Народно събрание
брой: 59, от дата 31.7.2010 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.3


Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта

 

УКАЗ № 217
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, приет от ХLI Народно събрание на 21 юли 2010 г.
Издаден в София на 28 юли 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Маргарита Попова
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта (обн., ДВ, бр. 112 от 2001 г.; изм., бр. 54 и 120 от 2002 г., бр. 26, 86 и 114 от 2003 г., бр. 52 и 81 от 2004 г., бр. 27 и 38 от 2005 г., бр. 18, 30, 33 и 48 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 26, 89 и 109 от 2008 г., бр. 10, 32, 41 и 74 от 2009 г. и бр. 49 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 7а се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) За целите на изпълнението на държавната политика по заетостта Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ и Агенцията по заетостта обменят информация при условия и по ред, определени в сключено между тях споразумение.“
§ 2. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 8 думите „изследванията на пазара на труда“ се заменят с „изследване и прогнозиране на пазара на труда“.
2. Създава се нова т. 11:
„11. възнаграждения на външни експерти за участие в комисии за провеждане на изпити за придобиване на професионална квалификация;“.
3. Досегашните т. 11, 12 и 13 стават съответно т. 12, 13 и 14.
4. Създава се т. 15:
„15. разходи по заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 1 „Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването“ и 2 „Повишаване на производителността и адаптивността на заетите“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, когато тези разходи са верифицирани от Управляващия орган, платени са и са допустими по този закон.“
§ 3. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. В ал. 3, т. 2 думата „молба“ се заменя със „заявление“.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Лицата имат право на следваща регистрация не по-рано от изтичането на 6 месеца след прекратяване на предходната регистрация на основание ал. 3, т. 1 и ал. 4, т. 1 – 5 и 7 и при условие че нямат задължения към бюджета поради неспазване изискванията на договорите, сключени при участието им в програми, мерки и обучения, финансирани със средства за активна политика на пазара на труда, включително по програми на Европейския съюз.“
§ 4. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Агенцията по заетостта осигурява достъп до информацията по ал. 2, т. 1 чрез електронната си страница. Съдържанието на достъпната информация се определя с правилника за прилагане на този закон.“
2. Досегашните ал. 3, 4, 5 и 6 стават съответно ал. 4, 5, 6 и 7.
§ 5. Създава се чл. 22а:
„Чл. 22а. (1) Работодателите обявяват задължително в териториалните поделения на Агенцията по заетостта свободните работни места за лица, работещи по трудово правоотношение, в администрация по смисъла на Закона за администрацията, в държавни предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон и в общински предприятия.
(2) В срок до 14 работни дни от датата на обявяване на работното място по ал. 1 териториалните поделения на Агенцията по заетостта насочват търсещи работа лица, отговарящи на изискванията за заемане на работното място.“
§ 6. В чл. 25, ал. 2 т. 4 се изменя така:
„4. програми за заетост.“
§ 7. Създава се чл. 27а:
„Чл. 27а. (1) За регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа могат да кандидатстват физически и/или юридически лица, които отговарят на следните условия:
1. нямат парични задължения към държавата или към общината по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване;
2. не са обявени в несъстоятелност;
3. не са в производство по ликвидация, а за лицата по ал. 2 – не се намират в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
4. нямат наложени административни наказания по чл. 81, ал. 1 или 2 за нарушения на чл. 28, ал. 1, 3, 4 и ал. 7, т. 2 в период три години преди датата на кандидатстване за регистрация;
5. членовете на управителните и/или контролните органи на юридическите лица:
а) не са лица с налагани наказания по чл. 81, ал. 1 или 2 за нарушения на чл. 28, ал. 1, 3, 4 и ал. 7, т. 2 в период три години преди датата на кандидатстване за регистрация;
б) не са били членове на управителни и/или контролни органи на лица, на които са налагани наказания по чл. 81, ал. 1 или 2 за нарушения на чл. 28, ал. 1, 3, 4 и ал. 7, т. 2 в период три години преди датата на кандидатстване за регистрация.
(2) Лицата, регистрирани по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, доказват обстоятелствата по ал. 1, т. 1 – 3 съобразно законодателството на държавата по регистрация.“
§ 8. В чл. 28 се създават ал. 9 и 10:
„(9) Лицата по чл. 27, ал. 2, т. 2 задължително предоставят в Агенцията по заетостта информация за обявените при тях свободни работни места и за работните места, които вече са заети или е отпаднала необходимостта за намиране на кандидат:
1. когато посредникът разполага с електронен регистър за наличните работни места, достъпен в интернет пространството, той предоставя права за връзка с него чрез интернет страницата на Агенцията по заетостта;
2. когато посредникът не разполага с електронен регистър за наличните работни места, достъпен в интернет пространството, той се задължава да ги обяви чрез регистрацията им в „Е-трудова борса“ на интернет страницата на Агенцията по заетостта.
(10) Агенцията по заетостта осигурява достъп до информацията по ал. 9 чрез интернет страницата си. Съдържанието, условията и редът за обмен на информация между Агенцията по заетостта и лицата по чл. 27, ал. 2, т. 2 се определят с правилника за прилагане на този закон.“
§ 9. В чл. 30а се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точки 4 и 5 се изменят така:
„4. дължими вноски за сметка на работодателя за фонд „Пенсии“, фонд „Трудова злополука и професионална болест“, фонд „Общо заболяване и майчинство“ върху полученото, включително начисленото и неизплатено, брутно трудово възнаграждение или неначисленото брутно трудово възнаграждение, включително възнаграждението по т. 3 и 6, съгласно чл. 6, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, както и за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и Националната здравноосигурителна каса;
5. дължими вноски за сметка на работодателя за фонд „Безработица“ върху полученото, включително начисленото и неизплатено, брутно трудово възнаграждение или неначисленото брутно трудово възнаграждение, включително възнаграждението по т. 3 и 6, съгласно чл. 6, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване;“
б) в т. 11 думите „и 49а“ се заличават;
в) точки 14 и 15 се отменят;
г) в т. 21 думите „и чл. 49а, ал. 4“ се заличават.
2. В ал. 2:
а) в т. 2 думите „на лицата по чл. 48а, 49 и 49а“ се заменят с „на лицата по чл. 49“;
б) в т. 5 думите „и чл. 49а, ал. 1“ се заличават;
в) в т. 8 думите „14, 15 и“ се заличават;
г) в т. 13 думите „и чл. 49а, ал. 1“ се заличават.
§ 10. В чл. 30б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „териториалното поделение на Агенцията по заетостта и“ се заменят с „Агенцията по заетостта чрез териториалното поделение и“;
б) в т. 4 думите „или по чл. 48а“ се заличават.
2. В ал. 3 думите „лицето по чл. 48а“ и запетаята след тях се заличават.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Предоставянето на средства по чл. 30а се извършва, при условие че същите разходи не са финансирани от други източници.“
§ 11. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Министерският съвет, Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта, отделни министерства и други държавни институции или областни администрации и социалните партньори, както и юридически лица с нестопанска цел, регис­трирани по реда на глава трета от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, съвместно със социалните партньори могат да разработват и предлагат за финансиране и реализиране програми за увеличаване на заетостта, свързани с приоритетите на национални стратегически документи за развитие и Националния план за действие по заетостта, както и програми за заетост, ограмотяване, професионално обучение и обучение по ключови компетентности на групи в неравностойно положение на пазара на труда.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Ежегодно по решение на Националния съвет за насърчаване на заетостта се съставя комисия за оценка и подбор на програми/проекти, предлагани по реда на ал. 1 и чл. 25 и 33. В състава на комисията влизат представители на представителните организации на работниците и служителите на национално равнище, представителните организации на работодателите на национално равнище, Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта. Условията и редът на работа и функциите на комисията се определят с правилника за прилагане на този закон.“
3. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 3, 4 и 5.
§ 12. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, изречение второ след думите „по ал. 1“ се поставя запетая и се добавя „както и програми за заетост и обучение на лицата, освободени от работа в резултат от масови уволнения“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Регионалните програми за заетост и обучение се разработват по инициатива на областните и общинските администрации, социалните партньори и други юридически лица и се представят периодично за одобряване в комисиите по заетостта към областните съвети за развитие. Комисиите по заетостта предлагат одобрените регионални програми за заетост и обучение за финансиране при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на този закон.“
§ 13. В чл. 41, изречение първо думите „но за не повече от 6 месеца“ се заменят с „но за не повече от 9 месеца“.
§ 14. В чл. 42а, ал. 3, т. 3 думата „молба“ се заменя със „заявление“.
§ 15. В чл. 47, ал. 1 думите „и молба от лицето“ се заменят с „и заявление от лицето“.
§ 16. Член 48а се отменя.
§ 17. В чл. 49, ал. 2 думите „правата си по ал. 1, по чл. 47 или по чл. 49а“ се заменят с „правата си по ал. 1 или по чл. 47“.
§ 18. Член 49а се отменя.
§ 19. В чл. 49б думите „На лицата по чл. 47, 49 и 49а“ се заменят с „На лицата по чл. 47 и 49“.
§ 20. В чл. 50 думите „за срок 12 месеца“ се заменят със „за срок не повече от 12 месеца“.
§ 21. В глава шеста, раздел VІІІ се създава чл. 55д:
„Чл. 55д. За всяко разкрито „зелено работно място“, на което е наето безработно лице с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца, насочено от поделение на Агенцията по заетостта, на работодателя се предоставят суми съгласно чл. 30а, ал. 2 за времето, през което лицето е било на работа, но за срок не повече от 12 месеца.“
§ 22. В чл. 56 ал. 1 се изменя така:
„(1) Работодателите, както и институциите, осъществяващи обучение на възрастни или професионално ориентиране, могат да ползват средства по този закон, ако нямат изискуеми публични задължения, нямат задължения за неизпълнение на сключени договори по програми, мерки и обучения, както и по проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, и за работодателите мярката е допустима по Закона за държавните помощи.“
§ 23. В чл. 62, ал. 3, изречение първо думите „може да“ се заличават.
§ 24. В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. лицата по чл. 48 и 49;“.
2. В т. 4 след думите „към квалификацията им“ се добавя „или притежаваните от тях компетентности“.
§ 25. В чл. 76, ал. 2 думите „лицата по чл. 27, ал. 2, т. 2“ се заменят с „лицата, извършващи посредническа дейност и услуги по наемане на работа“.
§ 26. В чл. 81 ал. 2 се изменя така:
„(2) На физически и/или юридически лица, извършващи посредническа дейност и услуги в нарушение на изискванията за осъществяване на дейността, се налага глоба, съответно имуществена санкция, в размер от 1000 до 2500 лв., а при повторно нарушение – от 2500 до 5000 лв.“
§ 27. В чл. 82 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) На работодател, наел по трудово правоотношение чужденец без разрешение за работа или без регистрация в Агенцията по заетостта, или на местно лице, приело на работа командирован чужденец без разрешение за работа или без регистрация в Агенцията по заетостта, както и на чужденец, извършващ трудова дейност без разрешение за работа или без регистрация в Агенцията по заетостта, и на командирован в Република България чужденец в рамките на предоставяне на услуги без разрешение за работа или без регистрация в Агенцията по заетостта, се налага глоба или имуществена санкция в размер, определен по чл. 48 от Закона за чужденците в Република България, освен ако не подлежи на по-тежко наказание.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) На работодател, който не е декларирал в Агенцията по заетостта в законоустановения срок наемането на работа на граждани на трети държави, които не са получили разрешение за постоянно пребиваване на територията на Република България и са членове на семейство на български граждани или на граждани на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, които по силата на сключени международни договори с Европейския съюз имат право на свободно движение, се налага глоба или имуществена санкция в размер от 1000 до 2500 лв., а при повторно нарушение – от 2500 до 5000 лв.“
§ 28. В чл. 84 думите „лицата по чл. 48а“ и запетаята след тях се заличават.
§ 29. В чл. 85 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Актът за установяване на административно нарушение се връчва на нарушителя лично срещу подпис, а при невъзможност да му се връчи, се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. В случаите, когато лицето не бъде намерено на адреса на управление, на постоянния му адрес или на адреса по месторабота, връчването се извършва, като на таблото за обявления и на официалната интернет страница на органа по чл. 75, ал. 2 се поставя съобщение за съставянето на акта, подлежащ на връчване.
(3) В случаите по ал. 2 актът за установяване на административно нарушение се смята за връчен след изтичане на 7-дневен срок от поставянето на съобщението или публикуването му на официалната интернет страница на органа по чл. 75, ал. 2.“
2. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 4, 5 и 6.
§ 30. В § 1 от допълнителната разпоредба се създават т. 34 и 35:
„34. „Външен експерт по чл. 16, т. 11“ е физическо лице, предложено от работодател за участие в комисия за провеждане на изпити за придобиване на професионална квалификация и включено в списък, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта. Критериите и редът за включване в списъка се определят от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта.
35. „Зелени работни места“ са работни места, разкрити в икономически дейности, свързани с производство на стоки и предоставяне на услуги, подпомагащи опазването на околната среда, съгласно списък с икономически дейности, утвърден от министъра на околната среда и водите и министъра на труда и социалната политика.“
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 21 юли 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева
6209