Министерски съвет
брой: 41, от дата 1.6.2010 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.51


Постановление № 102 от 25 май 2010 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, приет с Постановление № 343 на Министерския съвет от 2004 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 102 ОТ 25 МАЙ 2010 Г.
за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, приет с Постановление № 343 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 115 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2005 г.; Решение № 7081 на Върховния административен съд от 2005 г. – бр. 63 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 54 от 2006 г.; Решение № 7623 на Върховния административен съд от 2006 г. – бр. 58 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 1, 64, 84 и 85 от 2007 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г. и бр. 29 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 1, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 след абревиатурата „(НЕЛК)“ се поставя запетая, съюзът „и“ се заличава, а след абревиатурата „(ТЕЛК)“ се добавя „и детските експертни лекарски комисии (ДЕЛК)“.
2. В т. 4 думите „трайно намалена възможност за социална адаптация“ се заменят с „вид и степен на увреждане“.
§ 2. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. (1) За вписване в регистъра специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания подават заявление по образец съгласно приложение № 13 до изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания, към което представят единен идентификационен код (ЕИК) на лицето, когато е търговец или кооперация, и код БУЛСТАТ на юридическото лице, когато не е търговец.
(2) Лицата по ал. 1, които не са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията, подават до изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания заявление по образец съгласно приложение № 13, към което прилагат решението за първоначална съдебна регистрация, удостоверение за актуално състояние, издадено от компетентния съд не по-рано от 6 месеца от датата на подаване на заявлението, и карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ.
(3) Към заявлението се прилагат следните документи:
1. декларация за обстоятелствата по чл. 28, ал. 1, т. 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания;
2. декларация за обстоятелствата по чл. 28, ал. 1, т. 3 от Закона за интеграция на хората с увреждания;
3. документ, удостоверяващ правото на лицата да извършват дейност, подлежаща на регистрационен, разрешителен или лицензионен режим по специален закон;
4. копия от решения на ТЕЛК/НЕЛК на работещите в специализираното предприятие и кооперация лица с увреждания.
(4) В регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания се вписват следните обстоятелства:
1. данни за специализираното предприятие или кооперация на хората с увреждания – удостоверение за регистрация от компетентен орган, име, седалище, адрес на управление и адрес на осъществяване на дейността, EИК или код БУЛСТАТ;
2. данни за представителство на специализираното предприятие или кооперация на хората с увреждания по регистрация от компетентен орган – име, ЕГН, постоянен и/или настоящ адрес;
3. предмет на дейност на специализираното предприятие или кооперация на хората с увреждания;
4. данни по чл. 28, ал. 1, т. 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания;
5. данни по чл. 28, ал. 1, т. 3 от Закона за интеграция на хората с увреждания;
6. дата на заличаване на регистрацията и основанието за това;
7. промени в обстоятелствата по т. 1 – 6;
8. забележки по вписаните обстоятелства.
(5) Регистрираните специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания са длъжни да уведомяват писмено Агенцията за хората с увреждания за всички промени в обстоятелствата, вписани в регистъра, в 14-дневен срок от настъпването им.“
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения :
1. В ал. 1:
а) точка 3 се изменя така:
„3. при неспазване изискванията на чл. 28, ал. 1, т. 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания;“
б) създават се т. 4 и 5:
„4. при неспазване изискванията на чл. 28, ал. 1, т. 3 от Закона за интеграция на хората с увреждания;
5. при системно неспазване разпоредбите на чл. 3, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания.“
2. Създава се ал. 5:
„(5) В случаите по ал. 1, т. 3 – 5 подновяването на регистрацията на специализираното предприятие или кооперация може да се извърши в срок не по-малък от 6 месеца от датата на заличаване. Подновяването на регистрацията се извършва по реда на чл. 3.“
§ 4. В чл. 7, ал. 1 думата „трима“ се заменя с „шестима“.
§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото „2/3“ се заменя с „1/2“.
2. В ал. 2 думите „ал. 3, т. 2 и 3“ се заменят с „ал. 3, т. 2 – 6“.
§ 6. В чл. 11, ал. 1 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
§ 7. В чл. 12 ал. 2 се изменя така:
„(2) Комисията установява:
1. потребностите и възможностите за рехабилитация;
2. възможностите за обучение;
3. възможностите за трудова заетост и професионална реализация;
4. потребностите от социални услуги;
5. възможностите за социално включване.“
§ 8. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Въз основа на социалната оценка може да се изготвя индивидуален план за интеграция на лицето, свързан с обстоятелствата по чл. 12, ал. 2, според вида и степента на увреждане и заявените потребности в молба-декларацията за изготвяне на социална оценка.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Комисията може да прави предложение до директора на дирекция „Социално подпомагане“ за:
1. отпускане на месечна добавка по чл. 42, ал. 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания според вида и степента на увреждане и индивидуалните потребности на лицето с увреждане;
2. отпускане на целева помощ за изработване и/или покупка на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания, според индивидуалните потребности на лицето с увреждане;
3. отпускане на финансова подкрепа по чл. 41а от Закона за интеграция на хората с увреждания според вида и степента на увреждане и индивидуалните потребности на лицето с увреждане.“
§ 9. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „намалената работоспособност или в решението за определяне на намалената възможност за социална адаптация при децата“ се заменят с „трайно намалената работоспособност или вида и степента на увреждане“.
2. В ал. 2 думите „намалена работоспособност“ се заменят с „трайно намалена работоспособност или вида и степента на увреждане“.
3. В ал. 4 думите „чл. 12, ал. 2“ се заменят с „чл. 12, ал. 3“.
§ 10. В чл. 16, ал. 2, т. 1 думите „хората с увреждания“ се заменят с „хора с трайни увреждания“.
§ 11. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) Министърът на труда и социалната политика утвърждава методика за отпускане на средства за финансиране на проекти по чл. 25, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания по предложение на изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания.
(2) Методиката по ал. 1 съдържа:
1. специфични условия за кандидатстване;
2. критерии за оценяване и класиране на постъпилите проекти;
3. механизъм за разпределяне на средствата;
4. механизъм за финансиране.
(3) Работодателят, съответно органът по назначаване може да кандидатства за ползване на средства по ал. 1, ако отговаря на следните общи условия:
1. да е регистриран по действащото законодателство;
2. да няма изискуеми публични задължения;
3. да не е получавал държавни помощи независимо от формата и източника им на обща стойност, която не превишава левовата равностойност на 200 000 евро, определени по официалния валутен курс на лева към еврото, през последните 3 години; този праг се прилага независимо от това, дали помощта се финансира изцяло или частично с ресурси на Европейската общност;
4. да не е получавал финансови средства от други източници за същата цел.
(4) Обстоятелствата по ал. 2, т. 3 и 4 се доказват с писмена декларация.
(5) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания със заповед открива конкурсната процедура за кандидатстване с проекти и определя състава на комисията за оценка и класиране на постъпилите проекти.
(6) Допуснатите и недопуснатите за оценка проекти се утвърждават със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания в срок до 14 дни след изтичане на срока за кандидатстване.
(7) За всяко заседание на комисията по ал. 5 се изготвя протокол, който се подписва от председателя и членовете й.
(8) Комисията предлага за утвърждаване от изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания класирането на допуснатите проекти.
(9) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания със заповед утвърждава окончателното класиране на допуснатите проекти.
(10) Заповедите по ал. 6 и 9 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението им.
(11) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания сключва с работодателя, съответно с органа по назначаване с класирани и одобрени за финансиране проекти договори, въз основа на които се отпускат финансовите средства.
(12) За срока по чл. 25, ал. 4 от Закона за интеграция на хората с увреждания работодателят, съответно органът по назначаването, може да наема на работа последователно повече от едно лице със същия вид увреждане, за което е изградена подходяща работна среда, съгласно финансирания проект.
(13) Агенцията за хората с увреждания осъществява наблюдение и контрол по изпълнението на проектите по ал. 11.“
§ 12. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 26, т. 1“ се заменят с „чл. 26, ал. 1, т. 1“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Петдесет на сто от внесените задължителни осигурителни вноски по чл. 40, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания се възстановяват на работодателите – специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, членуващи в национално представителните организации на хората с увреждания и в национално представителните организации за хората с увреждания, по ред, определен от министъра на труда и социалната политика, съгласуван с министъра на финансите.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Тридесет на сто от внесените задължителни осигурителни вноски по чл. 26, ал. 1, т. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания се възстановяват на работодателя по ред, определен от министъра на труда и социалната политика, съгласуван с министъра на финансите.“
4. Създава се ал. 4:
„(4) В случаите, когато средствата по ал. 2 и 3 се използват от работодателя по ал. 1 за рехабилитация и социална интеграция на наетите хора с трайни увреждания, тези средства се считат за допустима държавна помощ със социален характер.“
§ 13. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. (1) Министърът на труда и социалната политика утвърждава методика за финансиране на проекти по програмите, стимулиращи трудовата заетост и самостоятелната стопанска дейност на хората с увреждания, по предложение на изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания.
(2) Методиката по ал. 1 съдържа реда, специфичните условия за кандидатстване, критериите за оценяване и класиране на постъпилите проекти и механизма за финансиране.
(3) Хората с увреждания могат да кандидатстват за ползване на средства по ал. 1, ако отговарят на следните общи условия:
1. да не ползват преференции по чл. 49 и 49а от Закона за насърчаване на заетостта, за което лицата подават писмена декларация;
2. да нямат изискуеми публични задължения.
(4) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания със заповед открива конкурсната процедура за кандидатстване с проекти и определя състава на комисията за оценка и класиране на постъпилите проекти.
(5) Допуснатите и недопуснатите за оценка проекти се утвърждават със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания в срок до 14 дни след изтичане на срока за кандидатстване.
(6) За всяко заседание на комисията по ал. 4 се изготвя протокол, който се подписва от председателя и членовете й.
(7) Комисията предлага за утвърждаване от изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания класирането на допуснатите проекти.
(8) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания със заповед утвърждава окончателното класиране на допуснатите проекти.
(9) Заповедите по ал. 5 и 8 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението им.
(10) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания сключва с лицата с класирани и одобрени за финансиране проекти договори, въз основа на които се отпускат финансовите средства.
(11) Агенцията за хората с увреждания осъществява наблюдение и контрол по изпълнението на проектите по ал. 10.“
§ 14. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. (1) Министърът на труда и социалната политика утвърждава методика за отпускане на средства за финансиране на целеви проекти и програми по чл. 28, ал. 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания по предложение на изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания.
(2) Методиката по ал. 1 съдържа:
1. специфични условия за кандидатстване;
2. критерии за оценяване и класиране на постъпилите проекти;
3. механизъм за разпределяне на средствата;
4. механизъм за финансиране.
(3) Специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания могат да ползват средства по ал. 1, ако отговарят на следните общи условия:
1. да са вписани в регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания;
2. да нямат изискуеми публични задължения;
3. да не са получавали държавни помощи независимо от формата и източника им на обща стойност, която не превишава левовата равностойност на 200 000 евро, определени по официалния валутен курс на лева към еврото, през последните 3 години; този праг се прилага независимо от това, дали помощта се финансира изцяло или частично с ресурси на Европейската общност.
(4) Обстоятелствата по ал. 3, т. 3 се доказват с писмена декларация.
(5) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания със заповед открива конкурсната процедура за кандидатстване с проекти и определя състава на комисията за оценка и класиране на постъпилите проекти.
(6) Допуснатите и недопуснатите за оценка проекти се утвърждават със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания в срок до 14 дни след изтичане на срока за кандидатстване.
(7) За всяко заседание на комисията по ал. 5 се изготвя протокол, който се подписва от членовете й.
(8) Комисията предлага за утвърждаване от изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания класирането на допуснатите проекти.
(9) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания със заповед утвър­ждава окончателното класиране на допуснатите проекти.
(10) Заповедите по ал. 6 и 9 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението им.
(11) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания сключва с органите на управление на специализираните предприятия или кооперации с класирани и одобрени за финансиране проекти договори, въз основа на които се отпускат финансовите средства.
(12) Агенцията за хората с увреждания осъществява наблюдение и контрол по изпълнението на проектите по ал. 11.“
§ 15. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 2 думите „заявените от работодателя свободни“ се заменят със „заетите“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Информацията по ал. 2 се предоставя в едномесечен срок от постъпването й.“
§ 16. В чл. 22, ал. 1 думите „национално представителните организации на хората с увреждания, национално представителните организации за хората с увреждания и организациите на работодателите на трудоустроени лица“ се заменят с „национално представителните организации на и за хората с увреждания и организациите на работодателите на хора с увреждания“.
§ 17. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „учебно-професионално заведение“ се заменят с „учебно-професионален център“.
2. В ал. 2 думите „учебно-професионално заведение“ се заменят с „учебно-професионален център“, а „препоръките в социалната оценка“ – с „индивидуалния план за интеграция“.
§ 18. В чл. 24, ал. 1 думите „на увреждането, степента на намалена работоспособност или намалена възможност за социална адаптация“ се заменят с „и степента на увреждането и степента на трайно намалена работоспособност“.
§ 19. В чл. 25 ал. 2 се отменя.
§ 20. В чл. 26 ал. 2 се отменя.
§ 21. В чл. 27, ал. 1 думите „деца с трайно намалена възможност за социална адаптация и на лица с трайно намалена работоспособност“ се заменят с „лица с трайно намалена работоспособност или с определени вид и степен на увреждане“.
§ 22. В чл. 31, ал. 1 думите „намалена работоспособност“ се заменят с „трайно намалена работоспособност или с определени вид и степен на увреждане“.
§ 23. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 42, ал. 5 от Закона за интеграция на хората с увреждания“ се заменят с „чл. 12, ал. 3 от Закона за интеграция на хората с увреждания“.
2. В ал. 5 думите „ал. 2 и 3“ се заменят с „ал. 2, 3 и 4“.
§ 24. В чл. 33, ал. 1 думите „по чл. 32, ал. 2 или 3“ се заменят с „по чл. 32, ал. 2, 3 или 4“.
§ 25. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Месечната добавка за социална интеграция се изменя, спира, възобновява и прекратява със заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ или на упълномощено от него длъжностно лице от 1-во число на месеца, следващ промяната в обстоятелствата.“
2. Алинея 3 се отменя.
§ 26. В чл. 37 ал. 1 се изменя така:
„(1) В случаите на преосвидетелстване на лица с трайни увреждания месечната добавка се отпуска от началото на месеца, следващ месеца, през който е прекратена, въз основа на новата социална оценка, при условие че няма промяна в датата на инвалидизиране и промяна в степента на трайно намалена работоспособност или вида и степента на увреждане, ако молба-декларацията е подадена в едномесечен срок от издаването на новото експертно решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК.“
§ 27. Член 47а се отменя.
§ 28. В чл. 48, ал. 2, т. 1 думите „трайно намалена възможност за социална адаптация“ се заменят с „вид и степен на увреждане“.
§ 29. В чл. 50, ал. 1 думите „Хората с трайни увреждания с над 90 на сто намалена работоспособност и деца с трайно намалена възможност за социална адаптация“ се заменят с „Хората с трайни увреждания с над 90 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане и децата с определени вид и степен на увреждане“.
§ 30. В чл. 51 ал. 1 се изменя така:
„(1) Лицата с увреден слух и с над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане имат право на целева помощ за ползване на жестомимични услуги до 10 часа годишно до 8 лв. на час при ползване услугите на държавна и/или общински администрации, здравни, образователни и културни институции.“
§ 31. В чл. 52, ал. 1 думите „намалена работоспособност“ се заменят с „трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане“, а думите „здравни, образователни и други институции“ се заменят с „образователни, културни и други институции, здравни и лечебни заведения“.
§ 32. В чл. 53, ал. 1 думите „намалена работоспособност“ се заменят с „трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане“, а думите „здравни, образователни и други институции“ се заменят с „образователни, културни и други институции, здравни и лечебни заведения“.
§ 33. Създават се чл. 53а и 53б:
„Чл. 53а. (1) Лицата с интелектуални затруднения и с психични разстройства и със 71 или над 71 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, които се нуждаят от чужда помощ, ползват целева помощ за придружител до 10 часа годишно при посещенията им в държавни, общински, здравни, образователни и други институции и в размер 5 лв. на час.
(2) Целевата помощ по ал. 1 се изплаща от Агенцията за хората с увреждания чрез териториалните структури на Българската асоциация на лица с интелектуални затруднения.
(3) Териториалните структури на Българската асоциация на лица с интелектуални затруднения представят ежемесечно описи в Агенцията за хората с увреждания за броя на лицата, ползвали придружител, и за изразходваните за това средства.
(4) Взаимоотношенията между Агенцията за хората с увреждания и Българската асоциация на лица с интелектуални затруднения, свързани със заплащането на целевите помощи по ал. 1, се уреждат с договор между страните в изпълнение на интеграционни програми.
Чл. 53б. (1) Лицата със сляпо-глухота и с над 90 на сто трайно намалена работоспособност, които се нуждаят от чужда помощ, ползват целева помощ за придружител до 10 часа годишно при посещенията им в държавни, общински, здравни, образователни и други институции и в размер 5 лв. на час.
(2) Целевата помощ по ал. 1 се изплаща от Агенцията за хората с увреждания чрез териториалните структури на Националната асоциация на сляпо-глухите в България.
(3) Териториалните структури на Националната асоциация на сляпо-глухите в България представят ежемесечно описи в Агенцията за хората с увреждания за броя на лицата, ползвали придружител, и за изразходваните за това средства.
(4) Взаимоотношенията между Агенцията за хората с увреждания и Националната асоциация на сляпо-глухите в България, свързани със заплащането на целевите помощи по ал. 1, се уреждат с договор между страните в изпълнение на интеграционни програми.“
§ 34. В чл. 54 думите „национално представителните организации на хората с увреждания и национално представителните организации за хората с увреждания“ се заменят с „национално представителните организации на и за хората с увреждания“.
§ 35. Приложение № 1 към чл. 11, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 1  към чл. 11, ал. 1
                                     До
                                     Дирекция „Социално
                                     подпомагане“
М О Л Б А-Д Е К Л А Р А Ц И Я
за извършване на социална оценка
от
................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
ЕГН ......................................... , притежаващ документ за
самоличност: ........................................................................
№ ....................., издаден на ............................................. г.
от .......................................................................................... ,
постоянен адрес:.................................................................. ,
в качеството ми (ни) на .....................................................
(родител (осиновител), настойник или попечител; семейство на роднини или близки или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето, упълномощено лице)
Моля на основание чл. ...... от Закона за интеграция на хората с увреждания да бъде извършена социална оценка на
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
ЕГН ......................................... , притежаващ документ за
самоличност: ........................................................................
№ ..................., издаден на ............................................... г.
от .......................................................................................... ,
постоянен адрес: ..................................................................
................................................................................................
Моля да се изготви предложение за отпускане на добавка за социална интеграция за:
 – транспортни услуги .....................................      да/не
 – информационни и телекомуника-
ционни услуги ...................................................      да/не
 – балнеолечение и рехабилитационни
услуги – веднъж в годината ...........................      да/не
 – достъпна информация ................................      да/не
 – обучение .......................................................      да/не
 – диетично хранене и лекарствени
продукти ...........................................................      да/не
 – наем на общинско жилище .......................      да/не
Моля да се изготви предложение за
индивидуален план за интеграция ……...........      да/не
Моля да се изготви предложение за
отпускане на целева помощ за изработ-
ване и/или покупка на помощни сред-
ства, приспособления, съоръжения и
медицински изделия ........................................      да/не
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Здравословно състояние на лицето с увреждане:
(описание по ЕР на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК или ЛКК, епикризи, медицински удостоверения)
................................................................................................
................................................................................................
2. Ползвам преференции на друго правно основание за:
 – балнеолечение и рехабилитационни
услуги – веднъж в годината ...........................      да/не
3. Задължавам се в 7-дневен срок да уведомя дирекция „Социално подпомагане“ за всяка промяна в декларираните обстоятелства – обжалване на ЕР на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК, ЛКК, експертизи, медицински удостоверения от органите на медицинска експертиза.
4. Известно ми е, че за вписването на неверни данни в тази молба-декларация нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Прилагам следните документи:
1. Документ за самоличност (за справка)
2. ЕР на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК или ЛКК
3. Съдебно решение или административен акт
(само за осиновител, настойник или попечител; семейство на роднини или близки или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето)
4. Други документи от значение за извършване на социална оценка
____________________
(дата и подпис на лицето,
подало молба-декларацията)“
§ 36. Приложение № 3 към чл. 13 се изменя така:
„Приложение № 3  към чл. 13
СОЦИАЛНА ОЦЕНКА
по молба с вх. № .../...... 20... г.
I. Данни за лицето:
1. Име .................................................................................. ,
л.к./паспорт № ................, издаден на ..............................
от ...........................................................................................
постоянен адрес: гр. (с.) .................................................... .
област .........................., община ....................................... ,
ж.к./кв. ............................................................................... ,
ул. .................................. № ..., бл. ..., вх. ..., ет. ..., ап. ...,
ЕГН ......................................................................................
2. Възраст ............................................................................
3. Пол ...................................................................................
4. Образование ....................................................................
II. Експертно решение:
1. № на решението ..............................................................
От кого е издадено .............................................................
................................................................................................
Процент трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане
ОЦЕНКА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА по чл. 12, ал. 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания:
Г-н (г-жа) .............................................................................
................................................................................................
(Описват се: Процент на намалена работоспособност или вид и степен на увреждане; образование; придобити квалификации; възможности за социално включване и други констатации от социалния доклад)
КОНСТАТАЦИИ:
1. ...........................................................................................
................................................................................................
(потребностите и възможностите за рехабилитация)
2. ...........................................................................................
................................................................................................
(възможностите за обучение)
3. ...........................................................................................
................................................................................................
(възможностите за трудова заетост и професионална реализация)
4. ...........................................................................................
................................................................................................
(потребностите от социални услуги)
5. ...........................................................................................
................................................................................................
(възможностите за социално включване)
ПРЕПОРЪКИ ЗА НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ:
1. ...........................................................................................
................................................................................................
(индивидуална потребност от медицинска рехабилитация)
2. ...........................................................................................
................................................................................................
(индивидуална потребност от социална рехабилитация)
3. ...........................................................................................
................................................................................................
(потребност от обучение)
4. ...........................................................................................
................................................................................................
(трудова заетост и професионална реализация)
5. ...........................................................................................
................................................................................................
(индивидуална потребност от социални услуги)
6. ...........................................................................................
................................................................................................
(възможност за социално включване)
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ДОБАВКА ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ ЗА:
*транспортни услуги ........................... да/не
* информационни и телекомуникационни
услуги .............................................................          да/не
* балнеолечение и рехабилитационни
услуги – веднъж в годината ........................           да/не
* достъпна информация ...............................          да/не
* обучение ......................................................           да/не
* диетично хранене и лекарствени
продукти .........................................................           да/не
* наем на общинско жилище ......................          да/не
МОТИВИ:
................................................................................................
................................................................................................
предложение за отпускане на целева помощ за изработване и/или покупка на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1.
................................................................................................
................................................................................................
МОТИВИ:
................................................................................................
................................................................................................
Тази социална оценка се издава за срок .........................
Комисия, утвърдена със заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ № .........................................................../...........................................:
1. ................................ /................................. (трите имена)
2. ................................./................................. (трите имена)
3. ................................/................... ...............(трите имена)
4. ................................/.................................. (трите имена)
5. ................................./................................. (трите имена)
6. ................................./................................. (трите имена)
Дата.........................................“
§ 37. Създава се приложение № 13 към чл. 3, ал. 1:
„Приложение № 13 към чл. 3, ал. 1
                          ДО
                          ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
                          НА АГЕНЦИЯТА ЗА ХОРАТА С
                          УВРЕЖДАНИЯ
З А Я В Л Е Н И Е
от
............................................................................................... ,
(трите имена)
ЕГН: .........................., л.к. №............../............................. ,
изд. от МВР на.................................................................... ,
постоянен адрес: ..................................................................
............................................................................................... ,
в качеството си на ..............................................................  
(председател или управител)
на кооперация/фирма.........................................................
............ ....................................................................................
БУЛСТАТ ............................, със седалище и адрес на управление          ,
тел. за контакти....................................................................
УВАЖАЕМИ Г-Н ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,
На основание чл. 29, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), желая
................................................................................................
(наименование на кооперация/фирма)
да бъде вписана в Регистъра на специализираните предприятия в Агенцията за хората с увреждания.
Прилагам следните документи:
1. ...........................................................................................
2. ...........................................................................................
3. ...........................................................................................
4. ...........................................................................................
5. ...........................................................................................
6. ...........................................................................................
7. ...........................................................................................
8. ...........................................................................................
9. ...........................................................................................
10. .........................................................................................
11. .........................................................................................
12. .........................................................................................
13. .........................................................................................
14. .........................................................................................
Дата: ......................................
Декларатор:.......................... “
§ 38. Навсякъде в правилника и в приложенията към него пред абревиатурата „ТЕЛК“ се добавя „ДЕЛК“ и се поставя наклонена черта.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 39. Правото на месечна добавка по чл. 42 от Закона за интеграция на хората с увреждания възниква от деня на влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания (ДВ, бр. 24 от 2010 г.) за правоимащите лица, при условие че молба-декларацията за социална оценка по чл. 11 е подадена преди 1 юли 2010 г., а в останалите случаи – от датата на нейното подаване.
§ 40. В случаите на преосвидетелстване на дете с трайно увреждане, за което преди 29 март 2010 г. е била прекратена месечната добавка за дете с трайно увреждане по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания поради изтичане на срока на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК и необходимост от преосвидетелстване, месечната добавка по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца се отпуска от началото на месеца, следващ месеца, определен за явяване пред ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК за преосвидетелстване, при условие че:
1. с новото решение не е определена степен и вид на увреждане под 50 на сто или степен на намалена работоспособност под 50 на сто;
2. молба-декларацията е подадена в 3-месечен срок от датата на издаването на новото експертно решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК.
§ 41. В § 1, т. 10, буква „в“ от допълнителната разпоредба на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 38, 42 и 112 от 1999 г., бр. 30, 48 и 98 от 2000 г.; попр., бр. 100 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 19 и 97 от 2001 г., бр. 26, 46, 81 и 118 от 2002 г., бр. 40 от 2003 г., бр. 115 от 2004 г., бр. 31 и 103 от 2005 г., бр. 54 и 93 от 2006 г., бр. 101 от 2007 г., бр. 26 от 2009 г. и бр. 27 от 2010 г.) след думите „чл. 6“ се поставя запетая и се добавя „чл. 8г“.
§ 42. В Постановление № 53 на Министерския съвет от 2010 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с Постановление № 243 на Министерския съвет от 1998 г. (ДВ, бр. 27 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нов § 30:
„§ 30. (1) Лицата със 71 на сто или над 71 на сто трайно намалена работоспособност, децата до 16-годишна възраст с трайно намалена възможност за социална адаптация и военноинвалидите, които са осъществили пътуване с автобусен транспорт по чл. 19 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане до 8 април 2010 г. включително, имат право на възстановяване на направените разходи за пътуването.
(2) Правото по ал. 1 ползват и придружителите на лицата с определена чужда помощ, когато са пътували с тях.
(3) Разходите за пътуване с автобусен транспорт на лицата по ал. 1 и 2 се изплащат въз основа на молба-декларация, подадена до 8 май 2010 г. включително в дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес, с приложени към нея билети и представено удостоверение, в което превозвачът е отразил извършеното пътуване.“
2. Досегашният § 30 става § 31.
§ 43. В Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (обн., ДВ, бр. 67 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2004 г.; попр., бр. 97 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2004 г., бр. 71 от 2006 г., бр. 34 от 2009 г. и бр. 27 и 29 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2, ал. 1 думите „по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика“ и запетаята след тях се заличават.
2. В чл. 3, ал. 3 думите „Закона за облагане доходите на физическите лица“ се заменят със „Закона за данъците върху доходите на физическите лица“.
3. В чл. 16 се правят следните допълнения:
а) в ал. 1 след думите „решение на“ се добавя „детската експертна лекарска комисия (ДЕЛК)“ и се поставя запетая;
б) в ал. 2 след думите „решение на“ се добавя „ДЕЛК“ и се поставя наклонена черта.
4. В чл. 17, ал. 3, т. 8 след думите „решение на“ се добавя „ДЕЛК“ и се поставя наклонена черта.
5. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
а) в ал. 2 след думите „решение на“ се добавя „ДЕЛК“ и се поставя наклонена черта;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) В случаите на преосвидетелстване на дете с трайно увреждане месечната помощ се отпуска от началото на месеца, следващ месеца, през който е прекратена, при условие че няма промяна във вида и степента на трайното увреждане или в степента на трайно намалената работоспособност, ако молба-декларацията е подадена в 3-месечен срок от датата на издаването на новото експертно решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК. Когато молба-декларацията е подадена след този срок, месечната помощ се отпуска от началото на месеца, през който е подадена.“
6. В чл. 24а се правят следните изменения и допълнения:
а) алинея 5 се отменя;
б) алинея 6 се изменя така:
„(6) Месечната добавка за дете с трайно увреждане се отпуска от началото на месеца, следващ месеца, през който е издадено експертното решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК, ако молба-декларацията е подадена в 3-месечен срок от датата на решението. Когато молба-декларацията е подадена след този срок, месечната добавка се отпуска от началото на месеца, през който е подадена.“;
в) алинея 7 се отменя.
7. В чл. 24б се създава ал. 4:
„(4) В случаите на преосвидетелстване на дете с трайно увреждане месечната добавка се отпуска от началото на месеца, следващ месеца, през който е прекратена, при условие че няма промяна във вида и степента на трайното увреждане или в степента на трайно намалената работоспособност, ако молба-декларацията е подадена в 3-месечен срок от датата на издаването на новото експертно решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК. Когато молба-декларацията е подадена след този срок, месечната добавка се отпуска от началото на месеца, през който е подадена.“
8. В чл. 25, ал. 2, т. 5 след думите „решение на“ се добавя „ДЕЛК“ и се поставя наклонена черта.
9. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
а) в ал. 2 след думите „решение на“ се добавя „ДЕЛК“ и се поставя наклонена черта;
б) в ал. 3 и 4 думите „чл. 8, ал. 4“ се заменят с „чл. 8, ал. 5“;
в) в ал. 5 думите „чл. 8, ал. 6“ се заменят с „чл. 8, ал. 7“.
10. Навсякъде в правилника думите „дете с трайни увреждания“ се заменят с „дете с трайно увреждане“.
11. В § 1 от допълнителната разпоредба т. 3 се отменя.
Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Галина Маринска
4479