Президент на републиката
брой: 64, от дата 17.8.2010 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.3


Указ № 238 за освобождаване на генерал-майор Пламен Иванов Студенков от длъжността директор на служба „Военна информация“ и от военна служба, считано от 1 септември 2010 г.

 

УКАЗ № 238
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Освобождавам генерал-майор Пламен Иванов Студенков от длъжността директор на служба „Военна информация“ и от военна служба, считано от 1 септември 2010 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 30 юли 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Маргарита Попова
6613