Министерство на труда и социалната политика
брой: 43, от дата 8.6.2010 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.104


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравос­ловни и безопасни условия на труд

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Наредба за именение и допълнение на Наредба № 3 от 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 19 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 4 след думата „законен“ се добавя „или упълномощен“.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Т. Младенов
4546