Народно събрание
брой: 78, от дата 5.10.2010 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Закон за изменение и допълнение на Закона за народната просвета

 

УКАЗ № 273
На основание чл.98, т.4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за народната просвета, приет от ХLI Народно събрание на 23 септември 2010 г.
Издаден в София на 30 септември 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Маргарита Попова
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за народната просвета (обн., ДВ, бр. 86 от 1991 г.; изм., бр. 90 от 1996 г., бр. 36, 124 и 153 от 1998 г., бр. 67 и 68 от 1999 г., бр. 90 и 95 от 2002 г., бр. 29, 71, 86 и 114 от 2003 г., бр. 40 от 2004 г., бр. 28, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 41 и 105 от 2006 г., бр. 113 от 2007 г., бр. 50 от 2008 г. и бр. 35, 36 и 74 от 2009 г. и бр. 50 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 19 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думата „Родителите“ се добавя „или настойниците“.
2. В ал. 3 след думата „родителите“ се добавя „или настойниците“.
§ 2. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. (1) Предучилищната подготовка на децата две години преди постъпването им в първи клас е задължителна, но не по-рано от годината, в която детето навършва 5-годишна възраст.
(2) Предучилищната подготовка на децата по ал. 1 се осъществява в подготвителни групи в детските градини или подготвителни групи в училищата, като родителите и настойниците не заплащат такса за обучението.
(3) Предучилищната подготовка на децата по ал. 1 се осъществява при спазване на следните изисквания:
1. осигурена среда, съобразена с възрастовите особености на децата, която създава гаранции за опазване на физическото и психическото им здраве и благополучие;
2. осигуреност с учители и помощник-възпитатели, отговарящи на изискванията за заемане на длъжността, определени в този закон и подзаконовите актове по прилагането му;
3. целодневна или полудневна организация на предучилищната подготовка, която включва и условия за отдих на децата;
4. осигурено столово хранене, организирано в съответствие с изискванията, определени в наредби на министъра на здравеопазването - при целодневна организация на предучилищната подготовка;
5. осигурен безплатен транспорт, в случаите по чл. 26, ал. 3.
(4) Предучилищната подготовка по ал. 1 се извършва при условия и по ред, определени в този закон, правилника за прилагането му и в държавното образователно изискване по чл. 16, т. 1.
(5) За деца, които не владеят добре български език, освен подготовката по ал. 1 се осигурява и обучение по български език по специализирана методика за усвояване на български език.“
§ 3. В чл. 20а ал. 2 се изменя така:
„(2) В случаите по чл. 20, ал. 1 родителите или настойниците могат да избират дали предучилищната подготовка да се извършва в подготвителна група в детска градина или в училище.“
§ 4. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) На децата и учениците, които подлежат на задължителна подготовка или задължително обучение в населено място, в което няма детска градина или училище, осъществяващи предучилищна подготовка в съответната подготвителна група или обучение в съответния клас, се осигурява безплатен транспорт до детска градина или училище в най-близкото населено място на територията на общината или на съседна община.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „съответно училище по ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 6, 7 и 8“ се заменят с „училище“, а думите „интернатно обучение“ се заменят с „общежитие“.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така :
„(5) На пътуващите ученици от I до VIII клас, които се обучават в средищните училища по ал. 4, се осигурява целодневна организация на учебния ден и столово хранене, финансовите средства за които се определят в съответствие с финансовите правила по § 6в, ал. 5. Столовото хранене се организира в съответствие с изискванията, определени в наредби на министъра на здравеопазването.“
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 3 и 4“ и думите „ал. 4“ се заменят с „ ал. 5“.
§ 5. В чл. 36, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. задължителната предучилищна подготовка на децата и задължителното училищно обучение на учениците до 16-годишна възраст;“.
2. В т. 5 след думите „за столово хранене“ се добавя „организирано в съответствие с изискванията, определени в наредби на министъра на здравеопазването, за“, думите „ чл. 26, ал. 3“ се заменят с „чл. 26, ал. 3 и 4“ и думите „чл. 26, ал. 4“ се заменят с „чл. 26, ал. 5“.
§ 6. В чл. 45 ал. 2 се изменя така:
„(2) Имотите или части от тях и вещите, освободени в резултат на закриване или пре­образуване на държавни и общински училища, детски градини и обслужващи звена, се използват за образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности по реда на Закона за държавната собственост, на Закона за общинската собственост и подзаконовите актове по прилагането им.“
§ 7. В чл. 47 след думите „децата си“ се добавя „в детските градини и“, а след думите „подлежат на“ се добавя „задължителна предучилищна подготовка или“.
§ 8. В § 6в от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) „Средищно училище“ по смисъла на този закон е училище по чл. 26, ал. 1, т. 1 - 4 или 6, което се намира в най-близкото населено място на територията на общината или на съседна община, където се обучават учениците от населените места, в които няма училище.“
2. В ал. 5:
а) в текста преди т. 1 думите „ чл. 26, ал. 3 и 4“ се заменят с „чл. 26, ал. 4 и 5“;
б) в т. 3 след думите „столово хранене“ се добавя „организирано в съответствие с изискванията, определени в наредби на министъра на здравеопазването“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 9. В срок до началото на учебната 2012 - 2013 г. общините създават необходимите условия за осъществяване на задължителната предучилищна подготовка по чл. 20, ал. 1 в съответствие с изискванията на този закон и подзаконовите актове по прилагането му.
§ 10. (1) В срока по § 9 предучилищната подготовка по чл. 20, ал. 1 е задължителна за децата, които са навършили 6-годишна възраст в съответната календарна година и подлежат на задължителна предучилищна подготовка една година преди постъпването им в първи клас.
(2) В срока по § 9 разпоредбата на чл. 20, ал. 1 се прилага за децата, които са навършили 5-годишна възраст в съответната календарна година и подлежат на задължителна предучилищна подготовка само в населените места и общините, които са осигурили условията за извършването на предучилищната подготовка в съответствие с изискванията по чл. 20, ал. 3 и 4, след решение на съответния общински съвет, при съгласуване с мнението на родителите или настойниците им и с възможност за максимално включване в предучилищната подготовка на децата, навършили 5-годишна възраст.
§ 11. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на:
1. параграфи 1, 4, 5 и 8, които влизат в сила от учебната 2010 - 2011 г.;
2. параграф 7, който влиза в сила от учебната 2012 - 2013 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 23 септември 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

7746