Народно събрание
брой: 94, от дата 30.11.2010 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.7


Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни

 

УКАЗ № 314
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни, приет от ХLI Народно събрание на 16 ноември 2010 г.
Издаден в София на 23 ноември 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Маргарита Попова
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни (обн., ДВ, бр. 1 от 2002 г.; изм., бр. 70 и 93 от 2004 г., бр. 43 и 103 от 2005 г., бр. 30 и 91 от 2006 г., бр. 57 от 2007 г. и бр. 42 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Комисията съдейства за провеждането на държавната политика в областта на защита на личните данни.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 2. В чл. 10, ал. 1 се създават т. 10, 11 и 12:
„10. участва в дейностите, осъществявани от международните организации по въпросите в областта на защита на личните данни;
11. участва в преговорите и сключването на двустранни или многостранни споразумения по въпроси от своята компетентност;
12. организира и координира обучението в областта на защитата на личните данни на администраторите на лични данни.“
§ 3. В чл. 28 ал. 2 се изменя така:
„(2) Администраторът на лични данни предоставя информацията по ал. 1 безплатно.“
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 16 ноември 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цецка Цачева
9301