Министерство на образованието, младежта и науката
брой: 44, от дата 11.6.2010 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.18


Правилник за устройството и дейността на Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ПРАВИЛНИК
за устройството и дейността на Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се уреждат дейността, управлението, структурата и организацията на работа на Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието, наричан по-нататък„института“.
Чл. 2. (1) Институтът е държавно обслужващо звено в системата на народната просвета по смисъла на чл. 33а, ал. 1, т. 1 от Закона за народната просвета.
(2) Институтът е юридическо лице със седалище и адрес на управление гр. Банкя, ул. Княз Борис І № 7.
(3) Институтът е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на образованието, младежта и науката.
(4) Институтът е с обща численост на персонала 24 щатни бройки.
Чл. 3. Институтът организира и провежда квалификационна дейност за кариерно развитие на педагогическите кадри и повишаване на организационната, управленската и финансовата компетентност на ръководните кадри в системата на образованието.
Чл. 4. Институтът се финансира със средства от:
1. държавния бюджет;
2. собствени приходи.
Чл. 5. Институтът работи по годишен план, утвърден от министъра на образованието, младежта и науката.
Чл. 6. Министърът на образованието, младежта и науката осъществява контрол върху дейността на института.
Глава втора
ДЕЙНОСТИ
Чл. 7. (1) Институтът осъществява следните дейности:
1. участие в разработването на национална система за квалификация и кариерно развитие на директорите и педагогическите кадри;
2. изготвяне на национални програми за квалификация и кариерно развитие на директорите и педагогическите кадри;
3. осигуряване на ресурси: учебни програми, преподаватели и учебно съдържание;
4. координиране изпълнението на годишните програми за квалификация;
5. осигуряване на мониторинг на качеството на изпълнението;
6. изготвяне на анализи и прогнози за нуждите на квалификационните дейности в системата на образованието;
7. провеждане на първоначално обучение на новоназначени директори;
8. провеждане на периодично обучение на ръководните кадри за осъвременяване и повишаване на управленските, организационните и финансовите им компетентности;
9. провеждане на обучение за предварителна подготовка на ръководни кадри в системата на образованието;
10. провеждане на квалификационна дейност за кариерно развитие на педагогическите кадри;
11. провеждане на обучение за използване на ИКТ в обучението и процеса на управление;
12. разработване на учебно-методически и информационни материали;
13. проучване, обсъждане и подпомагане на въвеждането на иновации;
14. консултиране на директори по въпроси, свързани с управленската им дейност;
15. поддържане на база данни за преминалите обучение, включително в електронен вид;
16. поддържане на база данни на издадените сертификати и удостоверения, включително в електронен вид;
17. сътрудничество с български и международни институции и организации по въпроси, свързани с дейността на института.
(2) Институтът организира и осъществява дейностите по подготовката и възлагането на обществени поръчки, свързани с дейностите по ал. 1.
(3) Институтът осъществява и други дейности, свързани с дейностите по ал. 1.
Глава трета
УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА
Чл. 8. (1) Институтът се ръководи и представлява от директор, който се назначава от министъра на образованието, младежта и науката.
(2) Директорът:
1. организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на института;
2. изготвя и представя за утвърждаване на министъра на образованието, младежта и науката годишен план за дейността на института;
3. изготвя и предоставя на министъра на образованието, младежта и науката годишен доклад-анализ за дейността на института;
4. утвърждава програмите за обучение;
5. издава сертификати и удостоверения за завършени курсове на обучение;
6. съставя бюджет и отговаря за законосъобразното, целесъобразното и икономичното разпореждане с бюджетни средства;
7. изпълнява функциите на работодател по отношение на работниците и служителите на института;
8. утвърждава длъжностното разписание и длъжностните характеристики;
9. утвърждава правилник за вътрешния ред на института, както и правила за документооборота;
10. организира и контролира провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки;
11. сключва договори, свързани с дейността на института;
12. организира и контролира поддържането на актуална информация на интернет страницата на института.
(3) Директорът осъществява контакти и взаимодействие с национални и международни институции и организации.
(4) Функциите на директора в негово отсъствие се изпълняват от определен със заповед за всеки конкретен случай началник-отдел.
Чл. 9. (1) Дейността на института е структурирана в два отдела: отдел „Квалификация“ и отдел „Административно-правно и финансово-стопанско осигуряване“.
(2) Отделите се ръководят от началник-отдел, които се назначават и освобождават от директора на института по реда на Кодекса на труда.
Чл. 10. Началник-отдел „Квалификация“:
1. организира изготвянето на анализи за потребностите от обучение;
2. планира, ръководи и контролира учебната дейност на института;
3. организира проучването, обсъждането, популяризирането и въвеждането на иновации в управлението на училищното образование;
4. организира разработването и актуализирането на учебните материали;
5. планира и организира подбора на преподаватели;
6. изготвя отчет за учебната дейност и прави предложения за подобряването й;
7. организира поддържането на база данни за преминалите обучение и на база данни на издадените сертификати и удостоверения;
8. организира участието на института в разработването и изпълнението на национални и международни програми и проекти.
Чл. 11. Началник-отдел „Административно-правно и финансово-стопанско осигуряване“:
1. организира съставянето на проекта на бюджет на института;
2. организира и контролира финансовата и счетоводната дейност на института;
3. изготвя отчет за изпълнението на бюджета на института;
4. организира и контролира деловодната дейност на института;
5. разработва проект на правилник за вътрешния ред и на проекти на длъжностно разписание и длъжностни характеристики;
6. изготвя проекти на актове за възникване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения;
7. изготвя проекти на договори, свързани с дейността на института;
8. организира снабдяването, съхраняването, стопанисването и използването на стоково-материални ценности.
Чл. 12. Началник-отделите изпълняват и други функции, възложени им със заповед на директора на института.
Глава четвърта
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА
Чл. 13. (1) Работното време на служителите е от 9 до 17,30 ч. с почивка от 12 до 12,30 ч. при 5-дневна работна седмица.
(2) В зависимост от учебните програми директорът със заповед може да определи за отделни служители различно от посоченото в ал. 1 разпределение на работното време и почивките.
Чл. 14. Работниците и служителите на института изпълняват възложените им задачи съобразно утвърдените длъжностни характеристики.
Чл. 15. (1) В института се води следната задължителна документация:
1. дневник за входяща кореспонденция;
2. дневник за изходяща кореспонденция;
3. учебна документация;
4. счетоводна документация;
5. книга за регистриране заповедите на директора;
6. книга за регистриране на договорите;
7. книга за регистриране на издадените сертификати и удостоверения;
8. книга за регистриране на преминалите обучение;
9. книга за регистриране на ползвателите на легловата база на института;
10. инвентарна книга;
11. книга за регистриране на проверките на контролните органи на МОМН;
12. книга за регистриране на даренията.
(2) Документите се изготвят и съхраняват съобразно изискванията на нормативните актове и вътрешните правила, утвърдени от директора.
(3) Задължителната документация се номерира, прошнурова и подпечатва с печата на института.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Правилникът се издава на основание чл. 33а, ал. 2 от Закона за народната просвета и отменя Правилника за дейността на Националния институт за обучение на директори (ДВ, бр. 19 от 2007 г.).
Министър: С. Игнатов
4706