Министерство на финансите
брой: 49, от дата 29.6.2010 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.51


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 и 79 от 2007 г. и бр. 77 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 1 думите „редът и начинът за издаване“ се заменят с „редът и начинът за установяване на дистанционна връзка на фискалните устройства с Националната агенция за приходите (НАП) и за издаване“.
§ 2. В чл. 2, ал. 1 думите „чл. 118, ал. 2“ се заменят с „чл. 118, ал. 3“.
§ 3. В чл. 3 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „или чрез наличен паричен превод, извършен чрез дружество, лицензирано да извършва дейност по налични парични преводи по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги“.
2. В ал. 2 накрая се добавя „или чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод по ал. 1“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Не е задължително използването на ЕСФП при продажби на течни горива от данъчен склад по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, когато плащането се извършва по банков път или чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод по ал. 1.“
§ 4. В чл. 4 се правят следните изменение и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. продажби на билети или други удостоверителни знаци за услуги (квитанция, талон и др.), които съдържат трайно вписана при отпечатването номинална стойност и най-малко два защитни елемента върху хартията и/или при печата и са отпечатани по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 1994 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 38 от 1995 г.; изм., бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г., бр.54 от 2008г.); изискването за трайно вписана при отпечатването номинална стойност не се отнася за бланкови билети, квитанции и др., които се издават на химизирана хартия най-малко в два екземпляра – един за клиента и втори за лицето по чл. 3;“.
2. Създава се т. 10:
„10. продажби, извършвани от чуждестранни юридически и физически лица по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които не са регистрирани по ЗДДС, по време на провеждане на международни мероприятия с краткотраен характер (изложения, панаири и други подобни), с изключение на мероприятия с развлекателен характер.“
§ 5. В чл. 5, т. 2, след думите „банките, когато извършват банкови или валутни сделки“ се добавя „доставчиците на платежни услуги, когато извършват платежни услуги по чл. 4 от Закона за платежните услуги и платежните системи“.
§ 6. В чл. 7 се създава ал. 3:
„(3) Не се допуска работа с ФУ от лицата по чл. 3 без изградена дистанционна връзка на ФУ с НАП, освен в случаите, посочени в тази наредба.“
§ 7. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В ал. 3:
а) точка 1 се изменя така:
„1. инструкция за монтаж и експлоатация, а при ФПр и инструкция за програмиране;“
б) точка 9 се отменя.
2. В ал. 6 т. 1 се изменя така:
„1. инструкция за монтаж и експлоатация, а при ФПр и инструкция за програмиране;“.
§ 8. В чл. 10 се създава ал. 10:
„(10) Изпитването на дистанционната връзка на ФУ в лабораторни условия в БИМ, както и на ЕСФП и ИАСУТД в реални условия на обекта, се извършва чрез обмен на данни със сървъра на НАП, съгласно приложение № 17.“
§ 9. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „ал. 2“ и „при всеки“ се заменят съответно с „ал. 5“ и „преди пускане на всеки“.
2. В ал. 3 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 5“.
3. Алинея 9 се изменя така:
„(9) За установени при изпитването некоректни записи във ФП се съставя протокол от БИМ, който лицето по чл. 3 съхранява в книгата за дневните финансови отчети.“
§ 10. В чл. 14, ал. 4 числото „7“ се заменя с „14“.
§ 11. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 9 се изменя така:
„9. подава в НАП ежемесечно, до 15-о число, данни за разчетените фискални памети през предходния месец, с формат и параметри на записа по образец съгласно приложение № 10; данните се изпращат по електронен път чрез използване на универсален електронен подпис в WEB базирано приложение на интернет страницата на НАП;“.
2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
§ 12. Заглавието на глава трета се изменя така:
„ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО И РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА“.
§ 13. В чл. 16, ал. 2, т. 2 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
§ 14. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „3 екземпляра, като единият от тях се съхранява“ се заменят с „2 екземпляра, по един за лицето по чл. 3 и за сервизната фирма, която го съхранява“.
2. В ал. 3 думите „изчерпване на позициите, определени за сервизни фирми в него“ се заменят със „смяна на сервизната фирма, смяна на адреса на търговския обект“.
§ 15. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) При въвеждане в експлоатация от ФУ се изпраща съобщение към НАП съгласно приложение № 17. Устройството получава и отпечатва отговор съгласно приложение № 17 за „статус на регистрация“.
(2) Устройството се счита за регистрирано при получаване от НАП на потвърждение за успешна регистрация по приложение № 17. Устройството получава и отпечатва отговор съгласно приложение № 17 за „статус на регистрация“.“
2. В ал. 3 думите „заверено свидетелство за регистрация“ се заменят с „да е регистрирано в НАП“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Не се допуска отчитане на продажби чрез ФУ от лицето по чл. 3 без получено потвърждение за успешна регистрация на ФУ в НАП.“
§ 16. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. (1) При промяна на обслужващата сервизна фирма новата сервизна фирма отбелязва това обстоятелство в паспорта на ФУ и издава ново свидетелство за регистрация.
(2) При промяна на търговския обект, в деня на настъпване на промяната, лицето по чл. 3 отразява на първа страница на книгата за дневните финансови отчети и в заглавната част на касовата бележка новия адрес на търговския обект и чрез фискалното устройство изпраща съобщение към НАП съгласно приложение № 17.“
§ 17. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За дата на извеждане от експлоатация се счита датата на получаване на потвърждение от НАП на изпратеното съобщение за дерегистрация съгласно приложение № 17. Устройството отпечатва това съобщение, като отпечатаният бон за успешната дерегистрация се съхранява в книгата за дневните финансови отчети на страницата за деня на настъпване на събитието.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) При техническа невъзможност за изпращане на съобщение поради повреда на ФУ за дата на извеждане от експлоатация се счита датата на издаване на протокол за демонтаж на фискалната памет.“
§ 18. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думата „уведоми“ се добавя „писмено“.
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 3 се изменя така:
„ (3) При загубване, повреждане или унищожаване на паспорта на ФУ се издава дубликат от производителя или вносителя по искане на лицето по чл. 3. Върху паспорта се отбелязва, че е дубликат.“
4. Алинея 4 се отменя.
§ 19. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Демонтаж на фискалната памет на ФУ се извършва в следните случаи:
1. препълване на фискалната памет;
2. смяна на собственика;
3. прекратена регистрацията на ФУ по инициатива на лицето по чл. 3;
4. бракуване на ФУ;
5. повреда на фискалната памет, която не позволява разчитането й;
6. грешка в блок на фискалната памет;
7. грешка при въвеждане в експлоатация на ФУ;
8. след приключване на изпитване на ЕСФП в реални условия.
Преди демонтажа на фискалната памет от ФУ се изпраща съобщение за дерегистрация към НАП, съгласно приложение № 17.“
2. В ал. 2 се създава изречение второ:
„При смяна на ФП задължително се извършва и смяна на КЛЕН.“
3. Алинеи 4 и 5 се отменят.
§ 20. В чл. 23 ал. 2 се отменя.
§ 21. Член 24 се отменя.
§ 22. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 накрая се добавя „или чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод по чл. 3, ал. 1“;
б) в т. 2 накрая се добавя „или чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод по чл. 3, ал. 1“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Фискалната касова бележка се издава в един екземпляр за клиента. Копие на всяка отпечатана бележка се съхранява на контролна лента на електронен носител (КЛЕН).“
3. Създават се алинеи 5, 6 и 7:
„(5) Контролната лента се формира едновременно с издаване на бележката, но без да се отпечатва, като се съхранява на енергонезависим електронен носител при условията и по реда на тази наредба, уреждащи работа с КЛЕН.
(6) Фискалното устройство осигурява възможност в търговския обект да се отпечатва пълната информация от КЛЕН по начина и в последователността на отпечатване на боновата лента.
(7) Лицата по чл. 3 са задължени да поддържат показанията на часовника-календар на ФУ в съответствие с астрономическото време и да не допускат отклонения, по-големи от 2 часа.“
§ 23. В чл. 26, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 10 се изменя така:
„10. графично фискално лого съгласно приложение №18 и текст „ФИСКАЛЕН БОН“;“.
2. Създава се т. 13:
„13. контролно число на документа.“
§ 24. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) За продажби, извършвани от заложни къщи, по реда на ал. 1, т. 2 ФУ се програмира така, че продажбите на доверителите да се регистрират в един департамент с обобщено наименование „ЗАЛОЖЕНА ВЕЩ“.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5, в нея думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 1, т. 2“ и накрая се добавя „като продажбите по ал. 4 се вписват на един ред“.
§ 25. В член 31, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. при използване на ФУ – чрез издаване на касова бележка от кочан или отпечатана по реда на чл. 35 на принтер, който не е или не влиза в състава на ФУ по смисъла на чл. 2, ал. 2, т. 2; второто копие на отпечатана на принтер бележка се прошнурова и се оформя като кочан в последователността на издаването на копието;“.
§ 26. В чл. 34 думите „и имат надпис „ФИСКАЛЕН БОН“ се заличават.
§ 27. В чл. 35, ал. 2 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 5“.
§ 28. В чл. 36 ал. 2 се изменя така:
„(2) При повреда на ФУ, включително нулиране на оперативната памет („НУЛИРАН RAM“), повреден КЛЕН или препълване на фискалната памет или на КЛЕН, лицето по чл. 3 е длъжно незабавно да повика сервизната фирма, с която има сключен договор за сервизно обслужване.“
§ 29. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови алинеи 2, 3 и 4:
„(2) Данните от дневния финансов отчет с нулиране се записват в данъчния терминал (ДТ) на ФУ.
(3) Данъчният терминал служи за предаване на данните от ДТ към НАП по дистанционна връзка чрез използване на преносна мрежа на мобилен оператор.
(4) Лицето по чл. 3, ал. 2 вписва в книгата за дневните финансови отчети показанията на броячите  или на друго средство за измерване преди пускане на всеки дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 5
3. Досегашната ал. 3 става ал. 6 и в нея думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 5“.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 7 и в нея думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 5“.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 8 и се изменя така:
„(8) В случай на загубване, кражба, унищожаване на ФУ и/или на книгата лицето по чл. 3 е длъжно в срок до 3 работни дни от настъпване на събитието да уведоми за това сервизната фирма и НАП по реда на ДОПК.“
6. Алинеи 6, 7 и 8 се отменят.
§ 30. Създава се чл. 39а:
„Чл. 39а. (1) Лицата, извършващи продажби на билети или други удостоверителни знаци за услуги съгласно чл. 4, т. 3, водят книга (регистър) за дневните продажби на билети/удостоверителни знаци. Книгата (регистърът) съдържа брой на продадените билети, начален и краен номер на продадени билети по номинали и общ оборот за деня.
(2) Лицето по ал. 1 съхранява в търговския обект копие от документ за получените ценни книжа, издаден по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа.“
§ 31. В чл. 40 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 5“.
2. В ал. 2 думите „ал. 2“ и „контролната лента“ се заменят съответно с „ал. 5“ и „КЛЕН“.
§ 32. В чл. 42 се правят следните изменения:
1. Навсякъде думите „контролните ленти“ се заменят с „КЛЕН“.
2. В ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. КЛЕН – в тримесечен срок от датата на демонтажа на КЛЕН, с изключение на случая по чл. 14, ал. 3;“.
3. Алинея 2 се отменя.
§ 33. В чл. 44 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
§ 34. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 т. 2 се отменя.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Производителите/вносителите на ФУ се регистрират като сервизни фирми за произвежданите от тях ФУ, без да представят документа по ал. 2, т. 1.“
3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.
§ 35. В чл. 47, ал. 1 думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.
§ 36. В чл. 49 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ:
„Допуска се отпечатване на предупредителен текст преди и след изтичане на срока на сервизния договор в дневния финансов отчет с нулиране.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Изискването по ал. 1 не се отнася за сервизна фирма при обслужване на собствените ФУ, с които регистрира и отчита собствените продажби.“
§ 37. В чл. 51 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Всяка сервизна фирма е длъжна да подава ежемесечно до 15-о число в НАП данни за издадените през предходния месец свидетелства за регистрация на ФУ, за прекъсване или започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления по чл. 21, ал. 1. Данните се подават по електронен път с формат и параметри на записа по образец съгласно приложение № 15. Данните се изпращат по електронен път чрез използване на универсален електронен подпис в WEB базирано приложение на интернет страницата на НАП.“
2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
§ 38. В чл. 53 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точка 2 се изменя така:
„2. има реализирана дистанционна връзка с НАП за ежедневно автоматично предаване на обобщени данни при дневното приключване съгласно приложение № 17 на търговския обект, за който е одобрена системата;“
б) в т. 3 числото „10 000 000“ се заменя с „5 000 000“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Не се допуска регистрирането на продажба на стоки и услуги от лицата по чл. 6 без функционираща ИАСУТД и без изградена и функционираща дистанционна връзка на ИАСУТД с НАП, освен в случаите, посочени в тази наредба.“
§ 39. В чл. 56 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 3 се отменя.
2. В ал. 3 думите „компетентната ТД на НАП, с която е реализирана постоянна електронна“ се заменят с „НАП по реализираната дистанционна“.
§ 40. В чл. 57 ал. 2 и 3 се отменят.
§ 41. В чл. 58 ал. 2 се изменя така:
„(2) Системни бонове за регистрирани продажби, издадени от ИАСУТД, са и фактури по смисъла на ЗДДС, ако отговарят на изискванията на ЗДДС.“
§ 42. Член 58а се отменя.
§ 43. В § 1 от допълнителните разпоредби се създават т. 8 и 9:
„8. „Международни мероприятия с краткотраен характер“ са мероприятия с международно участие с продължителност до 14 дни, като например панаири, изложби, изложения и други подобни.
9. „Мероприятия с развлекателен характер“ са концерти, постановки, прожекции, спортни състезания и мероприятия, циркови спектакли и други с подобен характер.“
§ 44. В § 11 от преходните и заключителните разпоредби думите „чл. 118, ал. 3 ЗДДС“ се заменят с „чл. 118, ал. 2 и 4 от ЗДДС“.
§ 45. В приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1, чл. 26, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел I:
a) в т. 1 след думите „(ФП)“ се добавя „и КЛЕН“;
б) в т. 8 накрая се добавя изречение трето:
„Свободен текст в рамките на фискална касова бележка се маркира със знак „#“ на първата и последната позиция на реда.“;
в) създава се т. 13:
„13. Блокировка на работа на ФУ до получаване на положителен отговор за регистрация на ФУ в НАП.“
2. В раздел II:
а) точка 6 се изменя така:
„6. За случаите на ЕСФП за отчитане на продажби на течни горива, когато ЕСФП включва повече от едно устройство с ФП, всяко устройство има различни индивидуални номера на ФУ и ФП.“;
б) в т. 7 буква „е“ се изменя така:
„е) поредния номер на КЛЕН.“;
в) навсякъде в този раздел думите „ако се работи с ЕКЛ“ се заличават;
г) в т. 8, буква „л“ думите „отпечатани ЕКЛ“ се заменят с „отпечатана КЛЕН“;
д) точка 10 се изменя така:
„10. При всяка повреда (грешка), водеща до аварийно изтриване на КЛЕН, във фискалната памет автоматично да се записва информация за дата, час и минута, и брояч на събитието. При периодичен отчет на ФП за това събитие да се отпечатва „ИЗТРИТА КЛЕН брояч ХХХХ, дата, час и минута“.“
3. В раздел III:
а) навсякъде думите „ако се работи с ЕКЛ“ се заличават;
б) в т. 1 думите „и контролна“ се заличават; добавя се изречение второ:
„Копие на всеки издаден документ се съхранява в КЛЕН след неговото отпечатване.“;
в) точка 2 се отменя;
г) в т. 3, буква „б“ след думата „отпечатва:“ се добавя „контролно число съгласно раздел IIIа, т. 5.“;
д) в т. 5 буква „к“ се изменя така:
„к) поредният номер на КЛЕН за деня;“
е) в т. 6, буква „з“ думата „ЕКЛ“ се заменя с „КЛЕН“;
ж) в т. 6, буква „й“ думите „ЕКЛ за“ се заменят с „КЛЕН за“.
4. Създават се раздел ІІІа и раздел ІІІб:
„IIIa. Контролна лента на електронен носител (КЛЕН)
1. Процедура по инициализация на КЛЕН:
а) контролната лента на електронен носител се активира от момента на въвеждане в експлоатация на ФУ от сервизен техник на вписаната в паспорта сервизна фирма; при въвеждане в експлоатация се отпечатва бон с текст „въвеждане в експлоатация“ и „КЛЕН №: ХХХХ“ и атрибутите съгласно чл. 26, ал. 1 с изключение на точки 7 и 8; този бон се съхранява в книгата за дневните финансови отчети на първа страница;
б) активирането на КЛЕН след смяна на КЛЕН се извършва по същия ред; активирането на КЛЕН се извършва на датата на монтиране на новата КЛЕН, при което сменената КЛЕН се дезактивира автоматично;
в) при смяна на КЛЕН се отпечатва бон с текст „нова КЛЕН №:“ и се съхранява в книгата за дневни финансови отчети на съответната дата;
г) техникът е длъжен да отрази събитието в паспорта и в досието на ФУ.
2. Изисквания към КЛЕН:
а) носителят на КЛЕН, реализиран като енергонезависима памет, която не позволява извършване на корекция или изтриване на записи, като например EPROM, EEPROM, флаш ЕЕPROM, да съхранява информация за не по-малко от 150 000 отделни печатни реда; фискалното устройство да не позволява извършване на корекция или изтриване на записи в КЛЕН;
б) да съхранява пълното съдържание (без графичното и фискалното лого) и последователността на отпечатаната информация на всеки отпечатан документ по реда на неговото издаване, с изключение на отчетите на фискалната памет и разпечатки на КЛЕН;
в) да осигурява надеждна защита на информацията, съхранявана в КЛЕН, и невъзможност за промяна и/или изтриване на записаните данни;
г) да осигурява възможност за отпечатване на всеки буфериран в КЛЕН документ по реда на неговото издаване за зададен период от време.
3. При невъзможност за запис на документ в КЛЕН работата на ФУ се блокира, с изключение на печат на съдържанието на КЛЕН и на отчети на фискалната памет.
4. При създаването на всеки документ се генерира автоматично, чрез използване на стандартен SHA-1 алгоритъм, специално контролно число на всяка отделна бележка. Това число се записва и отпечатва в края на документа.
5. При стартиране на дневен финансов отчет с нулиране се генерира автоматично, чрез използване на стандартен SHA-1 алгоритъм, общо контролно число на информацията в КЛЕН за деня, включително този отчет. Това число се отпечатва в края на дневния отчет.
6. При създаването на контролно число по SHA-1 в края на дневния отчет то да се записва в служебна област на ФП. По това число може да се извършва верификация на записана вече на същото устройство КЛЕН чрез сравняване на контролните числа от дневните отчети в КЛЕН и записаните в служебната област на ФП.
7. Носителите на КЛЕН следва да имат поредна номерация, като номерът на текущата КЛЕН се отпечатва в дневния финансов отчет.
8. При демонтаж на КЛЕН върху него се поставя етикет с номера и датите на първия и последния запомнен върху тази КЛЕН документи.
9. При опит за работа с КЛЕН, различна от последната инициализирана (активирана) за това работно място, се блокира записът на данни в КЛЕН. В този случай е допустимо инициализация на нова КЛЕН и извършване на справки от други КЛЕН, формирани на същия тип устройства.
10. Електронните носители на КЛЕН се съхраняват по реда и в сроковете, определени в чл. 42.
11. При повреда на устройството, която не позволява разчитане на КЛЕН, разчитането се извършва на друго устройство от същия тип или от сервизната организация по чл. 49, ал. 1, обслужваща ФУ.
12. При препълване на КЛЕН работата на ФУ се блокира до извършване на смяна на носителя на КЛЕН.
13. При оставащи по-малко от 30 000 свободни реда в КЛЕН в края на всеки дневен финансов отчет да се появява съобщение „НАБЛИЖАВА КРАЙ КЛЕН“, което е индикация, че се налага смяна на КЛЕН.
14. При оставащи по-малко от 500 свободни реда в КЛЕН да не се допуска стартирането на нова фискална касова бележка, а в стартирана касова бележка да се забранява регистриране на продажби. След приключване на бележката автоматично се пуска дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет. Работата на ФУ се блокира до смяна на КЛЕН.
15. При всяка повреда (грешка), водеща до аварийно изтриване на оперативната памет, в КЛЕН автоматично да се записва информация за дата, час, минута и брояч на събитието. При печат на КЛЕН за това събитие да се отпечатва „НУЛИРАН RAM“, брояч ХХХХ, дата, час и минута“.
16. При неуспешно прехвърляне на данни към КЛЕН процедурата по прехвърляне се повтаря до успешен запис в КЛЕН, освен ако има повреда. След като повредата бъде отстранена, процедурата по трансфера да бъде повторена, докато трансферът приключи успешно със запис в КЛЕН. Ако повредата е на КЛЕН и не може да бъде отстранена, се поставя нов КЛЕН и във ФП се записва съобщение „ПОВРЕДЕН КЛЕН“, дата, час и минута.
17. Примерна структура на КЛЕН
пореден № на КЛЕН –хххх;
––––––––––––––––
Пореден № на контролна лента за първи ден (отговаря на номер блок във ФП за деня);
– Отпечатани документи за първи ден:
Дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП за първи ден
––––––––––––––––
……………………………
––––––––––––––––
Пореден № на контролна лента за последен ден на КЛЕН (отговаря на номер блок във ФП за деня);
– Отпечатани документи за последен ден на КЛЕН:
Дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП за последен ден на КЛЕН
––––––––––––––––
IIIб. Дистанционна връзка и данъчен терминал (ДТ)
1. Дистанционна връзка
а) дистанционната връзка между ФУ и НАП се осъществява чрез използване на преносна мрежа на мобилен оператор, по изградена за целта на обслужваните от него ФУ VPN мрежа; лицето по чл. 3 избира мобилният оператор, посредством който да му бъде предоставена услугата;
б) мобилен оператор по буква „а“ осигурява постоянна свързаност на своята VPN мрежа със сървър на НАП посредством наземна оптична линия; операторът осигурява и резервна алтернативна свързаност, която се използва в случай на техническа неизправност на връзката по наземната линия; мобилният оператор е задължен да предава на НАП ежедневно информация за IMSI и MSISDN и статус на data SIM карти по електронен път;
в) фискалните устройства са снабдени с data SIM карти, чрез които получават задачи чрез SMS-и и изграждат IP връзка посредством пакетно предаване на данни в мрежата на мобилен оператор за http комуникация с НАП; допуска се ИАСУТД да върне отговор на задачата по изграден от лицето по чл. 6 VPN канал;
г) НАП изпраща SMS-и към фискалните устройства през определен от мобилните оператори кратък номер, еднакъв за всички мобилни оператори;
д) след отпечатване на дневен финансов отчет с нулиране задължително се проверява изправността на комуникацията с мобилния оператор; резултатът от теста да се индицира; при констатирана неизправност на връзката в три поредни финансови отчета работата на ФУ се блокира;
е) фискалните устройства подават по установената дистанционна връзка:
• данни за вписване на устройството при въвеждане в експлоатация
• данни за промяна
• дневен отчет с нулиране на ФУ за всеки ден на определен от НАП период. Първоначално зададеният период от време е 30 дни
• дневните отчети без нулиране на ФУ с определена от НАП честота за зададен от НАП период от време
• данни за отписване на ФУ (дерегистрация);
ж) форматът на данните и комуникационния протокол са съгласно приложение № 17;
з) не се допуска коригиране на вече подадени данни;
и) сървърът на НАП изпраща отговор на всяко изпратено съобщение; при отсъствие на отговор в рамките на 60 секунди след приключване на изпращане на данните се прекратява IP сесията с НАП, посредством пакетирано предаване на данни в мрежата на мобилен оператор; след 5 минути данните се изпращат повторно; ако след 3 такива повторения предаването не е завършило успешно, нов цикъл на повторение на съобщението трябва да бъде направен след 12 часа.
2. Данъчен терминал(ДТ):
а) данъчният терминал е задължителна съставна част от ФУ, която служи за осъществяване на дистанционна връзка с НАП; допуска се ДТ да не е конструктивно вграден във ФУ; в този случай модулът ДТ се пломбира самостоятелно;
б) след приключване на всяка касова бележка се проверява връзката на ДТ с ФУ и съответствието на SIM картата и индивидуалните номера на ФУ и ФП с подадените номера при регистрация или промяна съгласно раздел IIIб, т. 1, буква „е“; при несъответствие на номерата, отсъствие, повреда на ДТ или прекъсване на връзката му с устройството работата на последното се блокира;
в) данъчният терминал е модул, който съдържа задължително: процесор, енергонезависима памет за съхранение на трансферираните данни, GPRS модем; обемът на енергонезависимата памет да е не по-малко от 1000 дневни финансови отчета с нулиране; данъчният терминал работи с времето на часовник-календара на ФУ;
г) смяна на SIM картата в данъчния терминал е допустима само при изпращане на съобщение за промяна на обстоятелства към НАП съгласно приложение №17. Устройството не трябва да може да работи преди от НАП да е получено потвърждение за тази смяна.“
5. В раздел V се правят следните изменения и допълнения:
а) навсякъде в образците на боновете:
аа) думата „БУЛСТАТ“ се заменя с „ЕИК“;
бб) в края на всеки бон се отпечатва контролно число по SHA-1 алгоритъм;
вв) думата „ЕКЛ“ се заменя с „КЛЕН“;
гг) думите „ИЗТРИТА ЕКЛ“ се заменят с „ПОВРЕДЕН КЛЕН“;
дд) пред думите „ФИСКАЛЕН БОН“ се добавя графично фискално лого съгласно приложение № 18;
б) в края на раздел V в „Забележки“ думите „ЕКЛ (ако се работи с такава)“ се заменят с „КЛЕН“, а думите „Редовете в отчетите, отнасящи се за ЕКЛ, се отпечатват само в случаите, когато се работи с ЕКЛ“ се заличават.
§ 46. В приложение № 2 към чл. 8, ал. 1, т. 2 се правят следните изменения:
1. В раздел I:
а) точка 4 се изменя така:
„4. Фискалните устройства да имат буквено-цифрово печатащо устройство. При липса на хартиена лента фискалното устройство да се блокира.“;
б) в т. 13 думите „от Българска служба за акредитация“ се заличават.
2. В раздел ІІ, т. 1:
а) в буква „б“ думите „с бонова и контролна лента“ се заличават;
б) буква „в“ се изменя така:
„в) при наличие на периферно устройство – носител на данни, да е осигурена забрана за запис на данни от това устройство на твърдия диск;“.
3. Заглавието на раздел III се изменя така:
„III. Специфични изисквания към локална мрежа от фискални устройства“.
4. В раздел IV, т. 1:
а) буква „в“ се изменя така:
„в) да има реализирана дистанционна връзка с НАП;“
б) буква „г“ се отменя.
5. В раздел V, т. 1, буква „г“ думите „с бонова и контролна лента“ се заличават.
§ 47. В приложение № 3 към чл. 8, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, т. 2, чл. 56, ал. 1; приложение № 4 към чл. 10, ал. 8, т. 1; приложение № 5 към чл. 10, ал. 8, т. 2, чл. 54, ал. 1, чл. 56, ал. 4 и приложение № 7 към чл. 11, ал. 6 думите „БУЛСТАТ“ се заменят с „идентификационен номер по чл. 84 от ДОПК“.
§ 48. В приложение № 10 към чл. 15, ал. 1, т. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „Когато за периода няма данни от разчитане на фискални памети, вкл. данни за неразчетени такива, фирмата производител/вносител подава данни в ТД на НАП файла FISKAL.PRV със следното съдържание:“ се заменят с „Когато за периода няма данни от разчитане на фискални памети, вкл. данни за неразчетени такива, фирмата производител/вносител не подава данни“.
2. Таблицата в края на т. 1 се заличава.
§ 49. В приложение № 11 към чл. 17, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 под реда „(трите имена на управителя)“ се добавят редовете
„търговски обект ………..…………………………………………………………………………………………………………………
(наименование, адрес на обекта)“
2. Точка 3 се отменя.
3. Досегашната т. 4 става т. 3.
4. В т. 5:
а) досегашната т. 5 става т. 4;
б) в буква „а“ думата „БУЛСТАТ“ се заменя с „ЕИК“;
в) букви „б“, „в“, „г“ и „д“ се отменят.
5. Думите „Териториална дирекция.......потвърждава, че фискалното устройство е регистрирано в приходната администрация
Дата.................г. Орган по приходите:..............Подпис/печат“ се заменят с „Фискалното устройство е регистрирано в приходната администрация с потвърждение № ....   Дата ..................г.“
§ 50. В приложение № 12 към чл. 22, ал. 3 се правят следните изменения:
1. Думите „Регистрирано от териториална дирекция …….............................................…………
(наименование и адрес на компетентната териториална дирекция на НАП)“
се заличават.
2. Думите „ТД на НАП“ се заменят с „производител/вносител“.
§ 51. Навсякъде в приложение № 13 към чл. 45, ал. 2 думата „(ЕГН)“ се заменя с „тел.“
§ 52. В приложение № 14 към чл. 45, ал. 3 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“ и редът
„регистрирана по ТЗ от .................................. съд, вписана в..................................“ се заменя с
„Идентификационен номер по чл. 84 от ДОПК..............телефон........................е-mail ...............“
§ 53. Навсякъде в приложение № 15 към чл. 51, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „Когато за периода няма новоиздадени свидетелства, съответно няма прекратени такива, сервизната организация подава в ТД на НАП файла FISKAL.SER със следното съдържание:“ се заменят с „Когато за периода няма новоиздадени свидетелства, съответно няма прекратени такива, сервизната организация не подава данни.“
2. Таблицата в края на т. 1 се заличава.
§ 54. Приложение № 16 към чл. 39, ал. 7 се отменя.
§ 55. Създава се приложение № 17 към чл. 10, ал. 10, чл. 18, ал. 1 и 2 и чл. 22, ал. 1.
„Приложение № 17 към чл. 10, ал. 10, чл. 18, ал. 1 и 2 и чл. 22, ал. 1
I. Данни за обмен с НАП
Приложението описва данните в табличен вид, които ще се обменят между НАП и фискалните устройства в XML формат. НАП предоставя валидиращи XML схеми на заинтересованите лица.
1. Описание за данните, подавани при регистрация, промяна на основни данни или дерегистрация.

Поле
XML елемент
Тип
Номенклатура
Задължителен
Забележка
Тип на регистрация
RType
Изброим
1- регистрация, 2- промяна, 3- дерегистрация
Дa
 
Тип на ФУ
FDType
Изброим
1. ЕКАФП
2. ФПр
3. ЕСФП
4. ИАСУТД
Да
 
ЕИК
EIK
Символен
 
Да
 
ЕИК тип
EIKType
Изброим
0- БУЛСТАТ, 1- ЕГН, 2- ЛНЧ, 3- служебен номер
Да
 
Индивидуален номер на ФУ
FDIN
Символен
8 символа
ДА
ИАСУТД тук слагат ID на
ИАСУТД
Индивидуален номер на фискалната памет на ФУ
FMIN
Символен
8 символа
не се праща от
ИАСУТД
 
Регистрационен номер на устройството
FDRID
Символен
Над 6 символа
При промяна или дерегистрация
Генерира се от НАП
Причина за дерегистрация
RCFD
Изброим
I. Демонтаж на фискалната памет на ФУ се извършва в следните случаи:
1. препълване на фискалната памет;
2. смяна на собственика;
3. прекратена регистрацията на ФУ по инициатива на лицето по чл. 3;
4. бракуване на ФУ;
5. повреда на фискалната памет, която не позволява разчитането й;
6. грешка в блок на фискалната памет;
7. грешка при въвеждане в експлоатация на ФУ;
8. след приключване на изпитване на ЕСФП в реални условия.
II. Прекратяване на дейността
9. Прекратяване на дейността на лицето по чл. 3
10. други
При дерегистрация
 
Номер на свидетелство
FDCert
Символен
 
При регистрация
 
СИМ карта ID
IMSI
Символен
 
ДА
 
Телефонен номер
MSISDN
Символен
 
При регистрация
Използва се за SMS
Оператор
OPID
Изброим
0- Mtel, 1- Globul, 2- Vivacom
При регистрация
Използва се за SMS
Наименование на лицето по чл. 3
OrgName
Символен
200 символа
При регистрация
 
Номер на обект
PSNum
Символен
До 4 символа
При регистрация
 
Тип на обекта
PSType
Изброим
 
При регистрация и промяна
Типовете обекти са описани в Таблица 1
Код ЕКАТТЕ
SEKATTE
Символен
 
При регистрация
 
Наименование на населеното място
Settl
Символен
 
При регистрация
 
Код район
AEkatte
Символен
 
При регистрация
 
Район
Area
Символен
 
При регистрация
 
Код на улица
StreetCode
Символен
 
При регистрация
 
Улица
Street
Символен
 
 
При регистрация се въвежда информация за улица и номер или информация за жк и блок, вход.
Номер
StrNo
Символен
 
 
Блок
Block
Символен
 
 
Вход
En
Символен
 
 
Етаж
Fl
Символен
 
 
Апартамент
Ap
Символен
 
 
Наименование на обекта
PSName
Символен
 
При регистрация
 
Дата на въвеждане в експлоатация
SOD
Дата
 
При регистрация
Формат 2010-02-16T16:47:31

 
 
2. Описание на полетата, подавани от НАП като отговор при регистрация, промяна на основни данни и дерегистрация.

Поле
XML елемент
Тип
Номенклатура
Задължителен
Забележка
Тип на ФУ
FDType
1.ЕКАФП
2.ФПр
3.ЕСФП
4.ИАСУТД
да
да
 
Индивидуален номер на фискалната памет на ФУ
FMIN
Символен
8 символа
При ФУ
Не се изпраща при
ИАСУТД
Индивидуален номер на ФУ
FDIN
Символен
 
Да
При ИАСУТД се изпраща ID на ИАСУТД
СИМ карта ID
IMSI
Символен
 
Да
 
Телефонен номер
MSISDN
Символен
 
Да
 
Оператор
OPID
Изброим
0- Mtel, 1- Globul, 2- Vivacom
Да
 
ЕИК
EIK
Символен
 
Да
 
ЕИК тип
EIKType
Изброим
0- БУЛСТАТ, 1- ЕГН, 2- ЛНЧ, 3- служебен номер
Да
 
Тип на регистрация
RType
Изброим
1- регистрация, 2- промяна, 3- дерегистрация
Да
 
Статус на регистрацията
Status
Изброим
0-успешно
1-Грешка при валидация на съобщението
2-Грешка при БУЛСТАТ
3-Несъществуващо свидетелство за одобряване на модел ЕСФП.
4-Несъществуващ производител
5-Несъответствие между идентификаторите на производителя
6- Корекция на поле, което не може да се коригира
7- Грешен номер на ФУ/ИАСУТД.
8- Грешен номер на фискална памет.
9- Грешен IMSI
10- Грешен MSISDN
11- Грешен FDRID
99-Други
Да
Възможни са допълнения на видовете грешки
Съобщение за грешка
ErrMsg
Символен
 
Не
 
Регистрационен номер на устройството
FDRID
Символен
 
Да
Генериран от НАП
Дата на вписване на ФУ в регистрите на НАП
AD
Дата
 
Да
Формат 2010-02-16T16:47:31
Текуща дата
CT
Дата
 
Да
Формат 2010-02-16T16:47:31
Номер на нова Z задача
TID
Цифров
 
 
Праща се от НАП
Начална дата на Z задачата
SD
Дата
 
 
Формат
2010-02-16T16:47:31.0Z
Период на цикличност на Z задачата
Days
Символен
 
 
Данните се изпращат през интервала, специфициран тук, като времето почва да се отброява от SD (Началните дата и час на задачата). Важно е часът да бъде спазван.
Номер на X задачата
TID
Символен
 
 
 
Начална дата на X задачата
SD
Дата
 
 
Формат
2010-02-16T16:47:31.0Z
Интервал минути за изпълнение на X задачата
Min
Символен
 
 
След настъпване на ED (крайна дата) ФУ престава да изпраща X данни
Крайна дата на X задачата
ED
Дата
 
 
Формат
2010-02-16T16:47:31.0Z

 
 
3. Описание на полетата при предаване на X отчет към НАП в XML схема.

Поле
XML елемент
Тип
Номенклатура
Задължителен
Забележка
Идентификатор на
задачата, по която работи ФУ
TID
Цифров
 
Да
Взима се от SMS съобщение или от отговор на НАП
Регистрационен номер на устройството
FDRID
Символен
 
Да
Генериран от НАП
Индивидуален номер на ФУ
FDIN
Символен
 
Да
 
Индивидуален номер на ФП
FMIN
Символен
 
Да
 
СИМ карта ID
IMSI
Символен
 
Да
 
Причина за изпращане
RC
Изброим
0- нормална работа по X задачата,
3 - Грешка при разчитане на команда
4 - Друго
Да
 
Вид грешка
FDError
Символен
 
 
Ако ФУ не разчита подадената му команда, тук е мястото, където се указва причината за това. (RC=3)
Ако този елемент е наличен, не може да има последващи XR елементи
Дата на изпращане
SD
Дата
 
Да
Взима се от часовника на ФУ
Формат
2010-02-16T16:47:31.0Z
Брояч на отчетите в рамките на Х задачата
XC
Цифров
 
Да
 
Дата и час на генериране на Х отчета
XD
Дата
 
да
Формат 2010-01-16T16:47:31.0Z
Име гориво 1
N1
Символен
 
При сума, по-голяма от нула в поле S1
 
Оборот гориво 1
S1
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Име гориво 2
N2
Символен
 
При сума, по-голяма от нула в поле S2
 
Оборот гориво 2
S2
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Име  гориво 3
N3
Символен
 
При сума, по-голяма от нула в поле S3
 
Оборот  гориво 3
S3
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Име  гориво 4
N4
Символен
 
При сума, по-голяма от нула в поле S4
 
Оборот  гориво 4
S4
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Име гориво 5
N5
Символен
 
При сума, по-голяма от нула в поле S5
 
Оборот  гориво 5
S5
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Име  гориво 6
N6
Символен
 
При сума, по-голяма от нула в поле S6
 
Оборот гориво 6
S6
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Име гориво 7
N7
Символен
 
При сума, по-голяма от нула в поле S7
 
Оборот  гориво 7
S7
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Име  гориво 8
N8
Символен
 
При сума, по-голяма от нула в поле S8
 
Оборот гориво 8
S8
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Име гориво 9
N9
Символен
 
При сума, по-голяма от нула в поле S9
 
Оборот гориво 9
S9
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Брой клиенти
NC
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
Целочислен
Брой отстъпки
ND
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
Целочислен
Сума отстъпки
SD
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Брой надбавки
NEC
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
Целочислен
Сума надбавки
SEC
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Брой корекции
NCorr
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
Целочислен
Сума корекции
SCorr
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Брой сл. въведени
NOIn
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
Целочислен
Сума сл. въведени
SOIn
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Брой сл. изведени
NOOut
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
Целочислен
Сума сл. изведени
SOOut
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
В брой
SCash
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
С чек
SChecks
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Талони
ST
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по външни талони
SOT
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по амбалаж
SP
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по вътрешно обслужване
SSelf
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по повреди
SDmg
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по кредитни/дебитни карти
SCards
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по банкови трансфери
SW
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Резерв 1
SR1
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Резерв 2
SR2
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот А
TA
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Б
TB
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот В
TV
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Г
TG
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Д
TD
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Е
TE
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Ж
TJ
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот З
TZ
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Общ дневен оборот
DT
Цифров
 
Да
0.00
Номер на КЛЕН
KNo
Символен
 
Да
 
Номер на последен бон преди пускане на отчет
LCN
Цифров
 
 
Целочислен

 
 
4. Описание на полетата при предаване на Х отчет към НАП от ИАСУТД

Поле
XML елемент
Тип
Номенклатура
Задължителен
Забележка
Идентификатор на X задачата
TID
Цифров
 
Да
взима се от SMS съобщението, указващо задачата, или от отговор на НАП
Регистрационен номер
FDRID
Символен
 
Да
 
СИМ карта ID
IMSI
Символен
 
Да
 
Причина за изпращане
RC
Изброим
0- нормална работа по X задачата,
3 - Грешка при разчитане на команда
4 - Друго
Да
 
Вид грешка
FDError
Символен
 
 
Ако ФУ не разчита подадената му команда, тук е мястото, където се указва причината за това. (RC=3)
 Ако този елемент е наличен, не може да има последващи XR елементи
Дата на изпращане
SD
Дата
 
Да
Формат 2010-02-16T16:47:31.0Z
Брояч на X отчетите за текущата X задача
XC
Цифров
 
Да
Пореден номер в последователността на X отчетите.
Дата и час на генериране на отчета
XD
Дата
 
Да
 
Идентификатор на ИАСУТД
IASUTDID
Символен
 
Да
 
Оборот А
TA
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Б
TB
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот В
TV
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Г
TG
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Д
TD
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Е
TE
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Ж
TJ
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот З
TZ
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Брой клиенти
NC
Цифров
 
Да
Целочислен
Брой отстъпки
ND
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
Целочислен
Сума отстъпки
SD
Символен
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Брой корекции
NCorr
Символен
 
При сума, по-голяма от 0
Целочислен
Сума корекции
SCorr
Символен
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
В брой
SCash
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
С чек
SChecks
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Талони
ST
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по външни талони
SOT
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по амбалаж
SP
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по вътрешно обслужване
SSelf
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по повреди
SDmg
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по кредитни/дебитни карти
SCards
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по банкови трансфери
SW
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Резерв 1
SR1
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Резерв 2
SR2
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Номер на клен
KNo
Символен
 
Да
 
Номер на последен бон преди пускане на отчета
LCN
Цифров
 
Да
Целочислен

 
 
5. Описание на полетата на Z отчет, подаван към НАП.

Поле
XML елемент
Тип
Номенклатура
Задължителен
Забележка
IId на Z задачата
 
TID
Цифров
 
Да
Целочислен
Взима се от SMS съобщението, указващо задачата, или от отговор на НАП
Регистрационен номер на устройството
FDRID
Символен
 
Да
Генериран от НАП
Индивидуален номер на ФУ
FDIN
Символен
 
Да
 
Индивидуален номер на ФП
FMIN
Символен
 
Да
 
СИМ карта ID
IMSI
Символен
 
Да
 
Причина за изпращане
RC
Изброим
0- нормална работа по задачата по подразбиране, 1 - работа в резултат на ZP (ZPurge задача),
2-изпращане на данни поради последващо отписване
3 - Грешка при разчитане на команда
4 - Друго
 
Да
 
Вид грешка
FDError
Символен
 
 
Ако ФУ не разчита подадената му команда, тук е мястото, където се указва причината за това. (RC=3)
 Ако този елемент е наличен, не може да има последващи XR елементи
Идентификатор на ZPurge задача
RZPTID
Символен
 
При поле RC=1
Ако RC=1, тук се изпраща ID на ZPurge задачата. Той е наличен в SMS командата
Дата на изпращане
SD
Дата
 
Да
Формат
2010-02-16T16:47:31.0Z
Брояч на Z отчетите
ZC
Цифров
 
Да
съответства на No блок от фискалната памет при ЕКАФП и брояч на при ИАСУТД, той винаги трябва да е пореден
Дата и час на генериране на отчета
ZD
Дата
 
Да
Формат
2010-01-16T16:47:31.0Z
Име  гориво 1
N1
Символен
 
При сума, по-голяма от нула в поле S1
 
Оборот  гориво 1
S1
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Име  гориво 2
N2
Символен
 
При сума, по-голяма от нула в поле S2
 
Оборот  гориво 2
S2
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Име  гориво 3
N3
Символен
 
При сума, по-голяма от нула в поле S3
 
Оборот  гориво 3
S3
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Име  гориво 4
N4
Символен
 
При сума, по-голяма от нула в поле S4
 
Оборот  гориво 4
S4
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Име  гориво 5
N5
Символен
 
При сума, по-голяма от нула в поле S5
 
Оборот  гориво 5
S5
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Име  гориво 6
N6
Символен
 
При сума, по-голяма от нула в поле S6
 
Оборот  гориво 6
S6
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Име  гориво 7
N7
Символен
 
При сума, по-голяма от нула в поле S7
 
Оборот  гориво 7
S7
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Име  гориво 8
N8
Символен
 
При сума, по-голяма от нула в поле S8
 
Оборот  гориво 8
S8
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Име  гориво 9
N9
Символен
 
При сума, по-голяма от нула в поле S9
 
Оборот  гориво 9
S9
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Брой клиенти
NC
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
 
Брой отстъпки
ND
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
 
Сума отстъпки
SD
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Брой надбавки
NEC
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
 
Сума надбавки
SEC
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Брой корекции
NCorr
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
 
Сума корекции
SCorr
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Брой сл. въведени
NOIn
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
 
Сума сл. въведени
SOIn
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Брой сл. изведени
NOOut
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
Целочислен
Сума сл. изведени
SOOut
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
В брой
SCash
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
С чек
SChecks
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Талони
ST
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по външни талони
SOT
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по амбалаж
SP
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по вътрешно обслужване
SSelf
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по повреди
SDmg
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по кредитни/дебитни карти
SCards
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по банкови трансфери
SW
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Резерв 1
SR1
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Резерв 2
SR2
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот А
TA
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Б
TB
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот В
TV
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Г
TG
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Д
TD
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Е
TE
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Ж
TJ
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот З
TZ
Цифров
 
При сума по-голяма от 0
0.00
Общ дневен оборот
DT
Цифров
 
Да
0.00
Номер на клен
KNo
Символен
 
Да
 
номер на последен бон преди пускане на Z отчета
LCN
Цифров
 
 
Целочислен
сумарният оборот, наличен във ФП
SGT
Цифров
 
Да
0.00
Номер на бона на отчета
ChN
Цифров
 
Да
Целочислен
Контролно число
 
CS
Символен
 
Да
 

 
 
6. Описание на полетата на Z отчет при предаване към НАП от ИАСУТД.

Поле
XML елемент
Тип
Номенклатура
Задължителен
Забележка
Id на Z задачата
TID
Цифров
 
Да
взима се от SMS съобщението, указващо задачата, или от отговор на НАП
Регистрационен номер на устройството
FDRID
Символен
 
Да
 
СИМ карта ID
IMSI
Символен
 
Да
 
Причина за изпращане
RC
Изброим
0- нормална работа по задачата по подразбиране, 1 - работа в резултат на ZP (ZPurge задача),
2-изпращане на данни поради последващо отписване
3 - Грешка при разчитане на команда
4 - Друго
Да
 
Вид грешка
FDError
Символен
 
 
Ако ФУ не разчита подадената му команда, тук е мястото, където се указва причината за това. (RC=3)
 Ако този елемент е наличен, не може да има последващи XR елементи
Идентификатор на ZPurge задача
RZPTID
Символен
 
При поле RC=1
Ако RC=1, тук се изпраща ID на ZPurge задачата. Той е наличен в SMS командата
Дата на изпращане
SD
Дата
 
Да
Формат
2010-02-16T16:47:31.0Z
Брояч на Z отчетите
ZC
Цифров
 
Да
съответства на No блок от фискалната памет при ЕКАФП и брояч на при
ИАСУТД, той винаги трябва да е пореден
Дата и час на генериране на отчета
ZD
Дата
 
 
Формат
2010-02-16T16:47:31.0Z
Идентификатор на ИАСУТД
IASUTDID
Символен
 
Да
 
Оборот А
TA
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Б
TB
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот В
TV
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Г
TG
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Д
TD
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Е
TE
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Ж
TJ
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот З
TZ
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Общ дневен оборот
DT
Цифров
 
Да
0.00
Брой клиенти
NC
Цифров
 
Да
Целочислен
Брой отстъпки
ND
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
Целочислен
Сума отстъпки
SD
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Брой корекции
NCorr
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
Целочислен
Сума корекции
SCorr
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
В брой
SCash
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
С чек
SChecks
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Талони
ST
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по външни талони
SOT
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по амбалаж
SP
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по вътрешно обслужване
SSelf
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по повреди
SDmg
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по кредитни/дебитни карти
SCards
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по банкови трансфери
SW
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Резерв 1
SR1
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Резерв 2
SR2
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Номер на клен
KNo
Символен
 
Да
 
Номер на последен бон преди пускане на отчета
LCN
Цифров
 
Да
Целочислен
Номер на бон на отчета
ChN
Цифров
 
Да
 
Контролно число
CS
Символен
 
Да
 

 
 
7. Описание на полетата в отговор на НАП при предаване на X или Z отчет.

Поле
XML елемент
Тип
Номенклатура
Задължителен
Забележка
Регистрационен номер на устройството
FDRID
Цифров
 
Да
Генериран от НАП
Идентификационен номер на задача
TID
Цифров
 
Да
 
Дата на получаване в НАП
AD
Дата
 
Да
Формат
2010-02-16T16:47:31.0Z
Текуща дата
CT
Дата
 
Да
Формат
2010-02-16T16:47:31.0Z
Стойността на брояча от последния получен Z отчет
ZC
Цифров
 
При отговор на Z задача
 
Стойността на брояча от последния получен X отчет
XC
Цифров
 
При отговор на X отчет
 
Статус
Status
Изброим
0-успешно
1-Грешка при валидация на съобщението
7-Грешен номер на ФУ/ИАСУТД.
8-Грешен номер на фискална памет.
9-Грешен IMSI
11-Грешен FDRID
99-Други
 
 
Съобщение за грешка
ErrMsg
Символен
 
 
 
Идентификационен номер на Z задача
TID
Цифров
 
При поставяне на нова Z задача по подразбиране
 
Начална дата
SD
Дата
 
При поставяне на нова Z задача по подразбиране
Формат
2010-02-16T16:47:31.0Z
Период дни
Days
Цифров
 
При поставяне на нова Z задача по подразбиране
 
Идентификационен номер на X задача
TID
Цифров
 
При поставяне на нова задача за Х отчет
 
Начална дата
SD
Дата
 
При поставяне на нова задача за Х отчет
Формат
2010-02-16T16:47:31.0Z
Период минути
MIN
Цифров
 
При поставяне на нова задача за Х отчет
 
Крайна дата
ED
Дата
 
При поставяне на нова задача за Х отчет
Формат
2010-02-16T16:47:31.0Z

 
 
II SMS съобщения, изпращани от НАП към ФУ
 
1. SMS съобщение за промяна в периодичността на изпращане на дневните отчети с нулиране (Z отчети), съхранявани в паметта на данъчния терминал.
 

Номер
Описание на полето
Максимална дължина
Формат
 
 
(брой знаци)
 
1.
IMSI номер на получател
16
Символен
2.
Тип на задачата (Z)
2
Символен
3.
ID на задача (TID)
16
Числов
3.
Начална дата и час
19
дата и час (2010-02-16T16:47:31)
4.
Продължителност в дни
3
Цифров

 
 
Отделните полета се намират на отделни редове в SMS -а.
IMSI номерът служи за проверка за съвпадение от страна на ФУ с IMSI номера на неговата SIM. Ако няма съвпадение, съобщението се отхвърля.
2. SMS съобщение за изпращане на неизпратените Z отчети (ZPurge).
 

Номер
Описание на полето
Максимална дължина (брой знаци)
Формат
1.
IMSI номер на получател
16
Символен
2.
Тип на задачата (ZP)
2
Символен
3.
ID на задача (TID)
16
Числов

 
При получаване на тази задача устройството изпраща към данъчния сървър всички натрупани и неизпратени Z отчети. Периодичността на задачата по подразбиране не се променя. В изпращаните данни като идентификатор на задача присъства TID на задачата по подразбиране, а тук изложеното TID присъства като допълнително поле в данните. По-подробно това е описано в структурата на изпращаните данни със Z отчети.
3. SMS съобщение за изпращане на периодични X отчети – наблюдение на търговския обект.

Номер
Описание на полето
Максимална дължина (брой знаци)
Формат
1.
IMSI номер на получател
16
Символен
2.
Тип на задачата (X)
2
Символен
3.
ID на задача (TID)
16
Числов
3.
Начална дата и час
19
дата и час (2010-02-16T16:47:31)
4.
Продължителност в минути
4
Цифров
5
Крайна дата и час
19
дата и час (2010-02-17T16:47:31)

 
 
Отделните полета се намират на отделни редове в SMS -а (разделени с препоръчвания символ/и).
При настъпване на крайната дата и час задачата се деактивира автоматично (Без да се изпраща нищо).
Устройството изпълнява работата по задачата си по подразбиране, максимално независимо от X задачата (ако има такава).
При постъпване на нова X задача преди приключване на старата старата се деактивира и влиза в сила новата.
Таблица 1. Описание на кодовете за вид обект, подавани в поле PSType, подавани при регистрация и промяна на основни данни към НАП в XML схема

Код
Вид дейност
1
Обект за продажба на автомобили и мотоциклети
2
Обект за ТЕ с части и принадлежности за автомобили и мотоциклети
3
Обект за ТЕ с горива, смазочни материали
4
Обект за ТЕ с хранителни стоки
5
Обект за ТЕ с тютюневи изделия, алкохол
6
Обект за ТЕ със зърно, семена, фуражи
7
Обект за ТЕ с текстил, облекла, обувки
8
Обект за ТЕ с мебели, електрически уреди, осветителни тела
9
Обект за ТЕ с други стоки, некласифицирани другаде
10
Обект за ТД с части и принадлежности за автомобили и мотоциклети
11
Обект за ТД с автомобилни горива и смазочни материали
12
Обект за ТД с месни изделия
13
Обект за ТД с тютюневи изделия или алкохол
14
Обект за ТД с хляб и хлебни изделия
15
Обект за ТД с плодове и зеленчуци
16
Обект за ТД с риба
17
Обект за ТД с разнородни хранителни стоки
18
Обект за ТД с фармацевтични стоки
19
Обект за ТД с ортопедични стоки
20
Обект за ТД с парфюмерийни и козметични стоки
21
Обект за ТД с текстил
22
Обект за ТД с облекло
23
Обект за ТД с обувки
24
Обект за ТД с мебели
25
Обект за ТД с електрически уреди и осветителни тела
26
Обект за ТД с железария, бои, химически препарати
27
Обект за ТД с печатна литература и канцеларски стоки
28
Обект за ТД със стоки втора употреба
29
Обект за ТД с антики и произведения на изкуството
30
Обект за ТД с бижутерия и часовници
31
Обект за ТД с компютри, офис техника
32
Обект за ТД с разнородни нехранителни стоки
33
Обект за ТД с други стоки, некласифицирани другаде
34
Обект за техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети
35
Обект за ремонт на електрически уреди и осветителни тела
36
Обект за ремонт на мебели
37
Обект за ремонт на облекла и обувки
38
Обект за ремонт на бижутерия и часовници
39
Обект за ремонт на компютърна и офис техника
40
Обект за ремонт на други стоки, некласифицирани другаде
41
Обект за настаняване на туристи - хотели
42
Друг обект за настаняване
43
Питейно заведение
44
Ресторант
45
Заведение само за хранене
46
Обект за продажба на жп билети
47
Обект за продажба на самолетни билети
48
Обект за продажба на билети за автобуси
49
Обект за продажба на билети за морски и речен транспорт
50
Обект за продажба на билети за разнородни видове транспорт
51
Такси или маршрутка
52
Обект за предоставяне услуги по превоз на товари
53
Обект за предоставяне на услуги от тур-оператор
54
Обект за предоставяне на пощенски и куриерски услуги
55
Обект за предоставяне на далекосъобщителни услуги
56
Обект за предоставяне на финансови услуги
57
Обект за предоставяне на застрахователни услуги
58
Обект за предоставяне на брокерски услуги
59
Обект за предоставяне на услуги от имотни посредници
60