Министерство на финансите
брой: 83, от дата 22.10.2010 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.58


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

 

МИНИСТЕРСТВО  НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (обн., ДВ, бр. 1 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2007 г., бр. 8 от 2008 г., бр. 3 от 2009 г., бр. 1 от 2010 г.; попр., бр. 2 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 11 от 2010 г.; доп., бр. 58 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 8, ал. 2 и в чл. 9 думите „10-дневен срок“ се заменят със „7-дневен срок“.
§ 2. В приложение № 1, в Указанията за попълване на Декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 12 се създава нова позиция 93:
„93 – за специализантите, които получават възнаграждение по договор за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определена по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето“.
2. В т. 16 – позиции 4 и 5, т. 16.7 и т. 16.8 думите „91 и 92“ се заменят с „91, 92 и 93“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“ с изключение на § 2, който влиза в сила от 31 юли 2010 г.
Министър: С. Дянков
8244