Народно събрание
брой: 56, от дата 23.7.2010 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.1


Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.

.

УКАЗ № 191
На основание чл.98, т.4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., приет от ХLI Народно събрание на 8 юли 2010 г.
Издаден в София на 19 юли 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:Маргарита Попова
 
 
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. (обн., ДВ, бр. 99 от 2009 г.; доп., бр. 18 от 2010 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 27 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 1 ал. 1, 2, 3 и 4 се изменят така:
„(1) Приема републиканския бюджет за 2010 г. по приходите на обща сума 15 232 293,4 хил. лв., както следва:

Показатели
Сума  (хил. лв.)
 I.
ПРИХОДИ
15 232 293,4
 1.
 Данъчни приходи
13 467 812,3
 1.1.
 Корпоративен данък
1 301 300,0
 1.2.
 
 Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите
 на местни и чуждестранни юридически лица
 
149 000,0
 1.3.
 Данък върху доходите на физически лица
2 005 218,3
 1.4.
 Данък върху добавената стойност
5 860 000,0
 1.5.
 Акцизи
3 900 000,0
 1.6.
 Мита и митнически такси
92 000,0
 1.7.
 Други данъци
160 294,0
 2.
 Неданъчни приходи
1 755 889,4
 2.1.
 Държавни такси
681 898,9
 2.2.
 Приходи и доходи от собственост
851 744,5
 2.3.
 Глоби, санкции и наказателни лихви
94 464,3
 2.4.
 Други неданъчни приходи
127 781,7
 3.
 Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми
8 591,7

 
(2) Приема републиканския бюджет за 2010 г. по разходите, трансферите и вноската в общия бюджет на Европейския съюз на обща сума 18 916 488,0 хил. лв., от които разходи на сума 8 502 298,3 хил. лв., трансфери (нето) на сума 9 634 519,3 хил. лв. и вноска в общия бюджет на Европейския съюз на сума 779 670,4 хил. лв., както следва:

Показатели
Сума
( хил. лв.)
 II.
РАЗХОДИ
8 502 298,3
 1.
Текущи разходи
6 274 348,6
 1.1.
 Заплати и възнаграждения за персонала
1 981 773,2
 1.2.
 Други възнаграждения и плащания за персонала
195 199,5
 1.3.
 Осигурителни вноски
534 329,7
 1.4.
 Стипендии
12 077,5
 1.5.
 Издръжка
1 837 544,0
 1.6.
 Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности
47 978,2
 1.7.
 Субсидии за нефинансови предприятия
402 755,2
 1.8.
 Субсидии за юридически лица с нестопанска цел
41 068,5
 1.9.
 Лихви – общо
502 606,2
 1.9.1.
 Лихви по външни заеми
367 647,3
 1.9.2.
 Лихви по вътрешни заеми
134 958,9
 1.10.
 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
719 016,6
 2.
 Капиталови разходи
947 174,8
 2.1
 Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
823 235,0
 2.2.
 Капиталови трансфери
123 939,8
 3.
 Прираст на държавния резерв (нето)
50 781,6
 4.
 Резерв за непредвидени и неотложни разходи
1 229 993,3
 
 от тях:
 
 4.1.
  – за структурни реформи и допълнителни фискални мерки
1 148 993,3
 4.2.
  – за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
81 000,0
 III.
ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) – НЕТО
9 634 519,3
1.
 Предоставени за:
9 652 128,0
1.1.
 Общините
2 156 695,0
1.2.
 Държавното обществено осигуряване
4 828 578,7
1.3.
 Националната здравноосигурителна каса
958 626,0
 
в т.ч.
 
1.3.1.
  – от Министерството на здравеопазването
17 500,0
1.4.
 Бюджета на съдебната власт
292 705,0
1.5.
 Народното събрание
50 000,0
1.6.
 Българското национално радио
48 053,0
1.7.
 Българската национална телевизия
60 088,0
1.8.
 Държавните висши училища
307 973,1
1.8.1.
  – от Министерството на образованието, младежта и науката
289 362,7
1.8.2.
  – от Министерството на отбраната
18 610,4
1.9.
 Българската академия на науките (от Министерството на образованието, младежта и науката)
59 756,1
1.10.
 Националния фонд към Министерството на финансите (нето)
389 330,6
1.11.
 Държавния фонд „Земеделие“
500 322,5
2.
 Получени:
17 608,7
2.1.
Националния осигурителен институт за Министерството на труда и социалната политика
7 150,0
2.2.
Националния осигурителен институт за Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
500,0
2.3.
Националната здравноосигурителна каса за Министерството на финансите
3 090,0
2.4.
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за Министерството на околната среда и водите
 
6 000,0
2.5.
Държавния фонд „Земеделие“ за централния бюджет за формиране на вноската в общия бюджет на ЕС
868,7
 IV.
ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
779 670,4

 
(3) Утвърждава бюджетното салдо по републиканския бюджет за 2010 г. в размер на -3 684 194,6 хил. лв.

V.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ-ІІІ-IV)
-3 684 194,6

 
(4) Утвърждава финансирането на бюджетното салдо по републиканския бюджет в размер на 3 684 194,6 хил. лв., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
VІ.
 ФИНАНСИРАНЕ
3 684 194,6
1.
 Външно финансиране (нето)
1 994 855,6
2.
 Вътрешно финансиране (нето)
1 485 027,1
3.
 Предоставени заеми към крайни бенефициенти по държавни инвестиционни заеми (нето)
2 811,9
4.
 Постъпления от приватизация
201 500,0

 
§ 2. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. Приема бюджета на Сметната палата за 2010 г. по разходите на сума 15 056,1 хил. лв. и по трансферите (нето) на сума 15 056,1 хил. лв., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
II.
 РАЗХОДИ
15 056,1
1. 
Текущи разходи
14 943,4
1.1. 
    Заплати и възнаграждения за персонала
9 700,0
1.2. 
    Други възнаграждения и плащания за персонала
525,0
1.3.           
    Осигурителни вноски
1 659,2
1.4.
    Издръжка
3 053,2
1.5.
   Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности
6,0
2. 
 Капиталови разходи
112,7
III.
ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) – НЕТО
15 056,1
1. 
Получена субсидия от централния бюджет
15 056,1
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
0,0

 
 “
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Приема бюджета на Комисията за финансов надзор за 2010 г. по приходите на сума 4 000,0 хил. лв., по разходите на сума 9 360,5 хил. лв. и по трансферите (нето) на сума 5 360,5 хил. лв., както следва:

№ 
Показатели  
Сума (хил. лв.)  
I.  
ПРИХОДИ  
4 000,0  
1.  
Неданъчни приходи  
4 000,0  
 
 
 
II.  
РАЗХОДИ  
9 360,5  
1.  
Текущи разходи  
8 943,5  
1.1.  
Заплати и възнаграждения за персонала  
4 849,3  
1.2.  
Други възнаграждения и плащания за персонала  
581,0  
1.3.  
Осигурителни вноски  
906,3  
1.4.  
Издръжка  
2 373,6  
1.5.  
Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности  
233,3  
2.  
Капиталови разходи  
417,0  
 
 
 
III.  
ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) – НЕТО  
5 360,5  
1.  
Получена субсидия от централния бюджет  
5 360,5  
 
 
 
IV.  
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
0,0  

 "
 
2. В ал. 2 думите „857,5 хил. лв.“ се заменят с „1 257,5 хил. лв.“.
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Определя приходите на сума 1 196 412,8 хил. лв., разходите на сума 5 239 128,1 хил. лв., трансферите (нето) на сума -286 789,3 хил. лв., субсидиите от / вноските за / централния бюджет на сума 4 516 965,0 хил. лв., бюджетното салдо и финансирането на сума 187 460,4 хил. лв. на държавните органи, министерствата и ведомствата за 2010 г., както следва:
(хил. лв.)

 
 
 
Държавни органи,
министерства
и ведомства
 
Приходи
 
 
 
Разходи
 
 
 
Трансфери
(нето)
 
 
Субсидии от/
вноски за/
 централния
бюджет
Бюджетно
салдо (+/-)
 
 
Финан-
сиране
 
 
 
1
Администрация на президента
 
4 185,6
 
4 185,6
 
 
2
Министерски съвет
30 000,0
70 740,8
 
40 740,8
 
 
 
в т.ч.
 
 
 
 
 
 
 
– Субсидия за вероизповеданията
 
2 900,0
 
2 900,0
 
 
3
Конституционен съд
 
1 892,0
 
1 892,0
 
 
4
Министерство на финансите
45 200,0
254 502,0
83 090,0
126 212,0
 
 
5
Министерство на външните работи
44 745,2
104 240,4
 
59 495,2
 
 
6
Министерство на отбраната
72 000,0
890 630,0
-18 610,4
837 240,4
 
 
7
Министерство на вътрешните работи
101 100,0
955 521,0
 
854 421,0
 
 
8
Министерство на правосъдието
74 000,0
142 522,8
 
68 522,8
 
 
9
Министерство на труда и социалната политика
27 000,0
798 820,8
7 150,0
764 670,8
 
 
10
Министерство на здравеопазването
40 000,0
570 094,6
-15 800,0
545 894,6
 
 
11
Министерство на образованието, младежта и науката
26 800,0
358 304,7
-349 118,9
680 623,6
 
 
12
Министерство на културата
17 700,0
92 289,1
 
74 589,1
 
 
13
Министерство на околната среда и водите
8 500,0
44 588,4
6 000,0
30 088,4
 
 
14
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
114 355,7
82 771,2
 
43 118,5
74 703,0
-74 703,0
15
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
285 955,0
248 216,2
 
24 315,2
62 054,0
-62 054,0
16
Министерство на земеделието и храните
200 340,0
256 553,4
 
56 213,4
 
 
17
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
27 074,0
68 133,7
8 700,0
42 359,7
10 000,0
-10 000,0
18
Министерство на физическото възпитание и спорта
777,2
33 729,7
 
32 952,5
 
 
19
Държавна агенция „Национална сигурност“
140,0
77 340,0
 
77 200,0
 
 
20
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
 
6 880,0
 
6 880,0
 
 
21
Комисия за защита от дискриминация
 
2 160,0
 
2 160,0
 
 
22
Комисия за защита на личните данни
 
2 120,0
 
2 120,0
 
 
23
Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност
 
4 248,0
 
4 248,0
 
 
24
Национална служба за охрана
250,0
31 240,0
 
30 990,0
 
 
25
Национална разузнавателна служба
 
17 120,0
 
17 120,0
 
 
26
Омбудсман
 
2 128,0
 
2 128,0
 
 
27
Национален статистически институт
3 455,7
17 291,3
 
13 835,6
 
 
28
Комисия за защита на конкуренцията
9 000,0
3 605,2
 
 
5 394,8
-5 394,8
29
Комисия за регулиране на съобщенията
45 570,0
8 471,9
-8 200,0
-5 900,0
22 998,1
-22 998,1
30
Съвет за електронни медии
1 000,0
1 120,0
 
120,0
 
 
31
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране
8 400,0
2 950,5
 
 
5 449,5
-5 449,5
32
Агенция за ядрено регулиране
11 000,0
4 139,1
 
 
6 860,9
-6 860,9
33
Държавна комисия по сигурността на информацията
 
4 960,0
 
4 960,0
 
 
34
Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“
2 050,0
75 617,8
 
73 567,8
 
 
 
ВСИЧКО
1 196 412,8
5 239 128,1
-286 789,3
4 516 965,0
187 460,4
-187 460,4

 
2. В ал. 2 думите „459 228,7 хил. лв.“ се заменят с „367 729,3 хил. лв.“.
§ 5. В чл. 10 ал. 1 се изменя така:
„(1) Приема размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2010 г. под формата на субсидии по механизъм, съгласно приложение № 5 и по видове: обща субсидия за делегираните от държавата дейности 1 814 772,1 хил. лв., трансфери за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия 217 660,4 хил. лв. и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 14 052,5 хил. лв., целева субсидия за капиталови разходи 110 210,0 хил. лв., в т.ч. за екологични обекти 40 000,0 хил. лв. и за изграждане и основен ремонт на общински пътища 42 500,0 хил. лв. и по общини, както следва:
(хил. лв.)

Общини
Бюджетни
взаимоотно-
шения
От тях:
обща
субсидия
за делеги-
раните
от държа-
вата
дейности
трансфери за местни дейности
целева субсидия за
капиталови разходи
обща
изравни-
телна
субсидия
за зимно
поддържане
и снего-
почистване
на общински
пътища
общо
в т.ч.
за
екологични
обекти
за изграж-
дане и
основен
ремонт
на общински
пътища
1
2(к.3+к.4+к.5+к.6)
3
4
5
6
7
8
ОБЛАСТ
БЛАГОЕВ-
ГРАД
 
 
 
 
 
 
 
Банско
4 413.9
3 965.2
158.9
46.5
243.3
 
182.4
Белица
4 056.4
3 052.7
539.6
121.6
342.5
 
286.3
Благоевград
25 836.1
23 541.2
1 763.3
67.0
464.6
 
262.4
Гоце Делчев
12 029.0
8 626.5
1 236.5
15.8
2 150.2
2 000.0
62.1
Гърмен
5 167.7
4 344.5
585.4
56.2
181.6
 
106.5
Kресна
2 152.7
1 601.9
370.7
28.2
151.9
 
110.3
Петрич
15 849.6
12 588.1
2 507.9
106.6
647.0
 
417.4
Pазлог
6 517.3
5 512.3
608.7
83.1
313.2
 
241.5
Cандански
12 913.1
10 461.8
1 729.6
101.3
620.4
 
396.6
Cатовча
6 200.4
5 118.8
831.4
35.8
214.4
 
140.4
Cимитли
4 875.8
3 767.4
785.0
72.8
250.6
 
162.0
Cтрумяни
2 646.0
2 012.1
267.0
75.2
291.7
 
223.7
Xаджи-
димово
3 905.3
3 180.2
569.8
18.3
137.0
 
71.2
Якоруда
3 655.7
2 855.8
573.7
60.4
165.8
 
115.3
ОБЛАСТ БУРГАС
 
 
 
 
 
 
 
Aйтос
8 029.1
6 328.0
1 362.8
47.7
290.6
 
187.0
Бургас  
61 216.5
59 445.3
1 248.5
44.3
478.4
 
118.8
Kамено
4 170.4
3 462.2
567.2
15.2
125.8
 
59.9
Kарнобат
9 076.7
7 210.1
1 348.9
74.3
443.4
 
290.9
Mалко
Tърново
2 137.3
1 643.0
114.1
83.1
297.1
 
222.3
Hесебър
6 232.2
5 733.6
281.0
26.7
190.9
 
104.5
Поморие
7 368.4
6 798.6
291.9
50.0
227.9
 
127.9
Приморско
4 498.7
2 003.0
61.3
8.8
2 425.6
2 350.0
34.1
Pуен
8 661.8
6 635.4
1 518.2
69.7
438.5
 
272.9
Cозопол
5 710.7
2 722.1
121.1
37.2
2 830.3
2 605.0
146.3
Средец
5 447.7
4 308.1
612.0
75.4
452.2
 
294.9
Cунгурларе
5 104.6
3 787.3
951.7
54.1
311.5
 
187.8
Царево
5 434.4
2 291.0
109.2
26.7
3 007.5
2 834.0
104.5
ОБЛАСТ
ВАРНА
 
 
 
 
 
 
 
Aврен
2 420.3
2 159.9
74.1
30.3
156.0
 
86.1
Aксаково
5 107.9
4 274.3
428.3
87.7
317.6
 
210.0
Белослав
4 471.3
4 087.4
312.3
8.8
62.8
 
34.1
Бяла
1 428.4
1 338.4
34.9
6.2
48.9
 
23.8
Bарна
86 462.1
79 552.4
2 042.2
33.7
4 833.8
4 200.0
132.3
Bетрино
1 642.7
1 273.9
193.9
26.2
148.7
 
102.5
Bълчи дол
4 127.6
3 184.5
680.9
34.8
227.4
 
136.6
Девня
2 925.2
2 626.3
175.7
19.6
103.6
 
77.3
Долни
чифлик
6 539.4
5 491.5
783.7
35.1
229.1
 
137.4
Дългопол
4 574.5
3 554.6
786.3
30.8
202.8
 
120.4
Провадия
8 317.3
6 786.5
1 182.2
47.0
301.6
 
184.0
Cуворово
2 641.4
2 161.0
324.6
23.2
132.6
 
90.4
ОБЛАСТ
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
 
 
 
 
 
 
 
Bелико
Tърново
30 661.9
28 695.2
1 134.5
143.6
688.6
 
408.7
Горна
Oряховица
12 557.5
10 504.7
1 789.6
35.2
228.0
 
108.1
Eлена
4 934.9
3 332.9
732.9
155.2
713.9
 
563.6
Златарица
1 725.3
1 368.2
166.5
28.7
161.9
 
108.9
Лясковец
3 474.1
2 787.3
535.7
22.0
129.1
 
86.2
Павликени
7 293.2
5 583.6
1 349.2
49.6
310.8
 
194.3
Полски
Tръмбеш
4 505.6
3 766.3
555.5
21.0
162.8
 
82.3
Cвищов
10 276.6
8 135.6
1 857.2
29.1
254.7
 
114.2
Cтражица
6 117.6
4 913.7
852.0
68.8
283.1
 
187.5
Cухиндол
1 617.8
1 398.4
138.2
11.1
70.1
 
43.9
ОБЛАСТ
ВИДИН
 
 
 
 
 
 
 
Белоградчик
3 389.3
2 965.8
216.8
33.7
173.0
 
100.5
Бойница
1 270.7
1 033.6
144.3
13.4
79.4
 
52.4
Брегово
3 413.2
2 952.6
327.1
18.9
114.6
 
73.4
Bидин
17 921.9
15 349.9
2 138.7
47.0
386.3
 
184.1
Грамада
899.2
635.7
168.6
14.1
80.8
 
49.6
Димово
2 727.9
2 139.2
320.2
37.5
231.0
 
147.2
Kула
2 500.1
2 021.0
316.4
24.4
138.3
 
96.2
Mакреш
886.6
642.9
176.8
7.3
59.6
 
29.1
Hово село
1 394.2
1 206.5
134.9
7.0
45.8
 
23.7
Pужинци
1 963.5
1 524.8
313.4
17.0
108.3
 
66.4
Чупрене
1 096.9
729.5
254.7
15.2
97.5
 
59.3
ОБЛАСТ ВРАЦА
 
 
 
 
 
 
 
Борован
2 452.2
1 972.0
345.7
21.1
113.4
 
82.5
Бяла Cлатина
8 032.7
6 407.2
1 375.5
43.1
206.9
 
104.9
Bраца
36 017.2
30 027.7
2 208.7
57.2
3 723.6
3 300.0
223.8
Kозлодуй
9 702.1
6 830.3
789.6
5.3
2 076.9
2 000.0
18.3
Kриводол
3 145.3
2 418.3
581.9
17.7
127.4
 
60.9
Mездра
7 478.4
5 947.4
1 102.4
62.0
366.6
 
242.6
Mизия
2 491.9
2 020.1
397.1
13.2
61.5
 
26.1
Oряхово
3 460.3
2 645.6
641.8
24.7
148.2
 
97.3
Pоман
3 301.4
2 655.6
411.5
42.7
191.6
 
137.9
Xайредин
2 161.4
1 760.3
301.7
14.0
85.4
 
54.2
ОБЛАСТ ГАБРОВО
 
 
 
 
 
 
 
Габрово
15 566.3
12 695.8
1 819.3
142.7
908.5
 
559.4
Дряново
5 186.3
4 377.6
453.1
65.4
290.2
 
208.2
Cевлиево
12 042.3
9 225.1
1 797.5
187.9
831.8
 
618.1
Tрявна
4 003.3
2 744.2
472.1
183.1
603.9
 
528.9
ОБЛАСТ
ДОБРИЧ
 
 
 
 
 
 
 
Балчик
5 815.2
5 170.1
272.4
54.3
318.4
 
212.0
Генерал
Тошево
4 977.6
3 607.9
967.6
47.5
354.6
 
186.0
Добрич
25 150.1
22 702.7
2 257.1
9.5
180.8
 
37.3
Добричка
8 145.0
5 822.1
1 574.2
99.9
648.8
 
391.4
Kаварна
5 159.3
4 704.0
195.7
38.7
220.9
 
125.2
Kрушари
3 241.9
2 591.3
436.1
28.8
185.7
 
113.0
Tервел
5 903.8
4 576.8
971.2
70.0
285.8
 
171.2
Шабла
1 955.2
1 531.7
234.3
26.4
162.8
 
103.5
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
 
 
 
 
 
 
 
Aрдино
4 918.1
3 626.6
660.6
112.1
518.8
 
373.2
Джебел
3 363.3
2 523.9
431.7
57.5
350.2
 
225.1
Kирково
7 943.8
5 771.2
1 142.3
207.4
822.9
 
607.0
Kрумовград
7 668.0
5 556.9
1 195.4
152.7
763.0
 
523.7
Kърджали
24 510.4
18 868.0
1 952.5
296.5
3 393.4
2 500.0
515.4
Mомчилград
5 892.8
4 415.4
822.8
180.6
474.0
 
326.2
Черноочене
3 656.9
2 529.3
545.4
109.1
473.1
 
334.1
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
 
 
 
 
 
 
 
Бобовдол
2 712.2
2 182.7
308.3
55.5
165.7
 
99.3
Бобошево
922.4
682.7
90.6
22.9
126.2
 
89.4
Дупница
11 836.3
9 667.3
1 880.8
32.9
255.3
 
129.3
Kочериново
2 044.2
1 515.0
302.5
37.2
189.5
 
146.1
Kюстендил
17 524.3
14 467.5
2 160.9
124.9
771.0
 
489.6
Hевестино
1 308.3
740.7
342.7
29.9
195.0
 
117.4
Pила
1 458.8
1 253.8
155.7
3.0
46.3
 
11.5
Cапарева баня
1 754.2
1 471.8
185.2
21.0
76.2
 
43.8
Tрекляно
889.5
493.6
168.3
35.4
192.2
 
138.6
ОБЛАСТ
ЛОВЕЧ
 
 
 
 
 
 
 
Aприлци
1 428.8
1 185.8
67.8
36.7
138.5
 
112.1
Летница
1 993.4
1 580.5
296.9
18.4
97.6
 
72.0
Ловеч
18 635.3
14 008.7
1 951.4
95.1
2 580.1
2 000.0
372.5
Луковит
6 015.9
4 737.2
1 037.8
35.1
205.8
 
126.8
Tетевен
6 545.1
5 280.6
984.8
44.9
234.8
 
137.7
Tроян
9 749.3
7 381.3
1 583.1
129.7
655.2
 
486.9
Угърчин
3 000.4
2 064.0
551.9
65.1
319.4
 
254.9
Ябланица
2 581.4
1 948.6
389.2
43.1
200.5
 
160.2
ОБЛАСТ МОНТАНА
 
 
 
 
 
 
 
Берковица
7 918.9
6 462.6
965.3
96.2
394.8
 
298.7
Бойчиновци
3 121.0
2 433.3
564.0
12.9
110.8
 
50.6
Брусарци
1 855.1
1 434.9
311.6
13.8
94.8
 
53.9
Bълчедръм
3 443.4
2 661.5
645.4
28.5
108.0
 
45.6
Bършец
3 085.7
2 463.9
437.4
28.2
156.2
 
110.8
Георги
Дамяново
1 820.1
1 525.5
156.3
24.8
113.5
 
64.1
Лом
9 450.9
7 941.9
1 285.5
29.4
194.1
 
110.2
Mедковец
1 511.8
1 201.8
244.8
11.6
53.6
 
26.0
Mонтана
16 822.4
13 074.2
1 936.8
28.4
1 783.0
1 500.0
111.4
Чипровци
1 235.0
844.0
281.6
25.4
84.0
 
41.0
Якимово
1 329.4
950.5
290.2
12.5
76.2
 
49.2
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
 
 
 
 
 
 
 
Батак
2 737.6
2 251.9
301.1
27.4
157.2
 
107.1
Белово
2 597.4
2 004.8
497.9
14.1
80.6
 
31.1
Брацигово
3 718.5
3 079.9
505.9
18.3
114.4
 
71.6
Bелинград
12 549.1
10 207.8
1 820.3
74.2
446.8
 
290.6
Лесичово
2 183.9
1 697.5
338.8
22.9
124.7
 
89.5
Пазарджик
30 672.3
26 412.7
3 548.1
165.0
546.5
 
263.0
Панагюрище
6 893.2
5 515.0
1 155.3
26.7
196.2
 
104.7
Пещера
5 424.8
4 417.5
848.7
29.4
129.2
 
83.9
Pакитово
5 259.2
4 322.1
740.6
31.5
165.0
 
123.1
Cептември
6 951.0
5 445.2
1 251.7
32.9
221.2
 
129.2
Cтрелча
1 556.7
1 185.2
307.6
6.7
57.2
 
26.6
ОБЛАСТ ПЕРНИК
 
 
 
 
 
 
 
Брезник
2 382.8
1 541.6
454.4
56.3
330.5
 
220.7
Земен
1 131.6
722.5
255.4
19.2
134.5
 
75.4
Kовачевци
907.0
515.2
161.7
39.9
190.2
 
156.2
Перник
19 059.2
16 819.8
1 664.0
181.1
394.3
 
173.8
Pадомир
6 224.5
5 281.7
599.3
42.8
300.7
 
168.1
Tрън
2 348.0
1 447.7
476.7
56.8
366.8
 
222.5
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
 
 
 
 
 
 
 
Белене
2 811.4
2 206.2
447.7
26.0
131.5
 
87.3
Гулянци
3 368.3
2 446.9
739.5
22.6
159.3
 
88.4
Долна
Mитрополия
5 476.9
4 013.1
1 164.0
40.2
259.6
 
157.4
Долни Дъбник
3 460.8
2 553.7
731.8
24.8
150.5
 
97.8
Искър
2 113.4
1 594.4
430.4
11.3
77.3
 
44.4
Левски
5 178.0
4 003.4
1 023.8
14.0
136.8
 
54.3
Hикопол
2 819.1
2 077.6
596.3
15.5
129.7
 
60.7
Плевен
33 895.9
29 929.3
3 250.1
123.7
592.8
 
292.0
Пордим
3 031.1
2 499.4
389.2
20.7
121.8
 
80.9
Червен бряг
7 290.4
5 621.3
1 386.4
42.3
240.4
 
138.8
Kнежа
4 077.9
3 221.9
762.8
9.4
83.8
 
36.7
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
 
 
 
 
 
 
 
Aсеновград
16 537.3
13 372.7
2 573.6
94.6
496.4
 
300.7
Брезово
2 526.7
1 920.0
338.8
39.9
228.0
 
156.1
Kалояново
3 426.0
2 633.5
591.8
26.6
174.1
 
103.8
Kарлово
16 021.9
10 890.5
2 590.5
70.5
2 470.4
2 000.0
276.0
Кричим
2 592.5
2 162.9
400.4
2.4
26.8
 
9.1
Лъки
1 617.8
1 132.4
265.6
44.4