Министерски съвет
брой: 84, от дата 26.10.2010 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.18


Постановление № 251 от 22 октомври 2010 г. за изменение на Постанов­ление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251 ОТ 22 ОКТОМВРИ 2010 Г.
за изменение на Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (обн., ДВ, бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 52, 56, 58, 61 и 74 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Разходите за заплати за съответния месец се извършват до ограничения по ал. 1 размер за изплащане на основните месечни заплати, допълнителните и други трудови възнаграждения по Кодекса на труда, по Закона за държавния служител, по друг закон или нормативен акт, с колективен трудов договор и/или с вътрешни правила за работната заплата, и/или с индивидуален трудов договор.“
3. Алинея 7 се отменя.
§ 2. В чл. 8, ал. 1 и 2 думите „чл. 1, ал. 2“ се заменят с „чл. 1, ал. 1“.
§ 3. Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 се изменя така:
 
„Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1
Разходи за заплати на първостепенни разпоредители с бюджетни кредити по чл. 6, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.
 

по ред
Първостепенни разпоредители с бюджетни кредити
Разходи за заплати по месеци през 2010 г. (лв.)
януари
февруари
март
април
май
юни
юли
август
септември
октомври
ноември
декември
А
Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Министерски съвет – общо
2 335 200
2 335 200
2 335 200
2 335 200
2 335 200
2 335 200
2 335 200
2 335 200
2 335 200
2 335 200
2 335 200
2 335 200
2.
Министерство на финансите – общо
9 517 500
9 517 500
9 517 500
9 517 500
9 517 500
9 517 500
9 517 500
9 517 500
9 517 500
9 517 500
9 517 500
9 517 500
3.
Министерство на външните работи – общо
1 131 300
1 131 300
1 131 300
1 131 300
1 131 300
1 131 300
1 131 300
1 131 300
1 131 300
1 131 300
1 131 300
1 131 300
4.
Министерство на правосъдието – общо
678 087
678 087
678 087
678 087
678 087
678 087
678 087
678 087
678 087
678 087
678 087
678 087
5.
Министерство на труда и социалната политика – общо
4 285 373
4 285 373
4 285 373
4 285 373
4 285 373
4 285 373
4 285 373
4 285 373
4 285 373
4 285 373
4 285 373
4 285 373
6.
Министерство на здравеопазването – общо
8 913 915
8 913 915
8 913 915
8 913 915
8 913 915
8 913 915
8 913 915
8 913 915
8 913 915
8 913 915
8 913 915
8 913 915
7.
Министерство на образованието, младежта и науката – общо
1 166 316
1 166 316
1 166 316
1 166 316
1 166 316
1 166 316
1 166 316
1 174 506
1 174 506
1 174 506
1 174 506
1 174 506
8.
Министерство на културата – общо
2 681 424
2 681 424
2 681 424
2 681 424
2 681 424
2 681 424
2 681 424
2 681 424
2 681 424
2 681 424
2 681 424
2 681 424
9.
Министерство на околната среда и водите – общо
997 020
997 020
997 020
997 020
997 020
997 020
997 020
997 020
997 020
997 020
997 020
997 020
10.
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – общо
1 560 758
1 560 758
1 560 758
1 560 758
1 560 758
1 560 758
1 560 758
1 560 758
1 560 758
1 560 758
1 560 758
1 560 758
11.
Министерство на регионалното развитие и благоустройството – общо
1 975 703
1 975 703
1 975 703
1 975 703
1 975 703
1 975 703
1 975 703
1 975 703
1 975 703
1 975 703
1 975 703
1 975 703
12.
Министерство на земеделието и храните – общо
7 463 700
7 463 700
7 463 700
7 463 700
7 463 700
7 463 700
7 463 700
7 463 700
7 463 700
7 463 700
7 463 700
7 463 700
13.
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията – общо
1 823 366
1 823 366
1 823 366
1 823 366
1 823 366
1 823 366
1 823 366
1 823 366
1 823 366
1 823 366
1 823 366
1 823 366
14.
Министерство на физическото възпитание и спорта – общо
124 247
124 247
124 247
124 247
124 247
124 247
124 247
124 247
130 830
151 340
151 340
151 342
15.
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (с изборните длъжности)
91 074
91 074
91 074
91 074
91 074
91 074
91 074
91 074
91 074
91 074
91 074
91 074
16.
Комисия за защита от дискриминация (с изборните длъжности)
76 725
76 725
76 725
76 725
76 725
76 725
76 725
76 725
76 725
76 725
76 725
76 725
17.
Комисия за защита на личните данни (с изборните длъжности)
72 000
72 000
72 000
72 000
72 000
72 000
72 000
72 000
72 000
72 000
72 000
72 000
18.
Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (с изборните длъжности)
255 753
255 753
255 753
255 753
255 753
255 753
255 753
255 753
255 753
255 753
255 753
255 753
19.
Омбудсман
50 910
50 910
50 910
50 910
50 910
50 910
50 910
50 910
50 910
50 910
50 910
50 910
20.
Национален статистически институт – общо
704 186
704 186
704 186
704 186
704 186
704 186
704 186
704 186
704 186
704 186
704 186
704 190
21.
Комисия за защита на конкуренцията (с изборните длъжности)
93 600
93 600
93 600
93 600
93 600
93 600
93 600
93 600
93 600
93 600
93 600
93 600
22.
Комисия за регулиране на съобщенията (с изборните длъжности)
210 313
210 313
210 313
210 313
210 313
210 313
210 313
210 313
210 313
210 313
210 313
210 313
23.
Съвет за електронни медии (включително административно-техническата служба)
63 070
63 070
63 070
63 070
63 070
63 070
63 070
63 070
63 070
63 070
63 070
63 130
24.
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (с длъжностите по чл. 12, ал. 5 ЗЕ)
129 418
129 418
129 418
129 418
129 418
129 418
129 418
129 418
129 418
129 418
129 418
129 420
25.
Агенция за ядрено регулиране (с длъжностите по чл. 6, ал. 3 от Закона за без­опасно използване на ядрената енергия)
73 995
73 995
73 995
73 995
73 995
73 995
73 995
73 995
73 995
73 995
73 995
74 003
26.
Държавна комисия по сигурността на информацията (с изборните длъжности)
103 275
103 275
103 275
103 275
103 275
103 275
103 275
103 275
103 275
103 275
103 275
103 275
27.
Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“
329 400
329 400
329 400
329 400
329 400
329 400
329 400
329 400
329 400
329 400
329 400
329 400
28.
Министерство на вътрешните работи – Държавна агенция за бе-жанците
88 380
88 380
88 380
88 380
88 380
88 380
88 380
88 380
88 380
88 380
88 380
88 380

Забележки:
1. В разходите за заплати са включени и възнагражденията на лицата, заемащи ръководни длъжности, определени с акт, приет от Народното събрание.
2. В разходите за заплати по поредни № 7, 8, 12 и 14 не се включват държавните училища и обслужващи звена, финансирани по единни разходни стандарти.
3. В разходите за заплати по пореден № 4 не са включени разходите за заплати на служителите от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и Главна дирекция „Охрана“ на Министерството на правосъдието.“
Заключителни разпоредби
§ 4. Необходимите средства за прилагане на постановлението се осигуряват в рамките на одобрените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. средства по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити.
§ 5. (1) В Постановление № 324 на Министерския съвет от 2009 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2010 г. (обн., ДВ, бр. 3 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 31, 61 и 75 от 2010 г.) чл. 103 се отменя.
(2) За 2010 г. средства от централния бюджет за парични награди и обучение по чл. 30 от Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 53 и 64 от 2008 г., бр. 34, 71, 78 и 83 от 2009 г. и бр. 4, 5, 19 и 65 от 2010 г.; попр., бр. 66 от 2010 г.) не се предоставят по бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желязков
8532