Народно събрание
брой: 62, от дата 10.8.2010 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.10


Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване

 

УКАЗ № 233
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, приет от ХLI Народно съб­рание на 29 юли 2010 г.
Издаден в София на 30 юли 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Маргарита Попова
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г., изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 26 от 2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г. и бр. 19, 26, 43 и 49 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, изречение второ думата „директора“ се заменя с „управителя“.
2. В ал. 3, т. 2 думата „директорът“ се заменя с „управителят“.
§ 2. В чл. 15, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думата „директора“ се заменя с „управителя“.
2. В т. 5 думата „директора“ се заменя с „управителя“.
3. В т. 6 думите „изпълняващ длъжността директор на НЗОК“ се заменят с „възлагане на подуправителя на НЗОК да изпълнява длъжността управител на НЗОК“.
§ 3. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „Директорът“ се заменя с „Управителят“.
2. В ал. 2 думата „директор“ се заменя с „управител“.
3. В ал. 3 думата „Директор“ се заменя с „Управител“.
4. В ал. 4:
а) в текста преди т. 1 думата „директора“ се заменя с „управителя“;
б) в т. 4 думата „директор“ се заменя с „управител“.
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) В случаите по ал. 4 надзорният съвет възлага на подуправителя на НЗОК временно да изпълнява длъжността управител на НЗОК. Народното събрание приема решение за избор на нов управител на НЗОК в срок, не по-дълъг от 30 дни от прекратяването на договора на управителя в случаите по ал. 4.“
6. В ал. 6 думата „директора“ се заменя с „управителя“.
7. В ал. 7:
а) в текста преди т. 1 думата „Директорът“ се заменя с „Управителят“;
б) в т. 11 думите „със заместник-директорите“ се заменят със „с подуправителя“.
§ 4. В чл. 19а се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При осъществяване на своите правомощия управителят на НЗОК се подпомага от подуправител.“
2. В ал. 2 думата „Заместник-директор“ се заменя с „Подуправител“.
3. Алинея 3 се отменя.
§ 5. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „директор и заместник-директор на НЗОК и на РЗОК“ се заменят с „управител и подуправител на НЗОК и за директор и заместник-директор на РЗОК“.
2. В ал. 2 думата „Директорите“ се заменя с „Лицата по ал. 1“.
§ 6. В чл. 45 се създава ал. 10:
„(10) За денталните дейности, включени в основния пакет, определен в наредбата по ал. 2, се допуска заплащане и/или доплащане от задължително здравноосигурените лица при условията и по реда на чл. 55в.“
§ 7. В останалите текстове на закона думите „директора на Националната здравноосигурителна каса“, „директор на НЗОК“, „директора на НЗОК“, „Директорът на НЗОК“ и „директорът на НЗОК“ се заменят съответно с „управителя на Националната здравноосигурителна каса“, „управител на НЗОК“, „управителя на НЗОК“, „Управителят на НЗОК“ и „управителят на НЗОК“.
§ 8. В допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
 1. Наименованието се изменя така: „Допълнителни разпоредби“.
 2. Създава се § 1а:
 „§ 1а. (1) Националната здравноосигурителна каса, районните здравноосигурителни каси и Комисията за финансов надзор осигуряват възможност за предоставяне на информация и приемане на заявления и документи по този закон по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронното управление.
(2) Предоставянето на информация и приемането на заявления и документи по електронен път се извършват след осигуряване на съответните технически и организационни условия, както и на съответните програмни продукти.“
§ 9. В § 19к от преходните и заключителните разпоредби думите „до 31 декември 2011 г.“ се заменят с „до 31 декември 2010 г.“.
§ 10. В § 67, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 101 от 2009 г.; изм., бр. 19 от 2010 г.) думите „директорът на НЗОК “ се заменят с „управителят на НЗОК“.
§ 11. В § 68, ал. 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 101 от 2009 г.; изм., бр. 19 от 2010 г.) думата „директора“ се заменя с „управителя“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 12. (1) Правомощията на управителя на НЗОК се изпълняват от заварения до влизането в сила на този закон директор на НЗОК до приключването на мандата му.
(2) Трудовите договори на заварените до влизането в сила на този закон заместник-директори на НЗОК се прекратяват с предизвестие по чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.
§ 13. В Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г. (ДВ, бр. 99 от 2009 г.) в § 10 от преходните и заключителните разпоредби думите „директора на Националната здравноосигурителна каса, както и на“ се заменят с „управителя на Националната здравноосигурителна каса, както и на изпълнителния директор на“.
§ 14. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г. и бр. 41, 42 и 50 от 2010 г.) в чл. 102, ал. 2 думите „директора на НЗОК“ се заменят с „управителя на НЗОК“.
§ 15. В Закона за интеграция на хората с увреждания (обн., ДВ, бр. 81 от 2004 г.; изм., бр. 28, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 33, 37, 63, 95, 97 и 108 от 2006 г., бр. 31, 46 и 108 от 2007 г., бр. 41 и 74 от 2009 г. и бр. 24 от 2010 г.) в чл. 44, ал. 4 думата „директорът“ се заменя с „управителят“.
§ 16. В Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (обн., ДВ, бр. 94 от 2008 г.; изм., бр. 10, 26 и 101 от 2009 г.) в чл. 3, т. 19 думата „директорът“ се заменя с „управителят“.
§ 17. В Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (обн., ДВ, бр. 38 от 2000 г.; изм., бр. 28 и 74 от 2002 г., бр. 8 от 2003 г., бр. 38 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 38 и 73 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 33, 69 и 94 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г. и бр. 18 от 2010 г.) в чл. 2, ал. 1, т. 22 думата „директорът“ се заменя с „управителят“.
§ 18. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на:
1. параграф 6, който влиза в сила от 1 януари 2011 г.;
2. параграф 8, който влиза в сила от 30 септември 2011 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 29 юли 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева
6406