Министерски съвет
брой: 32, от дата 27.4.2010 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.9


Постановление № 67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 ОТ 14 АПРИЛ 2010 Г.
за заплатите в бюджетните организации и дейности
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Утвърждава месечното разпределение на разходите за заплати по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити за 2010 г. съгласно приложение № 1.
(2) Утвърдените по реда на ал. 1 разходи за заплати могат да се разходват по месеци до 90 на сто.
(3) Разходите за заплати за съответния месец се извършват до ограничения по реда на ал. 2 размер за изплащане на основните месечни заплати, на допълнителните и други трудови възнаграждения по Кодекса на труда, по Закона за държавния служител, по друг закон или нормативен акт, с колективен трудов договор и/или с вътрешни правила за работната заплата, и/или с индивидуален трудов договор.
(4) Икономията на разходите за заплати може да се използва текущо или с натрупване само за изплащането на парични и/или предметни награди и допълнителни възнаграждения за постигнати резултати в съответствие с действащата нормативна уредба.
(5) При намаляване числеността на персонала, извън случаите на извеждане на дейности от бюджетно на друго финансиране и случаите на намаляване на персонала в резултат на преминаване на функции и персонал към друго бюджетно предприятие, икономиите на разходите за заплати могат да се използват за увеличаване на индивидуалните основни месечни заплати до максималния размер за съответната длъжност и/или за издръжка в съответната административна структура или бюджетна организация. Намаляването на числеността на персонала се извършва с нормативен акт и не се отразява при формирането на годишния размер на разходите за заплати за следващата година.
(6) Месечното разпределение на разходите за заплати на Държавен фонд „Земеделие“ се утвърждава по реда на утвърждаване извънбюджетната сметка на фонда съгласно чл. 47, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет и чл. 14, ал. 4 от Закона за подпомагане на земеделските производители.
(7) Утвърдените по реда на ал. 6 разходи за заплати могат да се разходват по месеци до 90 на сто.
Чл. 2. Приема:
1. таблица за размерите на минималните и максималните основни месечни заплати по длъжностни нива за работещите в държавната администрация съгласно приложение № 2;
2. таблица за размерите на минималните и максималните основни месечни заплати по длъжностни нива за работещите в Националната агенция за приходите и в Агенция „Митници“ съгласно приложение № 3;
3. таблица на длъжностните наименования, минималните и максималните основни месечни заплати на началниците и членовете на кабинетите на министър-председателя, на заместник министър-председателите и на министрите; на съветниците, експертите и техническите сътрудници в тези кабинети, както и на експертите за връзки с обществеността в кабинетите на областните управители съгласно приложение № 4;
4. таблица на длъжностните наименования, минималните и максималните основни месечни заплати на заместник-министрите, на председателите, заместник-председателите и членовете на държавни комисии; на председателите и заместник-председателите на държавни агенции; на областните управители и заместник областните управители; на изпълнителните директори на изпълнителни агенции; на ръководителите на административни структури, създадени със закон или с постановление, и на техните заместници; на кметовете, заместник-кметовете и кметските наместници съгласно приложение № 5;
5. таблица за размерите на минималните и максималните основни месечни заплати по длъжностни нива за заемащите дипломатически длъжности в дипломатическата служба съгласно приложение № 6;
6. таблица за размерите на минималните и максималните основни месечни заплати по длъжностни нива за държавните служители в Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ към министъра на финансите съгласно приложение № 7.
Чл. 3. Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по приложение № 1 разпределят утвърдените разходи за заплати за съответните системи съобразно структурата и квалификацията на персонала по второстепенни и от по-ниски степени разпоредители с бюджетни кредити по реда на чл. 9 от Наредбата за договаряне на работната заплата, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 1991 г. (обн., ДВ, бр. 55 от 1991 г.; изм., бр. 30 и 40 от 1993 г.).
Чл. 4. (1) Общинските съвети по предложение на кметовете на общините утвърждават разходите за заплати през 2010 г. за делегираните от държавата дейности без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети.
(2) Директорите на училища, детски градини и обслужващи звена от системата на народната просвета, прилагащи системата на делегираните бюджети, самостоятелно определят средствата за заплати съобразно утвърдените им разходи.
(3) Общинските съвети по предложение на кметовете на общините в съответствие със Закона за местното самоуправление и местната администрация утвърждават разходите за заплати за работещите в местните дейности.
(4) Разходите за заплати за съответния месец се извършват до утвърдения от общинския съвет размер за изплащане на основните заплати, на допълнителните и други трудови възнаграждения по Кодекса на труда, по Закона за държавния служител, по друг закон или нормативен акт.
(5) Икономията на средствата за заплати може да се използва текущо или с натрупване само за изплащането на парични или предметни награди и допълнителни възнаграждения за постигнати резултати в съответствие с действащата нормативна уредба и вътрешните правила за работната заплата.
Чл. 5. (1) Конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на работещите по трудово правоотношение се договарят и определят с индивидуалните трудови договори в рамките на утвърдените разходи за заплати, както следва:
1. на персонала в администрациите на органите на държавната власт и местната администрация и в техните структури и звена – при условията и по реда на ал. 3 – 8;
2. на персонала в средното образование – по ред и начин, определени с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на образованието, младежта и науката, при условията и по реда на постановлението, както и с отраслово (браншово) споразумение;
3. на персонала в здравните и лечебните заведения – бюджетни предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството – по ред и начин, утвърдени с отраслово (браншово) споразумение и/или с колективни трудови договори, и/или с вътрешни правила за работна заплата;
4. за останалия персонал, необхванат в т. 2 и 3 – по ред и начин, включително по длъжностни наименования и размери на началните основни месечни заплати, утвърдени с отраслови (браншови) споразумения и/или с колективни трудови договори, и/или с вътрешни правила за работната заплата.
(2) Конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на държавните служители се определят от органа по назначаването при условията и по реда на ал. 3 – 8.
(3) Индивидуалните размери на основните месечни заплати при пълно работно време не могат да бъдат по-ниски от минималните или началните основни месечни заплати за заеманата длъжност. Индивидуалните основни месечни заплати на заемащите длъжности по приложения № 2 – 7 не могат да бъдат по-високи от максималната основна месечна заплата за заеманата длъжност. Индивидуалните размери на основните месечни заплати на служителите при непълно работно време се определят съобразно заеманата длъжност и пропорционално на законоустановеното работно време.
(4) Индивидуалните размери на основните месечни заплати на постъпващите в съответната администрация служители и на постъпващите за първи път на държавна служба служители се определят до размера на средната основна месечна заплата, изчислена въз основа на минималния и максималния размер на основната месечна заплата за съответната длъжност, освен в случаите на временно преместване на държавен служител по чл. 81б от Закона за държавния служител.
(5) Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, завръщащи се от отпуск или от командировка с продължителност повече от една година, както и на възстановените служители се определят в размера по ал. 4, като не могат да бъдат по-ниски от получаваните към момента на излизането в отпуск, командироването или прекратяването на правоотношението.
(6) Индивидуалните основни месечни заплати на майките, завръщащи се от отпуск за бременност и раждане или за отглеждане на дете, или на лицето, което ползва отпуск по чл. 163, ал. 8 от Кодекса на труда или за отглеждане на дете, се определят при спазване на чл. 14, ал. 4 от Закона за защита от дискриминация.
(7) Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, завръщащи се в администрацията, от която са били изпратени по реда на чл. 81б от Закона за държавния служител, се определят в размера по ал. 4, като не могат да бъдат по-ниски от получаваните към момента на прехвърлянето.
(8) На лицата, преназначени на друга длъжност, за която са определени същите или по-високи минимални и максимални размери на основната месечна заплата, се определя индивидуална основна месечна заплата до размера на средната основна месечна заплата, изчислена въз основа на минималния и максималния размер на основната месечна заплата за новата длъжност, но не по-малко от размера на получаваната основна месечна заплата до преназначаването.
(9) Индивидуалните основни месечни заплати на началника на политическия кабинет на министър-председателя и на главния секретар на Министерския съвет се определят от министър-председателя при спазване на изискванията само на ал. 3.
(10) Конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“, на директора и заместник-директорите на Агенция „Митници“ и на заместник изпълнителните директори на Националната агенция за приходите се определят от министъра на финансите.
(11) При определяне на индивидуалните размери на основните месечни заплати на одиторите по Закона за вътрешния одит в публичния сектор и на служителите, заемащи ръководни длъжности в звената за вътрешен одит и в специализираната администрация на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“, ограниченията по ал. 4 – 8 не се прилагат.
Чл. 6. (1) На държавните служители, служителите на Агенция „Пътна инфраструктура“, на изпълнителния директор и държавните служители от специализираната администрация на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ за изпълнение на функции по управлението на финансовата помощ от Европейския съюз се изплаща месечно допълнително възнаграждение в размер на основната месечна заплата на съответния служител съгласно списъци, утвърдени от министъра по управление на средствата от Европейския съюз и министъра на финансите.
(2) В звената за вътрешен одит се определят служители, които да извършват одитни дейности, свързани с управлението на съответната оперативна програма. На тези служители се изплаща месечно допълнително възнаграждение в размер на основната месечна заплата на съответния служител съгласно списъци, утвърдени от министъра по управление на средствата от Европейския съюз и министъра на финансите.
(3) Начисляването и изплащането на допълнителното възнаграждение по ал. 1 и 2 се извършват на базата на действително отработените дни.
(4) В списъците по ал. 1 могат да се включват длъжности от администрации и административни звена съгласно приложение № 8.
(5) В списъците по ал. 1 могат да се включват и до 10 държавни служители от администрациите по приложение № 8 в различни от описаните звена, които имат принос за изпълнението на дейности по управлението на финансовата помощ от Европейския съюз (служители, осъществяващи правно-консултативни, счетоводни, контролни и други функции).
(6) Служителите по ал. 5 се определят от ръководителя на съответната администрация, а за администрацията на Министерския съвет – от главния секретар на Министерския съвет.
(7) Списъците по ал. 1 съдържат броя на служителите, структурните звена, наименованията на длъжностите, основните месечни заплати, датата на влизане в сила и източника на финансиране за всяко структурно звено.
(8) Когато допълнителните възнаграждения се изплащат за сметка на техническата помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, както и възнагражденията, изплащани за сметка на Оперативна програма „Техническа помощ“, по отношение на тях Постановление № 121 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и по Програма ФАР на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 45 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 38, 61, 81 и 95 от 2008 г. и бр. 7, 16 и 93 от 2009 г.) не се прилага.
(9) В случаите по ал. 8:
1. допълнителните възнаграждения могат да се изплащат първоначално от съответния бюджет, като впоследствие периодично и след верифициране от управляващия орган се възстановяват от техническата помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз или съответно от Европейския фонд по рибарство, или от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони;
2. допълнителните възнаграждения, както и възнагражденията по чл. 7, ал. 3, финансирани от Оперативна програма „Техническа помощ“, могат да се изплащат първоначално от съответния бюджет, като впоследствие периодично и след верифициране от управляващия орган се възстановяват от оперативната програма;
3. управляващите органи получават финансиране за изплащане на възнагражденията по т. 1 и 2 съгласно установените процедури при условията и по реда за предоставяне на безвъзмездна помощ според приложимите правила, действащи за оперативните програми, под формата на авансови, междинни и/или окончателни плащания;
4. след верифициране от управляващите органи разходите се сертифицират по общия ред.
Чл. 7. (1) Необходимите средства за изплащане на допълнителните възнаграждения на служителите по чл. 6, ал. 1 се осигуряват от източниците, посочени в приложение № 8.
(2) Необходимите средства за изплащане на допълнителни възнаграждения на служителите по чл. 6, ал. 2 и 5 се осигуряват от техническите помощи на оперативните програми и от Оперативна програма „Техническа помощ“.
(3) Необходимите средства за изплащане на основните месечни заплати и на допълнителните възнаграждения по Закона за държавния служител на служителите от звеното по пореден № 1, т. 4 и на определени служители от звеното по пореден № 11 от приложение № 8, включително разходите за задължителните социални и здравни осигурителни вноски, се финансират по Оперативна програма „Техническа помощ“.
(4) Служителите по ал. 3 от звеното по пореден № 11 от приложение № 8 се определят от министъра на финансите.
Чл. 8. (1) Индивидуалните основни месечни заплати на работещите в държавната администрация, за които се прилага Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 105 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 54 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 6 и 46 от 2004 г., бр. 83 от 2005 г., бр. 46 от 2006 г., бр. 64 и 92 от 2008 г., бр. 5 и 102 от 2009 г. и бр. 25 от 2010 г.), могат да се определят до максималните размери по длъжности в рамките на ограничените по реда на чл. 1, ал. 2 разходи за заплати.
(2) Индивидуалните основни месечни заплати на лицата, заемащи длъжности, посочени в приложение № 5, за които не се прилага Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация, се определят до максималните размери по длъжности в рамките на ограничените по реда на чл. 1, ал. 2 разходи за заплати, а за общините – в рамките на разходите за делегираните от държавата дейности.
Чл. 9. (1) Длъжностните разписания на администрациите на органите на изпълнителната власт и на местното самоуправление, както и на другите бюджетни организации и дейности се разработват по образец съгласно приложение № 1 към чл. 11, ал. 1 от Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията, приета с Постановление № 47 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 18 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46 и 72 от 2004 г., бр. 83 от 2005 г., бр. 28 от 2006 г., бр. 64 и 71 от 2008 г., бр. 2, 18, 34 и 83 от 2009 г. и бр. 4 от 2010 г.), и се утвърждава от ръководителя на съответната администрация. Длъжностното разписание трябва да съответства на утвърдената численост на персонала.
(2) Заемането на длъжностите по трудово или по служебно правоотношение се извършва в съответствие с длъжностните разписания по ал. 1 и се отразява в поименните разписания на длъжностите по образец съгласно приложение № 2 към чл. 11, ал. 3 от Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията.
(3) За незаетите длъжности в държавната администрация се резервират средства за работни заплати в размер, не по-малък от минималния размер на основната месечна заплата за съответната длъжност, увеличен с 20 на сто и 10 на сто за други установени допълнителни възнаграждения.
Допълнителна разпоредба
§ 1. „Бюджетни организации и дейности“ по смисъла на постановлението са:
1. администрациите на органите на държавната власт и местната администрация и техните структурни звена независимо от формата и източника на финансиране;
2. другите държавни и общински организации и звена, които се финансират изцяло или частично от републиканския бюджет или от общинските бюджети;
3. специализираните организации и звена, които работят на извънбюджетна сметка, както и фондовете, създадени със закон или с друг нормативен акт, независимо от източниците на финансиране, доколкото друго не е определено в постановлението, в закон или в друг нормативен акт.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Отменя се Постановление № 46 на Министерския съвет от 2009 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (обн., ДВ, бр. 18 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 36, 64, 81, 85, 89, 90 и 93 от 2009 г.; попр., бр. 95 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2009 г. и бр. 4 от 2010 г.).
§ 3. За месеците януари, февруари, март и април 2010 г. допълнителното възнаграждение по чл. 6 се изплаща и на лицата, които са имали право на такова възнаграждение по чл. 6 и по приложение № 8 към чл. 6, ал. 3 от отмененото Постановление № 46 на Министерския съвет от 2009 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности.
§ 4. Необходимите средства за прилагане на постановлението се осигуряват в рамките на одобрените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. средства по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, трансфера от републиканския бюджет по самостоятелните им бюджети и извънбюджетни сметки и от собствени приходи на общините.
§ 5. Постановлението се приема на основание чл. 107а, ал. 7 и 8 от Кодекса на труда, чл. 67, ал. 2 от Закона за държавния служител и § 60, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.
§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2010 г. с изключение на разпоредбата на чл. 6, ал. 2, която влиза в сила от 1 май 2010 г.
Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1
Разходи за заплати на първостепенни разпоредители с бюджетни кредити по чл. 6, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.

по
ред
Първостепенни разпоредители с бюджетни кредити
Разходи за заплати по месеци през 2010 г. (в лв.)
януари
февруари
март
април
май
юни
юли
август
септември
октомври
ноември
декември
общо
А
Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Министерски
съвет – общо
2 594 667
2 594 667
2 594 667
2 594 667
2 594 667
2 594 667
2 594 667
2 594 667
2 594 667
2 594 667
2 594 667
2 594 663
31 136 000
2
Министерство на финансите – общо
10 575 000
10 575 000
10 575 000
10 575 000
10 575 000
10 575 000
10 575 000
10 575 000
10 575 000
10 575 000
10 575 000
10 586 400
126 911 400
3
Министерство на външните работи – общо
1 257 000
1 257 000
1 257 000
1 257 000
1 257 000
1 257 000
1 257 000
1 257 000
1 257 000
1 257 000
1 257 000
1 258 497
15 085 497
4
Министерство на правосъдието – общо
753 430
753 430
753 430
753 430
753 430
753 430
753 430
753 430
753 430
753 430
753 430
753 427
9 041 157
5
Министерство на труда и социалната политика – общо
4 761 526
4 761 526
4 761 526
4 761 526
4 761 526
4 761 526
4 761 526
4 761 526
4 761 526
4 761 526
4 761 526
4 761 521
57 138 307
6
Министерство на здравеопазването – общо
9 904 350
9 904 350
9 904 350
9 904 350
9 904 350
9 904 350
9 904 350
9 904 350
9 904 350
9 904 350
9 904 350
9 904 360
118 852 210
7
Министерство на образованието, младежта и науката – общо
1 295 907
1 295 907
1 295 907
1 295 907
1 295 907
1 295 907
1 295 907
1 295 907
1 295 907
1 295 907
1 295 907
1 295 907
15 550 884
8
Министерство на културата – общо
2 979 360
2 979 360
2 979 360
2 979 360
2 979 360
2 979 360
2 979 360
2 979 360
2 979 360
2 979 360
2 979 360
2 979 366
35 752 326
9
Министерство на околната среда и водите – общо
1 107 800
1 107 800
1 107 800
1 107 800
1 107 800
1 107 800
1 107 800
1 107 800
1 107 800
1 107 800
1 107 800
1 115 922
13 301 722
10
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – общо
1 734 175
1 734 175
1 734 175
1 734 175
1 734 175
1 734 175
1 734 175
1 734 175
1 734 175
1 734 175
1 734 175
1 734 179
20 810 104
11
Министерство на регионалното развитие и благоустройството – общо
2 195 225
2 195 225
2 195 225
2 195 225
2 195 225
2 195 225
2 195 225
2 195 225
2 195 225
2 195 225
2 195 225
2 195 226
26 342 701
12
Министерство на земеделието и храните – общо
8 293 000
8 293 000
8 293 000
8 293 000
8 293 000
8 293 000
8 293 000
8 293 000
8 293 000
8 293 000
8 293 000
8 303 745
99 526 745
13
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията – общо
2 025 962
2 025 962
2 025 962
2 025 962
2 025 962
2 025 962
2 025 962
2 025 962
2 025 962
2 025 962
2 025 962
2 025 960
24 311 542
14
Министерство на физическото възпитание и спорта – общо
138 052
138 052
138 052
138 052
138 052
138 052
138 052
138 052
138 052
138 052
138 052
138 054
1 656 626
15
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (с изборните длъжности)
101 193
101 193
101 193
101 193
101 193
101 193
101 193
101 193
101 193
101 193
101 193
101 187
1 214 310
16
Комисия за защита от дискриминация (с изборните длъжности)
85 250
85 250
85 250
85 250
85 250
85 250
85 250
85 250
85 250
85 250
85 250
85 250
1 023 000
17
Комисия за защита на личните данни (с изборните длъжности)
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
960 000
18
Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (с изборните длъжности)
284 170
284 170
284 170
284 170
284 170
284 170
284 170
284 170
284 170
284 170
284 170
284 130
3 410 000
19
Омбудсман
56 567
56 567
56 567
56 567
56 567
56 567
56 567
56 567
56 567
56 567
56 567
56 563
678 800
20
Национален статистически институт – общо
782 429
782 429
782 429
782 429
782 429
782 429
782 429
782 429
782 429
782 429
782 429
782 433
9 389 152
21
Комисия за защита на конкуренцията (с изборните длъжности)
104 000
104 000
104 000
104 000
104 000
104 000
104 000
104 000
104 000
104 000
104 000
106 000
1 250 000
22
Комисия за регулиране на съобщенията(с изборните длъжности)
233 681
233 681
233 681
233 681
233 681
233 681
233 681
233 681
233 681
233 681
233 681
233 682
2 804 173
23
Съвет за електронни медии (включително административно-техническата служба)
70 078
70 078
70 078
70 078
70 078
70 078
70 078
70 078
70 078
70 078
70 078
70 082
840 940
24
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (с длъжностите по чл. 12, ал. 5 от ЗЕ)
143 798
143 798
143 798
143 798
143 798
143 798
143 798
143 798
143 798
143 798
143 798
143 798
1 725 576
25
Агенция за ядрено регулиране (с длъжности­те по чл. 6, ал. 3 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия)
82 217
82 217
82 217
82 217
82 217
82 217
82 217
82 217
82 217
82 217
82 217
82 222
986 609
26
Държавна комисия по сигурността на информацията (с изборните длъжности)
114 750
114 750
114 750
114 750
114 750
114 750
114 750
114 750
114 750
114 750
114 750
114 750
1 377 000
27
Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“
366 000
366 000
366 000
366 000
366 000
366 000
366 000
366 000
366 000
366 000
366 000
369 618
4 395 618
28
Министерство на вътрешните работи – Държавна агенция за бежан­ците
98 200
98 200
98 200
98 200
98 200
98 200
98 200
98 200
98 200
98 200
98 200
98 340
1 178 540
Забележки:
1. В разходите за заплати са включени и възнагражденията на лицата, заемащи ръководни длъжности, определени с акт, приет от Народното събрание.
2. В разходите за заплати по поредни № 7, 8, 12 и 14 не се включват държавните училища и обслужващи звена, финансирани по единни разходни стандарти.
3. В разходите за заплати по пореден № 4 не са включени разходите за заплати на служителите от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и Главна дирекция „Охрана“ на Министерството на правосъдието.

Приложение № 2 към чл. 2, т. 1
Таблица за размерите на минималните и максималните основни месечни заплати по длъжностни нива за работещите в държавната администрация

по ред
Длъжностни нива от Единния класификатор на длъжностите в администрацията
От 1 януари 2010 г.
минимална
основна месечна заплата
(в лв.)
максимална
основна месечна заплата
(в лв.)
1.
А1
1147
1860
2.
А2
967
1595
3.
А3, Б1
784
1395
4.
А4, Б2
695
1262
5.
А5, Б3
574
1064
6.
Б4 – за длъжността главен архитект в Столичната община
393
1064
7.
А6, Б4 без длъжността главен архитект в Столичната община
393
862
8.
А7, Б5, В1
363
798
9.
Б6 – за длъжността главен архитект в община с население над 50 000 души
343
798
10.
А8, Б6 без длъжността главен архитект в община с население над 50 000 души
343
730
11.
Б7 – за длъжността главен архитект в община с население под 50 000 души
335
730
12.
А9, Б7, В2 без длъжността главен архитект в община с население под 50 000 души
335
597
13.
Б8, В3
335
531
14.
Б9, Б10, Б11, В4
240
518
15.
В5, Г1
240
498
16.
В6, В7
240
439
17.
В8, В9, Г2, Г3
240
372

 
Забележка. За длъжностите от длъжностни нива Б9, Б10 и Б11, когато се заемат по служебно правоотношение, минималната основна месечна заплата е 335 лв. от 1 януари 2010 г. съгласно § 9 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.
Приложение № 3 към чл. 2, т. 2
Таблица за размерите на минималните и максималните основни месечни заплати по длъжностни нива за работещите в Националната агенция за приходите и в Агенция „Митници“

по ред
Длъжностни нива от Единния класификатор на длъжностите в администрацията
От 1 януари 2010 г.
минимална
основна месечна заплата
(в лв.)
максимална
основна месечна заплата
(в лв.)
1.
А2, А3
967
1800
2.
А4
846
1564
3.
А5
700
1372
4.
А6
629
1304
5.
Б3, А7
605
1250
6.
Б4
583
1221
7.
Б5
396
996
8.
Б6, В2 – само за длъжностите в Агенция „Митници“
363
782
9.
Б7, В2 – само за длъжностите в Националната агенция за приходите,
В3, В4 – само за длъжностите в Агенция „Митници“,
В5, Г1
 
 
240
 
 
604
10.
В4 – само за длъжностите в Националната агенция за приходите, В6, Г2, Г3
240
462

 
Забележка. В рамките на минималните и максималните основни месечни заплати по длъжностни нива с вътрешните правила за работната заплата могат да се определят диференцирани диапазони за длъжности в различните структури и звена в зависимост от тяхната специфика.
Приложение № 4 към чл. 2, т. 3
Таблица на длъжностните наименования, минималните и максималните основни месечни заплати на началниците и членовете на кабинетите на министър-председателя, на заместник министър-председателите и на министрите, на съветниците, експертите и техническите сътрудници към тези кабинети, както и на експертите за връзки с обществеността към кабинетите на областните управители

№ по
ред
Длъжностни наименования
От 1 януари 2010 г.
минимална основна месечна заплата
(в лв.)
максимална
основна месечна заплата
(в лв.)
1.
Началник на кабинета на министър-председателя
1147
1860
2.
Началник на кабинета на заместник министър-председател
1027
1727
3.
Говорител на Министерския съвет, парламентарен секретар в кабинета на министър-председателя, началник на кабинета на министър
967
1595
4.
Съветник към кабинета на министър-председателя; парламентарен секретар в кабинета на заместник министър-председател
906
1462
5.
Експерт към кабинета на министър-председателя; съветник към кабинета на заместник министър-председател; парламентарен секретар в кабинета на министър; говорител на Министерството на външните работи
574
1064
6.
Експерт към кабинета на заместник министър-председател; съветник към кабинета на министър
393
931
7.
Експерт към кабинета на министър; експерт за връзки с обществеността към кабинета на областен управител
363
862
8.
Технически сътрудник към кабинета на министър-председателя; технически сътрудник към кабинета на заместник министър-председател
332
798
9.
Технически сътрудник към кабинета на министър
303
699

 
Приложение № 5 към чл. 2, т.4
Таблица на длъжностните наименования, минималните и максималните основни месечни заплати на заместник-министрите, на председателите, заместник-председателите и членовете на държавни комисии; на председателите и заместник-председателите на държавни агенции; на областните управители и заместник областните управители; на изпълнителните директори на изпълнителни агенции; на ръководителите на административни структури, създадени със закон или с постановление, и на техните заместници; на кметовете, заместник-кметовете и кметските наместници

№ по ред
Длъжностни наименования
От 1 януари 2010 г.
минимална основна месечна заплата (в лв.
максимална
основна месечна заплата (в лв.
1.
Кмет на Столичната община
1147
1860
2.
Председател на държавна агенция; председател на държавна комисия; заместник-министър; областен управител; главен държавен здравен инспектор; кмет на община с население над 100 000 души; заместник-кмет на Столичната община
1027
1661
3.
Кмет на община с население от 50 001 до 100 000 души
997
1594
4.
Заместник-председател на държавна агенция; заместник-председател на държавна комисия; член на държавна комисия; изпълнителен директор на изпълнителна агенция; ръководител на административна структура, създадена със закон или с постановление; кмет на район с население над 100 000 души; заместник-кмет на община с население над 100 000 души
967
1527
5.
Заместник-ръководител на административна структура, създадена със закон или с постановление; органи по чл. 10, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от Закона за опазване на околната среда; член на Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация; кмет на община с население от 10 001 до 50 000 души; кмет на район с население от 50 001 до 100 000 души; заместник-кмет на община с население от 50 001 до 100 000 души; заместник-кмет на район с население над 100 000 души
846
1462
6.
Заместник областен управител; заместник-кмет на община с население от 10 001 до 50 000 души; кмет на община с население до 10 000 души; кмет на район с население до 50 000 души, заместник-кмет на район с население от 50 001 до 100 000 души
694
1262
7.
Заместник-кмет на район с население до 50 000 души
544
1080
8.
Заместник-кмет на община с население до 10 000 души; кмет на кметство с население над 2500 души; председатели на постоянни комисии по области на висшето образование и председател на Постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол
393
898
9.
Кмет на кметство с население от 501 до 2500 души
373
834
10.
Кмет на кметство с население до 500 души
314
770
11.
Кметски наместник
241
451

 
Приложение № 6 към чл. 2, т. 5
Таблица за размерите на минималните и максималните основни месечни заплати по длъжностни нива за заемащите дипломатически длъжности в дипломатическата служба

по
ред
Длъжностни категории и степени от Класификатора на дипломатическите длъжности
От 1 януари 2010 г.
минимална основна
месечна заплата
(в лв.)
максимална основна
 месечна заплата
(в лв.)
1.
А1
1100
1691
2.
А2
975
1570
3.
А3
920
1480
4.
Б1
880
1450
5.
А4
855
1380
6.
Б2
825
1350
7.
Б4
775
1300
8.
Б3
725
1268
9.
Б5
675
1200
10.
В1
695
1147
11.
В2
625
1100
12.
В3
595
1000
13.
В4
550
967
14.
В5
500
846

 
Приложение № 7 към чл. 2, т. 6
Таблица за размерите на минималните и максималните основни месечни заплати по длъжностни нива за служителите в Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ към министъра на финансите

по
ред
Длъжностни нива от Единния класификатор на длъжностите в администрацията
От 1 януари 2010 г.
минимална основна
месечна заплата
(в лв.)
максимална основна месечна заплата
(в лв.)
1.
А4
1000
2500
2.
А5, Б3
800
2300
3.
A6, Б4
700
2000
4.
Б5
600
1700
5.
Б6
550
1600
6.
Б7
450
1200

 
Забележка. Определените в приложението минимални и максимални размери на основните месечни заплати не се отнасят за длъжностите в общата администрация, както и за длъжностите „държавен експерт“, „главен експерт“, „старши експерт“, „младши експерт“, „главен юрисконсулт“, „старши юрисконсулт“ и „младши юрисконсулт“ в специализираната администрация на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ към министъра на финансите.
Приложение № 8 към чл. 6, ал. 4
Списък на администрациите и административните звена, от които могат да се включват служители в списъците по чл. 6, ал. 1

по
ред
Администрация
Административно звено
Източник на финансиране
(републиканският бюджет, Техническа помощ)
1.
Администрация на Министерския съвет
1. Дирекция „Програмиране на средствата от Европейския съюз“
ОП „Техническа помощ“
2. Дирекция „Мониторинг на средствата от Европейския съюз“
ОП „Техническа помощ“
3. Дирекция „Информация и системи за управление на средствата от ЕС“
ОП „Техническа помощ“
4. Дирекция „Оперативна програма „Техническа помощ“
ОП „Техническа помощ“
2.
Министерство на финансите
1. Дирекция „Национален фонд“
ОП „Техническа помощ“
2. Дирекция „Централно звено за финансиране и договаряне“
Републикански бюджет
3. Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет“
Техническа помощ ОП „Административен капацитет“/Републиканският бюджет
3.
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
1. Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“
Техническа помощ ОП „Регионално развитие“
2. Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“
Републиканският бюджет
3. Дирекция „Европейски инфраструктурни проекти“
Републиканският бюджет
4.
Министерство на околната среда и водите
1. Дирекция „Фондове на Европейския съюз за околна среда“
Техническа помощ ОП „Околна среда“
2. Дирекция „Кохезионна политика за околна среда“
Техническа помощ ОП „Околна среда“
3. Дирекция „Европейски и международни проекти“
Републиканският бюджет
5.
Министерство на труда и социалната политика
 
Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“
Техническа помощ ОП „Развитие на човешките ресурси“
6.
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“
Техническа помощ ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“
7.
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Дирекция „Координация на програми и проекти“
Техническа помощ ОП „Транспорт“
8.
Министерство на земеделието и храните
1. Дирекция „Развитие на селските райони“
Техническа помощ Програма за развитие на селските райони
2. Дирекция „Наблюдение, координация и административен контрол на Разплащателната агенция“
Техническа програма за развитие на селските райони
3. Дирекция „Директни плащания и пазарна подкрепа“
Републиканският бюджет
 
4. Главна дирекция „Земеделие, гори и поземлени отношения“, отдел „Идентификация на земеделските парцели“
Републиканският бюджет
9.
Министерство на образованието, младежта и науката
Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“
Техническа помощ ОП „Развитие на човешките ресурси“
10.
Министерство на вътрешните работи
Дирекция „Международни проекти“
Републиканският бюджет
Дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности“
ОП „Техническа помощ“
11.
Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ към министъра на финансите
Изпълнителният директор и държавните служители в специализираната администрация
ОП „Техническа помощ“
12.
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Дирекция „Европейски фонд за рибарство“
Техническа помощ ОП „Рибарство и аквакултури“
13.
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – междинно звено
Главна дирекция „Конкурентоспособност и иновации“
 
Техническа помощ ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“
14.
Агенция за социално подпомагане
Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“
Техническа помощ ОП „Развитие на човешките ресурси“
15.
Агенция по заетостта
Дирекция „Европейски фондове и международни проекти“
Техническа помощ ОП „Развитие на човешките ресурси“
16.
Агенция „Пътна инфраструктура“
Дирекция „Изпълнение на проекти по Оперативна програма „Транспорт“ и Кохезионен фонд“
Техническа помощ ОП „Транспорт“

3369