните постановления се издават от директора на регионалната здравна инспекция.“
§ 84. Член 232 се отменя.
§ 85. Член 233 се изменя така:
„Чл. 233. Нарушенията по чл. 219 се установяват с актове, съставени от държавни здравни инспектори или от длъжностни лица, определени от директора на регионалната здравна инспекция или от директора на НЦРРЗ, а наказателните постановления се издават от директора на съответната регионална здравна инспекция или от директора на НЦРРЗ.“
§ 86. Създава се чл. 233а:
„Чл. 233а. Нарушенията по чл. 220, 221, 224, 226, 228а и 228б се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит“, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит“.“
§ 87. Член 234 се изменя така:
„Чл. 234. Нарушенията по чл. 221а и 222 се установяват с актове, съставени от държавни здравни инспектори или от длъжностни лица, определени от директора на регионалната здравна инспекция, а наказателните постановления се издават от директора на регионалната здравна инспекция.“
§ 88. Създават се чл. 234а и 234б:
„Чл. 234а. Нарушенията по чл. 228 се установяват с актове, съставени от държавни здравни инспектори или от длъжностни лица, определени от директора на регионалната здравна инспекция или от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит“, а наказателните постановления се издават от директора на регионалната здравна инспекция или от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит“.
Чл. 234б. Нарушенията по чл. 228в се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, упълномощени от министъра на здравеопазването, а наказателните постановления се издават от министъра на здравеопазването.“
§ 89. Член 235 се изменя така:
„Чл. 235. Нарушенията по чл. 229 се установяват с актове, съставени от държавни здравни инспектори или от длъжностни лица, определени от директора на регионалната здравна инспекция или от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит“, а наказателните постановления се издават от директора на регионалната здравна инспекция или от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит“.“
§ 90. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 9:
а) в буква „з“ думата „предприятия“ се заменя с „обекти“;
б) в буква „и“ думата „предприятия“ се заменя с „обекти“;
в) в буква „н“ думата „предприятия“ се заменя с „обекти“;
г) създава се буква „ф“:
„ф) обекти с излъчващи съоръжения, които са част от електронна съобщителна мрежа, като: базови и радиорелейни станции, радио- и телевизионни предаватели и ретранслатори, радиолокаторни и навигационни станции и други.“
2. В т. 10:
а) буква „б“ се изменя така:
„б) лекарствени продукти;“
б) създава се буква „ж“:
„ж) медицински изделия.“
3. В т. 11 се създава буква „м“:
„м) дейността с азбест и/или азбестосъдържащи материали.“
4. В т. 20 думите „използва име или фабрична марка“ се заменят с „използва наименование или марка“, а думите „и име или фабрична марка“ се заменят с „и фирма или марка“.
§ 91. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 2 ал. 2 се отменя.
2. Създава се § 2в:
„§ 2в. (1) Фелдшерите, които имат права по § 32, ал. 2 и 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (ДВ, бр. 41 от 2007 г.), се ползват с правата на лекарски асистенти с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за висшето образование за упражняване на професията, при условие че са упражнявали медицинска професия не по-малко от две години през последните 10 години.
(2) Фелдшерите, които имат права по § 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, се ползват с правата на лекарски асистенти с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за висшето образование за упражняване на професията, при условие че са упражнявали медицинска професия не по-малко от три години през последните 10 години.“
§ 92. В § 80, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето (ДВ, бр. 41 от 2009 г.) думите „без прекъсване“ се заличават.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 93. (1) Министерският съвет с постановление преобразува заварените към влизането в сила на този закон регионални центрове по здравеопазване и регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве в регионални здравни инспекции в срок до един месец от влизането в сила на закона.
(2) В срока по ал. 1 министърът на здравеопазването издава правилника по чл. 10, ал. 3.
(3) Дейността, имуществото, архивът, правата и задълженията на преобразуваните регионални центрове по здравеопазване и регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве преминават към съответните регионални здравни инспекции.
(4) Трудовите правоотношения с директорите на регионалните центрове по здравеопазване и на регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве се прекратяват по реда на чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда в срок до един месец от приемане на актовете по ал. 1 и 2.
(5) В срок до три месеца от изтичането на срока по ал. 4 министърът на здравеопазването обявява и провежда конкурсите за заемане на длъжността директор на регионална здравна инспекция по реда на чл. 9, ал. 2.
(6) До провеждането на конкурс по реда на ал. 5 длъжността директор на регионалната здравна инспекция се заема по трудово правоотношение, възникнало на основание чл. 68, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда.
(7) Служебните и трудовите правоотношения на служителите от преобразуваните регионални центрове по здравеопазване и регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве се уреждат по реда на чл. 87а от Закона за държавния служител и чл. 123 от Кодекса на труда и в съответствие с определените с актовете по ал. 1 и 2 численост и структура на регионалните здравни инспекции.
(8) Заварените към влизането в сила на този закон регионални центрове по здравеопазване и регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве продължават да извършват досегашните си дейности по Закона за здравето и предвидените в други закони дейности до преобразуването им в срока по ал. 1.
§ 94. В Семейния кодекс (обн., ДВ, бр. 47 от 2009 г.; изм., бр. 74 и 82 от 2009 г.) в чл. 94, ал. 2 думите „регионалния център по здравеопазване“ се заменят с „регионалната здравна инспекция“.
§ 95. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36, 65, 66, 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103 от 2009 г. и бр. 61 от 2010 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 155, ал. 1, т. 8 думите „регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве“ се заменят с „регионалните здравни инспекции“.
2. В чл. 155а:
а) в ал. 2 думите „регионални инспекции по опазване и контрол на общественото здраве“ се заменят с „регионални здравни инспекции“;
б) в ал. 3 в текста преди т. 1 думите „регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве“ се заменят с „регионалните здравни инспекции“.
3. В чл. 201, ал. 8 думите „регионалната инспекция по опазване и контрол на общественото здраве“ се заменят с „регионалната здравна инспекция“.
§ 96. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г.,бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г. и бр. 54 от2010 г.) в чл. 153б, ал. 1, т. 1, буква „в“ думите „диспансери за психични заболявания“ се заменят с „центрове за психично здраве“.
§ 97. В Закона за закрила на детето (обн., ДВ, бр. 48 от 2000 г.; изм., бр. 75 и 120 от 2002 г., бр. 36 и 63 от 2003 г., бр. 70 и 115 от 2004 г., бр. 28, 94 и 103 от 2005 г., бр. 30, 38 и 82 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 14, 47 и 74 от 2009 г. и бр. 42, 50 и 59 от 2010 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 5б, ал. 1 думите „регионалните центрове по здравеопазване“ се заменят с „регионалните здравни инспекции“.
2. В чл. 20а, ал. 1 думите „регионалния център по здравеопазване“ се заменят с „регионалната здравна инспекция“.
§ 98. В Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (обн., ДВ, бр. 10 от 2000 г.; изм.,бр. 91 от 2002 г., бр. 86 и 114 от 2003 г., бр. 100 и 101 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 95 от 2006 г., бр. 53 и 82 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г. и бр. 63 от 2010 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 7е, ал. 7 думите „регионалните центрове по здравеопазване“ се заменят с „регионалните здравни инспекции“.
2. В чл. 14е, ал. 5 думите „регионалните центрове по здравеопазване“ се заменят с „регионалните здравни инспекции“.
3. В чл. 21в, ал. 5 думите „регионалните центрове по здравеопазване“ се заменят с „регионалните здравни инспекции“.
§ 99. В Закона за защита от шума в околната среда (обн., ДВ, бр. 74 от 2005 г.; изм., бр. 30 от 2006 г. и бр. 41 от 2009 г.) в чл. 17 абревиатурата „РИОКОЗ“ се заменя с „регионалните здравни инспекции“.
§ 100. В Закона за защита при бедствия (обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.;изм., бр. 41 и 113 от 2007 г., бр. 69 и 102 от 2008 г., бр. 35, 74 и 93 от 2009 г. и бр. 61 и 88 от 2010 г.) в чл. 31, ал. 3 думите „регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве“ се заменят с„регионалната здравна инспекция“.
§ 101. В Закона за здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 124 от 1997 г.; изм., бр. 86 от 1999 г., бр. 64 и 92 от 2000 г., бр. 25 и 111 от 2001 г., бр. 18 и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76 от 2005 г., бр. 33, 48, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40 от 2007 г., бр. 102 и 108 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г. и бр. 12, 58 и 88 от 2010 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 25б, ал. 3, т. 3 думите „регионалните центрове по здравеопазване“ се заменят с „регионалните здравни инспекции“.
2. В чл. 54в:
а) в ал. 1 думите „регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве“ се заменят с „регионалните здравни инспекции“;
б) в ал. 2 думите „регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве“ се заменят с „регионалната здравна инспекция“.
§ 102. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1, 31 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г.,бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 26 от 2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93 и 101 от 2009 г. и бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59 и 62 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 15:
а) в ал. 1 се създават т. 12 и 13:
„12. одобрява прогнозните обеми и цени на медицинската помощ почл. 55, ал. 2, т. 2 в съответствие със становището на министъра на финансите и на министъра на здравеопазването по чл. 19, ал. 7, т. 12;
13. одобрява методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 в съответствие със становището на министъра на финансите и на министъра на здравеопазването по чл. 55е, ал. 1.“;
б) създава се ал. 3:
„(3) Членовете на надзорния съвет не получават възнаграждения за участие в заседания на съвета.
2. В чл. 19, ал. 7 се създават т. 12, 13, 14, 15, 16 и 17:
„12. разработва прогнозните обеми и цени по чл. 55г, ал. 1 и ги изпраща за становище на министъра на финансите и на министъра на здравеопазването;
13. предлага за одобряване от надзорния съвет прогнозните обеми и цени по т. 12;
14. обнародва в „Държавен вестник“ обемите и цените на медицинската помощ, приети по реда на чл. 55д, ал. 6;
15. внася за приемане от Министерския съвет одобрените по реда на чл. 55г, ал. 4 обеми и цени на медицинската помощ в случаите по чл. 55д, ал. 9, заедно със становището на министъра на финансите и на министъра на здравеопазването;
16. предлага за одобряване от надзорния съвет методиките за остойностяване и за зап­лащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2;
17. внася за приемане от Министерския съвет одобрените по реда начл. 55е, ал. 2 от надзорния съвет методики по т. 16 заедно със становището на министъра на финансите и на министъра на здравеопазването.“
3. В чл. 53, ал. 2 думите „5 години“ се заменят с „една година“.
4. В чл. 55а:
а) в ал. 1 думите „Агенцията за икономически анализи и прогнози към министъра на финансите“ се заменят с „Министерството на финансите“;
б) в ал. 2 думите „Агенцията за икономически анализи и прогнози“ се заменят с „Министерството на финансите“.
5. В чл. 55б, ал. 2 думите „Агенцията за икономически анализи и прогнози“ се заменят с „Министерството на финансите“.
6. Създават се чл. 55г, 55д и 55е:
„Чл. 55г. (1) Прогнозните обеми и цени на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 се разработват от НЗОК.
(2) При разработване на прогнозните обеми и цени по ал. 1 НЗОК взема становището на националните консултанти по чл. 6а от Закона за здравето.
(3) Прогнозните обеми и цени по ал. 1 се изготвят в съответствие с утвърдените по реда на чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения медицински стандарти и Правилата за добра медицинска практика.
(4) Прогнозните обеми и цени по ал. 1 се одобряват от надзорния съвет на НЗОК по предложение на управителя на НЗОК в съответствие със становището на министъра на финансите и на министъра на здравеопазването.
Чл. 55д. (1) Обемите и цените на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 се договарят ежегодно в съответствие с бюджета на НЗОК за съответната година след внасяне на проекта на закон за бюджета на НЗОК за следващата календарна година за разглеждане от Народното събрание.
(2) Обемите и цените по ал. 1 на медицинските дейности се договарят от 10 представители на НЗОК и 10 представители на Българския лекарски съюз.
(3) Обемите и цените по ал. 1 на денталните дейности се договарят от 9 представители на НЗОК и 9 представители на Българския зъболекарски съюз.
(4) Статутът на съсловните организации по ал. 2 и 3 и редът за определяне на представителите им за участие в договарянето и приемането на обемите и цените по ал. 1 се уреждат със Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина.
(5) Представители на НЗОК по ал. 2 и 3 са членове на надзорния съвет и управителят на НЗОК.
(6) Обемите и цените на медицинските дейности по ал. 2 и на денталните дейности по ал. 3 се приемат с мнозинство от не по-малко от 7 представители на НЗОК и 7 представители на съсловните организации на лекарите, съответно на лекарите по дентална медицина.
(7) Обемите и цените по ал. 6 се приемат в срок до 14 дни от обнародването на закона за бюджета на НЗОК за следващата календарна година.
(8) Обемите и цените, приети по реда на ал. 6, се обнародват в „Държавен вестник“ и са задължителни за НЗОК, РЗОК и за изпълнителите на медицинска помощ.
(9) Когато обемите и цените на медицинската помощ по ал. 1 не бъдат приети при условията и в сроковете, определени в този закон, управителят на НЗОК внася одобрените по реда на чл. 55г, ал. 4 обеми и цени чрез министъра на здравеопазването за приемане от Министерския съвет заедно със становището на министъра на финансите и на министъра на здравеопазването не по-късно от последния работен ден на текущата година.
Чл. 55е. (1) Методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 се разработват от НЗОК и се изпращат за становище на министъра на финансите и на министъра на здравеопазването .
(2) Методиките по ал. 1 се одобряват от надзорния съвет на НЗОК по предложение на управителя на НЗОК в съответствие със становището на министъра на финансите и на министъра на здравеопазването.
(3) Управителят на НЗОК внася одобрените по реда на ал. 2 методики чрез министъра на здравеопазването за приемане от Министерския съвет, заедно със становището на министъра на финансите и на министъра на здравеопазването.
(4) Методиките по ал. 1 се актуализират при необходимост по реда на приемането им.“
7. В чл. 59, ал. 3 думите „със срок на действие не по-малко от една година и не по-дълъг от срока на действие на НРД“ се заменят със „за срока на действие на НРД и са в сила до приемането на нов или при промяна на действащия НРД“.
8. В преходните и заключителните разпоредби се създават § 19м, 19н и19о:
„§ 19м. Разпоредбите на чл. 55а и 55б се прилагат до 28 февруари 2011 г.
§ 19н. През 2011 г. медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 се заплаща в обеми и по цени и методики, определени в постановленията на Министерския съвет по чл. 55в, ал. 1. Приетите обеми, цени и методики могат да бъдат изменяни и допълвани при необходимост по предложение на министъра на финансите съгласувано с министъра на здравеопазването.
§ 19о. През 2012 г. медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 се заплаща в обеми и по цени и методики, определени по реда на чл. 55г, 55д и 55е.“
§ 103. В Закона за интеграция на хората с увреждания (обн., ДВ, бр. 81 от 2004 г.; изм.,бр. 28, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 33, 37, 63, 95, 97 и 108 от 2006 г., бр. 31, 46 и 108 от 2007 г., бр. 41 и 74 от 2009 г. и бр. 24 и 62 от 2010 г.) в чл. 13, ал. 3, т. 2 думите „регионалния център по здравеопазване“ се заменят с „регионалната здравна инспекция“.
§ 104. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ, бр. 30 от 1999 г.; изм., бр. 63 от 2000 г., бр. 74, 75 и 120 от 2002 г., бр. 56 от 2003 г., бр. 76, 79 и 103 от 2005 г., бр. 30, 75 и 82 от 2006 г., бр. 31 и 55 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г.,бр. 41, 74, 82 и 93 от 2009 г.и бр. 22, 23, 29 и 59 от 2010 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 17, ал. 1 и 3 думите „регионалните центрове по здравеопазване“ се заменят с „регионалните здравни инспекции“.
2. В чл. 32а, ал. 3 и 4 думите „съответния регионален център по здравеопазване“ се заменят със „съответната регионална здравна инспекция“.
3. В чл. 33а, ал. 2 и 3 думите „регионалния център по здравеопазване“ се заменят с „регионалната здравна инспекция“.
4. В чл. 39 думите „съответния регионален център по здравеопазване“ се заменят със „съответната регионална здравна инспекция“.
5. В чл. 65б, ал. 1 думите „съответния регионален център по здравеопазване“ се заменят със „съответната регионална здравна инспекция“.
6. В чл. 86, ал. 2 думите „регионалните центрове по здравеопазване“ се заменят с „регионалните здравни инспекции“.
§ 105. В Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането (обн., ДВ, бр. 102 от 2003 г.; изм., бр. 70 от 2004 г., бр. 30 и 65 от 2006 г., бр. 31 от 2007 г., бр. 41 и 74 от2009 г. и бр. 59 от 2010 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 5, ал. 2 и 3 думите „диспансерите с легла“ се заменят с „комплексните онкологични центрове“.
2. В чл. 25 думите „районните центрове по здравеопазване“ се заменят с „регионалните здравни инспекции“.
3. В чл. 27, ал. 1, 2 и 3 думите „диспансерите с легла“ се заменят с „комплексните онкологични центрове“.
4. В чл. 39, ал. 5 думите „регионалните центрове по здравеопазване“ се заменят с „регионалните здравни инспекции“.
5. В чл. 41, ал. 1 думите „диспансерите с легла“ се заменят с „комплексните онкологични центрове“.
6. В чл. 57, ал. 1 и 2 думите „районния център по здравеопазване“ се заменят с „регионалната здравна инспекция“.
§ 106. В Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (обн., ДВ, бр. 31 от 2007 г.;изм., бр. 19 от 2008 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2008 г. – бр. 65 от 2008 г.; изм., бр. 71 от 2008 г., бр. 10, 23, 41, 88 и 102 от 2009 г. и бр. 59 от 2010 г.) навсякъде думите „регионалните инспекции за/по опазване и контрол на общественото здраве“, „регионалната инспекция по опазване и контрол на общественото здраве“ и „РИОКОЗ“ се заменят съответно с „регионалните здравни инспекции“, „регионалната здравна инспекция“ и „РЗИ“.
§ 107. В Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр. 62 от 1999 г.; изм., бр. 88, 113 и 114 от 1999 г., бр. 36, 65 и 108 от 2000 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2001 г. – бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 28 и 62 от 2002 г., бр. 8, 102 и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 46, 76, 85, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 59 и 105 от 2006 г., бр. 31, 53 и 59 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 99 и 101 от 2009 г. и бр. 38 и 59 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5:
а) в ал. 1 след думата „транспорта“ се поставя запетая и се добавя „информационните технологии и съобщенията“;
б) създава се ал. 5:
„(5) Директорите на лечебните заведения по ал. 1 предоставят на министъра на здравеопазването информация за медицинските дейности и разходваните ресурси и анализ на дейността на лечебните заведения по ред, определен от съответния министър и министъра на здравеопазването.“
2. В чл. 9 се създава ал. 6:
„(6) На територията на държавно или общинско лечебно заведение за болнична помощ може да осъществява дейност друго лечебно заведение за болнична помощ само при условие, че клиниките, отделенията и лабораториите в двете лечебни заведения за болнична помощ извършват различни медицински дейности.“
3. В чл. 26, ал. 3 след думата „звена“ се добавя „и отделения“.
4. В чл. 28а, ал. 2 думата „основна“ се заличава.
5. В чл. 29, ал. 3 думите „един представител на регионалния център по здравеопазване, един представител на регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве“ се заменят с „двама представители на регионалната здравна инспекция“.
6. В чл. 35:
а) в ал. 3:
аа) в текста преди т. 1 думите „Устройството и дейността“ се заменят с „Устройството, дейността и структурата“;
бб) в т. 2 след думата „транспорта“ се пос­тавя запетая и се добавя „информационните технологии и съобщенията“;
б) в ал. 4 думите „регионалния център по здравеопазване и регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве“ се заменят с „регионалната здравна инспекция“.
7. В чл. 39 се създава ал. 4:
„(4) Основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения по ал. 1 и факултетите, извършващи лечебна дейност по чл. 2а, се определят с наредба на министъра на здравеопазването.“
8. В чл. 40:
а) в ал. 1 в текста преди т. 1 думите „съответния регионален център по здравеопазване“ се заменят със „съответната регионална здравна инспекция“;
б) алинея 3 се отменя;
в) алинея 4 се изменя така:
„(4) В 14-дневен срок от постъпване на заявлението по ал. 1 регионалната здравна инспекция извършва проверка относно спазване на здравните изисквания от лечебното заведение. В случаите, когато се установи, че в лечебното заведение не са спазени здравните изисквания, регионалната здравна инспекция дава предписания и определя срок за отстраняването им.“;
г) в ал. 5 думите „регионалният център по здравеопазване“ се заменят с „регионалната здравна инспекция“;
д) в ал. 7 в текста преди т. 1 думите „съответния регионален център по здравеопазване“ се заменят със „съответната регионална здравна инспекция“;
е) в ал. 8 думите „регионалния център по здравеопазване“ се заменят с „регионалната здравна инспекция“;
ж) алинея 9 се изменя така:
„(9) В 14-дневен срок от извършване на проверката по ал. 4 и получаване на удостоверението по ал. 6 или от отстраняване на непълнотите по ал. 8 директорът на регионалната здравна инспекция издава удостоверение за регистрация на лечебното заведение или удостоверение за извършване на лечебната дейност по чл. 2а.“
9. В чл. 47:
а) в ал. 2 думите „регионалния център по здравеопазване“ се заменят с „регионалната здравна инспекция“;
б) алинея 3 се отменя;
в) алинея 4 се изменя така:
„(4) В 30-дневен срок от постъпване на заявлението по ал. 1 регионалната здравна инспекция извършва проверка относно спазването на изискванията на наредбата по чл. 46, ал. 3, правилника по чл. 28а, ал. 3 и на утвърдените медицински стандарти и издава удостоверение, а при установени несъответствия дава предписания и определя срок за отстраняването им.“;
г) в ал. 5 думите „Министерството на здравеопазването“ се заличават и думите „от регионалния център по здравеопазване“ се заменят с „регионалната здравна инспекция“;
д) в ал. 7 думите „регионалният център по здравеопазване“ се заменят с „регионалната здравна инспекция“;
е) в ал. 10 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
10. В чл. 48, ал. 1, т. 3 числата „24, 25“ се заличават.
11. В чл. 65:
а) в ал. 1:
аа) думите „и Министерството на отбраната“ се заменят с „Министерството на правосъдието, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерството на отбраната“;
бб) създава се изречение второ: „Лечебното заведение предоставя на допуснатите до конкурс кандидати информация относно бюджета и длъжностното разписание на персонала в срок, определен в обявлението за конкурса.“;
б) създава се ал. 4:
„(4) Директорът на лечебно заведение по чл. 5, ал. 1 към Министерския съвет, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията се подпомага от заместник-директор по лечебната дейност, който се назначава съгласувано с министъра на здравеопазването.“
12. Член 117 се изменя така:
„Чл. 117. Нарушенията по чл. 115 – 116а се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит“, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит“.“
13. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 15:
„§ 15. Лечебните заведения за болнична помощ, които осъществяват дейност на територията на държавно или общинско лечебно заведение за болнична помощ и не отговарят на условията по чл. 9, ал. 6, могат да продължат да извършват досегашната си дейност до изтичане на сроковете, уговорени в сключените до влизането в сила на този закон договори за наем или за съвместна дейност.“
14. В останалите текстове на закона думите „регионален център по здравеопазване“, „регионалния център по здравеопазване“, „регионалните центрове по здравеопазване“ и „регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве“ се заменят съответно с „регионална здравна инспекция“, „регионалната здравна инспекция“, „регионалните здравни инспекции“ и „регионалната здравна инспекция“.
15. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения (ДВ, бр. 59 от 2010 г.) се правят следните изменения:
а) в § 72, ал. 1 думите „разрешения за лечебна дейност до министъра на здравеопазването“ се заменят с „удостоверения за регистрация до съответния регионален център по здравеопазване“;
б) в § 75, ал. 1 думите „регионалните центрове по здравеопазване, регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве“ се заменят с „регионалните здравни инспекции“.
§ 108. В Закона за медицинските изделия (обн., ДВ, бр. 46 от 2007 г.;изм., бр. 110 от 2008 г. и бр. 41 и 82 от 2009 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 12, ал. 1 думите „регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ)“ се заменят с „регионалната здравна инспекция“.
2. В чл. 100, ал. 2 абревиатурата „РИОКОЗ“ се заменя с „регионалната здравна инспекция“.
§ 109. В Закона за Националната агенция за приходите (обн., ДВ, бр. 112 от 2002 г.; изм., бр. 114 от 2003 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 105 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 12, 32, 42 и 95 от 2009 г. и бр. 15, 51 и 54 от 2010 г.) в чл. 5, ал. 1 думата „директора“ се заменя с „управителя“.
§ 110. В Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г. и бр. 16 и 88 от 2010 г.) в чл. 97, ал. 1 се създава изречение второ: „Заместник-началникът по лечебно-диагностичната дейност на Военномедицинската академия се назначава по предложение на началника на Военномедицинската академия съгласувано с министъра на здравеопазването.“
§ 111. В Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (обн., ДВ, бр. 43 от 2008 г.; изм., бр. 12, 32 и 35 от 2009 г. и бр. 77 от 2010 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 8, ал. 1, т. 7 думите „регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ)“ се заменят с „регионална здравна инспекция“.
2. В чл. 25 в текста преди т. 1 абревиатурата „РИОКОЗ“ се заменя с „регионална здравна инспекция“.
§ 112. В Закона за признаване на професионални квалификации (обн., ДВ, бр. 13 от 2008 г.; изм., бр. 41 и 74 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Законът не се прилага за гражданите на трети държави, които са придобили професионални квалификации по регулирани медицински професии в трети държави.“
2. В чл. 41:
а) в ал. 1 думите „бившия Съветски съюз или от“ се заменят с „една от държавите от бившия Съветски съюз – “;
б) в ал. 2 думите „от бившия Съветски съюз или“ се заличават;
в) в ал. 3 думите „от бившата Югославия или“ се заличават.
3. В чл. 86 се създава ал. 3:
„(3) Средствата от събраните такси по ал. 1 и 2 се разходват за обезпечаване на дейностите по признаване на професионални квалификации.“
§ 113. Заварените до влизането в сила на този закон процедури по признаване на професионални квалификации на граждани на трети държави, които са придобили професионални квалификации по регулирани медицински професии в трети държави, се приключват по реда на Закона за признаване на професионални квалификации.
§ 114. В Закона за почвите (обн., ДВ, бр. 89 от 2007 г.; изм., бр. 80 от 2009 г.) в чл. 8, т. 3 в текста преди буква „а“ думите „регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве“ се заменят с „регионалните здравни инспекции“.
§ 115. В Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина (обн., ДВ, бр. 83 от 1998 г.; изм., бр. 70 от 2004 г., бр. 76 и 85 от 2005 г., бр. 30, 59, 75 и 105 от 2006 г., бр. 31 от 2007 г., бр. 13 и 102 от 2008 г. и бр. 101 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5:
а) в т. 6 след думата „национален“ се добавя „електронен регистър“;
б) създава се т. 13:
„13. предоставят на Министерството на здравеопазването информацията по чл. 185, ал. 3 и 4 от Закона за здравето.“
2. В чл. 13:
а) в т. 3 след думата „създава“ се добавя „и води“ и думата „национален“ се заменя с „националния“ и след думите „членовете си“ се добавя „по чл. 5, т. 6.“;
б) създава се т. 6:
„6. предоставя на Министерството на здравеопазването информацията по чл. 185, ал. 3 и 4 от Закона за здравето.“
3. В чл. 24, т. 2 накрая се добавя „по чл. 5, т. 6.“
4. В чл. 34:
а) в ал.1, в текста преди т. 1 думата „регистъра“ се заменя с „регистрите по чл. 5, т. 6“;
б) в ал. 2 накрая се добавя „в 10-дневен срок от настъпване на съответната промяна.“;
в) алинея 3 се изменя така:
„(3) Районните колегии на БЛС, съответно на БЗС, уведомяват управителния съвет на БЛС, съответно на БЗС, за всички вписани обстоятелства и промени в регистъра по ал. 2 в 10-дневен срок.“;
г) създава се ал. 4:
„(4) Управителният съвет на БЛС, съответно на БЗС, вписва промените по ал. 3 в националния регистър в 10-дневен срок от уведомяването от съответната районна колегия.“
5. В чл. 36а думите „чл. 186, ал. 5 от Закона за здравето“ се заменят с „част втора от Закона за признаване на професионални квалификации“.
§ 116. В Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите (обн., ДВ, бр. 75 от 2006 г.; изм., бр. 105 от 2006 г., бр. 31 от 2007 г., бр. 13 и 71 от 2008 г. и бр. 41 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5:
а) в т. 4 след думата „национален“ се добавя „електронен регистър“;
б) създава се нова т. 9:
„9. предоставя на Министерството на здравеопазването информацията по чл. 185, ал. 3 и 4 от Закона за здравето;“.
2. В чл. 12 се създава т. 8:
„8. предоставя на Министерството на здравеопазването информацията по чл. 185, ал. 3 и 4 от Закона за здравето;“.
3. В чл. 25, т. 2 накрая се добавя „по чл. 5, т. 4.“
4. В чл. 31 ал. 6 се изменя така:
„(6) Чуждите граждани извън тези по ал. 4 прилагат към заявлението за вписване и следните документи:
1. документ за владеене на български език и професионалната терминология на български език, издаден по реда на чл. 186, ал. 3, т. 1 от Закона за здравето;
2. удостоверение за признаване на професионална квалификация по медицинска професия и/или удостоверение за признаване на специализация, издадени от министъра на здравеопазването по реда на Закона за признаване на професионални квалификации, или
3. удостоверение за успешното полагане на изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „а“ и/или буква „б“ от Закона за здравето.“
5. В чл. 33:
а) в ал. 2 накрая се добавя „в 10-дневен срок от настъпване на съответната промяна.“;
б) в ал. 3 думата „едномесечен“ се заменя с „10-дневен“;
в) създава се ал. 4:
„(4) Управителният съвет на БФС вписва промените по ал. 3 в националния регистър в 10-дневен срок от уведомяването от съответната регионална колегия.“
6. В чл. 36 думите „чл. 186, ал. 5 от Закона за здравето“ се заменят с „част втора от Закона за признаване на професионални квалификации“.
§ 117. В Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти (обн., ДВ, бр. 46 от 2005 г.; изм., бр. 85 от 2005 г., бр. 30, 59 и 75 от 2006 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 13 от 2008 г. и бр. 41 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 7, ал. 2 след думата „асистенти“ се добавя „и лекарските асистенти“.
2. В чл. 8:
а) в т. 2 след думата „национален“ се добавя „електронен професионален регистър“;
б) създава се т. 13:
„13. предоставя на Министерството на здравеопазването информацията по чл. 185, ал. 3 и 4 от Закона за здравето.“
3. В чл. 16:
а) в т. 3 след думата „националния“ се добавя „електронен“;
б) създава се т. 7:
„7. предоставя на Министерството на здравеопазването информацията по чл. 185, ал. 3 и 4 от Закона за здравето.“
4. В чл. 37:
а) в ал. 1, в текста преди т. 1 думата „регистъра“ се заменя с „регистрите по чл. 8, т. 2“;
б) в ал. 2 накрая се добавя „в 10-дневен срок от настъпване на съответната промяна.“;
в) алинея 3 се изменя така:
„(3) Председателят на управителния съвет на съответната регионална колегия уведомява в 10-дневен срок управителния съвет на БАПЗГ за всички вписани обстоятелства и промени в регистъра й.“;
г) създава се нова ал. 4:
„(4) Управителният съвет на БАПЗГ вписва промените по ал. 3 в националния регистър в 10-дневен срок от уведомяването от съответната регионална колегия.“;
д) досегашната ал. 4 става ал. 5.
5. В чл. 39а думите „чл. 186, ал. 5 от Закона за здравето“ се заменят с „част втора от Закона за признаване на професионални квалификации“.
6. В § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба след думите „рентгеновите лаборанти“ се добавя „лекарските асистенти“.
7. В § 3 от преходните и заключителните разпоредби думите „чл. 8“ се заменят с „чл. 6“.
§ 118. В Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки (обн., ДВ, бр. 83 от 2003 г.; изм., бр. 88 от 2005 г., бр. 71 от 2006 г. и бр. 36 и 41 от 2009 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 13, ал. 2 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 9“.
2. Навсякъде думите „съответния регионален център по здравеопазване“ и „регионалните центрове по здравеопазване“ се заменят съответно със „съответната регионална здравна инспекция“ и „регионалните здравни инспекции“.
§ 119. В Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 86 от 2003 г.; изм., бр. 70 от 2004 г., бр. 77, 87, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34 и 63 от 2006 г., бр. 36, 70 и 105 от 2008 г., бр. 82 и 95 от 2009 г. и бр. 41 и 63 от 2010 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 39, ал. 1, т. 8 думите „регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ)“ се заменят с „регионалната здравна инспекция (РЗИ)“ и след думата „една“ абревиатурата „РИОКОЗ“ се заменя с „РЗИ“.
2. В чл. 95, ал. 1 абревиатурата „РИОКОЗ“ се заменя с „регионалната здравна инспекция“.
3. В чл. 118б, ал. 1 абревиатурата „РИОКОЗ“ се заменя с „регионалната здравна инспекция“.
§ 120. В Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90 от 1999 г.; изм., бр. 102 от 2003 г., бр. 70 от2004 г., бр. 87, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 31, 34, 51, 55 и 96 от 2006 г., бр. 31, 51 и 53 от 2007 г., бр. 36 и 69 от 2008 г., бр. 23, 41, 74, 82 и 93 от 2009 г. и бр. 23, 25, 59 и 80 от 2010 г.) навсякъде думите „регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве“, „регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве“ и „РИОКОЗ“ се заменят съответно с „регионалната здравна инспекция“, „регионалните здравни инспекции“ и „РЗИ“.
§ 121. Законът влиза в сила от 1 януари 2011 г. с изключение на:
1. параграфи 1, 16, 20, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 42, 44, § 56, т. 1 и 2, § 65, 68, 70, 76, 80, 81, 90, 92, 96, § 102, т. 3, 4, 5, 7 и 8, § 105, т. 1, 3 и 5, § 107, т. 1, 2, 3, 4, 6, буква „а“, т. 7, 10, 11, 13 и 15, буква „а“, § 109, 110, 112, 113, § 115, т. 5, § 116, т. 4 и 6, § 117, т. 5 и 7 и § 118, т. 1, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“;
2. параграф 102, т. 1, 2 и 6, които влизат в сила от 1 март 2011 г.;
3. параграфи 22, т. 1 (относно чл. 36, ал. 1, изречение второ), § 37, § 48, т. 2, § 51 и 59, които влизат в сила от 1 юли 2011 г.;
4. параграф 107, т. 15, буква „б“, който влиза в сила от 30 септември 2011 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 30 ноември 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

9985