Министерски съвет
брой: 61, от дата 6.8.2010 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.32


Постановление № 154 от 29 юли 2010 г. за изменение и допълнение на Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 154 ОТ 29 ЮЛИ 2010 Г.
за изменение и допълнение на Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (обн., ДВ, бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 52 и 56 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „съответната оперативна програма“ се заменят със „съответните програми, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове“.
2. Създава се ал. 10:
„(10) Когато допълнителните възнаграждения се изплащат за сметка на техническата помощ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., се спазва редът за предоставяне на финансова помощ, установен с Наредба № 13 от 2008 г. за организацията по предоставяне на финансова помощ за изпълнение на дейностите по линия на техническата помощ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 1 и 50 от 2009 г. и бр. 10 и 44 от 2010 г.).“
§ 2. В чл. 7 се създава ал. 5:
„(5) Необходимите средства за изплащане на допълнителни възнаграждения на служителите по чл. 6, ал. 2 и 5 на администрацията по пореден № 8 от приложение № 8 се осигуряват при спазване на реда за предоставяне на финансова помощ, установен с Наредба № 13 от 2008 г. за организацията по предоставяне на финансова помощ за изпълнение на дейностите по линия на техническата помощ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.“
§ 3. В приложение № 8 към чл. 6, ал. 4 се правят следните изменения:
1. В пореден № 1, т. 2 думите „ОП „Техническа помощ“ се заменят с „Републиканският бюджет“.
2. В пореден № 8, т. 2 думите „Техническа програма за развитие на селските райони“ се заменят с „Републиканският бюджет“.
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2010 г. с изключение на разпоредбата на чл. 6, ал. 2, която влиза в сила от 1 май 2010 г.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Росен Желязков
6395