Президент на републиката
брой: 34, от дата 4.5.2010 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.4


Указ № 103 за освобождаване на бригаден генерал Кольо Йорданов Милев от длъжността командир на 61-ва механизирана бригада

 

УКАЗ № 103
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Освобождавам бригаден генерал Кольо Йорданов Милев от длъжността командир на 61-ва механизирана бригада.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 3 май 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
     Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Маргарита Попова
 
3848