Министерски съвет
брой: 56, от дата 23.7.2010 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.45


Постановление № 140 от 16 юли 2010 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140 ОТ 16 ЮЛИ 2010 Г.
за изменение на нормативни актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В Устройствения правилник на Министерството на образованието, младежта и науката, приет с Постановление № 11 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 12 от 2010 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 27, ал. 2 числото „427“ се заменя с „435“.
2. В чл. 40, т. 10 думите „и координира“ се заличават.
3. В чл. 42:
а) в т. 13 думите „и международни“ се заличават;
б) в т. 18 думите „и проекти“ се заличават.
4. В чл. 46:
а) в т. 17 думите „Европейския съюз, Структурните фондове“ се заличават;
б) в т. 21 думите „и проекти“ се заличават.
5. В чл. 48, т. 9 думите „проекти и“ се заличават.
6. В чл. 53, ал. 3 думите „един заместник главен директор“ се заменят с „двама заместник главни директори“.
7. В приложението към чл. 27, ал. 3:
а) в наименованието числото „427“ се заменя с „435“;
б) на ред „Специализирана администрация“ числото „307“ се заменя с „315”;
в) на ред „Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ числото „60“ се заменя с „68“.
§ 2. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 от Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (обн., ДВ, бр. 32 от 2010 г.; изм., бр. 52 от 2010 г.) на ред № 7 се правят следните изменения:
1. В колони № 8 – 12 числото „1 295 907“ се заменя с „1 304 097“.
2. В колона № 13 числото „15 550 884“ се заменя с „15 591 834“.
§ 3. В Устройствения правилник на Института по публична администрация към министъра на образованието, младежта и науката, приет с Постановление № 82 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 41 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 87 от 2001 г., бр. 83 и 84 от 2005 г., бр. 78 от 2006 г., бр. 58 от 2008 г., бр. 79 от 2009 г. и бр. 12 от 2010 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 11, ал. 2 числото „25“ се заменя с „23“.
2. В приложение № 2 към чл. 11, ал. 2:
а) в наименованието числото „25“ се заменя с „23“;
б) на ред „Обща администрация“ цифрата „5“ се заменя със „7“;
в) на ред „Дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско осигуряване“ цифрата „5“ се заменя със „7“;
г) на ред „Специализирана администрация“ числото „18“ се заменя с „14“;
д) на ред „Дирекция „Обучение, международна дейност и проекти“ числото „18“ се заменя с „14“.
§ 4. В т. 6 от приложение № 2 към чл. 2, ал. 3 към Постановление № 11 на Министерския съвет от 2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на образованието, младежта и науката и определяне на първо­степенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на образованието, младежта и науката (ДВ, бр. 12 от 2010 г.) числото „25“ се заменя с „23“.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желязков
6023