Президент на републиката
брой: 34, от дата 4.5.2010 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.7


Указ № 117 за освобождаване на бригаден генерал Динчо Иванов Карамунчев от длъжността началник-щаб на НАТО „Тирана“

 

УКАЗ № 117
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Освобождавам бригаден генерал Динчо Иванов Карамунчев от длъжността началник-щаб на НАТО „Тирана“, считано от 30 юни 2010 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 3 май 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
     Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Маргарита Попова
 
3862