Народно събрание
брой: 62, от дата 10.8.2010 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.5


Закон за ратифициране на Изменението на чл. 20, ал. 1 от Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените

 

УКАЗ № 228
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Изменението на чл. 20, ал. 1 от Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, приет от ХLI Народно събрание на 27 юли 2010 г.
Издаден в София на 30 юли 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Маргарита Попова
ЗАКОН
за ратифициране на Изменението на чл. 20, ал. 1 от Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените
Член единствен. Ратифицира Изменението на чл. 20, ал. 1 от Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените от 18 декември 1979 г. (ратифицирана с Указ № 1944 на Държавния съвет от 18 септември 1981 г.; обн., ДВ, бр. 17 от 2010 г.), прието на Осмата среща на държавите – страни по конвенцията, на 22 май 1995 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 27 юли 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева
6342