Народно събрание
брой: 12, от дата 6.2.2007 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Закон за изменение и допълнение на Конституцията на Република България

 

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (обн., ДВ, бр. 56 от 1991 г.; изм., бр. 85 от 2003 г., бр. 18 от 2005 г., бр. 27 от 2006 г. и бр. 78 от 2006 г. - Решение № 7 на Конституционния съд от 2006 г.)
§ 1. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
“(2) Дейността на въоръжените сили се урежда със закон.”
§ 2. В чл. 59 ал. 2 се изменя така:
“(2) Подготовката на гражданите за защита на отечеството се урежда със закон.”
§ 3. В чл. 62 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
“(2) Народното събрание има самостоятелен бюджет.”
§ 4. В чл. 81, ал. 1 думите “може да заседава” се заменят с “открива заседанията си”.
§ 5. В чл. 84 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
“3. установява данъците и определя размера на държавните данъци;”.
2. Точка 16 се изменя така:
“16. изслушва и приема годишните доклади на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд и на главния прокурор, внесени от Висшия съдебен съвет, за прилагането на закона и за дейността на съдилищата, прокуратурата и разследващите органи;”.
3. Създава се т. 17:
 “17. изслушва и приема доклади за дейността на органи, които изцяло или частично се избират от Народното събрание, когато това е предвидено в закон.”
§ 6. В чл. 130 се създават ал. 6, 7, 8 и 9:
“(6) Висшият съдебен съвет:
1. назначава, повишава, премества и освобождава от длъжност съдиите, прокурорите и следователите;
2. налага дисциплинарните наказания понижаване и освобождаване от длъжност на съдиите, прокурорите и следователите;
3. организира квалификацията на съдиите, прокурорите и следователите;
4. приема проекта на бюджет на съдебната власт;
5. определя обхвата и структурата на годишните доклади по чл. 84, т. 16.
(7) Висшият съдебен съвет изслушва и приема годишните доклади на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд и на главния прокурор за прилагането на закона и за дейността на съдилищата, прокуратурата и разследващите органи и ги внася в Народното събрание.
(8) Мандатът на изборен член на Висшия съдебен съвет се прекратява при:
1. подаване на оставка;
2. влязъл в сила съдебен акт за извършено престъпление;
3. трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от една година;
4. дисциплинарно освобождаване от длъжност или лишаване от право да упражнява юридическа професия или дейност.
(9) При прекратяване на мандата на изборен член на Висшия съдебен съвет на негово място се избира друг от съответната квота, който довършва мандата.”
§ 7. В чл. 130а т. 5 се отменя.
§ 8. В чл. 131 думите “за даване разрешение по чл. 132, ал. 2 и 3” се заличават.
§ 9. В чл. 132 ал. 2, 3 и 4 се отменят.
§ 10. Създава се чл. 132а:
“Чл. 132а. (1) Към Висшия съдебен съвет се създава Инспекторат, който се състои от главен инспектор и десет инспектори.
(2) Главният инспектор се избира от Народното събрание с мнозинство две трети от народните представители за срок от пет години.
(3) Инспекторите се избират от Народното събрание за срок от четири години по реда на ал. 2.
(4) Главният инспектор и инспекторите могат да бъдат избирани повторно, но не за два последователни мандата.
(5) Бюджетът на Инспектората се приема от Народното събрание в рамките на бюджета на съдебната власт.
(6) Инспекторатът проверява дейността на органите на съдебната власт, без да засяга независимостта на съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите при осъществяването на техните функции. Главният инспектор и инспекторите при осъществяване на функциите си са независими и се подчиняват само на закона.
 (7) Инспекторатът действа служебно, по инициатива на граждани, юридически лица или държавни органи, включително на съдии, прокурори и следователи.
 (8) Инспекторатът представя годишен доклад за дейността си на Висшия съдебен съвет.
 (9) Инспекторатът отправя сигнали, предложения и доклади до други държавни органи, включително и до компетентните органи на съдебната власт. Инспекторатът предоставя публично информация за дейността си.
 (10) Условията и редът за избиране и освобождаване на главния инспектор и на инспекторите, както и организацията и дейността на Инспектората се уреждат със закон.”
§ 11. В чл. 141 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
“(3) Общинският съвет определя размера на местните данъци при условия, по ред и в границите, установени със закон.”
2. Създава се ал. 4:
“(4) Общинският съвет определя размера на местните такси по ред, установен със закон.”
3. Досегашната ал. 3 става ал. 5.
Заключителни разпоредби
§ 12. Народното събрание в срок до една година от влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Конституцията на Република България приема законите, които се отнасят до прилагането на тези изменения и допълнения.
§ 13. Параграфи 1 и 2 влизат в сила от 1 януари 2008 г.
Законът е приет от 40-то Народно събрание на 2 февруари 2007 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:Георги Пирински
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Георги Петканов