Народно събрание
брой: 32, от дата 27.4.2010 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс

 

УКАЗ № 95
На основание чл. 101, ал. 3 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, приет от ХLI Народно събрание на 25 март 2010 г., повторно приет на 21 април 2010 г.
Издаден в София на 23 април 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Маргарита Попова
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г.; изм., бр. 46 и 109 от 2007 г., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 12, 27, 32 и 33 от 2009 г. и бр. 15 от 2010 г. )
§ 1. В чл. 24, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. деянието не е извършено или не съставлява престъпление;“.
2. Точка 11 се отменя.
§ 2. В чл. 37 ал. 1 се изменя така:
„(1) Делата за престъпления, извършени в чужбина, са подсъдни:
1. на софийските съдилища, ако лицето е чужденец или престъплението е извършено в съучастие с чужденец;
2. на съда по местоживеене на лицето, ако е български гражданин, или съучастниците са български граждани с местоживеене в района на един и същ съд;
3. на съда, в района на който е завършено досъдебното производство, когато не са налице условията по т. 1 и 2.“
§ 3. В чл. 49, ал. 1 думите „чл. 24, ал. 1, т. 1 – 8, 10 и 11“ се заменят с „чл. 24, ал. 1, т. 1 – 8 и 10“.
§ 4. В чл. 52, ал. 1 се създава т. 3:
„3. полицейските органи в Министерството на вътрешните работи – в случаите, предвидени в този кодекс.“
§ 5. В чл. 55 се създава ал. 3:
„(3) Когато обвиняемият не владее български език, му се предоставя писмен превод на постановлението за привличане на обвиняем, на определенията на съда за налагане на мярка за неотклонение, на обвинителния акт, на постановената присъда и на решението на въззивната инстанция на разбираем за него език.“
§ 6. В чл. 56, ал. 2 думите „т. 2 и 3“ се заменят с „т. 2 – 4“.
§ 7. В чл. 75 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „в този кодекс“ се добавя „да прави искания, бележки и възражения“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Органът, който образува досъдебното производство, уведомява незабавно пострадалия за това, ако той е посочил адрес за призоваване в страната.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думата „адрес“ се добавя „за призоваване“.
§ 8. В чл. 94 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 7 се отменя.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Извън случаите по ал. 1, по дела за тежки престъпления прокурорът или съдът по реда на Закона за правната помощ може да назначи на обвиняемия резервен защитник, независимо от упълномощаването на защитник, когато това е от изключително значение за провеждане на наказателното производство в разумен срок.“
3. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) В случаите по ал. 1 назначеният защитник продължава участието си в наказателното производство като резервен защитник, когато обвиняемият упълномощи друг защитник или се откаже от защитник, ако са налице условията по ал. 4.
(6) Резервният защитник се запознава с делото, прави необходимите извлечения и присъства при провеждане на процесуални действия с участието на обвиняемия. Другите права по чл. 99, ал. 1 упражнява по искане или със съгласие на обвиняемия, а без такова съгласие – когато защитата е задължителна и упълномощеният защитник, редовно призован, не се явява по неуважителни причини.“
§ 9. В чл. 118, ал. 1, т. 3 думите „оглед и свързаните с него претърсване и изземване“ се заменят с „оглед, претърсване, изземване, следствен експеримент и разпознаване на лица и предмети“.
§ 10. В чл. 120 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думата „сто“ се заменя с „триста“.
2. В ал. 4 думите „до петстотин“ се заменят с „до хиляда“.
§ 11. Създава се чл. 123а:           
„Защита на служител под прикритие в наказателния процес
Чл. 123а. (1) Служител под прикритие не може да се разпитва като свидетел, когато са налице достатъчно основания да се предполага, че в резултат на свидетелстването може да възникне реална опасност за живота или здравето на служителя, на неговите възходящи, низходящи, братя, сестри, съпруг или лица, с които се намира в особено близки отношения, както и ако това е пречка за изпълнение на функциите му.
(2) Ръководителят на структурата, която осигурява и прилага разследването чрез служител под прикритие, или оправомощено от него лице определя възможността за възникване на опасност по ал. 1 и уведомява писмено наблюдаващия прокурор и съда.
(3) Данните за самоличността на служителя под прикритие могат да бъдат предоставени на наблюдаващия прокурор и съда след мотивирано писмено искане до органа по чл. 175, ал. 2, който дава писмено разпореждане за разкриване на самоличността само ако няма да възникне опасност по ал. 1.
(4) Органите на досъдебното производство и съдът вземат всички възможни мерки за запазване в тайна на самоличността на служителя под прикритие.“
§ 12. Член 124 се изменя така:
„Доказателствена сила на показанията, дадени от свидетел с тайна самоличност и от служител под прикритие
Чл. 124. Обвинението и присъдата не могат да се основават само на показанията на свидетели, дадени по реда на чл. 141 или 141а.“
§ 13. В чл. 127 накрая се поставя запетая и се добавя „включително докладите и приложените към тях документи относно разследванията на Европейската служба за борба с измамите“.
§ 14. В чл. 139 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „по чл. 123, ал. 2, т. 2“ се заменят с „по чл. 141 и 141а“.
2. В ал. 7 думите „и при условията на международен договор, по който Република България е страна“ се заличават.
3. Създават се ал. 8 и 9:
„(8) Разпит на свидетел, намиращ се в страната, чрез видеоконференция или телефонна конференция може да се извърши в съдебното производство, а в досъдебното производство – при условията и по реда на чл. 223.
(9) В случаите по ал. 8 разпитът се извършва в съответствие с разпоредбите на този кодекс, като самоличността на свидетеля се проверява от съдия от първоинстанционния съд по местонахождението на свидетеля.“
§ 15. В чл. 141 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „извън страната“ се заличават.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Разпит по реда на чл. 139, ал. 8 на свидетел с тайна самоличност се извършва при променен глас, а чрез видеоконференция – и при променен образ на свидетеля. Преди началото на разпита съдия от първоинстанционния съд по местонахождението на свидетеля удостоверява, че разпитваното лице е същото, на което е даден идентификационният номер по чл. 123, ал. 4, т. 6.“
3. Създава се ал. 4:
„(4) Алинеи 1 – 3 се прилагат съответно и при разпит на лица, по отношение на които е взета мярка за защита по чл. 6, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство.“
§ 16. Създава се чл. 141а:
„Разпит на служител под прикритие като свидетел
Чл. 141а. (1) Разпит на служител под прикритие като свидетел се извършва по реда на чл. 139, ал. 8, като се променя гласът, а при видеоконференция – и образът, на разпитвания служител под прикритие.
(2) Преди началото на разпита ръководителят на структурата, която осигурява и прилага разследването чрез служител под прикритие, или оправомощено от него лице свидетелства, че разпитваното лице е същото, на което е даден идентификационният номер по чл. 174, ал. 5.
(3) Към протокола за разпит се прилагат искането за използване на служителя под прикритие и разпорежданията по чл. 174, ал. 5 и чл. 175, ал. 2.“
§ 17. В чл. 149 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думата „пет“ се заменя със „седем“.
2. В ал. 5 думата „двеста“ се заменя с „петстотин“.
§ 18. В чл. 159 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Органите на досъдебното производство или съдът могат да поискат от директора на Европейската служба за борба с измамите да им предостави докладите и приложените към тях документи относно провеждани разследвания на службата.“
§ 19. В чл. 173 ал. 3 се изменя така:
„(3) Когато искането е за разследване чрез служител под прикритие, ръководителят на структурата, която го осигурява и прилага, или оправомощено от него лице представя на органа по чл. 174, ал. 1 и 2 писмена декларация от служителя, че е запознат със задълженията си и задачите по конкретното разследване. Декларацията се съхранява от органа по чл. 174, ал. 1 и 2 и в нея вместо данни за самоличността на служителя се посочва личният му идентификационен номер, определен от структурата, която осигурява и прилага разследването чрез служител под прикритие.“
§ 20. В чл. 174 ал. 5 се изменя така:
„(5) Разпореждането за разследване чрез служител под прикритие съдържа престъплението, за което се разрешава разследването, и идентификационния номер на служителя, определен от органа по ал. 1 и 2.“
§ 21. В чл. 176 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думата „предоставят“ се заменя с „изпращат“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) В случаите по чл. 177, ал. 3, когато това е необходимо за нуждите на наказателното производство, при използване на специални разузнавателни средства прокурорът, поискал разрешението, може да постанови веществените доказателствени средства да се изготвят в повече от два екземпляра. В срок до 24 часа от изготвянето на веществените доказателствени средства запечатан екземпляр се изпраща на съда, дал разрешението, а останалите екземпляри се изпращат на прокурора за прилагане към съответните наказателни производства.“
§ 22. В чл. 177 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „разузнавателни средства“ се поставя точка и текстът докрая се заличава.
2. Създава се ал. 3:
„(3) За доказване на тежко умишлено престъпление по чл. 172, ал. 2 могат да се ползват и данните, получени при прилагане на специални разузнавателни средства по друго наказателно производство или по искане на орган по чл. 13, ал. 1 от Закона за специалните разузнавателни средства.“
§ 23. В чл. 178 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 8 изречение трето се заличава.
2. В ал. 9 накрая се поставя запетая и се добавя „а по чл. 141а – от ръководителя на структурата, която осигурява и прилага разследването чрез служител под прикритие, или от оправомощено от него лице“.
§ 24. В чл. 194 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 4:
„4. с фактическа и правна сложност, възложени им от административния ръководител на съответната окръжна прокуратура.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Полицейските органи в Министерството на вътрешните работи могат да извършват действията по чл. 212, ал. 2, както и действия по разследването, възложени им от прокурор, следовател или от разследващ полицай.“
§ 25. Член 194а се отменя.
§ 26. В чл. 203 ал. 3 се изменя така:
„(3) При промяна в компетентността и в други случаи, когато един разследващ орган по чл. 52, ал. 1 бъде заменен с друг, извършените действия по разследването и други процесуални действия запазват процесуалната си стойност.“
§ 27. В чл. 206 накрая се поставя запетая и се добавя „т. 1, 2 и 4“.
§ 28. В чл. 212 ал. 2 се изменя така:
„(2) Досъдебното производство се счита за образувано със съставянето на протокола за първото действие по разследването, когато се извършва оглед, включително освидетелстване, претърсване, изземване и разпит на свидетели, ако незабавното им извършване е единствената възможност за събиране и запазване на доказателства, както и когато се извършва обиск при условията и по реда на чл. 164.“
§ 29. В чл. 214, ал. 1 накрая думите „който го е съставил“ се заменят с „който да извърши разследването“.
§ 30. В чл. 215, ал. 2 думата „достатъчно“ се заличава.
§ 31. В чл. 219 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думата „акта“ се заменя с „протокола“.
2. Алинеи 5 и 6 се изменят така:
„(5) Освен обстоятелствата по чл. 179, ал. 1 в призовката се вписват конкретните действия, за които се призовава лицето, правото му да се яви със защитник и възможността да му бъде назначен защитник в случаите по чл. 94, ал. 1, както и възможността за принудително довеждане при неявяване без уважителни причини. Призовката се връчва не по-късно от три дни преди предявяване на обвинението.
(6) Когато обвиняемият е редовно призован и не се яви без уважителни причини, се довежда принудително по реда на чл. 71, ал. 3 – 7.“
3. Създава се нова ал. 7:
„(7) Когато обвиняемият се яви без упълномощен защитник или бъде принудително доведен, разследващият орган извършва действията, за които е призован обвиняемият, като в случаите по чл. 94, ал. 1 му назначава защитник.“
4. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думите „по ал. 1 – 6“ се заменят с „по ал. 1 – 7“.
§ 32. В чл. 227 се правят следните изменения:
1. Алинеи 2 – 5 се изменят така:
„(2) Обвиняемият и неговият защитник, пострадалият и неговият повереник се призовават за предявяването на разследването, ако са поискали това.
(3) Призоваването се извършва на посочените по делото адреси за призоваване в страната, като призовката се връчва не по-късно от три дни преди датата за предявяване на разследването.
(4) Разследването не се предявява, ако лицето не е намерено на посочените по делото адреси за призоваване в страната или е редовно призовано, но не е посочило уважителни причини за неявяването си.
(5) Когато обвиняемият се яви без упълномощен защитник, разследващият орган му предявява разследването, като в случаите по чл. 94, ал. 1 му назначава защитник.“
2. Алинея 6 се отменя.
3. В ал. 9 изречение второ се заличава.
4. Алинея 10 се отменя.
§ 33. В чл. 229, ал. 3 думите „се произнася наблюдаващият прокурор“ се заменят с „наблюдаващият прокурор се произнася в срок до седем дни с постановление, което не подлежи на обжалване“.
§ 34. Членове 231 – 233 се отменят.
§ 35. В чл. 234 се правят следните изменения:
1. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
„(3) По искане на прокурора, когато делото представлява фактическа и правна сложност, административният ръководител на прокуратурата или оправомощен от него прокурор може да удължи срока по ал. 1 с не повече от четири месеца. В изключителни случаи този срок може да бъде удължаван от административния ръководител на по-горестоящата прокуратура или от оправомощен от него прокурор.
(4) Мотивираното искане за удължаване на срока се изпраща преди изтичането на сроковете по ал. 1 и 2.“
2. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Взетите по отношение на обвиняемия мерки за процесуална принуда, както и мярката за обезпечаване на гражданския иск, ако основанието за нейното налагане е отпаднало, се отменят от прокурора след изтичане на повече от две години от привличането в случаите на тежко престъпление и повече от една година – в останалите случаи. В тези срокове не се включва времето, през което наказателното производство е било спряно от прокурора на основание чл. 25.“
3. В ал. 10 думите „което подлежи на обжалване в тридневен срок пред въззивния съд“ се заменят с „което е окончателно“.
4. Алинея 11 се отменя.
§ 36. Член 235 се изменя така:
„Изпращане на делото на прокурора
Чл. 235. След окончателното приключване на разследването разследващият орган незабавно изпраща с писмено мнение делото на прокурора и прилага: списък на лицата, които трябва да бъдат призовани в съдебното заседание; справка за взетата мярка за неотклонение, в която се посочва датата на задържането на обвиняемия, ако мярката е задържане под стража или домашен арест; справка за документите и веществените доказателствени материали; справка за направените разноски и справка за взетите мерки за обезпечение, както и справка за настаняването на децата в случаите по чл. 63, ал. 8.“
§ 37. В чл. 237, ал. 1 думите „чл. 123, ал. 2, т. 2“ се заменят с „чл. 141 и 141а“.
§ 38. В чл. 243, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. когато намери, че обвинението не е доказано.“
§ 39. В чл. 244 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. при невъзможност единствен свидетел очевидец да бъде разпитан, включително по делегация, чрез видеоконференция или телефонна конференция.“
2. Алинея 4 се отменя.
§ 40. В чл. 246, ал. 3 думите „и по кой международен договор“ се заличават.
§ 41. В чл. 249 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „за допълнително разследване“ се заличават.
2. Създава се ал. 3:
„(3) В случаите по ал. 2 разпореждането на съдията-докладчик подлежи на обжалване и протестиране по реда на глава двадесет и втора.“
§ 42. В чл. 250 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Съдията-докладчик прекратява наказателното производство:
1. в случаите по чл. 24, ал. 1, т. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 и 10, а когато производството е образувано по тъжба на пострадалия – и в случаите по чл. 24, ал. 4;
2. когато деянието, описано в обвинителния акт или в тъжбата, не съставлява престъпление.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Препис от разпореждането за прекратяване на наказателното производство от общ характер се връчва на прокурора и на обвиняемия, а на пострадалия или неговите наследници, както и на ощетеното юридическо лице – ако са намерени на посочените от тях адреси за призоваване в страната.“
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) Препис от разпореждането за прекратяване на наказателното производство за престъпление, което се преследва по тъжба на пострадалия, се връчва на частния тъжител и на обвиняемия.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 43. В чл. 269, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 3:
„3. редовно е призован, не е посочил уважителни причини за неявяването си и е изпълнена процедурата по чл. 254, ал. 4;“.
2. Досегашната т. 3 става т. 4.
§ 44. В чл. 271, ал. 11 думата „петстотин“ се заменя с „хиляда“.
§ 45. В чл. 279 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Обясненията на обвиняем, дадени в присъствието на защитник по същото дело пред орган на досъдебното производство, се прочитат при условията по ал. 1, т. 3 и 4, а когато подсъдимият е един – и при условията по ал. 1, т. 2.“
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Когато обяснения, дадени в присъствието на защитник по същото дело пред орган на досъдебното производство, се отнасят до повдигнатото обвинение на друг подсъдим, прочитането им при условията по ал. 1, т. 1 и 2 е допустимо само със съгласието на този подсъдим. Преди получаване на съгласието съдът разяснява на подсъдимия, че прочетените обяснения могат да се ползват при постановяване на присъдата. За това съдебно следствено действие по искане на подсъдимия съдът му назначава защитник, ако няма такъв.
(4) Осъдителната присъда не може да се основава единствено на обяснения, прочетени по реда на ал. 2 и 3.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 5.
§ 46. В чл. 280 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 и 5 думите „по чл. 123, ал. 2, т. 2“ се заменят с „по чл. 141 и 141а“.
2. Създава се ал. 6:
„(6) Малолетен свидетел, който е бил разпитан в наказателното производство, се разпитва отново само когато показанията му не могат да се прочетат при условията и по реда на чл. 281 или новият разпит е от изключително значение за разкриване на истината.“
§ 47. Член 281 се изменя така:
„Прочитане на показанията на свидетел
Чл. 281. (1) Показанията на свидетел, дадени по същото дело пред съдия в досъдебното производство или пред друг състав на съда, се прочитат, когато:
1. между тях и показанията, дадени на съдебното следствие, има съществено противоречие;
2. свидетелят отказва да даде показания или твърди, че не си спомня нещо;
3. свидетелят, редовно призован, не може да се яви пред съда за продължително или неопределено време и не се налага или не може да бъде разпитан по делегация;
4. свидетелят не може да бъде намерен, за да бъде призован, или е починал;
5. свидетелят не се явява и страните са съгласни с това;
6. свидетелят е малолетен и при разпита му са присъствали обвиняемият и неговият защитник.
(2) По реда на ал. 1 могат да бъдат прочетени обясненията, дадени по същото дело от обвиняем, който се разпитва на основание чл. 118, ал. 1, т. 1.
(3) При условията по ал. 1, т. 1 – 6 показанията на свидетел, дадени пред орган на досъдебното производство, се прочитат, когато при разпита са участвали обвиняемият и неговият защитник, ако такъв е упълномощен или назначен. Когато подсъдимите са повече, за прочитане на показанията е необходимо съгласие на тези от тях, които не са били призовани за разпита или са посочили уважителни причини за неявяването си, и прочетените показания се отнасят до повдигнатото им обвинение.
(4) Когато не могат да бъдат прочетени по реда на ал. 3, показанията на свидетел, дадени пред орган на досъдебното производство, се прочитат, ако са налице условията по ал. 1, т. 1 или 2.
(5) При условията по ал. 1, т. 1 – 6 показанията на свидетел, дадени пред орган на досъдебното производство, могат да се прочетат със съгласието на подсъдимия и неговия защитник, гражданския ищец, частния обвинител и техните повереници.
(6) При условията по ал. 1, т. 1 – 6 показанията на свидетел, дадени пред орган на досъдебното производство, могат да се прочетат по искане на подсъдимия или на неговия защитник, когато не е уважено искането им по чл. 223, ал. 4.
(7) В случаите по ал. 3 и 5 преди получаване на съгласие от подсъдимия за прочитане на показанията съдът му разяснява, че прочетените показания могат да се ползват при постановяване на присъдата. За това съдебно следствено действие по искане на подсъдимия съдът му назначава защитник, ако няма такъв.
(8) Осъдителната присъда не може да се основава само на показания, прочетени по реда на ал. 4.
(9) Използването на звукозапис и видеозапис не се допуска, преди да се прочетат показанията на свидетеля.
(10) Когато свидетелят е разпитан по делегация, прочита се протоколът за разпит.“
§ 48. В чл. 287 ал. 1 се изменя така:
„(1) Прокурорът повдига ново обвинение, когато на съдебното следствие установи основания за съществено изменение на обстоятелствената част на обвинението или за прилагане на закон за по-тежко наказуемо престъпление.“
§ 49. В чл. 306, ал. 1, т. 3 се създава изречение второ: „Първоинстанционният съд, постановил условното наказание лишаване от свобода, се произнася за прилагането на чл. 68, ал. 3 от Наказателния кодекс, а окръжният съд, постановил условното предсрочно освобождаване от изтърпяване на наказанието лишаване от свобода – за прилагането на чл. 70, ал. 7, изречение първо, предложение второ от Наказателния кодекс.“
§ 50. В чл. 318, ал. 2 изречение второ се заличава.
§ 51. В чл. 334, т. 4 думите „както и когато първоинстанционният съд не е упражнил правомощията си по чл. 369, ал. 4“ се заличават.
§ 52. В чл. 341, ал. 1 след числото „436“ се поставя запетая и се добавя „чл. 452, ал. 1“.
§ 53. В чл. 354, ал. 3 в текста преди т. 1 след думите „ново разглеждане“ се добавя „на първата или въззивната инстанция“.
§ 54. Глава двадесет и шеста с чл. 368 и 369 се отменя.
§ 55. Член 369а се отменя.
§ 56. В чл. 414, ал. 1 т. 2 се отменя.
§ 57. В чл. 419 ал. 2 се отменя.
§ 58. В чл. 427 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „лишаване от свобода“ се добавя „или пробация“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) В случаи на прекъсване на изпълнение на наказанието окръжният прокурор назначава експертиза за изясняване психическото състояние на осъдения.“
§ 59. В чл. 428 след думите „лишаване от свобода“ се добавя „или пробация“.
§ 60. В глава тридесет и пета в наименованието на раздел ІV накрая се добавя „или пробация“.
§ 61. В чл. 447 се правят следните изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 след думите „лишаване от свобода“ се добавя „или пробация“.
2. В т. 1 думите „в затвора или поправителния дом“ се заменят с „по време на изпълнение на наказанието“.
3. Създава се т. 5:
„5. при временна екстрадиция на осъдения в друга държава и при временно предаване на исканото лице с Европейска заповед за арест на издаващата държава – членка на Европейския съюз – до изтичане на срока, определен с писмено споразумение между двете държави.“
§ 62. В чл. 452 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Съдът се произнася с определение, което може да се обжалва и протестира в седемдневен срок от постановяването му по реда на глава двадесет и първа.“
2. В ал. 2 накрая се добавя „освен в случаите по чл. 269, ал. 3“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 се прилагат и при налагане на друга пробационна мярка, както и при замяната на една пробационна мярка с друга. Съдът се произнася с определение, което може да се обжалва и протестира в седемдневен срок от постановяването му по реда на глава двадесет и втора.“
§ 63. В чл. 474 ал. 1 се изменя така:
„(1) Съдебен орган на друга държава може да проведе чрез видеоконференция или телефонна конференция разпит на лице, което е свидетел или вещо лице в наказателно производство и се намира в Република България, както и разпит с участието на обвиняем само ако това не противоречи на основните принципи на българското право. Разпит чрез видеоконференция с участие на обвиняем може да се проведе само с негово съгласие и след като участващите български съдебни органи и съдебните органи на другата държава договорят начина на провеждане на видеоконференцията.“
§ 64. В чл. 478 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 в текста преди т. 1 думите „Молбата за трансфер на наказателно производство от друга държава се приема от органа по ал. 1, когато:“ се заменят с „Органите по ал. 1 незабавно препращат молбата за трансфер на наказателно производство от друга държава на компетентния орган на наказателното производство съгласно разпоредбите на този кодекс, а когато подсъдността не може да се определи по правилата на чл. 37 – на софийските съдилища. Молбата за трансфер на наказателно производство от друга държава се приема от органа на наказателното производство, когато са налице няколко от следните основания:“.
2. Алинея 3 се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 65. Данните, получени при прилагане на специални разузнавателни средства до влизането в сила на този закон, не могат да се използват в наказателното производство при условията и по реда на чл. 177, ал. 3.
§ 66. (1) Неприключените съдебни производства по глава двадесет и шеста се довършват по досегашния ред.
(2) Определенията на съда по отменения чл. 369, ал. 5 подлежат на проверка по реда на глава тридесет и трета и след влизането в сила на този закон. Проверката се извършва на основание чл. 422, ал. 1, т. 1 – 3, както и при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.
§ 67. В Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.; изм., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм., бр. 44 от 1984 г., бр. 41, 79 и 80 от 1985 г., бр. 89 и 90 от 1986 г., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр., бр. 90 от 1991 г.; изм., бр. 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г.; Решение № 19 от 1995 г. на Конституционния съд – бр. 97 от 1995 г.; изм., бр. 102 от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от 1997 г.; Решение № 19 от 1997 г. на Конституционния съд – бр. 120 от 1997 г.; изм., бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г.; Решение № 14 от 2000 г. на Конституционния съд – бр. 98 от 2000 г.; изм., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76, 86 и 88 от 2005 г., бр. 59, 75 и 102 от 2006 г., бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г., бр. 19, 67 и 102 от 2008 г. и бр. 12, 23, 27, 32, 47, 80, 93 и 102 от 2009 г.) се създава чл. 12б:
„Чл. 12б. Не е общественоопасно деянието, извършено от лице, което е действало като служител под прикритие в рамките на определените му правомощия по закон.“
§ 68. В Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (обн., ДВ, бр. 25 от 2009 г.; изм., бр. 74 и 82 от 2009 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 244, ал. 1 и 2 думите „заключителен акт“ се заменят с „писмено мнение“.
2. В чл. 245:
а) в ал. 1 думите „заключителния акт“ се заменят с „писменото мнение“;
б) в ал. 2 думите „изготвен заключителен акт“ се заменят с „изготвено писмено мнение“.
§ 69. В Закона за специалните разузнавателни средства (обн., ДВ, бр. 95 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 70 от 1999 г., бр. 49 от 2000 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 86 от 2005 г., бр. 45 и 82 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 43 и 109 от 2008 г. и бр. 88, 93 и 103 от 2009 г.) в чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Веществените доказателствени средства, получени при използване на специални разузнавателни средства, се изготвят в два екземпляра от съответната структура по чл. 20, ал. 1, която ги прилага, и се отразяват в протокол по реда, предвиден в Наказателно-процесуалния кодекс. В срок до 24 часа от изготвянето им по един екземпляр от изготвените доказателствени средства и протокола се изпращат запечатани на съответния орган по чл. 13, ал. 1 или 2 и на органа по чл. 15. Когато това е необходимо за нуждите на наказателното производство, при използване на специални разузнавателни средства съответният орган по чл. 13, ал. 2 може да постанови веществените доказателствени средства да се изготвят в повече от два екземпляра. В тези случаи в срок до 24 часа от изготвянето на веществените доказателствени средства запечатан екземпляр се изпраща на органа по чл. 15, а останалите екземпляри се изпращат на органа по чл. 13, ал. 2.“
2. В ал. 3, т. 1 след думите „чл. 13, ал. 1“ се добавя „или 2“.
§ 70. В Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления (ДВ, бр. 105 от 2006 г.) в чл. 12, т. 2 думите „чл. 24, ал. 1, т. 1, 7, 9 и 11“ се заменят с „чл. 24, ал. 1, т. 1, 7 и 9“.
§ 71. В Закона за правната помощ (обн., ДВ, бр. 79 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г. и бр. 42 от 2009 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 20, ал. 1 и 2 думата „дознанието“ се заменя с „Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната“.
2. В чл. 23:
а) в ал. 1 след думите „адвокатска защита“ се добавя „резервен защитник“;
б) в ал. 2 и 3 думите „заподозреният“ и „уличеният“ се заличават.
3. В чл. 28, ал. 1 думите „уличеният или заподозреният“ се заличават.
§ 72. Този закон влиза в сила един месец след обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на разпоредбата на § 5, която влиза в сила една година след обнародването на закона в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 25 март 2010 г. и на 21 април 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цецка Цачева